JĘZYK POLSKI KLASA 4 TECHNIKUM

L1 (4 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

L2 (4 IX 2019): Nowa epoka, nowe nastroje. Młoda Polska - początki modernizmu.

1. Lata 90. XIX wieku i zjawiska mające miejsce w tym czasie.
2. Nazwy epoki.
3. Stosunek modernistów do natury.
dee 4. Fascynacja kulturą Wschodu (Orientu).
5. Charakterystyka epoki przez pryzmat kryzysów:
a) kryzys prawdy,
b) kryzys religii,
c) kryzys etyki,
d) kryzys estetyki,
e) kryzys człowieka,

L3 (5 IX 2019): Szczęście wielkiej energii... . Filozofia modernizmu.

1. Filozofia modernistyczna wobec filozofii epoki pozytywizmu.
2. Poglądy Arthura Schopenhauera i jego propozycja dróg ucieczki od życia (sztuka, nirwana, litość i miłosierdzie).
3. Filozofia Friedricha Nietzschego:
a) nihilizm,
b) relatywizm, >br> c) przewartościowanie wszystkich wartości,
c) koncepcja nadczłowieka.
4. Henri Bergson (intuicjonizm i witalizm).

L4 (5 IX 2019): Jedna śmierć w zamian za sto istnień... . Credo rosyjskiego nihilisty (Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego)

P.d. Zbrodnia i kara do str. 46.

L5 (9 IX 2019): Po prostu zabiłem... . Nowoczesna literacka psychologia zbrodni.

Przypomnienie filozofii F. Nietzschego i rozmowa o wrażeniach po lekturze pierwszych rozdziałów powieści.

Na podstawie pierwszych czterech rozdziałów Zbrodni i kary scharakteryzuj i oceń Rodiona Raskolnikowa. Rozważ kwestię, czy charakter, osobowość, system wartości i światopogląd miały wpływ na decyzję bohatera o popełnieniu zbrodni. Praca z fr. tekstu: podr. s. 31/tekst s. 56 (rozmowa między oficerem a studentem). Co jest w tej scenie kwestią kluczową?

Realizacja temaru - podr. s. 35.

Praca z tekstem: podr. s. 35/tekst s. 13 (u dołu) - rozmowa z Marmieładowem o ubóstwie i nędzy.

Praca z fr. tekstu s. 52-53 (porzucenie przez moment planu zbrodni i odczucia z tym związane.

C.d. pracy z podr. s. 36-37.

P.d. S. 39-43. L6 (9 IX 2019): Czymże byłabym bez Boga? Sonia Marmieładowa - grzesznica i święta.

Podr. s. 39.

L7 (11 IX 2019): Poetyka powieści polifonicznej na przykładzie Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego.

Kartkówka
1. Czego dowiaduje się Raskolnikow od Marmieładowa o jego rodzinie?
2. Opisz dokładnie przebieg wizyty Raskolnikowa u Soni. Zwróć uwagę na gesty bohatera wobec Soni i jego wyjaśnienia tych gestów.
3. Jaki stosunek do Soni mieli więźniowie przebywający na katordze? Jak można wyjaśnić przyczynę takiego postrzegania Soni.

Praca z tekstem Bachtina Powieść polifoniczna s. 45-47.

L8 (11 IX 2019): W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich utworach problem kary?

Praca w grupach:
1. W jaki sposób kara została przedstawiona w Zbrodni i karze: jak oddziałuje na bohatera i jak wpływa na jego los?
2. Znajdżcie tekst kultury zawierający motyw kary: z jakiej epoki jest to tekst i na czym polega związek problemu kary z tą epoką, jaką funkcję w życiu boahtera pełni kara, ... .

William Szekspir, Makbet:
- bohater zostaje ukarany śmiercią w pojedunku z Mukdafem, jest więc kara nieformalna, ale wynikająca z kodeksu rycerskiego; despota i zwyrodnialec zostaje zabity i ponadto Mukdag ścina mu głowę;
- ale wcześniej sumienie wymierza Makbetowi karę: prześladują go wizje (widzi na uczcie zakrwawione Banka), ulegają destrukcji jego relacje z otoczeniem.
Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz:
- Jacek Soplica jest za zabicie Stolnika karany alienacją, społeczną niechęcią i odrzuceniem,
- jego decyzja życiowa wstąpienia do zakonu i realizacji misji emiasriusza to forma zadośćuczynienia, a przez to odrodzenia.
P.d. 1) Losy Swidrygajłowa - jak się kończą?
2) Sylwetka Łużyna - jego stosunek do Duni i intryga wobec Soni.

L9 (12 IX 2019): Dekadentyzm w poezji Młodej Polski (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX).

1. Dekadentyzm jako prąd ideowy i postawa człowieka wobec życia (s. 48).

2. Wskazanie trzech kluczowych miejsc w tekście Koniec wieku XIX:

- tytuł,
- pytania jednowyrazowe,
- symboliczne zwieszenie głowy w zamknięciu.

3. Redagowanie tezy.

P.d. Krótka notatka interpretacyjna do wiersza Stanisława Korab-Brzozowskiego O, przyjdź! (s. 52).

L10 (12 IX 2019): Krzywiłem ludzi prostych... . Współczesne oblicza dekadentyzmu (Marcin Świetlicki, Żegnanie, Zły ptak).

Teksty: s. 55, s.57.

L11 (16 IX 2019): Poezja miłosna wczoraj i dziś (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Anna Świrszczyńska).

Podr. s. 59, s. 61.

1. Oblicza miłości młodopolskiej:
a) miłość jako uczucie niszczące ("femme fatale" - "kobieta fatalna",
b) miłość hedoniczna,
c) miłość dająca poczucie pełni (bliska miłości platonicznej)

L12 (16 IX 2019): Przejrzyste, zwiewne [...] błękitne zadumanie... . Impresjonizm w malarstwie i w poezji.

Dokonaj analizy obrazu Claude'a Monet Impresja. Wschód słońca i zapisz cechy impresjonizmu widoczne na obrazie:
- ulotna chwila, moment wyłaniania się Słońca, - wrażenie wywolane, - zatarcie konturów, brak wyrazistości.
Impresjonizm w literaturze:
- barwne widzenie,
- muzyczność (onomatopeje, instrumentacja głoskowa),
- podmiotowość widzenia,

Teza interpretacyjna do wiersza K. Przerwy-Tetmajera W lesie (s. 66).
Podmiot liryczny daje wyraz własnym odczuciom wywołanym przez obserwowaną przyrodę: niebo, las i łąkę. W wierszu dominuje technika impresjonistyczna. Pejzaż jest wyraźnie psychizowany.

P.d. Uzasadnij powyższą tezę i nie zapomnij o funkcji kilku wybranych środków stylistycznych (pisemnie).

L13 (18 IX 2019): Nade wszystko muzyki! Muzyczność i nastrojowość poezji impresjonistycznej.

Porównaj technikę impresjonistyczną stosowaną przez malarzy z tą samą techniką stosowaną przez poetów. W toku porównania odwołuj się do wybranych tekstów kultury.

Melodia mgieł nocnych ... (s. 68).

L14 (18 IX 2019): Wynaturzone okazy gatunku ludzkiego... . Obraz życia i pracy ludzi wykluczonych w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

1. Konwencja naturalistyczna w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego:
- maksymalne zbliżenie do rzeczywistości i pokazywanie jej ciemnych, fizjologicznych, biologicznych aspektów,
- narracja personalna (zamiast autorskiej), prowadzonona z perspektywy bohaterów,

P.d. S. 77 - parzyści, nieparzyści.

- gloryfikacja pracy (w jakimś sensie jej sakralizacja).

L15 (19 IX 2019): W czym może przejawiać się nędza bohaterów literackich i jakie postawy wobec nędzy są przez nich przyjmowane?

