JĘZYK POLSKI KLASA 1 G LICEUM

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

L2 (5 IX 2019): Zrozumieć kulturę - zrozumieć człowieka.

1. Definiuję pojęcie kultury i potrafię wyjaśnić różnice między kulturą a naturą.
2. Rozumiem pojęcie artefaktu.
3. Różnicuję pojęcia: "kulturowy" - "kulturalny".
4. Na podstawie tabeli "Kultura na plaży" potrafię podać przykłady zjawisk i przedmiotów materialnych oraz zjawisk niematerialnych w innej, wybranej przez siebie przestrzeni.
5. Omawiam dwie zasadnicze cechy sztuki (jednorazowość wykonania i funkcje estetyczne) oraz klasyfikuję sztukę.
6. Wyjaśniam różnice między sztuką wysoką a sztuką popularną (podaję przykłady).
7. Rozumiem pojęcie tekstu kultury i podaję przykłady.

L3 (6 IX 2019): W świecie znaków (rodzaje znaków).

1. Znaki umowne (konwencjonalne) a oznaki (symptomy). Przykłady.
2. Podział znaków umownych: symboliczne i ikoniczne.
3. Znaki języka naturalnego.

L4 (6 IX 2019): Literatura i jej klasyfikacje.

1. Wyznaczniki literatury:
a) funkcja estetyczna,
b) fikcyjność,
c) obrazowość,
d) specjalne ukształtowanie języka.

P.d. Do str. 23 z ołówkiem w ręku.

L5 (10 IX 2019): Test diagnostyczny po gimnazjum.

L6 (12 IX 2019): Liryka, epika i dramat - teoria i praktyka (Safona, Homer, Sofokles).

Analiza fr. Odysei Homera i wiersza Safony Wierz mi, że chciałabym umrzeć. Praca w oparciu o pytania s. 25.

Omówiono tabelę s. 21 (dwa pierwsze kryteria).
P.d. S. 25, ćw. 1 - 3.

L7 (13 IX 2019): Mowa zamiast milczenia - wypowiedź językowa jako akt komunikacji. Funkcje języka.

Analiza schematu aktu komunikacji (s. 27).
Funkcje języka w komunikacji językowej (s. 28)
Analiza fr. Zemsty Aleksandra Fredry (s. 29) jako aktu komunikacji i określanie funkcji języka.

L8 (13 IX 2019): Wypowiedzi pisemne i zasady ich redagowania: rozprawka, interpretacja, wypowiedź argumentacyjna, interpretacja porównawcza.

Sugestie do pracy nad rozwijaniem umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych w różnych formach (s. 32).

P.d. Wybrać losowo fr. Biblii do prezentacji w klasie.

L9 (17 IX 2019): U źródeł kultury: Biblia.

Co trzeba wiedzieć o Biblii? S. 42 - mapa faktów.

Miniprzewodnik s. 44.

P.d.
1. Jedna strona notatek o Biblii np. w formie mapy mentalnej.
2. Fr. wybrany przypadkowo - interpretacja, odniesienie do swojego życia.

L10 (19 IX 2019): Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii - historia Abrahama.

S. 45 - wprowadzenie do lektury.

Praca z fr. s. 46.

P.d. s. 47-46: nieparzyści nieparzyste, parzyści - parzyste.

L11 (20 IX 2019): Strach, niepowstrzymany strach. Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary (Gustaw Herling-Grudziński, Ofiarowanie).

1. Opowiadanie Ofiarowanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako parafraza fr. Księgi Rodzaju (s. 49):
a) parafraza - swobodna przeróbka, przekształcenie i rozwinięcie treści pierwowzoru (emocje Abrahama, jego wątpliwości, zachowania - motyw noża, który wpada w przepaść, zupełnie nowy motyw sługi szukającego noża i pokąsanego śmiertelnie przez węże, również nowy motyw duszenia syna z powodu braku noża i pozostawienia śladów na szyi, co potem zauważa matka Izaaka);
b) apokryficzność tekstu (niekanoninczność, opis wydarzeń, które nie były przedstawione w Biblii, inna perspektywa opisu)

L12 (20 IX 2019): W boleści mej duszy… . Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii (Księga Hioba).

1. Hiob - jako kolejny bohater biblijny po Abrahamie - poddany przez Boga próbie (s. 54).


P.d. Do wyboru: s. 57, zad. 2 lub tworzenie własnego tekstu. Z polecenia nie wynika, że ma to być typowa rozprawka, tylko jej elementy: teza, argumenty, ... . Jeśli komuś jednak odpowiada rozprawka - mile widziana!

L13 (24 IX 2019): Marność nad marnościami… . Biblijna wizja losu ludzkiego w Księdze Koheleta.

1. Tytuł i znaczenie Księgi Koheleta (Księgi Eklezjasty), s. 64.
2. Interpretacja fr. s. 65.
P.d.
S. 66, zad. 4-8.

L14 (26 IX 2019): Jak śmierć potężna jest miłość… . Biblijna poezja miłosnego wyznania (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości św. Pawła).

Sprawdzenie:
1. Wyjaśnij, dlaczego Ksiega Hioba jest tak ważna w Starym Testamencie.
2. Wskaż trzy środki stylistyczne w Księdze Koheleta, które są charakterystyczne dla stylu biblijnego.
3. Spośród wskazanych środków wybierze jeden i określ jego funkcje.
4. Wykonaj polecenie nr 7 (s. 66), dotyczące refleksji o przyrodzie.
5. Wykonaj zadanie nr 8 - sens aforyzmów.
1. Sens dosłowny i alegoryczny tekstu, s. 70.
2. Interpretacja tekstu.

P.d. Zapoznać się tekstami s. 74-75.

L15 (27 IX 2019): Psalm będę śpiewać… . W świecie poezji biblijnej (Psalm 23).

Wypisz z Hymnu o miłości św. Pawła:
a) przymiotniki określające miłość (cierpliwa, łaskawa,
b) czasowniki z przeczeniem odnoszące się do miłości (nie zazdrości, nie ustaje,
c) czasowniki z przeczeniem i z dopełnieniem dotyczące miłości,
d) zdania warunkowe zawierające refleksję o miłości
e) porównania dotyczące miłości twierdzące (),
f) porównania dotyczące miłości z zaprzeczeniem (nie jest jak proroctwa, które się skończą),
Zastanów się, jaką funkcję pełnią powyższe środki językowe.

Rodzaje psalmów.

Interpretacja Psalmu 23 (s. 77):

Interpretacja Psalmu 77:

L16 (27 IX 2019): Skarb jest nieprzebrany… . Parafrazy psalmów w poezji dawnej i współczesnej (Mikołaj Sęp Szarzyński, Czesław Miłosz).

1. Interpretacja Psalmu CXXX Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (s. 80).
2. Interpretacja Psalmu 30 Czesława Miłosza (s. 82).

Przygotuj pytania (4-6) do wybranego przez siebie psalmu innego niż w podręczniku.

L17 (1 X 2019): Wnioski z analizy testu gimnazjalnego.

