JĘZYK POLSKI KLASA 1 A TECHNIKUM

L1 (4 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

Zapoznaj się z materiałem na str. 11-13, a przede wszystkim zwróć uwagę na tabelę na str. 11. Sporządź krótką notatkę, w której wyjaśnisz pojęcia "kultura" i "natura". A na podstawie tabeli wyjaśnisz, na czym polegają dwa aspekty kultury.

L2 (9 IX 2019): Zrozumieć kulturę - zrozumieć człowieka.

1. Definiuję pojęcie kultury i potrafię wyjaśnić różnice między kulturą a naturą.
2. Rozumiem pojęcie artefaktu.
3. Różnicuję pojęcia: "kulturowy" - "kulturalny".
4. Na podstawie tabeli "Kultura na plaży" potrafię podać przykłady zjawisk i przedmiotów materialnych oraz zjawisk niematerialnych w innej, wybranej przez siebie przestrzeni.
5. Omawiam dwie zasadnicze cechy sztuki (jednorazowość wykonania i funkcje estetyczne) oraz klasyfikuję sztukę.
6. Wyjaśniam różnice między sztuką wysoką a sztuką popularną (podaję przykłady).
7. Rozumiem pojęcie tekstu kultury i podaję przykłady.

Praca indywidualna - 10', praca w grupach (przydzielony jeden punkt) - 5'.
Punkty przedstawione przez grupy: 3,4,

P.d.

L3 (11 IX 2019): Test diagnostyczny po gimnazjum.

L4 (16 IX 2019): W świecie znaków (rodzaje znaków).

1. Definicja znaku (element znaczący a element znaczony).
2. Znaki umowne (konwencjonalne) a oznaki (symptomy). Przykłady.
3. Podział znaków umownych: symboliczne i ikoniczne.
4. Znaki języka naturalnego.


P.d. Do str. 19 - rozwinąć punkty.

L5 (18 IX 2019): Literatura i jej klasyfikacje.

Znaki - quizizz:

1. Wyznaczniki literatury:
a) funkcja estetyczna,
b) fikcyjność,
c) obrazowość,
d) specjalne ukształtowanie języka.

2. Cechy poszczególnych rodzajów:
a) epika (narrator, narracja, świat przedstawiony, obiektywizacja, akcja, przeszłość),
b) liryka (opis przeżyć wewnętrznych, emocji. uczuć podmiotu lirycznego, monolog liryczny, subiektywność, brak akcji, czas teraźniejszy,
c) dramat (działanie postaci, diaolog, przedstawianie zdarzeń, subiektywność osób dramatu.

3. Literatura a retoryka:

4. Poezja a proza.

P.d. Do str. 23

L6 (19 IX 2019): Mowa zamiast milczenia - wypowiedź językowa jako akt komunikacji. Funkcje języka.

Analiza schematu aktu komunikacji (s. 27).
Funkcje języka w komunikacji językowej (s. 28)
Analiza fr. Zemsty Aleksandra Fredry (s. 29) jako aktu komunikacji i określanie funkcji języka.

L7 (23 IX 2019): Liryka, epika i dramat - teoria i praktyka (Safona, Homer, Sofokles).

Analiza fr. Odysei Homera i wiersza Safony Wierz mi, że chciałabym umrzeć. Praca w oparciu o pytania s. 25.

Omówić tabelę s. 21 (dwa pierwsze kryteria).
P.d. S. 26, ćw. 2.z p.d. (prawda, fałsz).

L8 (25 IX 2019): Wypowiedzi pisemne i zasady ich redagowania: rozprawka, interpretacja, wypowiedź argumentacyjna, interpretacja porównawcza.

Sugestie do pracy nad rozwijaniem umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych w różnych formach (s. 32).

P.d. Sporządź w ciekawej notatkę dtyczącą czasu powstania Biblii, języków biblijnych, tytułu, pojęć sacrum i profanum, podziału ksiąg biblijnych (s. 43) oraz sensach: dosłownym, alegorycznym, moralnym i anagogicznym.

