Klasa pierwsza liceum rozszerzenie lekcje live

     

Uwagi wstępne - lekcje polskiego w liceum - klasa pierwsza rozszerzenie    W klasie pierwszej zaplanowano dwie lekcje tygodniowo. Do końca roku planowanych jest ok. 35 tygodni, co daje ok. 70 jednostek lekcyjnych.
   

L01 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna - specyfika pracy w zakresie rozszerzonym.

Analiza, interpretacja a interpretacja porównawcza.

L02 (3 IX 2020): Biblia - dokument i opowieść.

Praca z tekstem Anny Świderkówny Biblia między mitem a historią (s. 31).
Analiza tekstu (zad. 1-5); interpretacja (zad. 6-7).

P.d. Pozostałe zadania s. 33. (od zad. 4).

L03 (9 IX 2020): Czym jest mit i jaką funkcję pełni w różnych kulturach?

Celem lekcji jest zrozumienie istoty mitu w oparciu o wnioski z analizy różnych jego definicji oraz określanie funkcji mitu w oparciu o przykłady.
Kryteria sukcesu:
Uczeń... a) prezentuje własną definicję mitu,
b) rozróżnia mit i legendę,
c) określa podstawowe funkcje mitu (poznawczą, światopoglądową, sakralną i kulturotwórczą) oraz posługuje się każdorazowo przykładami.

L04 (10 IX 2020): Współczesne ujęcie poetyckie motywu cierpienia i postaci Hioba (Anna Kamieńska, Powrót Hioba).

Prezentacja wniosków z ostatniej lekcji wg kryteriów sukcesu.

Interpretacja wiersza Anny Kamieńskiej Powrót Hioba (s. 49).
P.d.
Uczniowie sami wybierają tok pracy:
a) teza, argumenty, środki,
b) odpowiedzi na pytania s. 50-51,
c) koło interpretacji.
Po pracy uczniowie zastanawiają się, który sposób pracy był najefektywniejszy. Jednocześnie uświadamiamy uczniom, że praca wg punktu a) stanowi zarazem cel działań interpretacyjnych.

L05 (16 IX 2020): Prezentacja materiału interpretacyjnego w oparciu o wybraną metodę (Anna Kamieńska, Powrót Hioba).

Uczniowie prezentują materiał zebrany w określony sposób. Formułowanie tezy, argumentacja, funkcje środków.

P.d. Przypomnieć Pieśń nad Pieśniami (s. 61).

L06 (17 IX 2020): Współczesne nawiązania do Pieśni nad Pieśniami (Edward Stachura, Pejzaż; Halina Poświatowska, Odłamałam gałąź miłości).

Obraz miłości w Pieśni nad Pieśniami (s. 59).

Analiza i interpretacja wiersza Pejzaż Edwarda Stachury (s. 61).

Praca w czterech grupach:
1. Koło interpretacji.
2. Zadania do tekstu (s. 62).
3. Analiza strofa po strofie, wers po wersie.
4. Hybrydowo (wszystkiego po trochu).
Praca trwa ok. 10-12 minut i jej celem jest sformułowanie tezy interpretacyjnej i poparcie jej argumentami. Zadaniem dodatkowym jest znalezienie co najmniej jednego środka artystycznego i określenie jego funkcji.

Grupy przedstawiły krótko wnioski. Ciąg dalszy na następnej lekcji.
Teza do wiersza Pejzaż:
    Wiersz Pejzaż jest zmetaforyzowanym obrazem miłości opisywanej przez odniesienia do pejzażu.
P.d.
Analiza i interpretacja wiersza Odłamałam gałąź miłości Haliny Poświatowskiej (s. 63). Należy zapisać tezę i podać argumenty. Jest to praca indywidualna.

L07 (23 IX 2020): Poetyckie i malarskie ujęcia motywu miłości (Halina Poświatowska, Odłamałam gałąź miłości; Edvard Munch, Pocałunek na plaży).

Propozycje interpretacyjne.
P.d. Strona notatek interpretacyjnych.

L08 (24 IX 2020): Psalmy inspiracją dla poetów wszech czasów.

Omówiono Psalm 30.
P.d. Zad. s. 73.

L09 (30 IX 2020): Spojrzenie Wisławy Szymborskiej w przestrzeń przyrody i polityki w wierszu Psalm.

Praca nad zad. 1-6 s. 75.