P.d. Jeszcze wybrany psalm oraz trzy tłumaczenia Psalmu 130 (Kochanowski, Sęp Szarzyński, Biblia Tysiąclecia).

L18 (3 X 2019): Człowiek z gnoju - Hiob… . Biblia w świecie poetyckim Tadeusza Nowaka.

S. 84.

Omówiono zad. 1, 2.

P.d. zad. 3-9.

L19 (4 X 2019): Twój brat był umarły, a znów ożył… . Parabola i jej funkcje w Ewangeliach.

Geneza (s. 88).
Etymologia słowa ewangelia.
Parabola (przypowieść) jako gatunek.
Praca z tekstem.
Interpretacja obrazu Rembrandta Powrót syna marnotrawnego (s. 91).

L20 (4 X 2019): I piąty anioł zatrąbił… . Biblijna wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana.

Geneza (s. 93).

Słowo apokalipsa (s. 93).

Interpretacja tekstu (s. 94).

P.d.
1. S. 89, zad. 1, 2, p.d. (frazeologizm "syn marnotrawny").
2. S. 95-96 - do wyboru: zadania pod tekstem lub zad. 1. z p.d. lub zad. 2. z p.d. lub tworzenie własnego tekstu.

L21 (8 X 2019): Nie możesz mnie teraz opuścić… . Współczesna wizja Sądu Ostatecznego w wierszu U wrót doliny Zbigniewa Herberta.

Zwrócenie uwagi, do której księgi jest tu nawiązanie (Księga Joela).
Interpretacja.

Omówiono do wersu 27.

P.d.
1. Teza i argumenty do wiersza.
2. Uczniowie, którzy oddali grafiki, omówią je, jeśli chcą otzymać ocenę. Jeśli nie, otrzymają pewną pulę plusów.

L22 (10 X 2019): Z piekielnymi zmagam się widmami… . Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku (Wisława Szymborska, Żona Lota).

Kobiety w Biblii (s. 100).
Historia zniszczenia Sodomy i Gomory.
Podmiot liryczny a bohater liryczny

P.d. S. 102, zad. 1-7, pięć wybranych pisemnie reszta ustnie.

L23 (15 X 2019): Chrześcijańska Wenus…. Kobieta w Nowym Testamencie.

Dariusz Trześniowski, Maria Magdalena w sztuce i literaturze europejskiej (s. 107).

L24 (17 X 2019): Między mitem a historią. Wiedza o przeszłości i świecie w Biblii.

Wypowiedź ustna: Maria Magdalena i inne kobiety ukazane w Biblii - w jaki sposób zostały przedstawione i czemu służy taki właśnie sposób ich ukazania?

Praca z tekstem s. 112, operacje na tekście s. 114.

Na jutro zad. przydzielone i zad. wybrane.

L25 (18 X 2019): Biblia - wędrówka przez motywy i symbole.

S. 115.

L26 (18 X 2019): Biblia w literaturze i kulturze. Polecenia na koniec działu.

Omówiono pkt 2, 4, 5, 6, 9, 11.

P.d. S. 123 - interpretacja obrazu Pietera Bruegla Wieża Babel

L27 (22 X 2019): Wypowiedź ustna (Pieter Bruegel, Wieża Babel, Wisława Szymborska, Na wieży Babel).

1. Zasady konstruowania wypowiedzi ustnej (s. 121).
2. Interpretacja tekstu ikonograficznego (s. 123).
3. Interpretacja wiersza (s. 124).

Propozycje tez interpretacyjnych i ich porównanie z tezą zamieszczoną w podręczniku.

L28 (25 X 2019): Biblia - praca klasowa (pojęcia, fakty, interpretacje, nawiązania, ...).

L29 (25 X 2019): Typy zadań testowych (praca z tekstem Cathy Newman Tajemnica piękna).

Praca nad tekstem (s. 128-129), następnie sprawdzić z modelem (s, 130).

L30 (29 X 2019): O komiksie w kontekście kultury masowej (operacje na tekście).

S. 130-131.

Na czwartek wypożyczyć Mitologię Jana Parandowskiego.
Teza interpretacyjna do wiersza Safony s. 138.

L31 (31 X 2019): Literatura starożytnych Greków i Rzymian.

1. Udowodnij tezę, że literatura jest związana z muzyką.
2. Omów koncepcję literatury, jaką zaproponował Arystoteles i wyjaśnij pojęcie mimesis.
3. Jakie tematy podejmowała literatura antyczna?
4. Jaką rolę zajmuje retoryka na tle pozostałych rodzajów literackich.
P.d.
1. Mit o Orfeuszu.
2. S. 139, zad. 2-5.

L32 (5 XI 2019): Lekko trącam struny…. Zabawa z tradycją antyczną (epigramaty Anakreonta).

Odpowiedź:
Zadanie podnoszące ocenę o stopień: teza i argumenty do wiersza Tyrtajosa Rzecz to piękna (s. 141).
1. Przedstawienie mitu o Orfeuszu.
2. Udowodnienie związku literatury z muzyką.
3. Teza i argumenty do wiersza Safony (s. 138). Co oznacza określenie oda patograficzna?

Teza do wiersza Rzecz to piękna Tyrtajosa (s. 141).

1. Tematyka utworów Anakreonta i kilka informacji o autorze (s. 143).
2. Epigramat jako gatunek.
3. Interpretacja wybranych epigramatów:
a) Śniadanie, b) Bój z Erosem, c) Eros w pułapce.

P.d. Obrona Sokratesa Platona s. 148 (parzyści parzyste, zad. 7 - wszyscy).

L33 (8 XI 2019): Wiem, że nic nie wiem…. Filozofia grecka: Sokrates, Platon, Arystoteles.

1. Filozofia a mitologia. Co dla przeciętnego Greka było ważniejsze: filozofia czy mitologia? Uzasadnij
2. Poglądy filozofów greckich (:
a) Sokratesa,
b) Platona,
c) Arystotelesa.
3. Interpretacja tekstu Platona pt. Obrona Sokratesa

L34 (8 XI 2019): W świecie idei Platona (metafora jaskini).

L35 (14 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej.

P.d. Zad. 6. i 7. s. `58.

L36 (15 XI 2019): Mitologiczna wizja świata (Hezjod, Teogonia).

Na ocenę:
1. Przedstaw poglądy Sokratesa i Platona. Które z ich koncepcji uważasz za ciekawe dla współczesnego człowieka? Uzasadnij odpowiedź.

2. Wyjaśnij, co Hezjod mówi o sobie i swojej twórczości.
3. Wykonaj zad. 6. i 7. s. 158.

Realizacja tematu:
1. Praca z tekstem (s. 156). Interpretacja fr., w których ujawnia się autor.

2. Geneza Teogonii Hezjoda.
3. Wyjaśnienie tytułu.

L37 (15 XI 2019): Klasyczne piękno - "Apollo Sauroktonos" Praksytelesa.