L9 (30 IX 2019): U źródeł kultury: Biblia.

Co trzeba wiedzieć o Biblii? S. 42 - mapa faktów.

Miniprzewodnik s. 44.

Podano temat L10.

Omówiono zad. 1, 2, s. 47.

P.d.
1. Zad. 3-9, s. 48.
2. Zad. 10, s. 48 - przygotować się do dyskusji.

L10 (2 X 2019): "Oto jestem". Człowiek i Bóg w Biblii - historia Abrahama.

S. 45 - wprowadzenie do lektury.

Praca z fr. s. 46.

P.d. Księga Hioba. Podano temat. S. 57, parzyści, nieparzyści.

L11 (7 X 2019): W boleści mej duszy… . Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii (Księga Hioba).

Kartkówka:
1. Przedstaw informacje na temat Biblii (tytuł,sensy biblijne, języki, ...).
2. Podaj trzy cechy stylu biblijnego.
3. Scharakteryzuj wizerunek Boga wyłaniający się z Biblii i opisz jego relacje z człowiekiem.

1. Hiob - jako kolejny bohater biblijny po Abrahamie - poddany przez Boga próbie (s. 54).


P.d. S.57, z p.d. pkt 1 (porównanie Hioba i Abrahama).

L12 (9 X 2019): Marność nad marnościami… . Biblijna wizja losu ludzkiego w Księdze Koheleta.

1. Tytuł i znaczenie Księgi Koheleta (Księgi Eklezjasty), s. 64.
2. Interpretacja fr. s. 65.
Zad. 1-3.
P.d.
S. 66, zad. 4-8.

L13 (16 X 2019): Jak śmierć potężna jest miłość… . Biblijna poezja miłosnego wyznania (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości św. Pawła).


1. Sens dosłowny i alegoryczny tekstu, s. 70.
2. Interpretacja tekstu.

P.d. Zapoznać się tekstami s. 74-75 (zadanie na s. 75 opatrzone kwadratem lub teza do każdego fr. oddzielnie).

L14 (21 X 2019): Psalm będę śpiewać… . W świecie poezji biblijnej (Księga Psalmów).

1. Rodzaje psalmów (s. 76).
2. Psalm jako gatunek (s. 77).
3. Interpretacja Psalmu 23 (s. 77).

P.d. Do wyboru: odpowiedzi na pytania s. 77 lub tworzenie własnego tekstu.

L15 (23 X 2019): Parafrazy psalmów w poezji dawnej i współczesnej.

Mikołaj Sęp Szarzyński (epoka baroku), Psalm 130.

P.d. S. 82, 4 polecenia lub p.d.

L16 (28 X 2019): Wnioski z analizy testu diagnostycznego.

1. Należy zwracać uwagę, by w odpowiedziach unikać cytowania (chyba że z polecenia wynika, iż należy zacytować jakiś fragment).
2. Przypomnij sobie elementy tworzące świat przedstawiony utworu literackiego.

P.d.
1. Frazeologizmy, s. 83.
2. Przypowieść, zad. 1..

L17 (30 X 2019): Twój brat był umarły, a znów ożył… . Parabola i jej funkcje w Ewangeliach.

1. Ewangelia - jej geneza, autorzy, język i czas powstania.
2. Tytuł:
a) Ewangelia - jak część Nowego Testamentu, b) ewangelia - jako gatunek literacki.

3. Przypowieść (parabola) jako gatunek literacki:
P.d. Interpretacja obrazu Rembrandta van Rijn (krótka notatka) (s. 91).

L18 (4 XI 2019): I piąty anioł zatrąbił… . Biblijna wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana.

1. Geneza (s. 93).

2. Etymologia słowa apokalipsa (s. 93).
3. Apokalipsa jako gatunek.

Interpretacja tekstu (s. 94).

4. Praca z tekstem (s. 94), zad. s. 95: 1, P.d.
1. S. 95, zad. 2, 6.
L19 (6 XI 2019): Nie możesz mnie teraz opuścić… . Współczesna wizja Sądu Ostatecznego w wierszu U wrót doliny Zbigniewa Herberta.