S. 78, zad.3. na samym dole - temat lekcji. Praca w grupach. Wskazanie tekstów kultury z motywem nędzy.

1. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego:
- refleksje Marmieładowa na temat ubóstwa i nędzy,
- sytuacja Raskolnikowa i wpływ nędzy na decyzję bohatera o morderstwie lichwiarki,

2. Lalka Bolesława Prusa:
- sytuacja ekonomiczna mieszkańców Powiśla widziana oczyma Wokulskiego,
- trudne sytuacje życiowe bohaterów (Wysockiemu padł koń - jedyne źródło utrzymania,
- postawa prezesowej Zasławskiej wobec ludzkich problemów, w tym nędzy - w jej folwarku działa szpital, szkółka

3. Jean Francois Millet, Angelus - Anioł Pański (1859), obraz na str. 78:
- nędzarze, którzy przerywają swoją pracę i przyjmują postawy świadczące o głębokiej modlitwie, wielkim skupieniu na niej,
- Bóg jedynym oparciem w nędzy, nadzieją na lepszy los po śmierci.

Chavannes, Ubogi rybak.

L16 (19 IX 2019): Miłe, wykwintne, przyjemne sale... i mieszkanie [...] puste jak psiarnia. Idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

S. 79.

Jeszcze raz o narracji personalenj - s. 82 (ramka).

P.d. Tworzenie własnego tekstu s. 82 (u dołu) - rozprawka.

L17 (23 IX 2019): Czy bezdomoność może być więcej warta niż posiadanie domu? Analiza rozprawek.

Uczniowie czytają wstęp - analiza wstępu, wybór najciekawszego.
Teza interpretacyjna - kwestia złożoności tezy i uwzględniania kilku elementów kluczowych.
Argumenty.
Środki artystyczne i spsosób ich wiązania z argumentacją.

P.d. S. 67, zad. 1-6.

L18 (23 IX 2019): Słowo tajemnicze zawierające sens życia.... Symbole wyborów moralnych bohaterów powieści Żeromskiego Ludzie bezdomni.

1. Przykłady zastosowania konwencji impresjonistycznej, realistycznej i symbolicznejoraz ekspresjonistycznej.

2. Symbolizm - analiza przykładów.
- Wenus z Milo (s. 84) oglądana przez Judyma w Luwrze - co symbolizuje?
- Biedny rybak Chavannesa (s. 85) - przypomnienie wniosków z poprzedniej lekcji.
- rozdarta sosna.

Jaką rolę odgrywa w powieści motyw rzeźby Wenus z Milo i sposób jej odbioru przez Judyma?

P.d. Przygotowąc się do sądu nad Judymem.

L19 (25 IX 2019): Ten dług przeklęty... . Sąd nad Tomaszem Judymem.

1. Pojęcia, które powinny się pojawić w dyskusji: społecznik, neurotyk, postać tragiczna, nonkonformista, szaleniec, idealista, ....
2. Praca z tekstem s. 89.
3. Dyskusja.

Jak oceniasz decyzję Judyma o rozstaniu z Joanną Podborską? W swojej notatce użyj następujących określeń: społecznik, neurotyk, postać tragiczna, nonkonformista, szaleniec, idealista.

L20 (25 IX 2019): Rachuj no się, z łaski swej, ze słowami! Agresja i przemoc w języku.

1. Język i działanie (s. 90).
2. Analiza fr. Ludzi bezdomnych s. 91.

L21 (26 IX 2019): Zatopion w szum, krzak dzikiej róży... . Symbolizm w poezji młodopolskiej (Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej różny w Ciemnych Smreczynach).

1. Charakterystyka symbolizmu:
- przeciw mimetyzmowi (odrzucenie tendencji do naśladowania rzeczywistości),
- ukryte znaczenia, dążenie do ich sugerowania,
- symbol: wieloznaczość, nieokreśloność, sugestia, odkrywanie tajemnic istnienia,
2. Symbol a alegoria (s. 94).
2. Interpretacja wiersza (s. 96).
- teza interpretacyjna:
W wierszu uwaga jest skoncentrowana na elementach przyrody tatrzańskiej, kreowanej za pomocą środków impresjonistycznych. Ale dwa zasadniczne elementy tej przyrody (krzak dzikiej różny i limba) przedstawiane są jako symbole odnoszące się do człowieka i stanowiące poetycką refleksję o ludzkiej egzystencji.
L22 (26 IX 2019): W ten letni tak piękny poranek... . Brzydota w poezji i sztuce (Charles Baudelaire, Padlina).

Praca wstępna w grupach:
- przypomnijcie sobie teksky kultury, które kojarzą się z brzydotą,
- po co artyści stosują elementy turpistyczne. 1. Skandal obyczajowy a nowa estetyka(s. 99).
2. Interpretacja wiersza - elementy turpizmu:
- sięganie po leksykę z języka potocznego (elementy wulgaryzacji),
- metafora ("much orkiestra") - łączenie elementów brzydoty z elementami piękna,
- ważnym zabiegiem artystycznym jest skierowanie słów podmiotu lirycznego do ukochanej i próba uświadomienia jej, że upodobni się do padliny.

3. Turpizm w kulturze (s. 101).

Teza do wiersza Stanisława Grochowiaka (s. 102).

P.d. S.103 - sam dół - praca domowa.

L23 (30 IX 2019): O szyby deszcz dzwoni... . Sposoby tworzenia nastroju w wierszu młodopolskim i współczesnym (Leopold Staff Deszcz jesienny, Piotr Sommer Liść klonu).

Analiza wiersza Deszcz jesienny (s. 111). Środki stylistyczne:
- sposób uzyskania dźwiękowej imitacji deszczu - instrumentacja głoskowa (samogłoski nosowe, spółgłoski szumiące i syczące),
- refreniczność,
- powtórzenia (wyrazy: deszcz, szklany, dal, ktoś - bardzo liczne, spójnik i,
Instrumentacja głoskowa i jej artystyczne efekty w wierszu (s. 112).
Natura a cywilizacja w wiersze P. Sommera (s. 114).

L24 (30 IX 2019): Chłop potęgą jest i basta... . Obraz wsi polskiej w Weselu Stanisława Wyspiańskiego.

Geneza Wesela (s. 118).
Wesele jako dramat neoromantyczny (s. 119).
Naturalizm w dramacie (s. 120).
Dialektyzacja (s. 121).
Plotka o Weselu i pierwowzory postaci (s. 122).

Charakterystyka Czepca:
- porywczy, energiczny,
- agresywny, niebezpieczny,
- otwarty, zainteresowany tym, co się dzieje w świecie, czytający gazett
Tabela ujmująca postacie przywoływane przez bohaterów (Bartosz
Świadomość odrebności chłopów i ich stosunek do:
a) szlachty:
b) Żydów:
c) ludzi z miasta i inteligencji
P.d. Zad. s. 120 - w zakresie dotyczącym tylko aktu I.

L25 (2 X 2019): Sen, muzyka, granie, bajka... . Relacje między inteligencją a ludem w Weselu.

Chłopomania (s. 123).
Stańczycy (s. 126).

Zapoznaj się w poleceniami ze str. 124 i wybierz dwa, które uważasz za ważne do zrozumienia Wesela. Zadania obligatoryjne to: nr 2 (nieparzyści) i 5 (parzyści).

L26 (2 X 2019): Inteligencja a chłopstwo (metaplan).

Praca metodą metaplanu.

L27 (3 X 2019): Prezentacja metaplanu obrazującego relacje między inteligencją a chłopstwem.

L28 (3 X 2019): Co się komu w duszy gra.... Wesele jako dramat symboliczny.

L29 (7 X 2019): Praca klasowa - interpretacja wybranego wiersza młodopolskiego.