1. Klasycyzm grecki i grecki kanon piękna(s. 160).
2. Sylwetka Apollina (w oparciu o Mitologię J. Paran.
3. Interpretacja rzeźby Doryforos Polikleta (s. 160).
4. Symbolika jaszczurki.
5. Interpretacja rzeźby Praksystelesa Apollo Sauroktonos

P.d.
1. Tekst Kubiaka s. 164, dwa zad. pod tekstem do wyboru.
2. Kto i za co został ukarany przez Artemidę?
3. Apollo.

L38 (26 XI 2019): Apollo między mrokiem a światłem. Wina i oczyszczenie w kulturze greckiej.

Praca z tekstem Z. Kubiaka (s. 164).

P.d. Wszystkie pytania s. 167.

L39 (28 XI 2019): Ponad wytrzymałość boga… . Pojedynek boskości i człowieczeństwa (Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz).

Mit o Marsjaszu (s. 168).
Interpretacja wiersza Z. Herberta Apollo i Marsjasz (s. 169).

P.d.
1. Pozostałe zad. s. 171.
2. PD - przykład śmiertelnika skrzywdzonego przez bogów.

L40 (29 XI 2019): Tak wielki był jej smutek… . Cierpienie w mitologii greckiej (Demeter i Persefona).

Mit o Demeter i Persefonie (s. 174).
Sprawdzenie z ostatniej lekcji:
Omów relację bóg - człowiek i różne sposoby jej ujęcia w mitologii greckiej. Wprowadź do swojej wypowiedzi wybrane przez siebie przykłady historii śmiertelników skrzywdzonych przez bogów. Odnieś się do wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz.

Realizacja tematu:
I Praca z podr. s. 174-175 (mit o Demeter i Persefonie, jego symboliczny sens dotyczący cykliczności przyrody oraz misteria eleuzyjskie).
II Praca z fr. tekstu Zygmunta Kubiaka.

L41 (29 XI 2019): Na ścieżce do Hadesu… . Miłość i śmierć w micie o Orfeuszu i w utworze Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem.

Tekst Jacka Kaczmarskiego (s. 179).
Piosenka Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem.

Teza do wiersza:
Nawiązanie do mitu o Orfeuszu posłużyło Kaczmarskiemu jako pretekst do refleksji o artystach i sztuce.

P.d.
1. Mit o Prometeuszu, mit o Syzyfie.
2. Argumenty do przedstawionej na lekcji tezy interpretacyjnej.

Uwaga! Na 10 XII Król Edyp Sofoklesa.

L42 (3 XII 2019): Swoje słowa układał przeciw śmierci…. Reinterpretacja mitu orfickiego w wierszu Czesława Miłosza Orfeusz i Eurydyka.

Na ocenę:
1. Jakie prawdy uświadamia mit o Orfeuszu?
2. Jakie cechy Orfeusza jako poety eksponuje Jacek Kaczmarski w utworze Przechadzka z Orfeuszem?
3. Przypomnij mit o Prometeuszu.

Tekst s. 181.

Zad. 1, 2, 3.

P.d. Pozostałe zadania (można pominąć dwa).

L43 (5 XII 2019): Zaczadzona pięknem mojego ciała… . Współczesne interpretacja mitu o Narcyzie (Zbigniew Herbert Narcyz, Halina Poświatowska Lustro).

1. Najważniejsze elementy mitu o Narcyzie.
2. Esej jako gatunek (s. 185).
3. Praca z tekstem eseju Zbigniewa Herberta Narcyz (spójna notatka wiążąca w całość odpowiedzi na pytania ze str. 187).
4. Teza interpretacyjna i argumenty do wiersza Haliny Poświatowskiej Lustro. Tekst s. 186.

L44 (6 XII 2019): Pytania zadawane mitowi… . Naukowa interpretacja mitu o Narcyzie (praca z rozprawą Michała Głowińskiego).

Tekst s. 189.

L45 (6 XII 2019): W śmierć nie odejdę bez sławy… . Wojna i walka w eposie bohaterskim Iliada Homera.

1. Tytuł.
2. Epos bohaterski i jego cechy gatunkowe (s. 193).
3. Definicja pojęć kluczowych: heroizm, porównanie homeryckie, patos (193).
4. Charakterystyka narratora i narracji oraz określanie stosunku narratora do bohaterów.
Fr. Iliady Homera s. 192.

L46 (10 XII 2019): Proces przeciw Achillesowi (drama).

Na ocenę:
1. Hektor - bohater heroiczny czy jednak tchórzliwy? Rozważ zagadnienie i uzasadnij swoją odpowiedź.
2. Scharakteryzuj narratora Iliady, ale najpierw postaw pytania, na które następnie odpowiesz, redagując charakterystykę narratora.
3. Wymień i opisz sceny rodzajowe przedstawione na tarczy Achillesa.

Tarcza Achillesa - praca z fr. Iliady s. 195.
Realizacja tematu w oparciu o zad. 2., s. 196 (drama). Praca w grupach.

P.d. Król Edyp Sofoklesa: Prolog i Parodos - przygotować interpretację (jedna strona pisemnie w dowolnej formie).

L47 (12 XII 2019): Sytuacja w Tebach i postawy bohaterów wobec zarazy.

1. Streść wydarzenia ukazane w Prologu.
2. Jakim władcą był według ciebie Edyp.
3. Zinterpretuj fr. Prologu wersy 132-146.
4. Jak rozumiesz Parodos? Skup się na wybranej strofie.

P.d. Przedstaw relacje między:
a) Edypem a Kreonem (nieparzyści),
b) Edypem a Tyrezjaszem (parzyści).

L48 (13 XII 2019): Relacje między Edypem a Kreonem oraz Edypem a Tyrezjaszem.

L49 (13 XII 2019): Jokasta - sylwetka żony władcy Teb.

Do Ep. IV.

P.d.
1. Stasimon IV - pisemna interpretacja.
2. S. 200, zad. 1-5; zad. 6, 8 - parzyści; zad. 7, 9 - nieparzyści.

L50 (17 XII 2019): Uosobienie przewrotności losu. Tragedia grecka - bohater tragiczny i jego tragizm.

Na ocenę:
1. Dwa błędy i dwie zasługi Edypa.
2. Co czuł Kreon oskarżany przez Edypa o spisek z Tyrezjaszem? Dlaczego jego argumenty nie przekonywały Edypa.
3. Przedstaw tezę do Stasimonu IV i podaj argumenty.
4. Odpowiedz na dwa wybrane pytania ze str. 200.

1. Podstawowe cechy tragedii jako gatunku (s. 197).
2. Wyznaczniki tragedii.
3. Kompozycja.
4. Praca z tekstem - zadania s. 200. (wykonano zad. 2. i 6.)

P.d. Znajomość treści całego utworu.

L51 (19 XII 2019): Nic się wasze życie nie liczy… . Koncepcja losu ludzkiego w tragedii antycznej.

Na ocenę:
1. Sprawdzenie znajomości całości treści utworu (zwłaszcza zakończenie).
2. Wybrane zadania s. 200.

S. 204, zad. 3 (zaczęto).

P.d.
1. Skąd się wzięła klątwa nad rodem Labdakidów?
2. Dokończyć zad. 3. Pozostałe: parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L52 (20 XII 2019): Nie widzisz swego marnego żywota… . Fatum i wina w tragedii greckiej.