Zwrócenie uwagi, do której księgi jest tu nawiązanie (Księga Joela).
Interpretacja.P.d.
Do wyboru: interpretacja całościowa (nauczyciel zadaje różne pytania) lub pytania pod tekstem (nauczyciel nie ingeruje).

L20 (13 XI 2019): Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku (Wisława Szymborska, Kazimiera Zawistowska).

Podr. s. 100.
Które zdanie jest bardziej przekonujące:
1. Podmiotem lirycznym jest żona Lota, która opisuje swoje przeżycia towarzyszące ucieczce z miasta razem z mężem i córkami.
2. Żona Lota jest tak naprawdę bohaterką liryczną, której podmiot mówiący udziela głosu, aby móc opisać jej emocje.

Odpowiedzi na pytania s. 102.

L21 (25 XI 2019): Chrześcijańska Wenus…. Kobieta w Nowym Testamencie.

1. Krótki wstęp na temat wzorcowych ról społecznych określanych jako gender ("płeć społeczena" - w odróżnieniu od płci biologicznej.
2. Sylwetki kobiet w Starym Testamencie (sposoby interpretacji symboliki postaci Ewy) i Nowym Testamencie (Maria Magdalena).
3. Praca z tekstem Dariusza Trześniowskiego, Maria Magdalena w sztuce i literaturze europejskiej (s. 107).

Uczniowie w ciągu 15' zapoznają się z tekstem i wykonują tyle zadań, ile zdołają. P 15'.

P.d. Pozostałe zadania s. 109.

L22 (9 XII 2019): Między mitem a historią. Wiedza o przeszłości i świecie w Biblii.

Wypowiedź ustna: Maria Magdalena i inne kobiety ukazane w Biblii - w jaki sposób zostały przedstawione i czemu służy taki właśnie sposób ich ukazania?

Praca z tekstem s. 112, operacje na tekście s. 114.

P.d.: Str. 119, motyw ufności i lęku (nieparzyści), motyw miłości (parzyści).

L23 (11 XII 2019): Biblia - wędrówka przez motywy i symbole.

1. Moja definicja toposu.
np. powtarzający się motyw, temat.
2. Sens wybranych symboli biblijnych.
S. 115.

P.d. Symbole - krótka notatka i znajomość (8 symboli minimum).

Zastępstwo (12 XII 2019): Interpretacja obrazu "Wieża Babel" Pietera Bruegla i wiersza "Na wieży Babel" Wisławy Szymborskiej.

Wymagania do testu z Biblii

L24 (16 XII 2019): Biblia w literaturze i kulturze. Polecenia na koniec działu.

Można przygotować referat (punkty w PP) - w oparciu o zad. z podr. Dwa zadania na dop, trzy na dst itd.

L25 (18 XII 2019): Sprawdzian z Biblii.

L26 (8 I 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (sprawdzian z Biblii).

Należy być przygotowanym z poprawy sprawdzianu na pon.

Podano T27 (s. 128 - praca z tekstem Newman).
Omówiono funkcje języka: informatywną (komunikatywna), ekspresywną, impresywną (perswazyjną) i poetycką.

L27 (15 I 2020): Typy zadań testowych (praca z tekstem Cathy Newman Tajemnica piękna).

Praca z tekstem (s. 128-129), następnie sprawdzić z modelem (s. 130).

P.d. 1. Jeszcze tekst (od zad. 3., s. 131).
2. Teza do wiersza Safony WYdaje mi się samym bogom równy (s. 138), argumenty i co najmniej jeden ważny dla sensu utworu środek stylistyczny i jego funkcje.

L28 (20 I 2020): Literatura starożytnych Greków i Rzymian (rodzaje i gatunki literackie).

