JĘZYK POLSKI KLASA 2 TECHNIKUM

L1 (4 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

L2 (5 IX 2019): Tysiąc lat kultury średniowiecza. Wstęp do epoki.

Zapoznaj się z materiałami na str. 264-266 i na tej podstawie dokonaj charakterystyki epoki średniowiecza. Zaproponuj punkty, które rozwiniesz w wypowiedzi ustnej. Uwzględnij w nich obligatoryjnie pojęcia zaznaczone w podręczniku tłustą czcionką. Przed wystąpnieniem możesz zapytać nauczyciela o problemy, które wydają ci się niejasne. (7')

L3 (5 IX 2019): Wszystko jest dobre… Filozofia średniowieczna.

1. Pojęcie scholastyki.
2. Poglądy św. Augustyna przedstawione w książce pt. Wyznania (kluczowe pojęcie: "teodycea").
3. Jaką rolę odgrywa we fr. koncepcja hierachiczności? 4. Porównanie rozważań Sokratesa i św. Augustyna na temat dobra.

Praca domowa - str. 272: informacje o św. Stanisławie i Bolesławie Śmiałym.

L4 (9 IX 2019): Gaude, Mater Polonia... . Hymn pierwszego polskiego poety - Wincentego z Kielczy.

1. Okoliczności historyczne wydarzeń, których echo znajduje się w tekście (konflikt między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem krakowskim Stanisłąem). (s. 272).
2. Funkcje hymnu w dziejach historii i kultury Polski i Krakowa.
3. Interpretacja tekstu i ropoznawanie w utworze cech gatunkowych (hymn ambrozjański)

L5 (11 IX 2019): Pieśń ojczysta - Bogurodzica.

Podr. s. 278. Wykonano wszystkie zadania.
1. "Tłumaczenie" na polszczyznę współczesną.
2. Idea pośrednictwa (motyw deesis) i hierarchizm.
3. Paradoksy (Bogurodzica dzieica, Syn - Gospodzin)
P.d. 1. Bogurodzica na pamięć.
2. S. 281 - tworzenie własnego tekstu: nieparzyści zad. 1, parzyści - zad. 2.

L6 (12 IX 2019): Sztuka romańska i Bogurodzica.

Podr. s. 282.

L7 (12 IX 2019): A na świecie zbożny pobyt… . Trwałość i zmiana języka w dziejach.

Podr. s. 285.

P.d. S. 287, zad. 1, 3, 4.

L8 (16 IX 2019): Język jako system znaków.

Wyjaśnij - na przykładzie Bogurodzicy - na czym polega odzwierciedlenie epoki w tekście kultury. Przygotuj w formie pisemnej punkty do rozwinięcia.


S. 289

L9 (18 IX 2019): Gotyk - piękno uduchowione i pełne emocji.

Na ocenę:
1. Przybliż problem języka jako systemu znaków - na czym polega specyfika tego systemu?
2. Scharakteryzuj podsystemy języka. W przypadku podsystemu gramatycznego wyjaśnij różnicę między słowotwórstwem a fleksją.
3. Omów polecenia 6, 10 lub 7, 9 oraz jedno wybrane przez siebie.

Na podstawie fotografii katedry w Chartres spróbuj podać cechy gotyku w architekturze (s. 295):
- strzelistość, smukłość,
- ostry łuk wieńczący okna (ostrołuk),
- cienkie ściany wzmacniane przyporami,
- sklepienia krzyżowo-łukowe,
- witraże,

P.d. Jedna strona notatek do wiersza Przybosia s. 294.

L10 (19 IX 2019): Symbolika katedry w filmie animowanym Katedra Tomasza Bagińskiego.

S. 296.

Film Katedra

L11 (19 IX 2019): Dualizm wyobrażeń… . Symbolika przestrzeni w średniowieczu (operacje na tekście Arona Guriewicza Symbolika przestrzeni w średniowieczu).

S. 298.

P.d. Ostatnie dwa zadania oraz interpretacja obrazu na str. 300.

L12 (23 IX 2019): Pełna smutku i żałości… . Liryzm i dramatyzm planktu średniowiecznego (Lament świętokrzyski).

1. Idee średniowieczne (s. 302-303):
a) teocentryzm,
b) hierarchizm,
c) deesis,
d) ascetyzm,
e) etos rycerski,
f) danse macabre 2. Plankt średniowieczny (lament) jako gatunek (s. 304).
3. Interpretacja tekstu. (s. 305).

P.d. S. Interpretacja wiersza całościowa (teza, argumenty, środki).

L13 (25 IX 2019): Wszytko cirpiał prze Bog rad… . Średniowieczne idee - asceza (Legenda o świętym Aleksym).

1. Legenda o świętym Aleksym jako gatunek - żywot świętego (hagiografia) (s. 312).
2. Pojęcie ascezy (fuga mundi
3. Interpretacja tekstu.

P.d. S. 316-317 (parzyści, nieparzyści).

L14 (26 IX 2019): Czemu za tobą?... . Średniowieczne idee - franciszkanizm (Kwiatki świętego Franciszka).

1. Sylwetka św. Franciszka (s. 318).
2. Ideały świętego: ubóstwo, radość życia, pokora i cierpliwość.
3. Interpretacja obrazu Bondone'a Kazanie do ptaków (s. 320).
4. Czy postawa św. Franciszka to dobry sposób na życie?
L15 (26 IX 2019): Okrutność śmirci poznajcie!.... Średniowieczny motyw danse macabre (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią).

1. Sposoby przedstawiania śmierci w średniowieczu i funkcje motywu (s. 325).
2. Motyw danse amcabre.
3. Interpretacja fragmentu.

P.d.1) Teza interpretacyjna do wiersza Jana Twardowskiego pisemnie, również argumenty i jeden środek Malowani święci (s. 322).

2) S. 330 - wybrać trzy zadania.

L16 (30 IX 2019): Już ci zgotowana deszczka… . Satyra i humor w literaturze średniowiecza.

Analiza p.d.
Praca w grupach:
Gr. 1. Polecenia do tekstu Rozmowa ... s. 333-334 (Kuba, Jakub, Katarzyna).
Gr. 2. Polecenia do tekstu Wywiad, s. 335 (Łukasz, Michał, Piotr).
Gr. 3. Porównanie tekstów wg zad. z p.d. (s. 335) (Kinga, Mateusz, Paweł).
Gr. 4. Teza, argumenty, środki do wiersza Wywiad s. 335 (twt) (Bartosz, Wioletta, Julia, Jakub).

L17 (2 X 2019): Wiernie ci służę… . Obraz miłości dwornej w poezji średniowiecza (Walther von der Vogelweide, Piękność i wdzięk).