Spr. p.d.
1. Labdakidzi i pasmo tragedii.
2. Uczniowie mieli dokończyć zad. 3. s. 204 i wykonać następne (parzyści, nieparzyści).

Realizacja tematu:
1. Na czym polega psychologiczny wymiar Króla Edypa:
a) w oparciu o notatkę s. 205,
b) dwa momenty, które jednak pokazują, że działania Edypa są konsekwencją jego charakteru.
L53 (20 XII 2019): Więcej nie powiem…. Porozumienie i nieporozumienie w języku.

1. Monolog, dialog, polilog (s. 212).
2. Logika, sądy: prawda i fałsz .
3. Szczerość i kłamstwo; kłamstwo a błąd .
4. Argumentacja (trzy rodzaje argumentów) i perswazja.
5. Trzy kluczowe reguły komunikacji - dlaczego akurat te trzy z dziewięciu są najważniejsze?
Do podanych punktów można zrobić dopisek, który jednak nie może przekraczać dwudziestu słów. I na tej podstawie - po analizie tekstu z podręcznika - należy przygotować wypowiedź ustną.
L54 (7 I 2020): Nie stroń od zabawy… . Epikureizm w Pieśni zimowej Horacego.

1. Sylwetka Horacego (s. 225, 227).
2. Pieśń jako gatunek.
3. Stoicyzm i epikureizm (s. 224, 230).
4. Interpretacja Pieśni zimowej (s. 225).

Uwaga! Praca klasowa 17 I 2020! Literatura i kultura antyczna.

L55 (9 I 2020): Czemu wędrujemy wiecznie? Refleksje o życiu w pieśniach Horacego Do Mecenasa i Do Pompejusza Grosfusa.

Podr. s. 227.

Do Mecenasa - interpretacja.

P.d. Do Pompejusza Grosfusa: do wyboru - pytania s. 231 lub interpretacja.

L56 (10 I 2020): Nie wszystek umrę… . Horacy o poezji i o sobie (Wybudowałem pomnik ...).

Podr. s. 233.

Pycha czy poczucie własnej wartości? Ocena przekonania poety o nieśmiertelności jego utworów.
Podr. s. 234 - redagowanie krótkiej wypowiedzi o charakterze rozprawki.
P.d. S. 234, zad. 2 z PRACY DOMOWEJ.

L57 (10 I 2020): "Trzymaj się portu!" Horacy - wychowawca ("Ojczyzna - okrętem").

Podr s. 236.

P.d. s. 239, zad. 3.

L58 (14 I 2020): Interpretacja wiersza Josifa Brodskiego W stylu Horacego.

Podr. s. 238.

Wymagania do sprawdzianu

Na ocenę:
1. Jaką rolę mogą odgrywać motywy autotematyczne w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Wybudowałem pomnik Horacego oraz odnieś się do innych utworów literackich.

2. W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach tematykę patriotyczną? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Horacego Ojczyzna - okrętem oraz odnieś się do innych tekstów kultury.

Realizacja tematu:
1. Najważniejsze informacje o Josifie Brodskim - wnioski z tych informacji.
2. Teza interpretacyjna.
3. Argumenty.
L59 (16 I 2020): Motywy antyczne i patriotyczne w poezji późniejszych epok.

Sprawdzenie p.d.

Interpretacja Pieśni III z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego.
Interpretacja wiersza Cypriana Norwida Do Spółczesnych (s. 240)
L60 (17 I 2020): Praca klasowa - literatura i kultura antyczna.

L61 (17 I 2020): Wielokulturowa natura świata… . Herodot czytany przez Kapuścińskiego (Podróże z Herodotem).

1. Podstawowe informacje o Herodocie (s. 241).
2. Sylwetka reprtarzysty Ryszarda Kapuścińskiego.
3. Esej jako gatunek i jego cechy (na przykładzie fr. książki Kapuścińskiego Podróże z Herodotem).

P.d. S. 244, pisemne odpowiedzi na cztery pytania z zakresu: parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L62 (21 I 2020): Ksenofobia czy pluralizm kulturowy? Która z tych postaw jest pożądana we współczesnym świecie? Dyskusja.

Temat lekcji zob. zadanie na samym dole s. 244.
Odpowiedzi na pytania do tekstu R. Kapuścińskiego przygotowują do dyskusji i operowania takimi pojęciami, jak:
- Inny,
- pluralizm kulturowy,
- etnocentryzm,
- ksenofobia.

W związku z tematem lekcji przygotuj (do wyboru):
a) rozprawkę (artykuł lub esej),
b) referat w formie w oparciu o pisemny plan,
c) dyskusję w grupie kilkuosobowej.

Problemy or postawa pożądana, porządek, żądanie, żądza władzy, przyporządkowanie, rządzić, rząd, L63 (23 I 2020): Jak korzystać z języka?

1. Oficjalna i nieoficjalna odmiana języka (s. 245).
2. Użytkowe odmiany formalnego języka pisanego.
3. Gatunki pisemne języka użytkowego (s. 246).
4. Elementy pisemnej wypowiedzi formalnej - struktura pisma urzędowego (s. 247).

P.d. Według punktów powyżej.

L64 (24 I 2020): Tysiąc lat kultury średniowiecza: spojrzenie na epokę z różnych perspektyw.

Praca w grupach nad tematem lekcji:
Zadanie edukacyjne
  Przygotujcie wystąpienie w czasie konferencji poświęconej kulturze średniowiecza. Waszym zadaniem jest przekazanie ważnych informacji na temat epoki średniowiecze, ale jednocześnie musicie zainteresować odbiorców, którymi są:
A - studenci architektury,
B - studenci filozofii,
C - pracownicy sektora finansowego,
D - inżynierowie konstruktorzy,
E - studenci różnych kierunków i pracownicy różnych uniwersytetów.
  Ponieważ klasa jest liczna, musimy pracować w grupach pięcio- lub sześcioosbowych, co wiąże się z odpowiednią organizacją działań. Należy wyznaczyć lidera i pozwolić mu na decydowanie w sytuacjach wymagająch podjęcia ostatecznej decyzji. Ważne jest, aby każdy otrzymał jakieś zadanie do wykonania. Pracujemy w oparciu materiał z podręcznika s. 264-271 oraz 282-284 (z wyłączeniem rozważań dotyczących Bogurodzicy, której będzie poświęcona oddzielna lekcja. Czas pracy - ok. 15-20'.

Prezentacja grupy jest oceniana w punktach, w skali 0-10.

L65 (24 I 2020): Filozofia średniowieczna i jej źródła oraz koncepcje.

P.d. Wyznania św. Augustyna - zad. 1-4, s. 271.

L66 (27 I 2020): Gaude, Mater Polonia. Hymn pierwszego polskiego poety - Wincentego z Kielczy.