L30 (7 X 2019): Fantazmaty Dziennikarza, Poety, Pana Młodego i Gospodarza (akt II Wesela Stanisława Wyspiańskiego).

Podstawowymi fantazmatami bohaterów są osoby dramaty, które ujawniają się bohaterom i prowadzą z nimi dialog:
Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman, Rycerz Czarny, Upiór, Wernyhora.

1. Pojęcie "fantazmat" - produkt wyobraźni, snu, obecny w warstwie nieświadomości; element archetypiczny lub symboliczny.
Omówiono pokrótce scenę 7. aktu II.

P.d. 1) Scena 7. i 8.

2. Pan Młody:
- jako inteligent, mieszkaniec wielkiego miasta, ujrzał swój fantazamt w Sukiennicach, w owej lalce, którą żywą znalazł w Bronowicach.
3. Poeta:
- dekadent, który potrzebował mocy (ten brak odnalazł w postaci wielkiego Rycerza, Zawiszy Czarnego),
- "ofiarnica" - ten neologizm odslania pragnienie znalezienia w sobie gotowości do oddania życia, na co Poeta nie jest gotowy.
4. Gospodarz:
- jego wyobrażenia o chłopstwie (godność, prostota, siła) - te wyobrażenia mają podłoże realne, wynikają z obserwacji rzeczywistości.

L31 (9 X 2019): Projekcja filmu Wesele Andrzeja Wajdy.

L32 (9 X 2019): Stańczyk i Dziennikarz – wokół kwestii odpowiedzialności za losy ojczyzny.

Obraz Jana Matejki Stańczyk (na dworze królowej Bony) z 1862.
„Teka Stańczyka” - konserwatyści krakowscy.
Motyw "Społem", Puszczyk, nieszczęście, symbolika kaduceusza.
Co wynika z tej konfrontacji? Co błazen uświadamia Dziennikarzowi?

1. Dokonaj charakterystyki Dziennikarza:
a) na podstawie jego słów,
b) na podstawie wypowiedzi Stańczyka.
L33 (9 X 2019): Co wynika z konfrontacji: Poeta – Rycerz, Hetman – Pan Młody, Upiór – Dziad.

Konfrontacja Poeta - Rycerz.
S. 123, motyw „ofiarnicy”. L34 (16 X 2019): Gdzie pan znalazł tak doskonałego scenarzystę? Ekranizacja Wesela Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Co nowego wniósł Wajda do interpretacji Wesela? L35 (16 X 2019): Interpretacja zakończenia Wesela Stanisława Wyspiańskiego (symbolika chocholego tańca).

L36 (17 X 2019): Przedmioty i ich sposoby ujęcia w różnych tekstach kultury.

Interpretacja fr. Wesela (Akt II, sc. 27-29).

1. Przedmioty symboliczne w Weselu: złota podkowa, złoty róg, czapka z pawimi piórami, skrzynia, zegar.
2. Przedmioty stanowiące element naturalistycznej dekoracji (opisane w didaskaliach na samym początku utworu): za ich pośrednictwem opisywany jest styl życia w chacie bronowickiej zamieszkiwanej przez Gospodarza (inteligenta, który od dziesięciu lat mieszka na wsi) - szable, flinty, pasy podróżne, biurko, reprodukcje obrazów Matejki i obrazy Matki Boskiej.
3. Przedmioty w różnych tekstach kultury:
- Lalka B. Prusa: blaszka lżejsza od wody, mnóstwo przedmiotów galanteryjnych w sklepie Wokulskiego, L37 (17 X 2019): Interpretacja plakatów teatralnych sugerujących określone odczytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

L38 (21 X 2019): Artyzm Wesela i źródła popularności dramatu.

1. Popularność Wesela zaraz po premierze wynikała z faktu, że bohaterowie dramatu byli identyfikowani z konkretnymi ludźmi, popularnymi w środowisku krakowskim.
2. Podjęcie ważnych tematów dotyczących walki narodowowyzwoleńczej.
3. Podjęcie tematów drażliwych (rabacja galicyjska).
4. Zastosowanie języka gwarowego.
5. Oddziaływanie na wyobraźnie poprzez postacie fantastyczne (fantazmaty) i przedmioty symboliczne.

L39 (21 X 2019): Pańskiego gniewu dzień. Ekspresjonizm w poezji i malarstwie (Jan Kasprowicz, Dies irae).

1. Ekspresjonizm w literaturze (s. 136).
2. Poezja ekspresjonistyczna.
3. Geneza Hymnów Jana Kasprowicza.
4. Interpretacja fr. Dies irae - teza interpretacyjna, argumenty i środki.
5. Ekspresjonizm w malarstwie - Edvard Munch, Krzyk (s. 142).

Ad. 1. Emocje twórcy, projekcja jego psychiki i osobowości, wyobraźnia, wizje i sny (halucynacje). Skoncentrowanie na wnętrzu. Los człowieka, cierpienie i konflikty etyczne. Brak skrępowania ograniczeniami, konwencją. Tonacja krzyku. Wolność jako wartość podstawowa. Dochodzenie do prawd o ludzkiej egzystencji.

Ad. 2. Kontrast, hiperbole, oksymorony, symbolika ekspresjonistyczna.

Ad. 3. Wpływ sytuacji osobistej na tonację Hymnów (s. 96 - biografia). Rozpad małżeństwa z żoną Jadwigą.

Ad. 4. Wiersz podejmuje tematykę apokaliptyczną. Poeta tworzy obrazy ekspresjonistyczne. Widać wyraźnie, że bardzo mocnno przeżywa problem grzechu i rozpusty.

Wypożyczyć Chłopów. Trzy pierwsze rozdziały.

L40 (23 X 2019): Wesele - problematyka i treść (praca klasowa).

L41 (23 X 2019): W bolesnej cichości ziemi.... Między poetyckością a naturalizmem (Chłopi Władysława Stanisława Reymonta).

Podr. s. 144.
1. Geneza i tytuł utworu.
2. Wybrane elementy biografii Władysława Stanisława Reymonta (s. 145).
Interpretacja początku r. 5. (s. 50)
S. 146, zad. 1. i 2.

P.d. Pozostałe zad. s. 146 i przeczytać r. 1-5.

L42 (24 X 2019): Te usta pełne i tak czerwone.... Życie erotyczne Lipiec.

L43 (24 X 2019): Jak dwa psy wściekłe... Zło w Chłopach.

P.d. S. 159, zad. 1-8.

L44 (28 X 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza modernistycznego).

Zad. 3., 6., 7. Omów sytuację ludzi starych w oparciu o losy czwórki wybranych bohaterów innych niż Agata.

L45 (28 X 2019): Pan Jezus z każdego kąta słyszy... . Religijność wsi w Chłopach.

P.d.
1. Podr. s. 161, zad. 1-6.
2. Fr. tekstu - s. 162 - wybrać jedno pytanie.
3. Fr. tekstu - s. 164 - wybrać jedno pytanie.

L46 (30 X 2019): Hierarchia społeczna w Chłopach - jej źródła i skutki.

Zad. s. 162.

L47 (30 X 2019): Kiej somsiad z somsiadem się zejdzie... . Dialektyzacja w literaturze.

L48 (31 X 2019): Dyktando Niepodległościowe

L49 (31 X 2019): Rodzaje stylizacji i funkcje stylizacji.

Podr. s. 166.

P.d. S. 168, zad. 4-7.

L50 (4 XI 2019): Wnioski z analizy sprawdzianu z Wesela S. Wyspiańskiego.

L51 (4 XI 2019): Dialekty polskie (analiza zasobów internetowych).

