-->


JĘZYK POLSKI KLASA 3 AB ROZSZERZENIE LICEUM

L1 (4 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

L2 (6 IX 2019): Biedny dzikus… . Spotkania z Innym w utworach Daniela Defoe i Ryszarda Kapuścińskiego.

Znajdź w Jądrze ciemnościfragment, który pokazuje relacje między światem europejskim a afrykańskim. Skoncentruj się na opisie wpływu tych relacji na sytuację mieszkańców Afryki i - z drugiej strony - na postawy Europejczyków.

L3 (9 IX 2019): Obraz Innego w Jądrze ciemności Josepha Conrada.

Praca z fr. tekstu zapropnowanymi przez uczniów.

Tabela
Strona Słowa - klucze Problem Środki stylistyczne
39 dziwaczna pasja, głód spojrzenie na problem pracy wyliczenia
46-47 szatan, zło problem obecności Europejczyków w Afryce i problem zła stąd wynikającego metafora
32 nierespektowanie praw człowieka metafora
35 Marlow o rdzennych mieszkańcach Afryki metafora
38

Problem:
"Kurtz zajął wysokie miejsce wśród szatanów tego kraju" (s. 46). Skąd wzięło się zło Kurtza? Czy przywiózł je z Europy? Jaki wpływ na uobecnienie się zła w tym człowieku miała sama Afryka?


P.d. Pozostałe fr.

L4 (11 IX 2019): Książka jest trochę jak człowiek… . Symbolika Księgi w powieści Olgi Tokarczuk Podróż ludzi Księgi.

NZ s. 279.

Symbolika Księgi w różnych epokach i przestrzeniach kulturowych.
P.d. S. 283. Ostatnie zadanie z pracy domowej / pierwsze z tworzenia tekstu / drugie.

L5 (13 IX 2019): Dlaczego ludzie się rodzą i umierają? Po co żyją? Dyskusja o metodach poznania.

P.d. Do wyboru: odpowiedzi na pytania 1-11 s. 286-287 / PRACA DOMOWA s. 287 / TWORZENIE WŁASNEGO TEKSTU s. 287.

L6 (16 IX 2019): Magia czy rozum? Religia czy nauka? Wypowiedź pisemna o charakterze argumentacyjnym.

S. 287 (analiza pracy - jeśli ktoś wybrał to zadanie).

L7 (18 IX 2019): Koncepcja teatru i ocena publiczności (interpretacja fr. Fausta J. W. Goethego – Prolog w teatrze).

Praca z tekstem w tłumaczeniu Emila Zegadłowicza.
1. Interpretacja Dedykacji S. 2, dwuwers końcowy:

    tak teraźniejszość gubi się, szarzeje,
    co przeminęło, prawdziwie istnieje.

2. Dyrektor, Poeta i Wesołek – która z koncepcji bohaterów Fausta J. W. Goethego jest najbardziej przekonująca i dlaczego? Redagowanie wypowiedzi w wybranej formie z odniesieniami do kondycji współczesnego teatru.

Wesołek: romans (przygody, uczucia, wzloty i rozczarowania) - to trafi zwłaszcza do młodej 3. Praca z tekstem Zbigniewa Raszewskiego Poeci romantyczni i teatr (podr. do romantyzmu, s. 152). P.d. Prolog w niebie (wszyscy). Pracownia (ochotnicy). (do str. 21).

L8 (20 IX 2019): Motyw zakładu sił metafizycznych o człowieka (Prolog w niebie – interpretacja fr. Fausta J. W. Goethego).

1. Obraz Boga wyłaniający się ze słów archaniołów: zachwyt nad pięknem i harmonią wszechświata - doskonałego tworu Boga, który jest obecny i czuwa nad swoją konstrukcją ("cichy przelot Twoich stóp").
2. Co wnoszą słowa Mefistofelesa do obrazu Boga? (s. 9):
- nie wzbrania szatanowi dostępu do siebie ("patrzysz łaskawym na mnie okiem - / przeto tu staję w gronie Twoich sług"),
- nie ma w nim radości ("rozśmieszyłbym cię patosem bezsprzecznie, / gdybyś się, Panie, nie oduczył śmiać").
3. Obraz człowieka wyłaniający się ze słów Mefistofelesa:
- zatroskany o swój byt, wprzęgnięty w kołowrót życia i ("w życia błędnym kole"),
- "mały bożek życia", - obdarzony przez Boga "złudą światła", a więc błądzący, nieznający prawdy,
- rozum prowadzi go na manowce ("rozumem złudę nazwał"),
- "jak zwierzę żyje",
- przypomina świerszcza, który "skacz i rzępoli", a potem upada w błoto.
4. W jaki sposób Faust jest postrzegany przez Boga, a w jaki przez Mefistofelesa? (s. 10)
5. W jaki sposób Bóg wyjaśnia sens dopuszczenia Mefistofelesa do udziału w losach człowieka? (s. 11)