Miłość dworna (s. 336) - notatka.
Teza.
L18 (3 X 2019): Symbolika średniowiecza.

Bestiarium. (s. 340).

Jaki obraz śmierci wyłania się z tekstów kultury epoki średniowiecza i współczesności? Które środki stylistyczne są wg ciebie szczególnie trafne w kreacji obrazu śmierci i sugerowaniu określonego przesłania?

L19 (3 X 2019): Widziałbym tylko jedną ciebie…. Średniowieczna opowieść o prawdziwej miłości (Dzieje Tristana i Izoldy).

1. Motyw i temat miłości w kulturze:
a) poezja miłosna Safony (poetki greckiej),
b) Sztuka kochania Owidiusza (czasy rzymskie),
c) poezja trubadurów francuskich.
> 2. Geneza Dziejów Tristana i Izoldy (s. 341).
3. Bohaterowie legendy.

L20 (7 X 2019): Raczej umrzeć niż popaść w osławę… . Roland jako wzór rycerza średniowiecznego (Pieśń o Rolandzie).

Kartkówka:
1. W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiana była śmierć? W wypowiedzi uwzględnij pojęcia: "danse macabre", satyra, groteska, naturalizm

1. Tło historyczne (s. 354).
2. Utwór parenetyczny i i jego funkcje propagandowe (s. 355).
3. Składowe etosu rycerskiego (s. 357).
4. Praca z tekstem (s. 356).

L21 (9 X 2019): Wydam mu bitwę... . Etos rycerski w średniowieczu.

Praca z fr. tekstu Dzieje Tristana i Izoldy s. 358.
Zad. 1-5.
P.d. S. 361, zad. 6-9.

L22 (16 X 2019): W głębi ciemnego lasu… . Poetycka summa średniowiecza (Boska Komedia Dantego).

Przydział zadań s. 389 na 23 X: jedno przydzielone, drugie wybrane przez ucznia, trzecie wybrane przez nauczyciela.
Test ze średniowiecza - 24 X.

1. Geneza utworu (s. 366).
2. Tytuł.
3. Kompozycja.
4. Odzwierciedlenie w utworze cech średniowiecza (numeryczność, symetria, symboliczność, teologiczność i synteza oraz alegorycznosć).
Sporządzanie notatek.

Na następną lekcję: etos rycerski, sylwetki Rolanda i Tristana, notatki dot. Boskiej Komedii.

L23 (17 X 2019): Porzućcie wszelką nadzieję… . Średniowieczna i współczesna wizja piekła (Dante i Tadeusz Różewicz).

Średniowieczne portrety rycerzy - które cechy etosu pokazują i jakimi środkami są kreowane?

L23 (17 X 2019): Oto się w gwiazdach lepsza dola święci… . Świat i jego przyszłość.

P.d. od s. 381 - motywy i tematy średniowiecza.

Wymagania do testu ze średniowiecza: zobacz!

L24 (21 X 2019): W świecie idei i motywów literatury średniowiecza.

Faza wstępna pracy to zgromadzenie notatek do podanych sześciu punktów. Czas pracy - 10'.
Po przedstawieniu materiału - praca z podręcznikiem.
1. Świętość (s. 381).
2. Cierpienie.
3. Śmierć.
4. Śmiech.
5. Miłość.
6. Ideały świeckie (władca, rycerz).

Przypomnienie o przydziale zadań s. 389 na 23 X: jedno przydzielone, drugie wybrane przez ucznia, trzecie wybrane przez nauczyciela.
Test ze średniowiecza - 24 X.L25 (23 X 2019): Średniowiecze - podsumowanie. Polecenia na koniec działu.

Omówione punkty: 6, 9, 10.
L26 (24 X 2019): Praca klasowa - sprawdzian ze średniowiecza (fakty, pojęcia, interpretacje, ...).

L27 (24 X 2019): Umiem więcej. Przykładowe zadania - interpretacja wiersza, rozprawka, wypowiedź argumentacyjna.

Teza interpretacyjna do wiersza Jarosława Iwaszkiewicza Do Izoldy.
- poeta nawiązuje do postaci bohaterki średniowiecznego utworu Dzieje Tristana i Izoldy, - podmiot liryczny odwodzi kobietę od sięgnięcia po napój miłosny,
- w serii pytań zwraca uwagę na związek miłości ze śmiercią.
L28 (28 X 2019): Renesans - odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka.

1. Nazwa epoki (s. 16).
2. Czas trwania i wydarzenia u progu odrodzenia.
3. Idee i hasła epoki.
4. Renesansowy ideał człowieka (Leonardo da Vinci, Studium proporcji według Witruwiusza (s. 18).
5. Ludzie renesansu.
6. Reformacja.

P.d. Wykazać związek obrazu Botticellego Narodziny Wenus z ideami renesansu. Zapisać w punktach. Wypowiedź ustna w oparciu o punkty.

L29 (30 X 2019): Jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście człowieka… . Filozofia renesansu (Giovanni Pico della Mirandola, O godności człowieka).

1. Scholastyka a humanizm (tabela porównawcza).
2. Praca z tekstem Mirandoli (s. 22).


L30 (31 X 2019): Praw mają bardzo mało, a jednak wystarczają one…. Utopia - nowy, lepszy (?) świat.

Praca z fr. Utopii Tomasza Morusa (s. 26).
1. Stosunki własnościowe panujące w Utopii (nie uważają się za właścicieli ziemi, lecz raczej za włodarzy).
P.d. Tekst Reja s. 32, jedno wybrane zadanie ze s. 34.

L31 (31 X 2019): Dyktando Niepodległościowe

L32 (2 XI 2019): Dyktando Niepodległościowe.

L33 (4 XI 2019): Dwoja radość… . Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego w Żywocie człowieka poczciwego).

1. Sylwetka Mikołaja Reja z Nagłowic (s. 32). 2. Żywot jako gatunek literatury parenetycznej.
3. Praca z tekstem (s. 32).

P.d. Teza interpretacyjna do wiersza Ewy Lipskiej Może będzie lepiej (s. 35).

L34 (6 XI 2019): Mona Lisa Leonarda da Vinci. Sekretne treści arcydzieła renesansu.

Odp.
1. W jaki sposób Tomasz Morus przedstawia swoją wizję państwa doskonałego? Oceń tę wizję.
2. Jakie wzorce osobowe proponuje literatura renesansowa?
3. Omów cechy stylu Mikołaja Reja.
4. Przedstaw tezę interpretacyjną do wiersza Ewy Lipskiej Może będzie lepiej i ją uargumentuj.