P.d. C.d., z zakresu 12-14 wybrać jedno.

L10 (1 X 2020): Jakie są granice wolności? Wypowiedź argumentacyjna.

Praca indywidualna przez 10 minut.
Praca w grupach czteroosobowych przez kolejne 10 minut - gromadzenie pomysłów i przygotowanie prezentacji tych pomysłów.
Prezentacja pomysłów. Każda grupa ma po kilka minut, więc musi wybrać pomysły najciekawsze.

Poezja według Arystotelesa (praca w aplikacji Teams).

L11 (7 X 2020): Poezja według Arystotelesa (praca w aplikacji Teams).

Podr. s. 90.

L12 (8 X 2020): Antyczne spojrzenia na różne oblicza miłości (Safona i Tyrtajos).

Podr. 91.

Na następnej lekcji zostaną omówione zadania zamieszczone w aplikacji Teams. Termin - sobota popołudnie.

L13 (15 X 2020): Świat idei i świat realny (Platon, Jaskinia.

Omówienie zadań (Teams).
Podr. s. 98 - praca z tekstem.
P.d. S. 101, zad. 4, 7, 8 (może jakiś ochotnik wykona grafikę wg zad. 3 s. 101).

L14 (21 X 2020): Czy możliwy jest idealny ustrój państwa? Platon, Państwo.

I Sprawdzenie pracy domowej - kartkówka.
1. S. 90, zad. 1.
2. W jaki sposób mity greckie wiążą muzykę z poezją?
3. S. 101, zad. 4.
4. S. 101, zad. 7. (jedynki), zad. 8 (dwójki).
II Dyskusja wstępna zainspirowana tematem.
III Praca z tekstem Platona O urządzeniu państwa (s. 102).

P.d. S. 106, zad. 1-5 (ewentualnie 1-13 do przyszłego tygodnia).

NAUCZANIE ZDALNE

L15 (28 X 2020): Model państwa naszkicowanego przez Platona i przyczyny jego powstania (Teams).

Przydział indywidualny zadań 1-13, s. 106. Wykonanie pisemne - prezentacja - komentarz ustny - dyskusja.
Zad. 1 = nr 11, zad. 2 = nr 12 itd. do końca. Czyli zadanie 13. ma numer 23.
Pozostali (nr 1-10) szukają w Internecie nowych informacji na temat koncepcji Platona dotyczących państwa.
Wykonano zad. do 6.
P.d. Notatka ze wstępu do Państwa (Wolne Lektury) i przejrzeć tekst.

L16 (29 X 2020): Apollo - patron mścicieli.

1. Prezentacja notatek z pracy domowej.
2. Esej - jego wyróżniki (s. 116).
3. Apollo - kim jest ten dziwny bóg?
4. Praca z tekstem Zygmunta Kubiaka (s. 117) - zad. 1-10 (s. 118). Wpisy na czacie.
Wykonano zad. 1-5 i częściowo 6 (s. 118).

P.d. Zad. pozostałe s. 118 lub zad. 13 (esej o ulubionym bohaterze mitologii greckiej).

L17 (4 XI 2020): Opis tarczy Achillesa w Iliadzie Homera - analiza scen rodzajowych (Teams).

I Prezentacja p.d. - zad. pozostałe s. 118 lub zad. 13 (esej o ulubionym bohaterze mitologii greckiej).

II Praca z fr. Iliady (fr. s. 195 z podr. NZTZC - foto).

Omówiono zad. 1. i 3. s. 196 NZTZC (podyktowane do zeszytu).
P.d. Należy mieć opracowane podane trzy punkty:
- scenki rodzajowe,
- dominująca tematyka scenek,
- uzasadnienie tezy, że tarcza przedstawia ksomiczny porządek.

L18 (5 XI 2020): Proces Achillesa oskarżonego o zabicie Hektora.

I Prezentacja pd.:
- scenki rodzajowe,
- dominująca tematyka scenek,
- uzasadnienie tezy, że tarcza przedstawia kosmiczny porządek.

II Omówienie wydarzeń pod Troją i działań Achillesa w oparciu o Mitologię Parandowskiego.

Tworzenie grup na Teamsie (1-4).

L19 (12 XI 2020): Praca w grupach (Teams) nad procesem Achillesa.