Podr. s. 136.
1. Udowodnij tezę, że literatura jest związana z muzyką.
2. Omów koncepcję literatury, jaką zaproponował Arystoteles i wyjaśnij pojęcie mimesis.
3. Jakie tematy podejmowała literatura antyczna?
4. Jaką rolę zajmuje retoryka na tle pozostałych rodzajów literackich.
P.d.
1. S. 139, zad. 1-5.
2. Kim był Tyrteusz?

L29 (3 II 2020): Wiem, że nic nie wiem…. Filozofia grecka.

1. Sprawdzenie p.d.:
- co oznacza określenie oda patograficzna, - przykłady objawów psychosomatycznych opisywanych przez Safonę w wierszu Wydaje mi się samym bogo 2. Tematyka utworów Anakreonta i kilka informacji o autorze (s. 143).
3. Epigramat jako gatunek.
4. Interpretacja wybranych epigramatów:
a) Śniadanie, b) Bój z Erosem, c) Eros w pułapce.

Realizacja tematu lekcji
1. Etymologia wyrazu filozofia.
2. Filozofia a mitologia (s. 146).
3. Poglądy i koncepcje:
a) Sokratesa,
b) Platona,
c) Arystotelesa.
4. Platon, Obrona Sokratesa (s. 148).

P.d. Platon, Jaskinia (s. 151), zad. 4., s. 153.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij różnice między filozofią a mitologią.
2. Omów poglądy Platona odnosząc się do zad. 4. (s. 153). 3. Przedstaw postawę i system wartości Sokrates na podstawie tekstu Platona Obrona Sokratesa.

L30 (5 II 2020): Pieśń od Muz Helikońskich zacznijmy… . Mitologiczna wizja świata.

1. Geneza Teogonii Hezjoda (s. 155).
2. Interpretacja fr. Teogonii (s. 156).
P.d.
1. Historia Marsjasza i opis jego pojedynku z Apollinem.
2. Przyswoić informacje o bogach (jak na s. 172).
3. Losy Demeter i Persefony.
4. Losy Orfeusza.
5. Narcyz.

L31 (24 II 2020): Klasyczne piękno - Apollo Sauroktonos Praksytelesa.

1. Klasycyzm grecki i grecki kanon piękna(s. 160).
2. Sylwetka Apollina (w oparciu o Mitologię J. Paran.
3. Interpretacja rzeźby Doryforos Polikleta (s. 160).
4. Symbolika jaszczurki.
5. Interpretacja rzeźby Praksystelesa Apollo Sauroktonos

P.d.
1. Tekst Kubiaka s. 164.
2. Kto i za co został ukarany przez Artemidę?
3. Apollo.

L32 (26 II 2020): Apollo między mrokiem a światłem. Wina i oczyszczenie w kulturze greckiej.

Praca z tekstem Z. Kubiaka (s. 164).

P.d. Wszystkie pytania s. 167.

Podano temat L33 i zaczęto pracę.

L33 (2 III 2019): Ponad wytrzymałość boga… . Pojedynek boskości i człowieczeństwa (Zbigniew Herbert Apollo i Na ocenę:
1. Przybliż postać Apollina.
2. Przypomnij historię Marsjasza.
3. Postaw tezę interpretacyjną do wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marjasz oraz podaj argumenty.
4. Odpowiedz na pytanie nr 5, s. 171.
5. Odpowiedz na wybrane przez siebie pytanie.

Marsjasz
).


Mit o Marsjaszu (s. 168).
Interpretacja wiersza Z. Herberta Apollo i Marsjasz (s. 169).

Podano temat L34 i rozpoczęto pracę.

P.d.
1. Pozostałe zad. s. 177 (4,5,6).

L34 (4 III 2020): Tak wielki był jej smutek… . Cierpienie w mitologii greckiej (Demeter i Persefona).

Mit o Demeter i Persefonie (s. 174).
Sprawdzenie z ostatniej lekcji:
Omów relację bóg - człowiek i różne sposoby jej ujęcia w mitologii greckiej. Wprowadź do swojej wypowiedzi wybrane przez siebie przykłady historii śmiertelników skrzywdzonych przez bogów. Odnieś się do wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz.