Interpretacja obrazu w grupach:
A1, A2 - bez pytań,
B1, B2 - z pytaniami (s. 38).
Porównanie efektów. Wnioski.
Zaczęto zad. 5 (s. 38).
P.d. Pisemna interpretacja wiersza [Nie porzucaj nadzieje...] s. 41. Na pierwszej lekcji w czwartek posłuchać dwóch prac kolegów i zanotować, czego nowego dowiedzieliście się od nich. Porównać dwie prace ze swoją.

L35 (7 XI 2019): Nie porzucaj nadzieje… . Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty.

Praca samodzielna pod nadzorem nauczyciela zastępującego.

Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony… .

1. Klasycyzm Kochanowskiego (s. 47).
2. Interpretacja wiersza.
P.d. Przygotować się do interpretacji wiersza. L36 (13 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (średniowiecze).

Zapoznać się z wierszem Staffa s. 51.

L37 (14 XI 2019): Renesansowy klasycyzm i jego echa w poezji późniejszych epok (Leopold Staff, "Przedśpiew").

1. Indywidualne formułowanie tezy i argumentów.
2. Praca w parach - wzajemne uzupełnienia.
3. Praca w trójkach lub w czwórkach - uzgodnienie ostatecznej wersji tezy i argumentów.
4. Wskazywanie środków stylistycznych i określanie ich funkcji oraz wiązanie z tezą.

L38 (14 XI 2019): Obraz kobiety w poezji włoskiego i polskiego renesansu.

1. Sylwetka Francesco Petrarki (żył w średniowieczu, ale jego utwory miały wyraziste cechy epoki renesansu; znaczenie postaci Laury - ukochanej, która zmarła w 1348 r. w czasie epidemii dżumy).
2. Sonet jako gatunek (s. 55).

P.d. Wiersz s. 59, teza i argumenty pisemnie.

L39 (25 XI 2019): Pokoju mieć nie mogę… . Miłość w literaturze dawnej i współczesnej (Francesco Petrarka, Jan Kochanowski, Konstanty Ildefons Gałczyński).

Uwaga! na 5 grudnia 2019 Makbet W. Szekspira.

Sonet 85 F. Petrarki (s. 59).
Funkcje antytez i paradoksów: ukazanie rozterek wewnętrznych, uczucia miłości wyrastających ze sprzecznych emocji i odczuć s. 60, zad. 3).

[Nie zawżdy, piękna Zofia...] J. Kochanowskiego (s. 60).

P.d.
Pieśń I  K. I. Gałczyńskiego (s. 61) - wybrać dwa zadania.

L40 (27 XI 2019): Służmy poczciwej sławie… . Refleksja obywatelska w Pieśniach Jana Kochanowskiego.

Pieśń o dobrej sławie (s. 62).

Pieśń o cnocie (s. 64).

L41 (28 XI 2019): Zetrzy sen z oczu… . Perswazja i ironia w poezji Jana Kochanowskiego (Pieśń o spustoszeniu Podola).

Kontekst historyczny - najazd Tatarów na Podole w 1575 r. (s. 67).
Pieśń o spustoszeniu Podola (s. 67).

L42 (28 XI 2019): Wsi spokojna, wsi wesoła… . Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej (Mikołaj Rej, Jan Kochanowski).

Żywot człowieka poczciwgo M. Reja (s. 71).

Panna XII z cyklu Pieśń świętojańska o sobótce J. Kochanowskiego (s. 74).

P.d. Do wyboru jeden z tekstów: na dwa pytania odp. pisemne, na resztę ustne.

L43 (2 XII 2019): Wiejska arkadia - mrzonka czy wizja możliwa do realizacji?

P.d.
Odpowiedź na pytanie postawione w temacie.

L44 (4 XII 2019): Me rymy nie giną… . Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek Jana Kochanowskiego.

1. Fraszka jako gatunek (s. 77).

L45 (5 XII 2019): Fraszki Jana Kochanowskiego - błahostki, żarty czy refleksje renesansowego humanisty?

Udowodnij, że fraszka Do gór i lasów ma charakter autotematyczny oraz że jej twórca był renesansowym humanistą.

L46 (5 XII 2019): Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze…. Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego.

1. Kontekst demograficzno-medyczny.
2. Geneza Trenów Jana Kochanowskiego.
3. Znaczenie Trenów w tradycji literackiej. 4. Tren jako gatunek.
5. Teza interpretacyjna oraz argumenty do Trenu IX (forma pisemna).

L47 (9 XII 2019): Sny płoche nas bawią… Dyskusja z filozofią stoicką w Trenach Jana Kochanowskiego.

1. Postacie starożytnego Rzymu: Cycero i Brutus (s. 87) - przygotowanie od odbioru trenu.
2. Teza i argumenty do Trenu XI (s. 88).
3. Interpretacja Trenu XVI (s. 89).

L48 (11 XII 2019): Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… . Tajemnica Boga i godność człowieka w Trenach.

Zasady redagowania interpretacji wiersza:
I Wstęp (nie powinien stanowić interpretacji tekstu, lecz być przygotowaniem do niej, refleksją wstępną wiążącą się ogólnie z wierszem).
II Teza (ale nie jednozdaniowa, tylko kilkuelementowa, obejmująca wszystkie najważniejsze sensy utworu).
III Argumentacja (ułożona w takiej kolejności, jak elementy tezy; powiązana z analizą środków stylistycznych.
' IV Podsumowanie (potwierdzenie zasadności tezy).
V Zakończenie (powinno nawiązywać do wstępu).

P.d. S. 141 - Umiem więcej. Tren V.

L49/50 (12 XII 2019): Praca klasowa - interpretacja utworu Jana Kochanowskiego.

P.d. Interpretacja Trenu XIX w formie ustnej.

L51 (16 XII 2019): Dziś rysy waszych twarzy w pamięci mi gasną…. Współczesny tren Bolesława Leśmiana.

1. Sylwetka Bolesława Leśmiana s. 97).
2. Prezentacja wiersza. (s. 97).
3. Zad. s. 98 - nieparzyści - nieparzyste, parzyści - parzyste).

P.d. Pamięć - ocala czy rani (argumenty i odniesienia do tekstów literackich).

L52 (18 XII 2019): Być albo nie być…. Dramat ludzkich wyborów w twórczości Williama Szekspira (Hamlet).

1. Narodziny teatru publicznego w epoce elżbietańskiej - 1576 (s. 99).
2. Tragedia nowożytna a tragedia starożytna (trzy podobieństwa, siedem różnic), (s. 100).
3. Interpretacja fr. Hamleta (s. 101) - zadania (s. 103).
Wykonano zad. 1-4.

P.d. S. 103, zad. 4. oraz: porównanie monologu Hamleta z Trenem XIX J. Kochanowskiego.