1. Geneza i znaczenie hymnu (s. 272).
2. Sylwetka biskupa Stanisława ze Szczepanowa.
3. Cechy hymnu ambrozjańskiego.

P.d.
Teza do hymnu i argumentacja oraz jeden środek ważny (jego funkcje).
L67 (30 I 2020): Pieśń ojczysta - Bogurodzica i jej znaczenie w historii i kulturze.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij, na czym polega znaczenie Hymnu do świętego w kontekście historycznym i kulturowym.
2. Przybliż sylwetkę biskupa Stanisława i wydarzenia dotyczące jego śmierci (uwzględnij wnioski z analizy fragmentu Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka) (s. 276).
3. Zaproponuj tezę do utworu i podaj przynajmniej jeden argument i określ funkcje jednego wybranego środka artystycznego. 1. Geneza (s. 278).
2. Przekład na polszczyznę współczesną.
3. Średniowieczne idee hierachii i pośrednictwa.
P.d.
1. Trzy wybrane pytania ze s. 281.
2. Tłumaczenie na polszczyznę współczesną.
3. Na czym polega związek pieśni z koncepcją deesis.

L68 (31 I 2020): Sztuka romańska i Bogurodzica.

1. Architektura i jej symbolika (plan krzyża, rola portali, czworoboczny cios, ...) (s. 282).
2. Malarstwo (idealizacja i schematyzacja zamiast realizmu).
3. Typy przedstawienia Matki Boskiej (Theotokos, Przewodniczka, Pośredniczka).

L69 (31 I 2020): A na świecie zbożny pobyt…. Trwałość i zmiana języka w dziejach.

1. Pochodzenie języka polskiego (s. 285).
2. Sposoby wprowadzania nowej leksyki (zapożyczenia, słowotwórstwo, neologizmy).
3. Rodzaje archaizmów - analiza archaizmów w Bogurodzicy.

Obowiązuje na ocenę:
1. Bogurodzica na pamięć.
2. Tłumaczenie na polszczyznę współczesną.
3. Interpretacja.
4. Pojęcia związane z utworem i koncepcje średniowieczne.

5. Archaizmy.

L70 (4 II 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (sprawdzian z antyku).

P.d. S. 291, zad. 1-5.

L71 (6 II 2020): Język jako system znaków.

Kartkówka
1. Zapisz tekst oryginalny Bogurodzicy. Cią dalszy dopiero po zapisaniu tekstu.
2. Dokonaj tłumaczenia na polszczyznę współczesną.
3. Zinterpretuj utwór. Zwróć uwagę na związki z ideami i koncepcjami epoki średniowiecza. Spr. p.d. (zad. 1-5, s. 291).

Realizacja tematu lekcji
1. Jednostki nieznaczące (brzmienia) - znaki proste (wyrazy) - znaki złożone (zdania) - akt mowy.
2. System języka i możliwości w nim tkwiące - wypowiedzi językowe (s. 289):
a) w mowie,
b) w piśmie.
3. Podsystemy języka:
a) fonologiczny,
b) leksykalny,
c) gramatyczny.

P.d. Charakterystyka trzech podsystemów (s. 290).

L72 (7 II 2020): Gotyk - piękno uduchowione i pełne emocji.

Na ocenę:
1. Przybliż problem języka jako systemu znaków - na czym polega specyfika tego systemu?
2. Scharakteryzuj podsystemy języka. W przypadku podsystemu gramatycznego wyjaśnij różnicę między słowotwórstwem a fleksją.
3. Omów polecenia 6, 10 lub 7, 9 oraz jedno wybrane przez siebie.

1. Na podstawie fotografii katedry w Chartres spróbuj podać cechy gotyku w architekturze (s. 295):
- strzelistość, smukłość,
- ostry łuk wieńczący okna (ostrołuk),
- cienkie ściany wzmacniane przyporami,
- sklepienia krzyżowo-łukowe,
- witraże,

2. Gotyk w rzeźbie - ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (ołtarz szafowy). P.d. Jedna strona notatek do wiersza Przybosia s. 294.

L73 (7 II 2020): Symbolika katedry w filmie animowanym Katedra Tomasza Bagińskiego.

S. 296.

Film Katedra Tomasza Bagińskiego.

P.d. Zad. ze str. 297.

L74 (25 II 2020): Dualizm wyobrażeń… . Symbolika przestrzeni w średniowieczu (operacje na tekście Arona Guriewicza Symbolika przestrzeni w średniowieczu).

S. 298.
Zad. 1. Teza i argumenty do akapitu 1.
    Katedra jest symbolem świata stworzonego przez Boga, a swoją konstrukcją naśladuje Kosmos.
    Elementy wewnętrzne katedry (układ poszczególnych części budowli, ołtarz, kopuła, nawy boczne - stanowią odpowiedniki elementów świata, którego architektem jest Bóg.

P.d. Pozostałe zadania (3-10) s. 301 oraz interpretacja obrazu na str. 300.

L75 (27 II 2019): Pełna smutku i żałości… . Liryzm i dramatyzm planktu średniowiecznego (Lament świętokrzyski).

1. Idee średniowieczne (s. 302-303):
a) teocentryzm,
b) hierarchizm,
c) deesis,
d) ascetyzm,
e) etos rycerski,
f) danse macabre 2. Plankt średniowieczny (lament) jako gatunek (s. 304).
3. Interpretacja tekstu. (s. 305).

P.d. S. Interpretacja wiersza całościowa (teza, argumenty, środki).

L76 (28 II 2020): Wszytko cirpiał prze Bog rad… . Średniowieczne idee - asceza (Legenda o świętym Aleksym).

1. Legenda o świętym Aleksym jako gatunek - żywot świętego (dział piśmiennictwa - hagiografia) (s. 312).
2. Pojęcie ascezy (fuga mundi
3. Interpretacja tekstu (po odpowiedzi na pytania s. 316-317).

Autorem utworu jest duchowny z Mazowsza. Potwierdzają to formy typowe dla dialektu mazowieckiego (np. będziewa oba w niebieskim królewstwie). P.d. S. 316-317 (parzyści, nieparzyści).

L77 (28 II 2020): Czemu za tobą?... . Średniowieczne idee - franciszkanizm (Kwiatki świętego Franciszka).

1. Sylwetka św. Franciszka (s. 318).
2. Ideały świętego: ubóstwo, radość życia, pokora i cierpliwość.
3. Interpretacja obrazu Bondone'a Kazanie do ptaków (s. 320).
4. Czy postawa św. Franciszka to dobry sposób na życie?

P.d. S. 321 - parzyści, nieparzyści.

L78 (3 III 2019): Okrutność śmirci poznajcie!.... Średniowieczny motyw danse macabre (Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią).

Na ocenę:
Porównaj modele świętości reprezentowane przez św. Aleksego i św. Franciszka. W tym celu wykonaj następujące polecenia:
1. Przedstaw ważne wydarzenia z życia świętych.
2. Odpowiedz na wybrane przez siebie pytanie dotyczące św. Aleksego i jedno dotyczące św. Franciszak.
3. Odpowiedz na jedno wybrane pytanie dotyczące św. Franciszka, ale z grupy drugiej. Posłuchaj wypowiedzi kolegi/koleżanki i w czasie swojej prezentacji odnieś się do tej wypowiedzi, odpowiednio ją komentując i ewentaualnie uzupełniając.