Omówienie w oparciu o materiał Ptdz s. 230-231 (po kilka cech dialektów).
1. Cechy dialektu mazowieckiego:
a) wymowa "a" zamiast "e" (np. "dziań, "jadzie"),
b) twarda artykulacja spółgłoski "l",
c) mieszanie grup "ke", "ge" z grupami "kie", "gie",
d) charakterystyczna wymowa miękkich spółgłosek wargowcyh "pi", "bi", "mi", "wi":
- artykulacja z dodatkowym elementem miękkim "J" (np. "pjasek"),
- w gwarze kurpiowskiej element "j" staje się jeszcze silniejszy i pojawiają się formy: "pśasek".
2. Cechy dialektu małopolskiego:
a) ustna wymowa samogłosek nosowych (np. "dob" zamiast "dąb"),
b) osłabiona artykulacja spółgłoski "ch" (np. "słuowisko" zamiaast "słuchowisko),
c) "ch" na końcu jest wymawiane jak "k" (zamiast gwarowego "byłech" pojawia się forma "byłek"),
d) wymowa udźwięczniajaca (zamiast "brat Adama" - "brad Adama"),
e) uproszczenie grup spółgłoskowych ("czeba" zamiast "trzeba"),
Uwaga! W dialektach mazowieckim i małopolskim występuje mazurzenie (syja, zaba)
3. Dialekt wielkopolski:
a) silne uproszczenie grup spółgłoskowych (np. "szur" zamiast "szczur"),
b) wymowa samogłosek "o", "ó" z dodatkowym elementem "ł" (np. "kłot" zamiast "kot"),
c) częsta przechodzenie samogłoski "e" w "y" (np. "syr"),
d) pojawianie się końcówki fleksyjnej "-ewi" w celowniku liczby pojednyczej (np. "wujewi"),
e) końcówka "-cie" w 2. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego (np. "chodzicie", "robicie") tożsama z ogólnopolską formą, podczasa gdy w większości gwar występuje końcówka "-ta").
4. Dialekt śląski:
a) liczniejsze samogłoski nosowe (np. "jyzyk"),
b) końcówka "ę" ulega odnosowieniu na końcu wyrazu i zmienia się w a (np. "pija ta kawa"),
c) wymowa typu: "biere" zmiast "biorę", "bierymy" zamiast "bierzemy".
5. Język regionalny - kaszuski:
a) swoista wymowa spółgłosek miękkich "k'", "g'" (zamiast "dzień - "dzen", zamiast "dziecko" - dzecko",
b) zamiast "kij" - "cij".

L52 (6 XI 2019): Zza świata szła noc, rozpacz i śmierć... . Naturalizm w utworach Stefana Żeromskiego (Rozdzióbią nas kruki, wrony...).

1. Scharakteryzuj dokładanie dialekt mazowiecki.
2. Scharakteryzuj pzoostałe dialekty , podając co najmniej po jednej cesze.
3. W jaki sposób dialekty lub gwary są wykorzystywane w literaturze?

Realizacja tematu:
1. Stefan Żeromski wobec powstania styczniowego - rola techniki naturalistycznej w opisie (s. 171)
: a) naturalistyczna estetyka opisu przestrzeni:
- estetyka brzydoty (epitety - szczerniałe rokiciny i metaforyka - jesień wytruła),
- szczegółowość, konkret.
2. Żeromski a Grottger.

L53 (6 XI 2019): Polski my naród.... Różne ujęcia sprawy narodowej w XIX i XX wieku.

1. Kontekst historyczno-polityczny powstania utworu i jego rola/
2. Interpretacja tekstu.

L54 (7 XI 2019): List jako specyficzny gatunek wypowiedzi (list biskupów polskich do biskupów niemieckich, 1965).

1. List jako gatunek (list otwarty jako specyficzna jego odmiana). 2. Praca z tekstem.

L55 (7 XI 2019): Różne wizje patriotyzmu w literaturze polskiej (konspekt wypowiedzi).

1. Praca z tekstem Grzegorza Ciechowskiego Nie pytaj o Polskę (s. 181).
2. Przywołanie innych tekstów piosenk powiązanych z problemem patriotyzmu. (s. 182, dół).
Wyjaśnienia dotyczące konspektu.

L56 (13 XI 2019): Patriotyzm w literaturze polskiej - wypowiedź ustna w oparciu o konspekt.

L57 (13 XI 2019): Wędrówką życie jest człowieka... . Homo viator w nowoczesnej poezji.

1. Przypomnienie tekstów z motywem homo viator.
2. Arthur Rimbaud, Moja Bohema (s. 184).

L58 (14 XI 2019): Topos wędrówki w utworach różnych epok.

Zob. zad. 1. z p.d. s. 186.
Jaki charakter ma podróż Mickiewicza ukazana w Sonetach krymskich?

L59 (14 XI 2019): Dola mojego pokolenia.... Cyganeria krakowska i jej inspiracje.

Praca z tekstem Tadeusza Boya-Żeleńskiego Baudelaire, poeta krakowski (s. 189).

P.d. Zad. 7. pisemnie.

L60 (25 XI 2019): Myśl o [...] powinowactwie z tym dzikim, namiętnym wrzaskiem. Joseph Conrad jako świadek epoki kolonialnej.

I Skojarzenia z Afryką:
1. O czym myślicie, słysząc "Afryka"? Swobodne wypowiedzi uczniów.
Zwrócić uwagę na elementy wypowiedzi, które prowadzą w kierunku takich zagadnień jak: kolonializm, Murzyn, ... .
II Realizacja tematu:

1. W kontekście kolonializmu (s. 192).
2. Geneza Jądra ciemności.
3. Sylwetka Józefa Teodora Korzeniowskiego (s. 194).
4. Praca z fr. tekstu (s. 193).
5. Odpowiedzi na pytania (s. 196) - praca w parach.

L61 (25 XI 2019): Przed nami jest jądro ciemności.... Etyka i polityka w opowiadaniu Conrada Jądro ciemności.

1. Diagnoza Josepha Conrada (s. 197).
    Conrad rozpoznał zagrożenia, które wyniszczą ludzkość w XX wieku: system totalitarny oparty na zaniku wrażliwości moralnej, gotowść społeczeństw na podporządkowanie ośrodkom władzy.
2. Conrad a Nietzsche.
3. Polemika z Dostojewskim.
4. Praca z fr. tekstu (s. 198).

Praca domowa: s. 201, wybrać trzy zadania. L62 (27 XI 2019): Sylwetka Kurtza widziana z różnych perspektyw.
L63 (28 XI 2019): Dwie wizje człowieka opętanego przez zło (Raskolnikow a Kurtz).

S. 201 a) źródła zła:

b) skutki zła (głównie psychologiczne):
c) wpływa immoralizmu na innych ludzi:
d) możliwość obrony przed złem (na czym polega):
L64 (28 XI 2019): Wokół filmu Jądro ciemności (reż. Nicolas Roeg, w roli Kurtza John Malkovich).

Podstawowe informacje o filmie i obsadzie (s. 202).

Zobacz film, reż. Nicolas Roeg

Recenzja - cele:
a) informowanie o nowych dziełach i prezentowanie ich,
b) ocenianie,
c) kształtowanie gustu odbiorców,
d) refleksja krytyczna (badanie struktury dzieła, odnoszenie dzieła do prądów i procesów artystycznych, do filozofii, do wcześniejszego dorobku autora, do innych zjawisk – w tym społecznych i politycznych).

L65 (4 XI 2019): Młoda Polska jako czas przełomu - wędrówka przez symbole i motywy.

Kilka słów o filmie Coppoli (film Czas Apokalipsy) (s. 202).
Zobacz film, reż. Coppola

Wytyczne do pracy osób rozszerzających język polski - Marcel Proust W poszukiwaniu straconego czasu (s. 205).

1. Myślowi i ideowi patroni modernizmu:
a) Arthur Schopenhauer,
b) Friedrich Nietzsche,
c) św. Franciszek z Asyżu,
d) Henri Bergson.
2. Kiernuki sztuki modernistycznej:

L66 (4 XI 2019): Zadania testowe i wypowiedzi pisemne (standardy maturalne).