6. Motywy próby, jakiej poddany zostaje człowiek:
- Abraham,
- Hiob.

P.d. Interpretacja monologu Fausta w pracowni.

L9 (23 IX 2019): Monolog Fausta w izbie gotyckiej i jego ocena własnego życia oraz pytania, pragnienia i niepokoje.

Przypomnienie o wyborze lektury do końca września.

1. Redagowanie do monologu Fausta.
   1) Jak Faust ocenia swoją aktualną wiedzę i sytuację życiową?
   2) Co może szczególnie niepokoić w stwierdzeniach bohatera? Jaki charakter mają te niepokoje?
   3) Dlaczego Faust zwraca się akurat do magii, którą uznaje za panaceum na swoje problemy?
   4) Jaki znak widzi Faust? (monolog, s. 14).
   5) Jak Faust odnosi się do nauki, co zamierza dzięki niej osiągnać?
   6)

2. Konfrontacja pytań proponowanych przez uczniów z pytaniami z podręcznika do romantyzmu s. 21.
3. Problem zasadniczy wynikający z monologu: bohater w chwili zwątpienia - konsekwencje takiego stanu ducha.

P.d.
Interpretacja fr. dialogu między Faustem a Mefistofelesem (s. 31-52).

L10 (25 IX 2019): Rozmowa Fausta z Mefistofelesem (problem zła - kontekst filozoficzny i moralny).

1. Co można powiedzieć o stanie psychiki Fausta na podstawie fr. 31-32?
2. Refleksja o Słowie (s. 32): Słowo - Myśl - Siła - Czyn.
3. Autocharakterystyka Mefistofelesa i jej sens (s. 34, również na samym dole strony, s. 35).

    Ja jestem częścią owej siły, której władza
    pragnie zło zawsze czynić, a dobro sprowadza.

    Ja jestem duchem, który wciąż zaprzecza!
    I mam prawo! bo wszystko, co powstaje,
    słusznie się pastwą zatracenia staje;

    jeżeli człowiek, jak się często zdarza,
    z urojeń siebie za całość uważa -
    to jam jest częścią części tej pierwotnej mocy,
    z której światło powstało! jam częścią pranocy!


    ta ziemia, którą ciągle siła moja niszczy,
    odradz się uparcie z popiołów i zgliszczy;


4. Przekleństwa Fausta i ich przyczyna (s. 40 u dołu).

- odrzucenie świata własnych wyobrażeń, idei i pragnień,
- przeklęcie niebotycznego mniemania o sobie, czyli poczucia własnej wyższości,
- odrzucenie myśli o sławie, szęściu, pracy, rodzinie,
- negacja pieniędzy i zauroczenia życiem, egoizmu, własności (dom, rola i knieja,
- odrzucenie przyjemności, negacja miłości,
- utrata przekonania o wartości wiary, nadziei i cierpliwości.

5. Tu i tam (s. 42).
6. Zakład (s. 43).

Zło jako grzech: brat Małgorzaty Walenty o upadku siostry - s. 190 (PDF, s. 105).
Małgorzata o zamordowaniu dziecka – s. 226.

L11 (27 IX 2019): Pochwała twórczej aktywności i rola wędrówki w Fauście Johanna Wolfganga Goethego.

Etapy drogi życiowej Fausta.
Wędrówka - praca z fr. tekstu.
Interpretacja wypowiedzi Fausta, s. 338.

P.d. 1) Interpretacja wypowiedzi Pater Profundis (Bernard z Clairveaux), s. 345.
2) Wybrać dowolny fr., nieomawiany na lekcji, wnoszący coś nowego do interpretacji.

L12 (30 IX 2019): Co Faust J.W. Goethego wnosi do kultury i refleksji nad miejscem człowieka w świecie? Redagowanie eseju.