1. Sposoby przedstawiania śmierci w średniowieczu i funkcje motywu (s. 325).
2. Motyw danse amcabre.
3. Interpretacja fragmentu.

P.d.
1) S. 330 - można pominąć dwa pytania.

L79 (5 III 2020): Już ci zgotowana deszczka… . Satyra i humor w literaturze średniowiecza.

Analiza p.d.
Praca w grupach:
Gr. 1. Polecenia do tekstu Rozmowa ... s. 333-33.
Gr. 2. Polecenia do tekstu Wywiad, s. 335.
Gr. 3. Porównanie tekstów wg zad. z p.d. (s. 335).
Gr. 4. Teza, argumenty, środki do wiersza Wywiad s. 33.

P.d. Interpretacja wiersza Wywiad Mirona Białoszewskiego.

L80 (6 III 2020): Wiernie ci służę… . Obraz miłości dwornej w poezji średniowiecza (Walther von der Vogelweide, Piękność i wdzięk).

Na ocenę:
Jaki obraz śmierci wyłania się z tekstów kultury epoki średniowiecza i współczesności? Które środki stylistyczne i motywy są wg ciebie szczególnie trafne w kreacji obrazu śmierci i sugerowaniu określonego przesłania?

1. Miłość dworna i jej wyznaczniki(s. 336) - notatka.
Teza.

Symbolika średniowiecza.

Bestiarium. (s. 340).

L81 (6 III 2020): Widziałbym tylko jedną ciebie…. Średniowieczna opowieść o prawdziwej miłości (Dzieje Tristana i Izoldy).

P.d. Które pytania naprowadziły Cię na odkrycie w toku interpretacji na odkrycie takich elementów, których wcześniej nie zauważyłeś?

L82 (10 III 2020): Raczej umrzeć niż popaść w osławę… . Roland jako wzór rycerza średniowiecznego (Pieśń o Rolandzie).

Na ocenę:
1. Przedstaw losy Tristana i Izoldy.
2. W jaki sposób przedstawiona jest w utworze miłość? Porównaj to ujęcie miłości z podejściem typowym dla kultury średniowiecza.
3. Odpowiedz na dwa wybrane pytania ze str. 346.

Realizacja tematu:
1. Tło historyczne (s. 354).
2. Utwór parenetyczny i i jego funkcje propagandowe (s. 355).
3. Składowe etosu rycerskiego (s. 357).
4. Praca z tekstem (s. 356).

P.d. Do wyboru zad. 1-11 s. 357 lub zadania z p.d. s. 357.

L83 (26 III 2020): Wydam mu bitwę... . Etos rycerski w średniowieczu.

Praca z fr. tekstu Dzieje Tristana i Izoldy s. 358.
S. 361 - plik 002.

P.d. S. 365, dwa wybrane zadania. Plik 003.

L84 (27 III 2020): W głębi ciemnego lasu… . Poetycka summa średniowiecza (Boska Komedia Dantego).

Gezneza, tytuł, kompozycja utworu, jego wizyjność i alegoryczność (s. 366).
Analiza pliku 003 - str. 369.
Przydział poszczególnych zadań w celu ustalenia ostatecznej odpowiedzi. Co pięć numerów do zadania.
Czyli zad. 1: nr 1-5; zad. 2: 6-10 itd.

L85 (27 III 2020): Porzućcie wszelką nadzieję… . Średniowieczna i współczesna wizja piekła (Dante i Tadeusz Różewicz).

Podr. s. 370.

Quizizz ze średniowiecza.

L86 (31 III 2020): Oto się w gwiazdach lepsza dola święci… . Świat i jego przyszłość w Boskiej komedii Dantego.

Analiza notatek w pliku 004 (porównanie tekstu Dantego i wiersza Brama Różewicza (s. 374).
Praca nad fr. s. 377.

P.d. 1. Gwiazki przy wpisach w pliku 004.

2. 380, zad. 1-6 w zeszycie.

L87 (2 IV 2020): W świecie idei i motywów literatury średniowiecza

1. W pliku 004 autorzy notatek zostali poproszeni o podliczenie liczby przyznanych gwiazdek.
2. Udostępnić plik 005 do zadań 1-6 s. 380, które miały być zrobione w zeszycie. Wskazani w pliku uczniowi mają wpisać odpowiedzi. A za chwilę kolejni wskazani ustosunkują się do tych wypowiedzi.
3. Realizacja tematu lekcji - plik 006: redagowanie pytań do zagadnień od str. 381.

L88 (3 IV 2020): Problematyka średniowiecza - redagowanie pytań i formułowanie odpowiedzi.

Czym się różnią antyczne i średniowieczne spojrzenia na śmierć?
- umieranie traktowane było przez antyk w sposób naturalny, pozbawiony przesadnego lęku,
L89 (3 IV 2020): Rozprawka w oparciu o fragment Pieśni o Rolandzie- ćwiczenia.

L90 (7 IV 2020): Wnioski z analizy rozprawek na temat sławy i zwycięstwa w oparciu o fr. Pieśni o Rolandzie.

Wnioski na podstawie pięciu rozprawek.

Do Izoldy s. 390 - dla chętnych.

L91 (16 IV 2020): Wymagania do sprawdzianu ze średniowiecza.

Wymagania do testu ze średniowiecza: zobacz!

W przypadku dyspozycji czasem tekst do wypowiedzi argumentacyjnej s. 395 - streszczenie - plik 009 .

W pliku 008 jeszcze rozprawka lub informacja o kanale przesyłu rozprawki.

L92/93 (17 IV 2020): Test całościowy ze średniowiecza.

L94 (21 IV 2020): Renesans - odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka (Dysk Google, Messenger, Zoom).

1. Analiza danych s. 12-15 - wprowadzenie nauczyciela.
2. Praca w czterech grupach nad zad. s. 15 w plikach 010, 011, 012, 013 (w ich obrębie podgrupy parzyści/nieparzyści).

P.d. Interpretacja grafiki s. 18.

L95 (23 IV 2020): Jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście człowieka… . Filozofia renesansu.

Omówienie plików 010, 011, 012, 013 (w ich obrębie podgrupy parzyści/nieparzyści).
Renesansowy ideał człowieka (s. 18).
Tekst Mirandoli O godności człowieka (s. 22).
P.d. W pliku lub w zeszycie wybrany segment s. 23.

L96 (24 IV 2020): Praw mają bardzo mało, a jednak wystarczają one…. Utopia - nowy, lepszy (?) świat.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij pojęcie "humanizm".
2. Przedstaw koncepcję człowieka zaproponowaną przez Mirandolę.
3. Moje spojrzenie na renesans:
a) co mnie zaskoczyło,
b) co mi się szczególnie spodobało,
c) co mnie zaniepokoiło.

Kilka pytań zamkniętych i otwartych o renesans, humanizm i Mirandolę

Krótko o Księciu Machiavellego (s. 24).

L97 (24 IV 2020): Dwoja radość…. Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego ukazany w Żywocie człowieka poczciwego.