Realizacja tematu:
I Praca z podr. s. 174-175 (mit o Demeter i Persefonie, jego symboliczny sens dotyczący cykliczności przyrody oraz misteria eleuzyjskie).
II Praca z fr. tekstu Zygmunta Kubiaka.

W jaki sposób w mitologii greckiej przedstawiane są relacje między rodzicem a dzieckiem? Omów zagadnienie w oparciu o fr. tekstu Zygmunta Kubiaka Do Demeter i odnieś się do innego wybranego mitu.

- mit o Dedalu i Ikarze: nieposłuszeństwo i jego konsekwencje.

Podano temat L35.

Pd. S. 187, zad. 1-6.

Lzast. (5 III 2020): Pytania zadawane mitowi… . Naukowa interpretacja mitu o Narcyzie (praca z rozprawą Michała Głowińskiego).

Tekst s. 189.

Praca samodzielna. Sześć pytań (nr 5 wyjaśnić na lekcji).

L35 (9 III 2020): Współczesne interpretacja mitu o Narcyzie (Zbigniew Herbert Narcyz, Halina Poświatowska Lustro).

1. Najważniejsze elementy mitu o Narcyzie.
2. Esej jako gatunek (s. 185).
3. Praca z tekstem eseju Zbigniewa Herberta Narcyz (spójna notatka wiążąca w całość odpowiedzi na pytania ze str. 187).
4. Teza interpretacyjna i argumenty do wiersza Haliny Poświatowskiej Lustro. Tekst s. 186.

P.d. Zad. 1-8 do pierwszego fr. tekstu.

L36 (11 III 2019): W śmierć nie odejdę bez sławy… . Wojna i walka w eposie bohaterskim (Iliada Homera).

1. Tytuł.
2. Epos bohaterski i jego cechy gatunkowe (s. 193).
3. Definicja pojęć kluczowych: heroizm, porównanie homeryckie, patos (193).
4. Charakterystyka narratora i narracji oraz określanie stosunku narratora do bohaterów.
Fr. Iliady Homera s. 192.

P.d. S. 252 prezentacja w PP do 18 III (środa).

___________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L37 (25 III 2019): Sytuacja w Tebach i postawy bohaterów wobec zarazy.

1. Streść wydarzenia ukazane w Prologu.
2. Jakim władcą był według ciebie Edyp.
3. Zinterpretuj fr. Prologu wersy 132-146.
4. Jak rozumiesz Parodos? Skup się na wybranej strofie.

P.d. Przedstaw relacje między:
a) Edypem a Kreonem (nieparzyści),
b) Edypem a Tyrezjaszem (parzyści).

L38 (30 III 2020): Relacje między Edypem a Kreonem oraz Edypem a Tyrezjaszem.

1. Przetestowanie możliwości G Suite.
2. Wypowiedzi w oparciu o p.d.
3. Realizacja tematu.

P.d. S. 217, zad. 1.-5: jedno w zeszycie, jedno można pominąć, trzy w pliku clr-1at-003...

L39 (1 IV 2020): Jeśli słusznie mówią, iż władasz wszystkim… . Religijny charakter Króla Edypa Sofoklesa.

Analiza zadań w pliku 003 (podr. s. 217).

Wyjaśnij, na czym polega i jak się przejawia tzw. hybris?

P.d. Podaj przykłady zbłądzenia tragicznego i ironii tragicznej.

L40 (6 IV 2020): Podsumowanie pracy zdalnej w marcu - wnioski dotyczące dalszych działań.

Omówienie działań podjętych w marcu. Wnioski z analiz materiałów opracowanych przez uczniów.
Uczniowie wpisywali p.d. w pliku 003.

W środę ochotnicy prezentacja (lub w czwartek).

L41 (8 IV 2020): Normy religijne pomagają żyć czy ograniczają wolność człowieka? Rozprawka w oparciu o wybrane teksty kultury.

Ochotnicy ewentualna prezentacja.

Przeanalizować wpisy w pliku 003 o ironii tragicznej i zbłądzeniu tragicznym.