Uzupełnienie tematu L11 - pochwała twórczej aktywności:
1. PDF s. 280: trud winiarza.
2. PDF s. 319: Faust o swoim trudzie.
3. PDF s. 323: Faust o bagnach.
4. PDF s. 332: wypowiedź aniołów

Prezentacja wybranych fr. - zapis tematu.

P.d. Esej lub 3 teksty kultury wybrane lub tekst kultury niespodzianka.

L13 (2 X 2019): Odniesienia w kulturze do Fausta J.W Goethego.

L14 (4 X 2019): Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Cypriana Norwida Nerwy oraz Józefa Czechowicza pod dworcem głównym w warszawie.

Matura 2018 maj CKE
L15 (7 X 2019): Konteksty interpretacyjne w analizie i interpretacji tekstów o tematyce społecznej.

1. Nazwijcie kontekst.
2. Zaproponujcie teksty kultury związane z tym kontekstem.
3. Wyjaśnijcie, co wiąże zaproponowane utwory z wierszami C. Norwida i J. Czechowicza.

Analiza środków stylistycznych i ich funkcji w obu tekstach. Szukanie sposobu na zestawienie obu tekstów pod tym kątem.

L16 (9 X 2019): Analiza i interpretacja porównawcza wierszy: Kazimiery Zawistowskiej Chciałabym, z tobą poszedłszy ... oraz Bolesława Leśmiana Dusza w niebiosach.

L17 (16 X 2019): W poszukiwaniu optymalnej kompozycji interpretacji porównawczej.

Wstęp i zakończenie pomijamy. Interesuje nas środek - interpretacja porównawcza. W ciągu 15 minut pracujemy nad syntetyczną, schematyczną notatką interpretacyjną, której celem jest określenie toku interpretacji, szukanie optymalnych rozwiązań, jeśli chodzi o kolejność elementów pracy.

P.d. Konteksty do wierszy Zawistowskiej i Leśmiana.

L18 (18 X 2019): Praca z tekstem ks. Józefa Tischnera Filozofia dramatu (wypowiedź argumentacyjna).

L19 (21 X 2019): Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej (prezentacja książki wybranej przez uczniów).

P.d. Fr. powieści Nana Emila Zoli.

L20 (23 X 2019): Nana w oczach różnych postaci powieściowych. Technika punktów widzenia (Emil Zola, Nana).

1. Krótka historia Drugiego Cesarstwa.
2. Literatura naturalistyczna i jej eskperymentatorski charakter (s. 57):
a) badania naukowe społeczeństwa jako podstawa powstania powieści naturalistycznej,
b) bohaterowie - preparaty,
c) obraz marginesu społecznego - demistyfikacja wyższych warstw,
d) determinizm (fizjologia - popęd seksualny, głód; społeczeństwo - presja społeczna, konwenans, rola pieniądza), e) walka o byt i dobór naturalny,
f) obraz Paryża jako żyjącego organizmu,
g) krytyka cywilizacji miejskiej (proces przeciwko miastu),
3. Żyjący organizm Paryża i jego środowiska (robotnicy, aktorzy, kurtyzany. ...).

Obowiązuje zielony podręcznik na lekcji!

P.d. 1) S. 58. 2) S. 61 (zad. 1-6) - jedno można pominąć.

L21 (25 X 2019): Naturalistyczna koncepcja człowieka i społeczeństwa w powieści Emila Zoli Nana.

P.d. Fr. Pani Bovary - wrażenia po lekturze.

L22 (28 X 2019): Praca klasowa - interpretacja porównawcza lub wypowiedź argumentacyjna

L23 (30 X 2019): Problematyka powieści Gustave'a Flauberta Pani Bovary.

P.d. Zad. 1-5, s. 70-71.

L24 (4 XI 2019): Portret psychologiczny Emmy Bovary i współczesny odbiór powieści G. Flauberta (praca z tekstem Agnieszki Drotkiewicz "Emma Bovary tańczy na wielu parkietach")..

Tekst s. 69.
1. Scharakteryzuj Emmę Bovary (w formie podpunktów):
- marzycielka,
- wysokie aspiracje, duże oczekiwania od życia,
- oderwana od rzeczywistości,
- wrażliwa,
- potrzebowała wrażeń.
2. Bowaryzm:
- nieprzystosowanie do rzeczywistości,
- postrzeganie życia jako szarego, banalnego, bezsensownego,
- marzycielstwo, którego źródłem jest literatura,
- nieumiejętność dostrzegania piękna w codzienności,
- niezdolność do budowania trwałych relacji z innymi.