L53 (19 XII 2019): Reszta jest milczeniem…. W poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny (Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa).

S. 104.

L54 (19 XII 2019): Co ma przyjść, przyjdzie…. Przeznaczenie czy wybór? William Szekspir, Makbet.

S. 109.

P.d. S. 113, parzyści, nieparzyści.

L55 (8 I 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego).

L56 (15 I 2020): Literacka psychologia zbrodni i sposoby jej ukazania w Makbecie Williama Szekspira.

Podr. s. 115.

W jaki sposób Makbet - po dokonaniu zabójstwa - sam wymierza sobie karę? Na czym polega to specyficzne "samoukaranie" i czy maa ono świadome czy nieświadome źródło?
L57 (16 I 2020): Znak, że ktoś zły zbliża się…. Przyczyny i przejawy zła w dramacie Makbet Szekspira.

1. Czym według ciebie jest dobro, a czym jest zło.
2. Co na ten temat mówi literatura różnych epok?
3. Ocena Makbeta z punktu widzenia Hekate (akt III, scena V) - .
L58 (16 I 2020): Czy dłonie te nigdy nie będą czyste?… . Cierpienie, lęk i wina lady Makbet.

P.d. s. 128, parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L59 (20 I 2020): Bohaterowie, którzy cierpią z powodu wyrzutów sumienia.

Praca w parach: parzyści - nieparzyści (praca w oparciu o pytania do tekstu s. 128, gromadzenie materiału do zagadnienia poniżej).
W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach psychikę człowieka?
Grupy ustalają, jakie problemy uwzględniłyby w swojej wypowiedzi o obrazie psychiki w tekstach kultury.
- ustalenie, co doprowadziło do takiego a nie innego stanu psychicznego bohatera,
- opis zachowania bohatera, które świadczy o silnych przeżyciach psychicznych.
P.d.
1. Pisemna notatka do tematu lekcji. Obowiązkowo uwzględnić lady Makbet i Jokastę oraz zaproponować jeszcze jednego bohatera, który ma wyrzuty sumienia. Wyjaśnić przyczyny i skutki.
2. Dla ochotników - recenzja spektaklu teatralnego Makbet w reż. Andrzeja Wajdy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2010 r.).

L60 (23 I 2020): Obrazy psychiki człowieka w różnych tekstach kultury.

1. Analiza fr., kiedy pojawia się duch Banka (nieprzypadkowość dotycząca języka - użycie imienia Banka wywołuje wizję zamordowanego na polecenie Makbeta przyjaciela, uruchomione zostały przez wypowiedzenia imienia asocjacje).
2. Problem wyrzutów sumienia u bohaterów (lady Makbet, Jokasta).
3. Brak opisu przeżyć psychicznych u bohaterów biblijnych (historia Abrahama i jego syna Izaaka).
4. Wprowadzenie istotnych zmian do historii Abrahama w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Ofiarowanie (podr. 1.1., s. 49):
- opis dotyczący wyobraźni Abrahama, która podsuwa mu reakcje żony (Sary) rozdzierającej sobie szaty na wieść o tym, co zrobił Abraham (oczywiście jeśli do śmierci Izaaka by doszło);
- opis reakcji od zewnątrz (Wyglądał jak dziki w przystępie szału.
5. W Nowym Testmamencie ukazana jest postać Judasza (informacja o wyrzutach i sumienia samobójstwie, ale bez odniesień do psychiki bohatera).
6. Przeżycia wewnętrzne ukazane przez Safonę w wierszu *** [Wydaje mi się samym bogom równy...] (1.1., s. 138). Oda patograficzna (opisująca objawy psychosomatyczne)
7. Jan Kochanowski, Treny. Realizacja do zad. 3., s. 135.

P.d. Pozostałe zad. s. 135.

L61 (23 I 2020): Los Ewy…. Kobieta renesansu (Margaret L. King, Kobieta renesansu).

Podr. s. 132.
P.d. c.d. odpowiedzi na pytania s. 135.

L62 (27 I 2020): Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku.

Zadanie
W oparciu o grafikę na str. 159, przedstawiającą cechy baroku, dzieł sztuki tej epoki i cechy artysty barokowego, udowodnij w oparciu o odniesienia do konkretnych przykładów prawdziwość wymienionych cech i porównaj z renesansem. Forma pracy jest dowolna (np. tabela, mapa mentalna, ...).

L63 (27 I 2020): Mitologiczna alegoria w służbie pokoju. Minerwa chroniąca Pax przed Marsem Petera Paula Rubensa.

Interpretacja obrazu s. 162.

L64 (29 I 2020): Człowiek jest szpetny…. Antynomie filozofii barokowej.

Analiza schematu s. 166. Sporządzenie notatki wyjaśniającej, na czym polegają antynomie filozofii barokowej.

Fiozofia barokowa z jednej strony zajmowała się problemami pozarozumowymi, metafizycznymi (Bóg, tajemnice wiary, szatan, zbawienie, wieczność, nieskończoności, ...), a z drugiej strony dysponowała narzędziami logicznymi, matematycznymi. Tu jednak rodzi się problem nieprzystawalności narzędzi logicznych, systematycznych do wyjaśnia problemów pozarozumowych, wykraczających poza logiczne myślenie.
Poglądy i koncepcje Kartezjusza (s. 167).
Panteizm Spinozy - cała przyroda jest Bogiem, Bóg jest przyrodą.
Leibniz - nasz świat jest najlepszym ze światów (ciekawostka: Leibniz twórcą rachunku różniczkowego).
Praca z tekstem Pascala (s. 169) i odpowiedzi na pytania s. 170 (pyt. 1-3 wszyscy, dalej - przyści, nieparzyści)
Na następnej lekcji powrót do zadania polegającego na porównaniu braoku i renesansu.

L65 (30 I 2020): Rozdwojony w sobie…. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku (Mikołaj Sęp Szarzyński).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (s. 171).

Zadanie wstępne (przed poznaniem tekstu).
Jak sądzisz, co może oznaczać motyw wojny prowadzonej z szatanem, światem i ciałem w wierszu Szarzyńskiego?
L66 (30 I 2020): Śmierci, śmierć cię czeka…. Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej (Mikołaj Sęp Szarzyński i John Donne).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (s. 174).

John Donne, Sonet X (s. 176).

P.d. 1) S. 175, zad. 1-6 (trzecie już zrobione).
2) S. 176, teza, argument, środek stylistyczny.

L67 (3 II 2020): Barokowe paradoksy (John Donne, Sonet X).

Na ocenę:
1. Uzasadnij tezę, że Sonet IV (s. 171) M. Sępa Szarzyńskiego podejmuje problematykę egzystencjalną.
2. Przedstaw tezę interpretacyjną do Sonetu V tegoż oraz podaj argumenty i jeden kluczowy środek stylistycznych z określeniem funkcji (s. 174).
3. P.d.