Realizacja tematu lekcji - tworzenie własnego tekstu s. 217. Notatka w zeszycie.

Przesłano plik 004 do rozprawki, można indywidualnie fotki zeszytu.

L42 (15 IV 2020): Czemu wędrujemy wiecznie? Refleksje o życiu w pieśniach Horacego Do Mecenasa i Do Pompejusza Grosfusa.

Uwaga! Sprawdzian z antyku greckiego i rzymskiego - 27 IV 2020 (pon.).
Podr. s. 227.

Do Mecenasa - interpretacja.

P.d. 1. Praca w pliku nad pierwszym wierszem zaczęta i przydzielona.
2. Do Pompejusza Grosfusa: teza i argument - w tym samym pliku.

L43 (20 IV 2020): Nie wszystek umrę… . Horacy o poezji i o sobie (Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu).

Spr. p.d. na ocenę.
Podr s. 233.
1. Zredaguj tezę interpretacyjną.
2. Podaj argumenty do swojej tezy.
3. Wskaż jeden środek stylistyczny związany z Twoimi argumentami i określ jego funkcję.
4. Wyjaśnij, na czym polega autotematyzm obecny w wierszu.

Zadania są wykonywane w zeszycie w formie zwięzłej, na lekcji uczniowie będą je omawiać.

L44 (22 IV 2020): Wielokulturowa natura świata… . Herodot czytany przez Kapuścińskiego (Podróże z Herodotem).

1. Podstawowe informacje o Herodocie (s. 241).
2. Sylwetka reprtarzysty Ryszarda Kapuścińskiego.
3. Esej jako gatunek i jego cechy (na przykładzie fr. książki Kapuścińskiego Podróże z Herodotem).

P.d. S. 244, pisemne odpowiedzi - przydział w pliku 006.

Wymagania do sprawdzianu

L45 (27 IV 2020): Praca klasowa - sprawdzian z literatury i kultury greckiej i rzymskiej.

L46 (29 IV 2020): Tysiąc lat kultury średniowiecza.

1. Fakty w przestrzeni historii i kultury: Polska i Europa (analiza danych s. 262-263).
2. Czas trwania epoki.
3. Nazwa średniowiecze.
4. Rola chrześcijaństwa.
5. Rola łaciny i pojawianie się języków narodowych.
6. Zjawisko uniwersalizmu kultury średniowiecza.

P.d.
1. Przygotować wypowiedź ustną do punktów podanych wyżej.
2. Które wynalazki uważasz za szczególnie ważne dla ludzkości? Odpowiedź i argumentacja w pliku form 001 (S. 267).

L47 (4 V 2020): Pieśń ojczysta - Bogurodzica oraz jej znaczenie w historii i kulturze.

I Spr. p.d. W tym analiza pliku form 001.

II Zwrócenie uwagi na ważne aspekty średniowiecza:
1. Filozofia średniowieczna i jej źródła oraz koncepcje.
2. Wyznania św. Augustyna.

3. Gaude, Mater Polonia. Hymn pierwszego polskiego poety - Wincentego z Kielczy.

1. Geneza i znaczenie hymnu (s. 272).
2. Sylwetka biskupa Stanisława ze Szczepanowa.
3. Cechy hymnu ambrozjańskiego.

III Realizacja tematu:
1. Geneza (s. 278).
2. Prezentacja tekstu.
3. Przekład na polszczyznę współczesną.
4. Praca w dokumencie 007 - zad. 1-4, s. 281

P.d.
1. Znajomość tekstu na pamięć.
2. Tłumaczenie na polszczyznę współczesną.
3. Praca w dokumencie 007 (zad. 1-4, s. 282) - należy zapoznać się z odpowiedziami do wszystkich punktów i w formie ustnej potrafić się do nich odnieść.

L48 (6 V 2020): Sztuka romańska i Bogurodzica.