Kolejny fragment (NZTZC 2.1., s. 364).

L25 (6 XI 2019): Praca z esejem Cezarego Michalskiego Boję się twojej trzeźwości.

"Tygodnik Powszechny" nr 40, 30 września 2012, s. 43.

P.d. Redagowanie haseł do eseju C. Michalskiego.

L26 (8 XI 2019): Sztuka pisania eseju (między komplikacją merytoryki a lekkością pióra).

Analiza zaproponowanych haseł do eseju (zwrócenie uwagi na hasła: resentyment, modernista, pragmatyzm, szkoła krakowska, pozytywizm warszawski

L27 (13 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja porównawcza).

L28 (15 XI 2019): Schematy fabularne powieści realistycznej (praca z tekstem, wypowiedź argumentacyjna).

P.d. Interpretacja wiersza Padlina Baudelaire'a. Następnie poszukaj wiersza, z którym warto by było ten utwór porównać.

L29 (25 XI 2019): Wiersz Padlina Charlesa Baudelaire'a w konfrontacji z wybranymi utworami innych poetów.

Wnioski z interpretacja wiersza Padlina (s.158).
Propozycje tekstów do konfrontacji - uzasadnienie wyboru.

P.d. Informacje o Stanisławie Grochowiaku i teza interpretacyjna oraz argumenty do wiersza Płonąca żyrafa (podr. niebieski, s. 54). S. 56 - pytania wg numerów (nr 6. sam sobie wybiera zadanie).

L30 (27 XI 2019): Funkcje turpizmu w poezji współczesnej (Stanisław Grochowiak i inni poeci).

Prezentacja tezy i argumentów oraz zadań do wiersza Płonąca żyrafa (s. 54).

P.d. Wiersz Ocalony Tadeusza Różewicza w kontekście utworów omawianych na poprzednich lekcjach.

L31 (29 XI 2019): Prezentacja utworu literackiego wybranego przez ucznia.

Sylwetka autora oraz krótko o powieści Ojciec Goriot podr. s. 159.

Prezentacja ucznia.

L32 (2 XII 2019): Konfrontacja wiersza Ocalony Tadeusza Różewicza z poezją Stanisława Grochowiaka.

Różewicz: rozważania o charakterze etycznym (rozpad i zatarcie podstawowych pojęć, potrzeba autorytetu i uczenia się wartości od nowa).
Grochowiak: jego poezja budowana jest na odniesieniach estetycznych (turpizm, poetyka brzydoty możliwe są tam, gdzie przeciwwagę tworzą klasyczne kanon piękna).

L33 (4 XII 2019): Modernistyczne poszukiwania języka poezji – impresjonizm (K. Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych…; Paul Verlaine Sztuka poetycka). Literatura i sny.

Tetmajer s. 177, Verlaine s. 177.

1. Przygotuj interpretację wiersza Tetmajera, szukając argumentów do tezy we wnioskach z analizy środków stylistycznych.
2. Zad. do wiersza Verlaine'a - parzyści parzyste. Jedno wybrane zadanie pisemnie.

P.d. Rimbaud.

Termin zaliczania nieobecności:

L34 (6 XII 2019): Statek pijany Arthura Rimbaud poetyckim manifestem wolności artysty i wyzwolonej wyobraźni. Dialogi z tradycją: Jonasz Kofta, Rimbaud, Aniele stróżu mój.

Rimbaud, s. 179. (podr. zielony, s. 267)
Jonasz Kofta Rimbaud, Aniele stróżu mój.

L35 (9 XII 2019): Konfrontacja fragmentu Traktatu poetyckiego Czesława Miłosza z Jądrem ciemności Josepha Conrada.

Traktat poetycki – poemat Czesława Miłosza wydany w 1957 w Paryżu przez Instytut Literacki. Utwór wcześniej ukazał się na łamach paryskiej „Kultury”.
Tekst s. 268.

P.d. Fr. opowiadania Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza (podr. fioletowy, s. 76; s. 81 - zad. 1. (nr 1 i 2) zad. 2. (nr 3 i 4), zad. 3. (nr 5 i 6).