John Donne, Sonet X (s. 176)
Kilka słów o muzyce barokowej. Technika polifonii u Bach i jej znaczenie w kulturze.

P.d. Przeczytać fr. powieści Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy Miguela Cervantesa (s. 180).

L68 (5 II 2020): Cel, dla którego niebo mię na świat posłało… . Ideały błędnego rycerza a realia życia.

Na ocenę:
1. Przedstaw wydarzenia ukazane we fragmencie Przygoda Don Kichota ze skazanymi na galery.
2. Scharakteryzuj i oceń bohatera, zwracając uwagę na jego relacje z innymi postaciami.
Realizacja tematu lekcji
1. Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy Miguela Cervantesa (s. 178) jako pierwsza powieść nowożytna.
a) część I, 1605, część II, 1615,
b) cechy eposu obecne w powieści Cervantesa:
- obiektywny narrator,
- ponadprzeciętny bohater,
- panoramiczny obraz społeczeństwa,
- ukazanie momentu przełomowego.
c) modyfikacja najistotniejszej cechy epopei - równoległości świata realnego i świata fantastycznego (boskiego) 2. Don Kichot jako błędny rycerz.
L69 (6 II 2020): Między dwiema krańcowymi wadami: tchórzostwem i zuchwalstwem…. Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichota.

Kartkówka:
1. Które cechy eposu są obecne w powieści Cervantesa Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy? Wymień cztery i wyjaśnij, która z tych cech ulega modyfikacji.
2. Kim według Ciebie jest Don Kichot? Szaleńcem, idealistą czy jeszcze kimś innym? Uzasadnij odpowiedź.
3. Przedstaw wydarzenia ukazane w Przygodzie z lwami.

Miguel Cervantes, Przygoda z lwem (s. 185).

1. Obecność w powieści motywu peregrinatio vitae (życie wędrówką). Jest to średniowieczny odpowiednik motywu homo viator (człowiek wędrujący).
2. Kim jest Sancho Pansa?
L70 (6 II 2020): W jednym oka słowie…. Dworny panegiryk i medytacja o nieuchwytnym pięknie.

Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej ... (s. 193).

Omówienie konceptu, układu hierachizującego i figury sumacji.

L71 (24 II 2020): Czwarta część mgnienia. Człowiek i czas w poezji baroku (Daniel Naborowski, Krótkość żywota).

Skojarzenia z czasem (klepsydra, zegarek - zegarki łańcuszkowe pojawiły się w XVII w.

Daniel Naborowski, Krótkość żywota (s. 197)

Daniel Naborowski, Na toż (s. 198).

P.d. Postaw tezę interpretacyjną do utworu Jarosława Marka Rymkiewicza Wiersz na te słowa Heraklita: Nie można wejść do tej samej rzeki. Podaj argumenty i wskaż jeden środek stylistyczny pełniący ważną funkcję w utworze. (s. 200).

L72 (26 II 2020): Możemy z śmierci przeszydzać… . Barokowy poeta o miłości i śmierci (Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus).

Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus (s. 201).

W pierwszej części wiersza poeta prezentuje poglądy starożytnych (Pitagorasa) na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Ale oczywiście poeta traktuje te poglądy w sposób nieco ironiczny i stwierdzeniem Jeśli to prawda dystansuje się jednocześnie od kwestii, czy koncepcje wędrówki dusz (reinkarnacji, wędrówki dusz) są prawdziwe, czy też nie nie.P.d. Postaw tezę interpretacyjną do utworu Stanisława Grochowiaka [Dla zakochanych to samo staranie]. Podaj argumenty i wskaż jeden środek stylistyczny pełniący ważną funkcję w utworze. (s. 204).

L73 (27 II 2020): Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem… . Słowa i ich znaczenia (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek).

Podajcie przykład morfemu i jego znaczenia. Czy wszystkie morfemy znaczą tak samo?
pis-arz: pierwszy morfem ma charakter leksykalny, coś znaczy, a drugi morfem wnosi inne elementy znaczeniowe, wskazuje pewną klasę, grupę o charakterze zawodowym (tynkarz, tapeciarz, lekarz) - jest to morfem słowotwórczy (formant). Mamy także morfemy fleksyjne (kot-em, morfem fleksyjny to końcówka).

L74 (27 II 2020): Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska.

1. Pojęcie sarmatyzm oraz zjawisko mesjanizmu sarmackiego (s. 209).

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (s. 214).

P.d. S. 212 - zad. 1-7 wszyscy; s. 213, za. 8-15 parzyści - nieparzyści.

L75 (2 III 2020): Zawsze apetyt do widzenia świata…. Oswajanie obcości przez Sarmatę.

Na ocenę:
1. Postaw tezę interpretacyjną do wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Niestatek (s. 207) i ją uzasadnij.
2. W oparciu o w/w wiersz wyjaśnij pojęcie konceptu.
3. Na podstawie w/w wiersza wyjaśnij cechy typowe dla baroku.
4. Odpowiedz na dwa wybrane przez siebie pytania z p.d..
5. Odpowiedz na pytanie wskazane przez nauczyciela.

Realizacja tematu - omówiono większość pytań. Podr. s. 216

P.d. S. 218 - parzyści / nieparzyści lub tworzenie własnego tekstu: Jak oswoić obcość kulturową?

L76 (4 III 2020): Ideologia okrążenia. Kontrreformacja w Polsce.

Na ocenę:
Jaki obraz Polaków i ich relacji z innymi narodami wyłania się z Pamiętników J. Ch. Paska za pomocą jakich środków stylistycznych obraz ten jest kreowany?

Podr. s. 219

P.d. S. 222, zad. 1-4 wszyscy, pozostałe - parzyści, nieparzyści.

L77 (5 III 2020): Zaraz się wywiodę…. Język jako narzędzie perswazji.

Podr. s. 223

1. Dominacja funkcji impresywnej (perswazyjnej) w tekstach o charaketrze retorycznym.
2. Rola niewerbalnych środków komunikacji w sytuacjach o charakterze retorycznym.
3. Cechy dobrej mowy.
4. Chwyty erystyczne.
5. Interpretacja fraszki Wacława Potockiego pt. Sofista (s. 226).

L78 (5 III 2020): Przeklęty, kto zasmuca matkę swoję…. Retoryka jako sztuka przekonywania.

Podr. s. 227

P.d. Mowa do określonych przez siebie odbiorców, na dowolny temat, z zastosowaniem różnych środków retorycznych.

L79 (9 III 2020): Retoryka w praktyce (prezentacja mowy w oparciu o plan).