I Odpowiedź na ocenę:
a) zad. 1-4, s. 281 (ze zwróceniem uwagi na wpis ucznia - analiza dokumentu 007).
b) wyjaśnij, jakie idee średniowieczne dostrzegasz w tekście.
c) tłumaczenie na polszczyznę współczesną wybranych fragmentów.

II Realizacja tematu:
1. Architektura i jej symbolika (plan krzyża, rola portali, czworoboczny cios, ...) (s. 282).
2. Malarstwo (idealizacja i schematyzacja zamiast realizmu).
3. Typy przedstawienia Matki Boskiej (Theotokos, Przewodniczka, Pośredniczka).

4. Praca w dokumencie 008 (zad. 1-4, s. 284).

L49 (11 V 2020): A na świecie zbożny pobyt… . Trwałość i zmiana języka w dziejach.

I Analiza wpisów w dokumencie 008 (zad. 1-4, s. 284).

II Realizacja tematu - cele lekcji
1. Pochodzenie języka polskiego (s. 285).
2. Sposoby wprowadzania nowej leksyki (zapożyczenia, słowotwórstwo, neologizmy i neosemantyzmy).
3. Rodzaje archaizmów - analiza archaizmów w Bogurodzicy.

III P.d. Obowiązuje na ocenę:
1. Bogurodzica na pamięć.
2. Tłumaczenie na polszczyznę współczesną.
3. Interpretacja.
4. Pojęcia związane z utworem i koncepcje średniowieczne.

5. Archaizmy - rodzaje i przykłady z Bogurodzicy.

Wybrane jedno zadanie s. 287. W zeszycie.

L50 (13 V 2020): Język jako system znaków.

Na ocenę:
1. Zapisz tekst oryginalny Bogurodzicy. Ciąg dalszy dopiero po zapisaniu tekstu.
2. Dokonaj tłumaczenia na polszczyznę współczesną.
3. Zinterpretuj utwór. Zwróć uwagę na związki z ideami i koncepcjami epoki średniowiecza.

Realizacja tematu lekcji
1. Jednostki nieznaczące (brzmienia) - znaki proste (wyrazy) - znaki złożone (zdania) - akt mowy.
2. System języka i możliwości w nim tkwiące - wypowiedzi językowe (s. 289):
a) w mowie,
b) w piśmie.
3. Podsystemy języka:
a) fonologiczny,
b) leksykalny,
c) gramatyczny.

P.d.
1. Charakterystyka trzech podsystemów (s. 290).
2. Zad. 1-8, s. 291 (parzyści, nieparzyści) - formularz 003.

L51 (18 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (antyk).

I Omówienie prac klasowych i analiza sytuacji z ocenami.

II Powrót do zagadnień z poprzedniej lekcji (to była p.d.):
1. Charakterystyka trzech podsystemów (s. 290).
2. Zad. 1-8, s. 291 (parzyści, nieparzyści) - formularz 003.

Podano temat L52 i podano trzy punkty poniżej:
1. Charakterystyka stylu gotyckiego w architekturze (na przykładzie katedry w Chartres, s. 295).
- strzelistość, smukłość,
- ostry łuk wieńczący okna (ostrołuk),
- cienkie ściany wzmacniane przyporami,
- sklepienia krzyżowo-łukowe,
- witraże,

2. Cechy stylu gotyckiego w rzeźbie (na przykładzie ołtarza w kościele Mariackim w Krakowie, autorstwa Wita Stwosza).
3. Gotyk w malarstwie (poszukaj w zasobach internetowych obrazu w stylu gotyckim i określ jego cechy).

L52 (20 V 2020): Gotyk - piękno uduchowione i pełne emocji.

I W ramach p.d. uczniowie mieli znaleźć obraz w stylu gotyckim i podać jego cechy: dokument 009.

II Szukanie w zasobach internetowych kolejnych reprodukcji dzieł malarskich w stylu gotyckim.

III Symbolika katedry w filmie animowanym Katedra Tomasza Bagińskiego.

Film Katedra Tomasza Bagińskiego.