L36 (11 XII 2019): Spod znaku Prousta – proza psychologiczna Jarosława Iwaszkiewicza (Panny z Wilka). Narracja i nakładanie się planów czasowych.

L37 (13 XII 2019): Proza dwudziestolecia międzywojennego na ekranie (recenzja adaptacji filmowej Andrzeja Wajdy: Panny z Wilka).

Film Panny z Wilka Andrzeja Wajdy

L38 (16 XII 2019): Między recenzją a esejem.

L39 (18 XII 2019): Prezentacja utworu literackiego wybranego przez ucznia (Marcel Proust, W poszukiwaniu straconego czasu).

Pytania dla grupy:
1. Czego konkretnego dowiedziałem się z prezentacji? Jakie fakty, informacje i sugestie interpretacyjne zapamiętałem?
2. Który pomysł autorki prezentacji chętnie bym wykorzystał?
3. Co bym podpowiedział osobie prezentującej w celu dalszego rozwoju jej umiejętności w zakresie prezentacji?

L40 (20 XII 2019): Wnioski z prezentacji (Marcel Proust, W poszukiwaniu straconego czasu).

L41 (8 I 2020): Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem (PR).

P.d. Franz Kafka, Proces, fr. s. 106; s. 114 - zad. 1, 3, 5 - parzyści; 2, 4, 6 - nieparzyści.

L42 (10 I 2020): Proces Franza Kafki jako powieść paraboliczna: bohaterowie, przestrzeń, fabuła utworu. Charakter sądu opisanego w utworze i toczącego się procesu.

1. Przedstaw sytuację ukazaną we fragmencie, zwracając uwagę na postawę Józefa K. i zachowanie strażników.
2. Odpowiedz na dwa wybrane pytania. L43 (13 I 2020): Wędrówka Józefa K. i zachodzące w nim przemiany - postawa bohatera wobec problemu winy, oskarżenia i aresztowania.

Na ocenę:
1. Konteksty intepretacyjne powieści Proces - który z pięciu uważasz za najistotniejszy i dlaczego? 2. Kontynuacja odpowiedzi na pytania do fr. tekstu s. 114.

Realizacja tematu:
1. Cechy wędrówki Józefa.
2. Ocena postawy bohatera w sytuacji aresztowania.
3. Sytuacja Józefa K. i jego postawa jako symbol ... (dokończcie zdanie)>
P.d. Interpretacja fr. rozmowy z księdzem (przypowieść o odźwiernym u bramy prawa). L44 (15 I 2020): Redagowanie pytań do Procesu Franza Kafki.

Redagowanie pytań i opracowanie kryteriów oceny w zakresie 0-3 pkt.
np.
1. Dlaczego ksiądz opowiada historię o odźwiernym u bram prawa? Zwróć uwagę na dalsze losy Józefa K. (2 pkt)
Kryteria:
2 pkt:
- ksiądz pełni funkcję kapelana więziennego, który przygotowuje Józefa do wykonania wyroku,
- historia odźwiernego dotyczy również losów Józefa K.
2. Jaka jest rola księdza? Czy ma znaczenie to, że akurat on pełnił służbę kapelana więziennego? (3 pkt)
3. Czy w słowach: Łudzisz się co do sądu chodzi tylko o prawo? Jeśli nie, to o co? (
L45 (17 I 2020): Różne sposoby interpretacji powieści ProcesFranza Kafki.

L46 (20 I 2020): Oblicza klasycyzmu i nawiązań do tradycji w poezji dwudziestolecia międzywojennego oraz w poezji współczesnej.

Wykaż związki wiersza Bonaccia Leopolda Staffa z klasycyzmem.
- znajdywanie inspiracji w przyrodzie, piękno przyrody
- budowa wiersza - sylabotonizm, uzyskana w ten sposób harmonia,
- aluzje kulturowe do Kaplicy Sykstyńskiej,

Przygotuj materiał dio interpretacji porównawczej wierszy: Leopolda Staffa Wysokie drzewa i Marcina Świetlickiego Prawda o drzewach (pisemnie: plan pracy).


L47 (24 I 2020): Interpretacja porównawcza wierszy: Leopolda Staffa Wysokie drzewa i Marcina Świetlickiego Prawda o drzewach.