S. 217. Teksty poświęcone zagadnieniu kiczu. Na początek refleksje o zjawisku kiczu, następnie operacje na tekście.

S. 221. Tekst o podróży. Najpierw problem: dlaczego ludzie podróżują? Następnie operacje na tekście.

L67 (5 XII 2019): Umiem więcej. Interpretacja porównawcza i wypowiedź argumentacyjna.

S. 236.

L68 (5 XII 2019): Umiem więcej. Wypowiedź ustna.

P.d.
1. Rozszerzenie - wypowiedź argumentacyjna do tekstu na str. 240 (300 słów minimum).
2. Podstawa - s. 246., zad. 2.

L69 (9 XII 2019): Dwudziestolecie międzywojenne - kryzys i schyłek nowoczesności.

1. Między tradycją a awangardą (s. 250).
- kontynuacja typu powieści opartej na realizmie psycho 2. Interpretacja obrazu Wojciecha Weissa Kryzys (s. 251).
3. Ruchy polityczne międzywojnia (s. 252).
4. Idee oświeceniowe początków nowoczesności a kryzys nowoczesności po 1918 r. (s. 253).
5. Rozwój kina i rewolucja dźwiękowa.

L70 (9 XII 2019): Zmierzch ZachoduZ. Historiozofia kryzysu nowoczesności (Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu).

1. Jose Ortega y Gasset, Bunt mas (256).
2. Oswald Spengler, Zmierzch Zachodu

P.d. Teza i argumenty do wiersza Juliana Tuwima Przy okrągłym stole (s. 263).

L71 (11 XII 2019): Kto odczaruje nas? Fascynacja miasteczkiem w twórczości Chagalla i Tuwima.

1. Scharakteryzuj dwudziestolecie międzywojenne, odnosząc się do faktów i zjawisk mających miejsce w tym okresie.

2. Przedstaw zwięźle koncepcję Oswalda Spenglera i podaj tytuł jego kluczowego dzieła oraz wyjaśnij sens tego tytułu.
3. Postaw tezę interpretacyjną i argumenty do wiersza Juliana Tuwima Przy okrągłym stole (s. 263).

L72 (11 XII 2019): Najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy obraz przedwiośnia... . Inicjacje Cezarego Baryki.

1. Zdefiniuj pojęcie powieści inicjacyjnej (270).
2. Zad. 1, 2, 3. i dwa wybrane.

L73 (12 XII 2019): Obraz rodziny Baryków na tle wydarzeń w Baku.

Spr. p.d.
1. S. 270, zad. 1, 2, 3 oraz dwa wybrane zadania.
Realizacja tematu.
1. Omów związek Cezarego z matką (s. 271, zad. 4).
2. Wskaż pozytywne i negatywne elementy matczynego wychowania Cezarego, widoczne w relacjach z innymi (s/ 271, zad. 5).
L74 (12 XII 2019): Krew płynęła [...] jako rzeka wieloramienna... . Rewolucja i jej skutki.

S. 272.

P.d. 1. Przedstaw relacje między Cezarym a ojcem, który wrócił do Baku. Jakie prawdy chce przekazać ojciec synowi? Co mówi o rewolucji? Jak Cezary reaguje na argumenty ojca. (s. 40-70).

L75 (16 XII 2019): Kto ma rację w sporze o rewolucję?

Sprawdzenie znajomości treści:
1. W jakich okolicznościach dochodzi do spotkania Cezarego z ojcem po powrocie Seweryna z wojny?
2. O czym opowiada Seweryn synowi w czasie podróży do Moskwy i jaki chce osiągnąć cel tą opowieścią?
3. W jaki sposób doszło do zaginięcia walizki i dlaczego była ona taka ważna?
4. W jakich okolicznościach umiera Seweryn Baryka?

Sprawdzenie p.d.
Formułowanie argumentów w oparciu o wnioski z analizy fr. tekstu:
- wypowiedź Cezarego - jego monolog wewnętrzny skierowany do nieżyjącej matki (s. 30),
- spór z ojcem (s. 54),
- wypowiedź Seweryna o zbrodniach (s. 62),
- Cezary - uświadomienie sobie problemu tyranii (s. 71).

L76 (16 XII 2019): Obraz dworu ziemiańskiego w Nawłoci (kontekst: Pan Tadeusz Adama Mickiewicza).

Obraz parku nawłocki (s. 93) - na czym polega analogia z Panem Tadeuszem?
P.d.
1. Inne analogie z Panem Tadeuszem.
2. Część druga - Nawłoć (treść).

L77 (18 XII 2019): Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Projekty odrodzonego państwa w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego.

S. 277.

Praca w trzech grupach:
1. Seweryn Baryka i jego wizja szklanych domów. Analiza stylu jego wypowiedzi (funkcje stylizacji biblijnej).
2. Program Szymona Gajowca.
L78 (18 XII 2019): Wszystko tu było na swoim miejscu... . Żeromski wobec mitów narodowych.

1. Mit szlacheckiego gniazda.
2. mit Kresów Wschodnich.

P.d. Zad. 1-8, s. 285-286.

L79 (19 XII 2019): Projekcja filmu Przedwiośnie Filipa Bajona.

L80 (8 I 2020): Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (PP).

1. Przypomnienie funkcji języka w tekstach:
a) informatywna (komunkatywna),
b) ekspresywna,
c) impresywna (perswazyjna),
d) poetycka.

L81 (8 I 2020): Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (PR).

P.d. Znajdź fr. Przedwiośnia dotyczący problemu obrazu wrogów ojczyzny i dokonaj interpretacji tego fragmentu. Uwzględnij analizę środków stylistycznych zastosowanych w tekście. Odnieś się do innych tekstów kultury, w których pojawia się obraz wrogów.

L82 (15 I 2020): Dialogowa konstrukcja trzeciej części Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i jej funkcje.

I Utrwalenie, przypomnienie:
1. Zob. L81 - wrogowie ojczyzny.
2. Omów plan działania państwa przedstawiony Cezaremu przez Gajowca w następujących obszarach (s. 280, zad. 3):
a) polityka międzynarodowa,
b) kwestie narodowe,
c) problemy społeczne,
d) ekonomia i finanse.

II Realizacja tematu
1. Jaką rolę może odgrywać dialog w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o fr. rozmowy między Cezarym Baryką a Szymonem Gajowcem pod koniec utworu i odnieś się do innych utworów literackich.

III Część trzecia lekcji - praca w grupach:
1. Przedstaw program społeczno-polityczny komunistów (podr. s. 280, zad. 6; tekst s. 205). Weź pod uwagę:
a) rolę proletariatu i zadania rewolucji,
b) stosunek do przeciwników politycznych,
c) pomysły na regulację spraw narodowych (s. 205, s. 209).

2. Jaki stosunek do poglądów komunistów ma Cezary i z czego wynika jego punkt widzenia?

3. W jaki sposób język wypowiedzi charakteryzuje bohaterów? Omów zagadnienie w oparciu o fr. Przedwiośnia (s. 206 od słów: -Towarzysze! Państwo ... - do słów: ... międzynarodowej organizacji pracowników oraz (s. 207) od słów: Te enuncjacje towarzyszki-lekarki ... - do słów: ... prosząc o głos.. Odnieś się do innych tekstów kultury.

4. Podr. s. 244 - nowomowa, cechy polskiej nowomowy (s. 245). Czy fr. Przedwiośnia (drugi cytat z punktu 3.) ma cechy nowomowy? Uzasadnij odpowiedź.

L83 (15 I 2020): Cezary Baryka i Szymon Gajowiec a etos polskiej inteligencji.