IV P.d. Tekst Guriewicza s. 298 i zad. s. 301. Dwa zadania (1. i 7.) w formularzu 004. Reszta w zeszycie.

L53 (25 2020): Dualizm wyobrażeń… . Symbolika przestrzeni w średniowieczu (operacje na tekście Arona Guriewicza Kategorie kultury średniowiecznej).

I Tekst Guriewicza s. 298 i zad. s. 301. Dwa zadania (1. i 7.) w formularzu 004.

S. 298.
Zad. 1. Teza i argumenty do akapitu 1.
    Katedra jest symbolem świata stworzonego przez Boga, a swoją konstrukcją naśladuje Kosmos.
    Elementy wewnętrzne katedry (układ poszczególnych części budowli, ołtarz, kopuła, nawy boczne - stanowią odpowiedniki elementów świata, którego architektem jest Bóg.

Podsumowanie: idee średniowieczne (s. 302-303):
a) teocentryzm,
b) hierarchizm,
c) deesis,
d) ascetyzm,
e) etos rycerski,
f) danse macabre

P.d. Praca nad Lamentem świętokrzyskim (s. 305) - jedna strofa przydzielona, druga wybrana: dokument 010.

L54 (27 V 2020): Pełna smutku i żałości… . Liryzm i dramatyzm planktu średniowiecznego (Lament świętokrzyski).

1. Plankt średniowieczny (lament) jako gatunek (s. 304).
2. Interpretacja tekstu (s. 305) - analiza dokumentu 010.
3. Omówienie trudniejszych pytań ze s. 307.

P.d. Interpretacja tekstu całościowa (wskazane strof) i odpowiedzi na wskazane pytania pod tekstem.

L55 (1 VI 2020): Podsumowanie pracy zdalnej za maj - wnioski.

I Interpretacja tekstu całościowa (wskazane strof) i odpowiedzi na wskazane pytania pod tekstem.

II Ocena zaangażowania uczniow w pracę zdalną w maju.

III Rozpoczęcie tematu następnej lekcji:
1. Na czym polega parenetyczny charakter literatury średniowiecza? 2. Legenda o świętym Aleksym jako gatunek - żywot świętego (hagiografia) (s. 313).
3. Pojęcie ascezy (fuga mundi

P.d. Praca w dokumencie 011 (przydział w dokumencie, gwiazdki).

L56 (3 VI 2020): Wszytko cirpiał prze Bog rad… . Średniowieczne idee - asceza (Legenda o świętym Aleksym).

I Na ocenę: interpretacja tekstu Posłuchajcie, bracia miła.

II Analiza wpisów w dokumencie 011 (zad. 1-11, s. 316-317).

III P.d. Św. Franciszek (podano temat L57 i omówiono pierwszy fr.).

L57 (15 VI 2020): Czemu za tobą?... . Średniowieczne idee - franciszkanizm (Kwiatki świętego Franciszka).

1. Sylwetka św. Franciszka (s. 318).
2. Ideały świętego: ubóstwo, radość życia, pokora i cierpliwość.
3. Interpretacja obrazu Bondone'a Kazanie do ptaków (s. 320).
4. Czy postawa św. Franciszka to dobry sposób na życie?

Podano temat L58.

L58 (17 VI 2020): Okrutność śmirci poznajcie!.... Średniowieczny motyw danse macabre (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią).

1. Sposoby przedstawiania śmierci w średniowieczu i funkcje motywu (s. 325).
2. Motyw danse amcabre.
3. Interpretacja fragmentu.

15 VI praca również nad fr. s. 331, zad. 2, 6, 8 s. 333-334 (przesłane Messengerem, dwa można do wtorku).

L59 (22 VI 2020): Wiernie ci służę… . Obraz miłości dwornej w poezji średniowiecza (Walther von der Vogelweide, Piękność i wdzięk).

Podr. s. 337.

L60 (24 VI 2020): Widziałbym tylko jedną ciebie… . Średniowieczna opowieść o prawdziwej miłości (Dzieje Tristana i Izoldy).

Podr. s. 344.

-->