Praca w parach: jedna osoba prezentuje drugie materiał do interpretacji w oparciu o plan.
1. Propozycje wstępu.
2. Płaszczyzny porównania:
a) obrazy przyrody:
- podobieństwa: motyw drzew (tytuł),
- różnice:   u Staffa opis piękna przyrody za pomocą synestezji, metafor i epitetów, wprowadzenie elementów leksykalnych służących podkreśleniu wartości przyrody;   u Świetlickiego: refleksja o specyfice przyrody, o istocie drzew.
b) refleksja o cżłowieku wobec przyrody:
- różnice: u Staffa epifania, zachwyt, objawienie niezwykłości;
c) kreacja podmiotu lirycznego:
- podobieństwa: c) budowa wiersza:
- podobieństwa 3. Podsumowanie.
4. Zakończenie.

P.d. Witkacy, Szewcy: str. 142, zad. 1-3, do fr. I.

L48 (27 I 2020): Witkacy i jego teoria Czystej Formy. Niezwykła postać artysty na tle dwudziestolecia międzywojennego.

1. Sylwetka Witkacego (NZTZC 3.3., s. 27, biografia s. 28).
a) los wpisany w wielką historię świata i małą przestrzeń Zakopanego,
b) biografia katastrofisty i ekspresjonisty operującego groteską - jakie życie, taka twórczość, jaka twórczość, takie życie - (s. 28, wybór najważnieszych faktów z biogramu),
c) teoria Czystej Formy i związki Witkacego z formistami (s. 27),
d) zalecenia artystyczne Witkacego (s. 28, kropki).
- unikanie mimetyzmu, oddalenie od życiowego prawdopodobieństwa,
- zamiast związków przyczynowo-skutkowych - absurd, zamiast realizmu psychologicznego - fantastyka, zamiast naśladowania rzeczywistości - deformacja i groteska, zamiast utylitaryzmu sztuki - prowokacja artystyczna,
- odrzucenie treści na rzecz formy,
- cel finalny - doprowadzenie do odczucia dziwności i tajemnicy istnienia, poczucia metafizyczności (blisko katharsis).

2. Interpretacja obrazu Witkacego Kuszenie św. Antoniego (1921-1922).

P.d. Pytania do II fr. (s. 142).

L49 (29 I 2020): Przestrzeń sceniczna, postacie i przebieg wydarzeń w Szewcach Witkacego. Absurdalność świata wykreowanego w dramacie.

L50 (31 I 2020): Interpretacja porównawcza tekstów prozatorskich (ćwiczenia).

L51 (3 II 2020): Praca klasowa - interpretacja porównawcza tekstów prozatorskich.

L52 (5 II 2020): Prezentacja książki wybranej przez uczniów (Jerzy Pilch, Miasto utrapienia).

L53 (7 II 2020): Motyw manekinów w poezji i prozie dwudziestolecia międzywojennego.

Bruno Schulz, Manekiny (s. 18) - krótko, gdyż tekst omawiany na podstawie:

- sposób przedstawienia manekina (s. 20),
- rola ojca (magnetyzer wśród rzeczy i twórca herezji - herezjarcha).
Bruno Schulz, Traktat o manekinach (s. 23):
- sposób postrzegania przez ojca materii (nieskończona płodność, nieskończone możliwości kreacyjne, czekanie na zapładniającą siłę ducha) (s. 23),
- rezygnacja z dążenia do doskonałości, jaką posiada Demiurgos w kreacji form; my (ludzie? artyści?) stworzymy byty nawet dla jednego gestu, na moment, niedokończone i tandetne, (br> Halina Poświatowska, Manekiny:
P.d. Jak dalece doświadczenia egzystencjalne twórców znajdują swoje odzwierciedlenie w ich dziełach? Przygotuj prezentację w dowolnej formie (nieparzyści - Halina Poświatowska, parzyści - Bruno Schulz). W swoich rozważaniach odnieś się do co najmniej wybranego twórcy z innej epoki.

--> L54 (24 II 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja porównawcza tekstów prozatorskich).

P.d. Ciało w kulturze. Przygotuj materiał w oparciu o własne pomysły lub w oparciu o przesłane fr.

L55 (26 II 2020): Ciało w poezji współczesnej (Tadeusz Peiper, Noga).

NZTZC 3, s. 90. P.d. Wiersz Tomaszewskiej.

L56 (28 II 2020): Bohater historyczny w literackim kostiumie ... .