Szymon Gajowiec o ideowcach, którzy byli dla niego wzorcami: Marian Bohusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski (s. 182).

Na następnej lekcji będą rozliczane następujące zagadnienia:
1. Obraz wrogów ojczyzny (zob. L81).
2. Argumenty Cezarego wobec argumentów Gajowca.
3. Program komunistów i opinia na ten temat Cezarego oraz jego koncepcja idei wiodącej. Z czego wynika taki pogląd Cezarego.
4. Obraz polskiej inteligencji w różnych tekstach kultury.
L84 (16 I 2020): Sposoby kreacji obrazu wrogów ojczyzny w tekstach kultury różnych epok.

L85 (16 I 2020): Wokół problemu użyteczności społecznej tekstu kultury.

L86 (20 I 2020): O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa... . Estetyzm w poezji (Leopold Staff, Marcin Świetlicki, Siergiej Jesienin).

Uzupelnienie:
Na czym może polegać użyteczność społeczna tekstu kultury?

Wszyscy uczniowie zapoznają się z trzema tekstami s. 291 i dalej.

Interpretacja wierszy - praca w grupach:
Gr. 1. Leopold Staff, Wysokie drzewa.
Gr. 2. Marcin Świetlicki, Prawda o drzewach.
Gr. 3. Siergiej Jesienin, [Porzuciłem mój dom rodzinny].
Gr. 4. Interpretacja porównawcza wierszy: Leopolda Staffa Wysokie drzewa i Marcina Świetlickiego Prawda o drzewach.
Gr. 5. Interpretacja porównawcza wierszy: Siergieja Jesienina [Porzuciłem mój dom rodzinny] i Leopolda Staffa [Daleko pójdę, z daleka wrócę].
L87 (20 I 2020): Interpretacja porównawcza wierszy: Leopolda Staffa Wysokie drzewa i Marcina Świetlickiego Prawda o drzewach. 23qw L88 (23 I 2020): A wiosną - niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę... . Poeci Skamandra wobec historii.

1. Program poetów Skamandra (s. 296).
2. Interpretacja wiersza Do krytyków Juliana Tuwima (s. 297).
3. Teza do wiersza Herostrates Jana Lechonia. (s. 298).

Ad. 1. Program Skamandrytów:
- programowo bezprogramowi,
- witalność,
- nowe tematy, obraz zwykłego człowieka.
Ad. 2. J. Tuwim, Do krytyków: - wiersz niezwykle dynamiczny (jazda tramwajem, wyliczenia, wykrzyknienia, myślniki - językowe środki dynamizacji),
- prowokacyjność wiersza (adresat - krytycy, oczywiście literaccy): nieco kpiny, zgryżliwości i uszczypliwości, wyrażonej nie wprost, ale wyczuwalnej,
L89 (23 I 2020): Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest... . Dyskusja z determinizmem w Granicy Zofii Nałkowskiej.

1. Geneza i tytuł (s. 318).
2. Interpretacja początku powieści (wg pytań Przeszłość to dziś s. 69).
3. Praca z fr. tekstu (podr. s. 319).
1. Wynotuj, co składało się na opinię "ulicy" o Zenonie Ziembiewiczu.
2. Dlaczego "od strony" Zenona Ziembiewicza i od strony ulicy to samo wydarzenie wyglądało zupełnie inaczej.
3. Jak swoje życie postrzegał Walerian Ziembiewicz, a jak wyglądało ono z zewnątrz? 9 pierwszych rozdziałów. L90 (27 I 2020): Wpływ środowiska na bohaterów w Granicy Zofii Nałkowskiej i w innych tekstach kultury.

Spr. p.d.
Realizacja tematu (w oparciu o polecenie z p.d. s. 321).
Praca nad rozdziałem nr 4 - obraz sytuacji zwierząt (Fitek i Lulu) - interpretacja rozdziału jako punktu wyjścia do refleksji o sytuacji człowieka.
Łańcuch - symbol ograniczeń, skrępowania człowieka. Zenon zapomniał, że związek z Justyną może się skończyć problemami. Zachowywał się jak młody, swobodny człowiek, który kieruje się instynktem i pierwotnymi odruchami. Ciąża Justyny przyniosła świadomość, że za wolność trzeba zapłacić wysoką cenę. A przecież bohater planował karierę i zawarcie związku małżeńskiego.
L91 (27 I 2020): Jakaś granica, za którą nie wolno przejść... . Problematyka moralna Granicy Zofii Nałkowskiej.

Podr. s. 322.
Interpretacja pięciu fr. powieści pod kątem zagadnień moralnych:
- wprowadzenie pojęcia relatywizmu moralnego (s. 325),
- interpretacja dalszego ciągu cytatu z tematu: Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.,
Po omówieniu fr. z podręcznika interpretacja fr. r. 14, s. 139 (kiedy Zeon informuje Elżbietę, że Justyna jest w ciąży).
L92 (29 I 2020): Sufit, który dla innych był podłogą.... Problematyka społeczna w Granicy Zofii Nałkowskiej.

L93 (29 I 2020): Od ziemiaństwa poprzez mieszczaństwo i robotników, po wykluczonych - kreacja obrazu warstw społecznych w Granicy Zofii Nałkowskiej.

Prezentacja notatki przedstawiającej hierarchię społeczną (zob. NZTZC 2.2, tabela s. 329).
Praca nad rozdziałem 5 - losy kucharki, Karoliny Bogutowej (s. 52).
Wpływ relacji społecznych na psychikę człowieka, na przykładzie Justyny (s. 54: Justyna i Róża jako dzieci).

Starość i śmierć w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i w innych epokach.

Realizacja tematu - starość i śmierć:
- r. 8 Granicy (s. 79),
- r. s. 36 (zlot widm),
- Anna Świrszczyńska, Łzy (NZTZC 2.2, s. 334),
- motyw starości na przestrzeni epok (NZTZC 2.2, s. 335).

L94 (30 I 2020): Trzeba kochać po majowemu... . Kult życia w poezji skamandrytów.

Na ocenę: motyw starości i śmierci na przestrzeni epok.

Młodość i starość jako źródła konfliktu czy porozumienia? Omów zagadnienie w oparciu o fr. Granicy Zofii Nałkowskiej i odnieś się do innych tekstów kultury.
Osoby nieobecne na lekcji piszą rozprawkę na podany wyżej temat.

Julian Tuwim, Przemiany, s. 302.
Teza:
Podmiot liryczny wyraża swoją miłość do ziemi i istnienia. Chciałby, aby przyroda uległa jeszcze intensywniejszemu i gwałtowniejszemu rozwojowi biologicznemu. Aby wszystko uległo przemianie utożsamianej z ekspansją witalności.
Kazimierz Wierzyński, []Tyś jest, jak dzień wiosenny...] (s. 304).
L95 (30 I 2020): Jak paryska Nike z Samotraki... . Poetki dwudziestolecia międzywojennego o miłości.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, s. 313.

Schulz, do s. 22.

L96 (3 II 2020): Miłość w wierszach Bolesława Leśmiana.

1. Nieco o biografii Lesmana i jego obecności w Młodej Polsce; nieco o wydanych tomikach (s. 336).
2. [W malinowym chruśniaku] (s. 337).
- połączenie doświadczenia miłości z obcowaniem z przyrodą,
- intensywność doznań sensualnych i niezwykła plastyczność wiersza.

3. Dwoje ludzieńków (s. 338).
- refleksja o miłości niespełnionej,
- miłość pokazana w połączeniu z motywem choroby i śmierci,
- odniesienia metafizyczne (Bóg, świat- których już nie ma).

4. Szczęście (s. 339).
- podmiot liryczny daje wyraz poczuciu szczęścia miłości,
- uczuciu szczęścia towarzyszy ożywienie w świecie przyrody, jak gdyby reagowała ona na to, co dzieje się z kochankami,
- poeta zadaje pytania dotyczące specyfiki uczucia miłości.