Podr. s.31 - praca z tekstem.

Sprawdzenie rozumienia zdania Reja: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".
Język gęsi, czyli jaki ...

Nr 1-12 zad. 1; nr 13-26 zad. 4, nr. 27-38 zad. 6. plik 015.
W zeszycie wybrane zadanie którekolwiek z wyjątkiem przydzielonego.

L98 (27 IV 2020): Renesansowe i współczesne spojrzenia na rodzinę: Mikołaj Rej i Ewa Lipska (Dysk Google - wpisy w formularzach).

I Omówienie wpisów w pliku 015 (zad. 1, 4, 6, s. 34).

II Podanie celów lekcji
1. Interpretacja wiersza Może będzie lepiej Ewy Lipskiej - postawienie tezy i podanie argumentów oraz określanie funkcji środków stylistycznych.
2. Wskazanie różnic w ukazaniu rodziny przez Reja i Lipską - argumentacja.
III Realizacja celów
Ad. 1) Wykonanie zad. 1. s. 35 - ostatni podpunkt to formułowanie i uzasadnianie tezy.

plik form-003-rej-lipska-rodzina

Ad. 2) Wykonanie zad. 2., s.35 - wskazanie różnic i argumentacja.

plik zdal-1g-016-rej-lipska- różnice

IV Praca domowa
Przygotowanie wypowiedzi o sposobach przedstawiania w literaturze i sztuce obrazu rodziny. Uwzględnić dodatkowo dwa teksty kultury, z których jeden ma być literacki, zaś drugi - ikonograficzny.
V Konsultacje

L99 (30 IV 2020): Mona Lisa Leonarda da Vinci. Sekretne treści arcydzieła renesansu.

Analiza formularza 003: plik form-003-rej-lipska-rodzina
Zwrócić uwagę na tezy nieprawidłowe: np. rodzina może przetrwać każdy kryzys.
Analiza arkusza 016: plik zdal- 1g-016-rej-lipska-różnice

Interpretacja obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa (s. 37): podr. s. 38 zad. 1,2,3 w zeszycie; 4,8,9 - formularz 006.
Mona Lisa form. 005

Przed końcem lekcji - zaliczenie Katarzyna T.: form 004.

L100 (5 V 2020): Nie porzucaj nadzieje…. Optymizm renesansowego humanisty.

I Do poprzedniej lekcji:
Omówienie formularza 006 - zad. 4, 8, 9, s. 38.

II Realizacja tematu lekcji:
1. Dokument 017 - numery 1-12: zad. 3, s. 43 (zbieżności ze stoicyzmem).
2. Dokument 018 - numery 13-24: zad. t.w.t (światopogląd renesansowego humanisty).
3. Dokument 019 - numery 25-37: zad. 1, s. 45 (symbolika elementów przyrody).

III Praca domowa:
W ramach pracy domowej grupa pierwsza analizuje wpisy drugiej i wybiera odpowiedź najtrafniejszą. Swoje uwagi wpisujemy w komentarzu. Grupa druga robi to samo z trzecią, a trzecia z pierwszą.

L101 (7 V 2020): Refleksje o czasie oraz koncepcji mikro- i makrokosmosu w wierszach Jana Kochanowskiego i Julii Hartwig (Messenger).

L102 (8 V 2020): Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…. Renesansowy klasycyzm i motywy horacjańskie w Pieśni XXIV z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego (Dysk Google).

I Na ocenę:
1. Interpretacja wiersza [Nie porzucaj nadzieje...] Jana Kochanowskiego (s. 41).
Na ocenę ma wpływ praca domowa - zad. przydzielone ze str. 46 (trzy grupy) - fotografie zeszytu Messenger.
W miarę możliwości czasowych drugi uczeń może zinterpretować wiersz[Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] (s. 44).

II Analiza pracy domowej (s. 46, foto Messenger).

III Realizacja tematu lekcji - interpretacja wiersza s. 48:
Uczniowie sami decydują o toku pracy a) lub b) trwającej 15'.
a)zadania 1-9, s. 49-50- notatki w zeszycie,
b) tradycyjna interpretacja.
L103 (8 V 2020): Analiza i interpretacja porównawcza pieśni [Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] Jana Kochanowskiego z Pieśnią zimową Horacego.

Tekst Kochanowskiego s. s. 44; tekst Horacego podr. 1.1. s. 225.
Zad. 1 z p.d. s. 50: a - g. (formularz 007) Zobacz FORMULARZ

L104 (12 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej zdalnej - średniowiecze (Zoom, Messenger).

I Porównanie Pieśni zimowej Horacego (1.1., s. 225) i Pieśni XIV z Ksiąg pierwszych Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli... Jana Kochanowskiego - analiza formularza 007 (zad. a-g, s. 50): Zobacz FORMULARZ.

II Wnioski z analizy pracy klasowej.

III P.d. - teza interpretacyjna do wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 51). Dokument 020
- trzy zadania - formularz 008.

L105 (14 V 2020): Nawiązania do idei renesansowego klasycyzmu w wierszu Przedśpiew Leopolda Staffa (Dysk Google).

I Analiza pracy domowej:
1. Omówienie tez interpretacyjnych do wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 51) - dokument 020.
- uczniowie wybierają tezę i zapisują pod nią argumenty (mogą się pojawić maksymalnie trzy wpisy przy każdej tezie,
- uczniowie, którzy nie zdążyli zapisać argumentów, idą do pozycji ŚRODKI STYLISTYCZNE - i tam wskazują je i określają funkcje.
2. Analiza wpisów w formularzu 008 (kim jest podmiot liryczny, wskazywanie oksymoronu i określanie funkcji, związek utworu z renesansem).

L106 (15 V 2020): Mistrzowie i przyjaciele Jana Kochanowskiego (Dysk Google, Zoom, Messenger).

I Interpretacja wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa.

II Powrót do renesansu - mistrzowie i przyjaciele Kochanowskiego (s. 52-53).
1. Problem wstępny (wprowadzenie w kontekst) - rola mistrzów i przyjaciół w życiu człowieka. Swobodne wypowiedzi uczniów.
2. Mistrzowie i przyjaciele Kochanowskiego - jaki mogli mieć wpływ na Jana z Czarnolasu?

L107 (15 V 2020): Błogosławiony niechaj ów dzień będzie… . Obraz kobiety w poezji włoskiego i polskiego renesansu. W drugiej części lekcji konsultacje (Dysk Google, Zoom, Messenger).

Podr. s. 54-55: geneza sonetów Petrarki (postać Laury) i praca z tekstem (zad. 1-6 w zeszycie).

L108 (19 V 2020): Pokoju mieć nie mogę… . Miłość w literaturze dawnej i współczesnej.

I Odpowiedzi na pytania 1-6, s. 55 (p.d. w zeszycie).

II Uzupełnienie poprzedniej lekcji - szybkie porównanie wiersza Jana Kochanowskiego [Srogie łańcuchy na swym sercu czuję...] (s. 57) z Sonetem 61 Francesco Petrarki (s. 54).