Podano L80, p.d. s. 236, zad. 1-10, dwa można pominąć. Kuba zad. 1-4.

L80 (11 III 2020): Czarownica w epoce wczesnonowożytnej (praca z tekstem).

Podr. s. 233.

____________________________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L81 (25 III 2020): Współczesne inspiracje kulturą baroku.

Podr. s. 237.

Na Dysku Google jest plik do zadań ze str. 239 - tak jak to uzgadnialiśmy przez Messengera.

P.d. Pytania do baroku - plik 001 (s. 254).

L82 (26 III 2020): W jaki sposób Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki nawiązuje do głównych idei i estetyki baroku?

Analiza zapisów w pliku 003.

L83 (26 III 2020): Barok - wędrówka przez motywy i tematy literatury.

Analiza zapisów w pliku na D Google 001 (podr. s. 254).

1. Refleksje egzystencjalne.
2. Zainteresowanie powieścią jako zupełnie nowym gatunkiem literackim.
3. Problematyka religijna związana z barokiem.
4. Barokowe koncepcje piękna.
5. Sarmatyzm (definicja pojęcia i przykłady kulturowe).

Omówiono do literatury perswazyjnej (s. 242). Pozostałe punkty rozpisać.

L84 (30 III 2020): Podsumowanie baroku - polecenia na koniec rozdziału.

1. Przetestowanie możliwości G Suite.
2. Podr. s. 254 - przydział zadań wg numerów.


L85 (1 IV 2020): Podsumowanie baroku - quiz na stronie quizizz.com.

1. Podr. s. 254 - analiza wpisów w pliku 002 (do Julki).
2. Quiz z baroku.

Na następnej lekcji ktoś będzie interpretował wiersz barokowy. Jeśli ocena będzie słaba - dostanie szansę omawiając wnikliwie polecenia s. 254.
L86 (2 IV 2020): Interpretacja tekstu barokowego - Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego.

Podr. Ptdz s. 183. Plik 003 - tam zamieszczono tekst - 15' notatki w zeszycie, kamera na zeszyt. br>
1. Czy słuszna jest teza, że podmiot liryczny chciałby wrócić do czasów swojej młodości?
2. W wypowiedzi pojawiła się refleksja o przemijalności świata. Określ ten problem jednym słowem.
3. Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że mimo starań, niektórze rzeczy - jak mówi podmiot liryczny - szkodzą?
4. Na czym polega szkodliwość elementów wymienionych w przedostatniej strofie?
L87 (2 IV 2020): Epoka rozumu ...

1. Oświecenie - kwestie chronologiczne.
2. Definicja oświecenia.
3. Co oświecenie pochwalało a co potępiało?
4. Trzy nurty w sztuce oświecenia:
a) klasycyzm,
b) sentymentalizm,
c) rokoko.
5. Które idee oświecenia uważasz za szczególnie ważne i dlaczego? Wskaż trzy i omów je, zaczynając od idei najważniejszej (s. 262).

P.d. O zabobonie, wybrać dwa zadania pod tekstem.

L88 (6 IV 2020): Podsumowanie pracy zdalnej w marcu - wnioski dotyczące dalszych działań.

Omówienie działań podjętych w marcu. Wnioski z analiz materiałów opracowanych przez uczniów.
Spr. p.d. - zabobon.
Podano temat L89 i omówiono główne kierunki filozofii oświecenia (s. 265).
Uczniowie na końcu lekcji wykonywali zad. s. 269 (wszyscy), 2,4 - parzyści, 3,5 - nieparzyści.
P.d. Tworzenie własnego tekstu s. 269: Czy dzięki postępowi cywilizacji ludzkość stała się szczęśliwsza?

L89 (8 IV 2020): W klimacie i wieku filozofii i rozumu… . Filozofia epoki oświecenia.

Główne kierunki filozofii oświeceniowej (omówiono 6 IV).
Spr. p.d. s. 269.

P.d. Defoe (s. 270, zad. 4,5,6).

Podać temat L90.

L90 (15 IV 2020): Biedny dzikus. Spotkania z Innym w utworach Defoe i Kapuścińskiego.

Omówienie p,d, (zad. 4,5,6 s. 273).

Praca w pliku 006. Na lekcji zadania 4,5,6 uczniowie robili, bez analizy. Reszta w domu.

Omówiono do zad. 9. włącznie (s. 273). Julka uzupełni 10.
P.d. Zad. s. 274 na samym dole (jest w pliku).

L91 (16 IV 2020): Śmierć Marata Jaques'a-Louisa Davida jako przykład oświeceniowego klasycyzmu.

Podr. s. 275.
L92 (16 IV 2020): Książka jest trochę jak człowiek… . Symbolika Księgi w powieści Olgi Tokarczuk.

Przydział zadań do s. 283 w pliku 008.

L93 (20 IV 2020): Dlaczego ludzie się rodzą i umierają? Po co żyją?. Dyskusja o metodach poznania u progu oświecenia.

Dalej praca w pliku 008 (s. 287: zad. 1-4, zad, 8,9 - rozpisują ósme parzyści, dziewiąte nieparzyści; Kuba T. zad. 11 lub wybrane 5,6,7,10)

L94 (22 IV 2020): Prawdę mówi, względów się wyrzeka…. Satyra w służbie społecznej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).

Na lekcji czwartkowej uczniowie nieobecni na lekcjach poświęconych Tokarczuk będą odpowiadać na pytania (plik 008). Przy odpowiedzi nie mogą już z pliku korzystać. Podr. s. 292.
Omówienie całościowe satyry
Zad. s. 295 - plik 009 (przydział; p.d. zad. 1 tabela - wszyscy).

L95 (23 IV 2020): Wiesław Gołas w muzycznej interpretacji tekstu Wojciecha Młynarskiego W Polskę idziemy.

1. Porównaj poglądy Markiza i Burlinga.
2. Na czym polega związek poglądów wybranego bohatera z oświeceniem?
3. Jaka sytuacja jest przedstawiona w satyrze Ignacego Krasickiego Pijaństwo. Opisz tok wydarzeń i zachowania bohaterów.
4. Jaki cel przyświecał Krasickiemu w tym utworze?
5. Który środek stylistyczny lub pomysł artystyczny oceniasz jako szczególnie ciekawy. Wyjaśnij dlaczego.
Fragment kroniki filmowej z występem Wiesława Gołasa

Kabaret OT.TO a równolegle Wiesław Gołas

L96 (23 IV 2020): O, rzadki darze przedziwnej wymowy… . Język i styl językowy.