L97 (3 II 2020): Śmierć w poezji Bolesława Leśmiana.

1. Rok nieistnienia (s. 341).
2. [Po ciemku, po ciemku łkasz...] (s. 343).
P.d. Opowiadanie Ulica Krokodyli. Trzy wybrane zadania s. 59.

L98 (5 II 2020): Obraz nowoczesnego miasta w opowiadaniu Ulica Krokodyli Brunona Schulza.

Na ocenę:
1. Przedstaw wydarzenia ukazane w opowiadaniu Ulica Krokodyli. Podziel je na:
a) realne,
b) nierealne.
2. W jaki sposób kreowany jest w utworze obraz miasta? Wybierz odpowiednie fragmenty i dokonaj ich interpretacji.
. 3. Scharakteryzuj narratora i porównaj jego stosunek oraz stosunek mieszkańców starej części miast do ulicy Krokokodyli.
4. Obraz miasta w innych tekstach kultury.

Realizacja tematu lekcji:
1. Urbanizm (opisy Paryża w Lalce Bolesława Prusa jako przykład pozytywnej oceny możliwości rozwojowych, jakie daje miast) i antyurbanizm (opisy Petersburga w Dziadów części III Adama Mickiewicza oraz motyw paryskiego bruku w Panu Tadeuszu, obraz Petersburga w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego):
2. Stosunek Brunona Schulza do miasta (antyurbanizm, dehumanizacja, tandeta, ...) (NZTZC 3.3., s. 55).
3. Dokonaj analizy metafory: oszlałe, szare maki ekscytacji rozsypują się w popiół
. L99 (5 II 2020): Mityzacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza (Ptaki).

Ptaki (s. 60).

P.d.
Noc Wielkiego Sezonu, Księga.

L100 (6 II 2020): Jak walczący prorok.... Obraz ojca w opowiadaniu Brunona Schulza Noc wielkiego sezonu.

Podr. s. 68 (zadania).
Kartkówka
1. Wybierz jeden z poniższych tematów:
a) Miasto - przestrzeń rozwoju, szans i postępu czy: labirynt, miejsce przeklęte i niszczące człowieka? Omów zagadnienie w oparciu o wybrane opowiadania Brunona oraz odnieś się do innych tekstów kultury;
b) Odtwarzanie rzeczywistości czy kreacja nowych światów?

2. Dokonaj interpretacji opowiadania Ptaki. W tym celu wyjaśnij:
a) kim staje się ojciec w wyobraźni Józefa,
b) jaką rolę odgrywa w wydarzeniach Adela i jakiemu procesowi ulega, c) jaką funkcję pełnią wybrane metafory. 3. Przedstaw wydarzenia ukazane w opowiadaniu Noc wielkiego sezonu. L101 (6 II 2020): Świat, który stał się obcy... . Istota groteskowości wg Kaysera.

Podr. s. 69.
L102 (24 II 2020): Miasto - przestrzeń rozwoju, szans i postępu czy: labirynt, miejsce przeklęte i niszczące człowieka?

Wnioski z analizy kartkówki.

L103 (24 II 2020): Poetyckie (i nie tylko) sposoby poszerzania języka (Bolesław Leśmian, Ballada bezludna).

1. Archaizmy i neologizmy w języku (zjawisko neosemantyzacji).
2. Przykłady neosemantyzacji: "komórka".
3. Czym zajmuje się słowotwórstwo? (NZTZC 2.2., s. 344).
4. Zasady tworzenia neologizmów.
a) dodawanie formantów słowotwórczych do istniejącego słowa (u-przemysłowić; głoś-nik),
b) odcinanie czątek wyrazów (np. czołg), c) łączenie wyrazów (złozenia - pojawia się w nich formant w środku złożonego wyrazu, np. łam-i-główka; zrosty - bez formantów, np. Białystok; kontaminacje - skrzyżowania, połączenia wyrazów, z których jeden jest niepełny, np. gimbus).

Bolesław Leśmian, Ballada bezludna (s. 345).
Bolesław Leśmian, Topielec (s. 348).

Uwaga! Rozszerzenie czyta fr. Cudzoziemki Marii Kuncewiczowej 2.2. s. 349-365 (ma to być gotowe do początku marca).

P.d. S. 78 (2.2.) - pazyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste. L104 (26 II 2020): W nierealnym nonsensie jak we śnie…. Groteska w Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Geneza i tytuł (NZTZC 3 s. 74).
Nowatorstwo powieści.
Relacje autora z czytelnikiem.

Zad. Jaki jest cele groteski u Gombrowicza?
Praca w grupach pięcioosobowych. Uczeń wylosowany zaczyna wypowiedź i kieruje ją do sąsiada. Sąsiad dorzuca coś od siebie i po ustaleniu wspólnej wersji przekazują swoją opinię kolejnej osobie. Ta osoba ustala z drugą wspólną, poszerzoną weresję odpowiedzi i trzeci uczeń zwraca się do czwartego. Piąty wraca do pierwszego i ten przedstawia wynik całościowy odpowiedzi .

L105 (26 II 2020): Pupa - łydka - gęba… . Opowieść o człowieku w metaforach ciała (Ferdydurke Witolda Gombrowicza).

Podr. s. 79.

L106 (27 II 2020): Przemoc symboliczna w Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Podr. s. 86.

Sceny z motywem przemocy:
s. 32 - Miętus domaga się kopniaka dla Syfona za jego idee niewinności, s. 34 - Miętus z pięściami na Syfona, który domaga się od swoich zwolenników obrony,
s. 59 - krytyka ze strony Nauczyciela przeciw Gałkiewiczowi,
s. 63 - pojedynek na miny (rozważenie kwestii, w jakim sensie pojedynek wiąże się z przemocą),
s. 66 - gwałt na Syfonie (uświadamianie przez uszy),
s. 141 - refleksje o zbrodni i smakowaniu,
s. 156 - list Pimki do Zuty,
s. 252-254 - państwo tresują służącego,
s. 255 - służący uderza pana,
s. 258 - porwanie Zosi.
L107 (27 II 2020): Ani słowa, ani jednego ludzkiego słowa.... Intencja i etykieta językowa.

Podr. 2.2., s. 360.

L108 (2 III 2020): Literackie kontynuacje w dwudziestoleciu - problemy i tematy.

Na ocenę:
Interpretacja fr. Ferdydurke: wpływ schematów.

Rozszerzenie o Cudzoziemce (s. 362 i dalej).
Science fiction - Stanisław Lem, Solaris (s. 366, 368).

L109 (2 III 2020): Wypowiedzi pisemne - interpretacja wiersza (ćwiczenia przed maturą).

Kazimierz Wierzyński, Dyskobol (s. 374).
P.d.
podstawa - interpretacja wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Zabity w górach (s. 376),
rozszerzenie - interpretacja porównawcza - Jerzy Liebert Jeździec, Julian Tuwim Chrystusie (s. 380).

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Dyskobol

L110 (4 III 2020): Wypowiedzi pisemne - poziom rozszerzony (ćwiczenia przed maturą).

Przygotowanie w grupach pytań do Ferdydurke i projektowanych odpowiedzi.

Realizacja tematu lekcji - wypowiedź argumentacyjna (s. 382).

L111 (4 III 2020): Wypowiedź ustna (ćwiczenia przed maturą).

S. 389.

L112 (5 III 2020): Praca klasowa: test (antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie).

L113 (5 III 2020): Dwudziestolecie międzywojenne - czas awangardy.

1. Miasta dwudziestolecia (s. 18).
2. Gospodarka i technika.
3. Nowe środki masowej komunikacji.
4. Nowa sztuka (awangarda)..