1. Omówienie kartkówki.
2. Praca w grupach - nauczyciel będzie dołączał kolejno do każdej z grup. Nie będzie się włączał do dyskusji, chyba że grupa będzie potrzebowała od niego jakiegoś wsparcia. Wszyscy opuszczają swoje grupy i wchodzą na lekcję całej klasy na 15 minut przed dzwonkiem.

L20 (18 XI 2020): Siła perswazji - prezentacja grup (Teams).

Po prezentacji grup nterpretacja wiersza Odys Leopolda Staffa (s. 143). W kierunku eseju.

P.d. Notatka interpretacyjna a może już esej.

L21 (19 XI 2020): Topos wędrówki w wierszu Odys Leopolda Staffa i w innych tekstach kultury (redagowanie eseju - pierwsze próby) (Teams).

Tradycyjna interpretacja wiersza i jej kompozycja a esej.
Prezentacja próbek uczniowskich.
Inne teksty kultury z motywem wędrówki.

Formularz 01-staff-odys-koło-interpretacji. Przeanalizowano punkt 1. koła.

L22 (25 XI 2020): Praca metodą koła interpretacji.

1. Pozostałe grupy prezentują rozprawę.
2. Analiza kolejnych (po 1.) elementów koła interpretacji: formularz 01-staff-odys-koło-interpretacji. Podano temat L23 i zapoznano się z materiałem (s. 144).

P.d. Przeczytać tekst Arystotelesa (s. 145).

L23 (26 XI 2020): Czym jest tragizm?

1. Wypowiedź o tym, co uświadomiliśmy sobie po przeczytaniu fr. Poetyki Arystotelesa (s. 145).
2. Wnikliwa analiza tekstu wg toku analizy i interpretacji.
Praca w dokumencie 01-arystoteles-tragizm.

Obowiązują wszystkie zad. z zakresu 1-7.

L24 (2 XII 2020): Praca z tekstem Tragedia attycka Janusza Misiewicza.

1. Analiza dokumentu 01-arystoteles-tragizm (zad. 1-7, s. 145).
2. Praca z tekstem s. 146:
a) zad. 1-4 (s. 147) - w zeszycie,
b) zad. 5-8 (7 lub 8): formularz 02-tragedia-attycka,
c) w razie dyspozycji czasem zad. 8 i grafika do Bachantek - czasu zabrakło.

P.d. Zad. s. 147 (zeszyt i formularz).

L25 (3 XII 2020): Inscenizacje sztuk antycznych: zbyteczny anachronizm czy inspirująca rekonstrukcja dawnego widowiska?

1. Prezentacja p.d.:
a) zad. 1-4, s. 147 (zeszyt),
b) zad. 5, 6, 7 lub 8: formularz 02-tragedia-attycka.
2. Grafika s. 147.

P.d. Poszukać fotografii jakiejś inscenizacji sztuki antycznej.

L26 (9 XII 2020): Recenzje wybranych inscenizacji Antygony.

1. Prezentacja fotografii inscenizacji tragedii antyc znej: dokument 02-inscenizacje... .
2. Różne inscenizacje Antygony:
- Iuvenis z Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie,
ZOBACZ SPEKTAKL IUVENIS

- Teatr Nowy w Łodzi (tylko fragment 13 minut),
ZOBACZ SPEKTAKL TEATRU NOWEGO W ŁODZI

P.d. Refleksje o wybranym spektaklu: dokument 03-antygona-spektakl.

L27 (10 XII 2020): Mądrość w krzywym zwierciadle komika - Arystofanes, Chmury.

1. Komedia jako gatunek.
2. Rodzaje komizmu:
3. Kontekst historyczny.
4. Kontekst filozoficzny.
5. Praca z tekstem:
a) zadania analityczne 1-4 (s. 167),
b) zadania interpretacyjne.

P.d. Dodatkowo jedno zadanie z zakresu 5-8 (WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA - daty urodzenia).

L28 (16 XII 2020): Poczucie humoru człowieka antycznego (Teams).

Przedstaw poglądy każdej z postaci.

P.d. Jedno z zadań 9-12, s. 167.

L29 (17 XII 2020): W świecie rzymskich bogów.

1. Między Rzymem a Grecją (s. 172). Kto tu jest właściwie wygranym?
2. Praca z fr. Mitologii J. Parandowskiego - dokument 04-rzymscy-bogowie.

P.d. C.d. pracy w dokumencie 04. Tym razem należy wstawiać komentarze (wyjaśniające, korygujące, uzupełniające, ...).POWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021