III Zapoznanie się z tekstami s. 59-60. Interpretacja wstępna.
Do wykonania w dokumencie 022: zad. 3 do Sonetu 85 Petrarki, zad. 1-4 do Kochanowskiego, zad. 3, 5 do Gałczyńskiego. W dokumencie 022 do pięciu wpisów, reszta w zeszycie.

L109 (21 V 2020): Służmy poczciwej sławie… . Refleksja obywatelska w Pieśni o dobrej sławie Jana Kochanowskiego (Dysk Google, Zomm, Messenger).

I Na ocenę: W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach miłość? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Jana Kochanowskiego [Nie zawżdy, piękna Zofija...] i odnieś się do innych tekstów kultury. Skonstruuj swoją wypowiedź tak, aby uwzględnić w niej podane wcześniej zadania.

I Analiza dokumentu 022: zad. 3 do Sonetu 85 Petrarki, zad. 1-4 do Kochanowskiego, zad. 3, 5 do Gałczyńskiego. W dokumencie 022 do pięciu wpisów, reszta w zeszycie.

II Realizacja tematu lekcji - interpretacja tekstu:
1. Teza - formularz 010.
2. Poszukiwanie argmentów w poszczególnych strofach.

III P.d. Interpretacja Pieśni o cnocie Jana Kochanowskiego (s. 64).

L110 (22 V 2020): Czy ideał dobrego obywatela jest ponadczasowy, czy też zmienny w czasie? Interpretacja Pieśni o cnocie Jana Kochanowskiego i odniesienia do innych tekstów kultury (Dysk Google, Zoom, Messenger).

L111 (22 V 2020): Zetrzy sen z oczu… . Perswazja i ironia w poezji - Jan Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola (Dysk Google, Zoom, Messenger).

I Praca w dokumencie 023 (zad. 1-11, s. 69-70).

II Przygotowanie całościowej interpretacji strofa po strofie wierszy z dzisiejszej lekcji. Pytania z podręcznika są dużym ułatwieniem i warto się im przyjrzeć.

L112 (26 V 2020): Obowiązki obywatelskie - uciążliwe brzemię czy cenna motywacja do działania? Rozprawka.

I Interpretacja wskazanych strof Pieśni o spustoszeniu Podola (s. 67).
Przy ocenie uwzględnić jakość wykonania zad. w dokumencie 023.

II Analiza dokumentu 023 (zad. 1-11, s. 69-70).

III Realizacja tematu lekcji.

IV P.d.
1. Druga połowa Pieśni o spustoszeniu Podola do interpretacji w dwugłosie.
2. Rozprawka (jak w temacie) - s. 70 u dołu - pełne polecenie.

L113 (28 V 2020): Wsi spokojna, wsi wesoła… Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej (Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego).

I
Druga połowa Pieśni o spustoszeniu Podola do interpretacji w dwugłosie.
II Fr. tekstu Mikołaja Reja (s. 71).

III Zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści).

L114 (29 V 2020): Analiza rozprawek na temat obowiązków obywatelskich.

I Dokończenie zagadnień z poprzedniej lekcji - Zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści). Z tego zwłaszcza zad. 7 i 8.

II Prezentacja rozprawek (s. 70 u dołu - pełne polecenie):
1. Praca w dokumencie 024 - w parach - porównanie swojej rozprawki z pracą kolegi.
2. Wylosowani uczniowie przekazują rozprawki Messengerem priv i prezentują też głosowo klasie.

L115 (29 V 2020): Obraz wiejskiej arkadii w Pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego.

I Analiza notatek w zeszycie: zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści).

L116 (2 VI 2020): Podsumowanie pracy zdalnej za maj - wnioski.

I Ocena zaangażowania uczniow w pracę zdalną w maju.

II Rozpoczęcie pracy nad Fraszkami J. Kochanowskiego (s. 77).
Interpretacja fraszki O doktorze Hiszpanie (s. 78) - odpowiedzi na pytania w zeszycie, najważniejsze - dwa ostatnie zadania.
III P.d. Zad. s. 78.

L117 (4 VI 2020): Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek Jana Kochanowskiego.

1. Fraszka jako gatunek (s. 77).
2. Interpretacja fraszki Do Magdaleny (s. 79) i zad. 1, 2, 7, s. 80 - miały być w zeszycie.
3. Interpretacja fraszki Ku Muzom.
4. Zad. PD s. 82: formularz 013 - przerzucenie do dokumentu 025.

L118 (5 VI 2020): Fraszki Jana Kochanowskiego - błahostki, żarty czy refleksje renesansowego humanisty?

I Przerzucenie wpisów w formularzu 013 do dokumentu 025 (Kochanowski / Safona).

II Interpretacja fraszki Do gór i lasów. Praca w dokumencie 026:
Udowodnij tezę, że fraszka Do gór i lasów ma charakter autotematyczny oraz że jej twórca był renesansowym humanistą.

L119 (5 VI 2020): Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze…. Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego.

1. Kontekst demograficzno-medyczny.
2. Geneza Trenów Jana Kochanowskiego.
3. Znaczenie Trenów w tradycji literackiej. 4. Tren jako gatunek.
5. Teza interpretacyjna oraz argumenty do Trenu IX (forma pisemna).

L120 (16 VI 2020): Sny płoche nas bawią… Dyskusja z filozofią stoicką w Trenach Jana Kochanowskiego.

1. Postacie starożytnego Rzymu: Cycero i Brutus (s. 87) - przygotowanie od odbioru trenu.
2. Teza i argumenty do Trenu XI (s. 88) - formularz 014 (zad. 3 i 5, s. 89).
3. Interpretacja Trenu XVI (s. 89) - dokument 028 (zad. 1, 2, 5 s. 91 - przydział w pliku).

P.d. Formularz 014 i dokument 028.

L121 (18 VI 2020): Kryzys światopoglądowy humanisty renesansowego i poetyckie środki jego wyrażania.

I Do poprzedniej lekcji
1. Analiza formularz 014 (zad. 3 i 5, s. 89).
2. Interpretacja Trenu XVI (s. 89) - dokument 028 (zad. 1, 2, 5 s. 91 - przydział w pliku).

II Interpretacja poszczególnych strof Trenu XVI (s. 89) - praca również w dokumencie 028.

Analiza do strofy 6. Problem córki w strofie 7.

L122 (19 VI 2020): Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… . Tajemnica Boga i godność człowieka (Tren X).

I Dokończenie - analiza strofy 7. (problem córki) i pozostałe strofy.

II Interpretacja Trenu X (s. 92).

L123 (19 VI 2020): Jaką rolę odgrywają motywy snu w literaturze? Interpretacja utworu Tren XIX albo Sen

P.d. Motyw czasu i zad. 6., s. 96.

L124 (23 VI 2020): Dziś rysy waszych twarzy w pamięci mi gasną… . Współczesny tren Bolesława Leśmiana.

I Kontekst biograficzny (podr. 97).
II Interpretacja wiersza Ubóstwo (s. 97).

L125 (25 VI 2020): Być albo nie być… . Dramat ludzkich wyborów w twórczości Williama Szekspira (Hamlet).

Podr. s. 101.