P.d.
1. Scharakteryzuj I awangardę, tzw. Awangardę Krakowską (s. 22).
2. Przedstaw najważniejsze cechy II awangardy:
a) awangarda lubelska,
b) awangarda wileńska - żagaryści.
3. Zapisz tezę interpretacyjną do wiersza Juliana Przybosia Z Tatr.

L114 (9 III 2020): Zniża się wieczór świata tego… . Katastrofizm w poezji (Józef Czechowicz, Legenda, Żal).

Podr. s. 95.

1. Atmosfera lat 30. XX wieku: jej przyczyny (ekonomiczne, polityczne i kulturowe) i skutki w kulturze (katastrofizm).
2. Teza i argumenty do wiersza Legenda Józefa Czechowicza.
3. Cechy stylu poezji Czechowicza.

L115 (9 III 2020): Wędrówka po tematach, motywach i formach awangardy.

Podr. s. 122.

L116 (11 III 2020): Wojna i okupacja w kulturze i literaturze.

Podr. s. 128.

1. Przedstawienie sytuacji ukazanej w rozdziale.
2. Wyjaśnienie, na czym polega proces zlagrowania i czy są jakieś sytuacje, które pokazują, że jednak Tadek lub inni bohaterowie nie ulegli całkowitemu zlagrowaniu.
3. Wskazanie we fragmencie przykładu techniki behawioralnej i opis językowych sposobów funkcjonowania tej techniki.
4. Wskazanie przykładu reifikacji i opis językowych sposobów funkcjonowania tego procesu.
5. Zaproponowanie tytułu do rozdziału i argumentacja.

L117 (11 III 2020): Skąd zło? Pytania o przyczyny wojny.

Podr. s. 132.

L118 (25 III 2020): Podsumowanie twórczości Tadeusza Borowskiego.

Podr. s. 137.

L119 (25 III 2020): Czy nam postawią [...] nad grobem krzyż? Głos pokolenia wojennego.

Krzysztof Kamil Baczyński, Pokolenie (s. 169)

Zapiski w pliku 002.

L120 (26 III 2020): Analiza i interpretacja wiersza Pokolenie K. K. Baczyńskiego

Podr. s. 169.

L121 (26 III 2020): Katastrofizm w poezji wojennej (Krzysztof Kamil Baczyński, Ten czas.

Podr. s. 174.

L122 (30 III 2020): Miłość w cieniu apokalipsy (Krzysztof Kamil Baczyński, Biała magia).

Podr. s. 179.

L123 (30 III 2020): Interpretacja porównawcza wiersza Elegia o...[chłopcu polskim Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i utworu Lament świętokrzyski.

Podr. Ptdz, s. 173.

P.d. Zad. 1-4 wszyscy; zad. 5. rozsz.

L124 (1 IV 2020): Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - podsumowanie.

Analiza wpisów w pliku 002.

L125 (1 IV 2020): Interpretacja wierszy miłosnych K. K. Baczyńskiego na tle liryki romantycznej i młodopolskiej.

Podr. s. 182.

L126 (2 IV 2020): Długi szereg nędzarzy… . Świadectwo rzeczywistości łagrowej w utworze Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Podr. s. 199.

L127 (2 IV 2020): Nigdy już nie będę dla nich pracował… Heroizm w Innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Podr. s. 205.
P.d. zad. 1-6, s. 208-209.

L128 (6 IV 2020): Czy człowieczeństwo można ocalić w każdych warunkach? Inny świat oraz inne teksty kultury.

L129 (6 IV 2020): Analiza arkusza matury próbnej (operacje na tekście).

Omówiono tekst nr 1.

L130 (8 IV 2020): Interpretacja wiersza Tamaryszek Zbigniewa Herberta.

Dokończenie analizy części testowej (tekst nr 2).

Praca w pliku 005.

L131 (8 IV 2020): Motywy poprzez epoki (całościowe powtórzenie materiału).

Należy omówić wskazany motyw na przykładzie co najmniej jednego tekstu literackiego związanego z epoką. Epok jest 10.
Przy jednej epoce, dla której motyw jest charakterystyczny i jest z nią szczególnie związany - należy opracować trzy teksty literackie.
Do tego trzeba dorzucić przy wybranych trzech epokach trzy teksty kultury inne niż literackie i je zinterpretować.
W przypadku braku obecności motywu w danej epoce, należy się skonsultować z nauczycielem.
Motyw cierpienia.
Motyw miłości.
Motyw śmierci.
Motyw przyrody.
Motyw ojczyzny.
Motyw rodziny.
Motyw Boga.
Motyw wroga.
Motyw przyjaźni.
Motyw przedmiotu.
Motyw zła.
Motyw artysty.

P.d. Krall, s. 151 - zapoznać się z fr.

L132 (15 IV 2020): Wnioski z analizy matury próbnej CKE (rozprawka).

L133 (15 IV 2020): Wnioski z analizy matury próbnej CKE (interpretacja wiersza).

L134 (16 IV 2020): Interpretacja porównawcza (wnioski z analizy matury próbnej CKE).

L135 (16 IV 2020): Wypowiedź argumentacyjna (wnioski z analizy matury próbnej CKE).

L136 (20 IV 2020): Rozbijanie starych form… . Obraz ponowoczesnego społeczeństwa w Tangu Sławomira Mrożka.

Podr. NZTZC s. 280.
1. Przemiany obyczajowe w Europie począwszy od lat 60. (rewolucja seksualna - odrzucenie tradycyjnej moralności wynikającej z zasad chrześcijańskich, które zakazywały seksu przedmałżeńskiego, nie akceptowały wolnych związków; eksponowana wartość to wolność osobista, której konsekwencją była swoboda obyczajowa i laicyzacja życia).
2. Co wpłynęło na powstanie dramatu Mrożka Tango?
a) z pewnością echa rewolucji obyczajowej w Europie,
b) ale też sytuacja polityczna w Polsce - styl sprawowania władzy przez ekipę Władysława Gomułki - tzw. dyktatura ciemniaków (termin Stefana Kisielewskiego, publicysty "Tygodnika Powszechnego".
3. Interpretacja didaskaliów do aktu I (tekst s. 23; podr. NZTZC s. 284, zad. 1.) - objaśnianie scensu scenografii jako alegorii sytuacji społecznej; wskazywanie elementów tradycji i nowoczesności).
- bałagan, rozmemłanie, pomieszanie staroświeckości z pseudonowoczesnością;
- staroświecki wózek dziecięcy, zakurzona suknia ślubna ciotki, a jednocześnie trampki, ... .
4. Praca z fr. spektaklu teatralnego.
Fr. spektaklu teatralnego w reż. J. Jarockiego
Zad. 1. Opisz formułę teatru zaproponowaną w spektaklu (sposób obecności widzów, układ sceny, ...) - jaki to ma wpływ na odbiór sztuki i jej interpretację?
Zad. 2. Czego dowiadujemy się o relacjach panujących w rodzinie Artura? Kto jest kim i jaką rolę odgrywa w rodzinie?
Zad. 3. Jaką rolę odgrywają przedmioty pojawiające się w dramacie Mrożka i obecne również w analizowanym fr. spektaklu? >br> L137 (20 IV 2020): Nam już nie formy trzeba, ale żywej idei… . Dramat różnych racji ideowych (Tango Sławomira Mrożka).

L138 (22 IV 2020): Tylko władza da się stworzyć z niczego…. Tango jako parabola polityczna.

Fr. spektaklu w reż. Macieja Englerta
Fr. od 1h 35' do końca (ok. 10'). Plik ... .

L139 (22 IV 2020): Projekcja spektaklu Tango w reż. Macieja Englerta.

L140 (23 IV 2020): Motywy poprzez epoki (analiza prac w plikach na Dysku Google).

L141 (23 IV 2020): Podsumowanie pracy w całym cyklu.

-->