1. Moja definicja stylu.
2. Rodzaje stylów i typy stylizacji:
a) stylizacja biblijna,
b) archaizacja,
c) dialektyzacja,
d) stylizacja środowiskowa,
3. Podział stylizacji ze względu na stosunek autora do naśladowanego wzorca:
a) pastisz,
b) parodia,
c) trawestacja.
P.d.
1. Gdzie wg ciebie tkwi źródło komizmu w Monachomachii? Co cię śmieszy?
2. S. 306, zad. 10.

L97 (27 IV 2020): Pastisz, parodia i trawestacja w poemacie heroikomicznym Monachomachia Ignacego Krasickiego

Analiza pracy domowej.

Praca z fr. tekstu Monachomachii - zad. s. 305 s. 305. Docelowo zad. 7. s. 306 związane bezpośrednio z tematem lekcji.

P.d. s. 306 zad. 2 z p.d. - porównanie Iliady i Monachomachii

L98 (29 IV 2020): Najbardziej lubił czekoladę… . Portret Ignacego Krasickiego w tekście Jana Kotta Gorzki Krasicki.

Uwaga! Temat podać z celowym opóźnieniem.
Wokół pracy domowej (s. 306, zad. 2) - porównanie Monachomachii i Iliady.
Uczniowie nie patrzą do podręcznika. Pytanie: Czego można się spodziewać po tytule tekstu "Gorzki Krasicki"?
Burza mózgów:
- pokazanie jego krytycznego stosunku wobec zjawisk społecznych i religijnych jego czasów,
Praca z tekstem Gorzki Krasicki - zad. s. 310.
form 002 - zad. 3.

form 003 - zad. 5, 8, 9

Omówiono zad. 3.

L99 (30 IV 2020): Święta miłości kochanej ojczyzny…. Dwa ujęcia patriotyzmu.

Podr. s. 311.

L100 (30 IV 2020): Poetyka i program ideowy Hymnu do miłości ojczyzny oraz Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.

L101 (4 V 2020): Współczesny tekst Mazurka Dąbrowskiego a jego osiemnastowieczna wersja.

II Analiza dokumentu Google 010 - zad. 1-3, s. 315.
1. Funkcje oksymoronów - pokazanie znaczenia idei poświęcenia siebie i swojego życia dla ojczyzny (zjadłe smakują trucizny, więzy, pęta niezelżywe, chwalebne blizny - trudne przejścia, niewola, rany nie są powodem do żalu, ale źródłem radości: gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe).
2. Anafory i powtórzenia.
a) anafora dla ciebie - pokazuje cel, dla którego warto się poświęcić,
b) powtórzenie byle - wskazuje, co człowiek może zrobić dla kraju (wspomóc, wspierać).
c) powtórzenie nie żal - podkreśla gotowość do poświęcenia (żyć w nędzy, umierać).
3. Personifikacja i peryfraza.

II Uzupełnienie poprzedniej lekcji o Hymnie do miłości ojczyzny. Analiza fr. Wiedzieć więcej s. 312.

III Realizacja tematu:
1. Porównanie tekstu Krasickiego i Wybickiego - dokument 011 (na końcu materiał całościowy do porównania).
L102 (6 V 2020): Ars poetica. Ars poetica? Programy XX-wiecznego klasycyzmu.

Podr. s. 316.

I Na ocenę - najpierw wpisy w formularzu 005 - potem losowanie ucznia:
1. Poszukaj strof w tekście Wybickiego, w których można znaleźć jakąś analogię z utworem Krasickiego.
2. Co zauważasz w jednym utworze, czego nie ma w drugim. I na odwrót.
3. Zobacz obraz Juliusza Kossaka "Mówi ojciec do swej Basi" - Pieśń Legionów (s. 313). Zdecyduj, z którą wersją ma więcej wspólnego: osiemnastowieczną czy współczesną? Uzasadnij.
4. Analiza wpisów ucznia w dokumencie 012 - dlaczego utwór Wybickiego został hymnem Polski?

II Realizacja tematu:
1. Interpretacja wiersza Ars poetica Leopolda Staffa (s. 316).
2. Interpretacja wiersza Ars poetica? Czesława Miłosza (s. 317).
3. Zad. 1-11, s. 319 - dokument 013.

L103 (7 V 2020): Jak Staff i Miłosz realizują w swoich wierszach postulaty: prostoty, jasności i natchnienia?

I Analiza dokumentu 013
II Realizacja tematu - formularz 006.

L104 (7 V 2020): Tam tęskni kochany…. Czułe serce sentymentalisty.

Podr. s. 320.

P.d. formularz 007 (jedno z trzech zadań do wyboru ze str. 325).

L105 (11 V 2020): Obraz wsi w literaturze renesansu, baroku i oświecenia - wyidealizowany czy realistyczny?

I I Analiza wpisów w formularzu 007 (wybrane zad. s. 325).

II Do realizacji tematu wykorzystane zostaną wpisy do zad. 2., s. 325 (jeśli będą).
Następna faza to przydział epoki i praca w dokumencie 014.

Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, Panna XII (s. 74).
Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem.
Szymon Szymonowic, Żeńcy.
III Praca domowa: interpretacja tekstów jak wyżej.

L106 (13 V 2020): Wymagania do sprawdzianu z oświecenia.

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z OŚWIECENIA (14 MAJA)
1. Znajomość podstawowych faktów historycznych związanych z oświeceniem.
2. Znajomość pojęć: empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm.
3. Charakterystyczne cechy klasycyzmu jako nurtu artystycznego oraz sentymentalizmu.
4. Wyjaśnianie znaczenia nazwy epoki.
5. Najważniejsze dokonania edukacyjne polskiego oświecenia.
6. Charakterystyka Sarmaty jako antywzorca polskiej literatury oświeceniowej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).
7. Cechy gatunkowe satyry.
8. Sposoby realizacji funkcji dydaktycznej literatury w utworach oświeceniowych. 8. Funkcje środków artystycznych budujących patos w Hymnie do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego.
9. Charakterystyka modelu patriotyzmu zawartego w hymnie Krasickiego. 10. Interpretacja tekstów (Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński).
L107 (14 V 2020): Praca klasowa - sprawdzian z oświecenia.

L108 (14 V 2020): O, jakimże człowiek jest dzieckiem!. Bolesne poznanie potrzeby samoograniczenia (Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera).

Jak życie może wpływać na literaturę, a literatura na życie? Analiza fr. podr. Geneza (s. 326).
Pojęcie werteryzmu (s. 330).

P.d. Praca z fr. tekstu - zad. 1-5, s. 330: formularz 008 (tam przydział zadań).
L109 (18 V 2020): Cofam się jak przed ogniem… . Historia miłości nieszczęśliwej Wertera.

I Analiza formularza 008 (zad. 1-5, s. 330).

1. Odnieś się do odp. na zad. 1:
Przekonanie Wertera o jego wyższości nad społeczeństwem wyraża się przez to, że ludzie (dorośli) plączą się po ziemi, bez żadnego celu, natomiast Werter żyje z dnia na dzień i cieszy się każdą chwilą.
Werter zaczyna od stwierdzenia, że dzieci i dorośli plączą się po tej ziemi, nie wiedzą jak one, skąd przychodzą i dokąd idą.
Potem dodaje: najszczęśliwsi są ci, którzy, podobnie dzieciom, żyją z dnia na dzień.

II Realizacja tematu - cele lekcji:

III P.d. Listy 332-333: znać tematykę listów, interpretować wskazane fr.

L110 (20 V 2020): Czy powieść Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego może być atrakcyjna dla współczesnego czytelnika?

I Zawartość trzech listów (s. 332-333):
1. Praca w dokumencie 016 - zad. 1-14, s. 333-334 (przydział wg numerów).
2. Wylosowany uczeń omawia wskazany list i komentuje wypowiedź w dokumencie 016.

II Realizacja tematu lekcji - notatka w dokumencie 017.

L111 (21 V 2020): Bo to jest kupa śmieci, rupieciarnia, ta wasza wiedza…. Dramat o klęsce rozumu w Fauście Johanna Wolfganga Goethego.

I Odnośnie poprzedniej lekcji:
1. Czy Werter jest bliski epoce oświecenia? Uzasadnij odpowiedź.
2. Co wyróżnia Wertera jako bohatera na tle poznanych przez ciebie postaci literackich?
3. Twoje ocena bohater i uzasadnienie.
4. Czy powieść jest atrakcyjna współcześnie:
a) który wpis ci się szczególnie spodobał i dlaczego,
b) twoje zdanie na ten temat.

Analiza dokumentu 017 (współczesny czytelnik o powieści Goethego).

II Formularz 009 - s. 350, pięć pierwszych zadań. zad. (Pierwsze zostało od razu omówione)..

L112 (21 V 2020): Duchem sięgnąć od nizin po szczyty… . Pragnienie nadludzkiego poznania.

L113 (25 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (oświecenie).

I Uzupełnienie ostatniej lekcji - najważniejsze elementy związane z Faustem (pragnienia faustyczne, problem dobra i zła).

II Ustalenia dotyczące zaliczania nieobecności - daty i tematy oraz zagadnienia lekcyjne są w panelu lekcyjnym
lekcje 2t z datami i zagadnieniami

II Omówienie pracy klasowej - wnioski.

III P.d. Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa (fr. s. 350 i dalej, trzy wybrane pytania - dokument 018).

L114 (27 V 2020): Nie będzie żadnej władzy wspanialszej i lepszej dla ludzi… . Sens powieści w powieści w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa.

P.d. Fr. s. 356 - umieć omówić treść.

L115 (28 V 2020): Tchórzostwo - ułomnością najstraszliwszą…. Powieść o ludzkiej słabości (Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa).

L116 (28 V 2020): Zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni…. Literackie wyobrażenia zła w świecie.

Praca w dokumencie 019 (zad. 1-10, s. 364).
Praca domowa - fr. s. 365-369.

L117 (1 VI 2020): Podsumowanie pracy zdalnej za maj - wnioski.

I Ocena zaangażowania uczniow w pracę zdalną w maju.

II Powrót do materiałów z poprzedniej lekcji:
Wstępna analiza pracy domowej z poprzedniej lekcji - fr. s. 365-369.

III Rozpoczęcie pracy nad testem rozumienia czytanego tekstu - s. 380: formularz 010 (trzy pierwsze zadania).
L118 (3 VI 2020): Test - rozumienie czytanego tekstu: ćwiczenia.

I Praca nad tekstami podr. s. 380:
1. Analiza formularza 010 - w dokumencie odniesienie do dwóch tez Jakuba K.
2. Streszczenie - formularz 011.
3. Losowanie ucznia do omówienia swojej pracy testowej.

L119 (4 VI 2020): Początki romantyzmu - romantyzm a oświecenie.

I Rysy epoki.
1. Czas trwania, wydarzenia, wartości, idee (s. 16).
2. Analiza tabeli s. 19.
3. Tendencje artystyczne romantyzmu (s. 20).
4. Malarstwo romantyczne:
- Sen rozumu rodzi upiory (F. Goya),
- Opactwo w dąbrowie (C.D. Friedrich),
- Rozstrzelanie powstańców madryckich (F. Goya).
5. Kilka słów o Odzie do Radości Friedricha Schillera (s. 28).

Krótki quiz.

L120 (4 VI 2020): Skały kredowe na Rugii. Nastrój w malarstwie romantycznym.

I Interpretacja obrazu Caspara Davida Friedricha Skały kredowe na Rugii (s. 22).
Praca w formularzu 012 (zad. 6,7,9, s. 23). Przerzucić do dokumentu.

P.d. Dziadów cz. III Adama Mickiewicza.

L121 (15 VI 2020): Oda do młodości Adama Mickiewicza - między klasycyzmem a romantyzmem.

I Zarys biografii Adama Mickiewicza (s. 32).
II Praca z tekstem (s. 32).

L122 (17 VI 2020): Miej serce i patrzaj w serce... . Miłość i śmierć w balladach Adama Mickiewicza (Romantyczność) i Juliana Tuwima (Śmierć).

I Pytanie kontrolne:
1. W jaki sposób można wyrazić w tekście literackim wartościowanie?
a) za pomocą leksyki (rzeczowniki i przymiotniki oceniające, na ogół wyrazy przeciwstawme: mędrzec - głupiec; mądry - głupi;
b) za pomocą form czasownikowych: On postępuje moralnie. On postępuje niemoralnie.
2. W jaki sposób Mickiewicz dokonuje oceny w Odzie do młodości? W tym celu zad. 2. s. 36.
3. Interpretacja poszczególnych strof (dokument 022).

II Praca z tekstem s. 39 (dokument 023).

L123 (18 VI 2020): Jak są przedstawiane w literaturze duchy i zjawy osób zmarłych?

Zad. z PD s. 41.
L124 (18 VI 2020): Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą... Romantyczny subiektywizm i przeżycie historii (ballada Świteź Adama Mickiewicza).

Podano L125 L125 (22 VI 2020): Bywam albo w niebiosach, albo w piekła mękach... . Obraz miłości romantycznej w utworach Adama Mickiewicza (Dziady, część IV, Niepewność, Dobranoc).

Podr. s. 50.

Podano L126 L126 (24 VI 2020): Jedźmy, nikt nie woła... . Nastrojowość i refleksyjność Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

L127 (25 VI 2020):

L128 (25 VI 2020):

-->