L57 (2 III 2020): Tekst linearny a hipertekst.

Hipertekst - wypowiedź nieciągła, nielinearna, stanowiąca system powiązanych segmentów tekstowych, łączonych dowolnie przez użytkownika języka w każdorazowym akcie odbioru.
Praca nad tekstami linearnymi i hipertekstami na przykładzie materiałów poświęconych sylwetce mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"
Istotne strony:
- Dobrzański w Wikipedii
- Stowarzyszenie "Hubalowa Rodzina"
- Blog Tropem Hubala Ewy Pawlus
- Facebook Tropem Hubala

Film Hubal
Fr. do interpretacji:
- początek (dokumenty filmowe),
- 35 min. - rotmistrz odchodzi (zachowanie Hubala),
- 54 min. - chleb dzielony przez Tereskę, Boże Narodzenie

L58 (4 III 2020): Poezja a sport (interpretacja porównawcza).

L59 (6 III 2020): Prezentacja interpretacji porównawczej wierszy Kazimierza Wierzyńskiego i Kazimierze Przerwy-Tetmajer (Dyskobol).

L60 (9 III 2020): Zniża się wieczór świata tego… . Katastrofizm w poezji (Józef Czechowicz, Legenda, Żal).

Podr. s. 95.

P.d. Poszukaj tekstów kultury, które stanowiłyby kontekst do odczytania wiersza Legenda. Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać te teksty do konfrontacji z wierszem Czechowicza. Które z nich mają wydźwięk podobny, które zaś można przywołać na zasadzie kontrastu wobec wymowy wiersza Legenda?

L61 (11 III 2020): Związek języka z obrazem świata (na przykładzie wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego).

____________________________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L62 (25 III 2020): Wypowiedź argumentacyjna - praca z tekstem Fantasy Grzegorza Trębickiego.

P.d. Przygotowanie punktów do wypowiedzi ustnej:
Jaką rolę odgrywają motywy fantastyczne w kulturze?
Na następnej lekcji grupa otrzyma tekst kultury do interpretacji. Jak na maturze ustnej.

L63 (27 III 2020): Interpretacja porównawcza tekstów dramaturgicznych (Dziady i Kordian).

L64 (30 III 2020): Heroizm zwykłych ludzi: Anna Świrszczyńska, Budując barykadę, Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego.

1. Opowieść człowieka, który nie był powstańcem, ale cywilem - jak tysiące zwykłych mieszkańców Warszawy (s. 188).
2. Motyw wędrówki w powstańczej Warszawie.
3. Przykłady heroizmu.
4. Interpretacja fragmentu s. 189.
P.d. Podana w pliku 003. Do wyboru Świrszczyńska s. 223 lub notatki do porównania.

L65 (1 IV 2020): Co oznaczał dla artystów koniec II wojny światowej?

Analiza notatek w pliku 003. Do wyboru Świrszczyńska s. 223 lub notatki do porównania.

Co wydarzyło się w roku 1944 i w następnych latach w światowej polityce? Jaki to miało wpływ na Polskę? (s. 226).
Zjawisko indoktrynacji i propagandy w systemie komunistycznym (s. 227).
Zjawisko nowomowy.

L66 (3 IV 2020): Świat przedstawiony powieści George’a Orwella Rok 1984. Rola propagandy i aparatu przemocy w państwie rządzonym przez Wiekiego Brata.

Podr. s. 231.
Praca w pliku - przydział po jednym zadaniu.

P.d. Arkusz maturalny - praca pisemna lub przynajmniej koncepcja.

L67 (6 IV 2020): Analiza matury próbnej CKE - wypowiedź argumentacyjna.

Wstęp
Wstęp może dotyczyć kwestii relacji między nadawcą a odbiorcą, relacji o tyle specyficznych, że odbywających się za pośrednictwem dzieła literackiego. Zaistniałe w ten sposób relacje między twórcą tekstu a czytelnikiem są z jednej strony elementem doświadczenia kulturowego większości ludzi, a z drugiej - stanowią przedmiot badań naukowych.

Przejście od wstępu do dalszej części pracy
Aleksander Główczewski w tekście Komizm w procesie komunikacji literackiej podjął się również zagadnienia relacji między dziełem a czytelnikiem, ale autora interesuje jedna kwestia tego zagadnienia, a mianowicie zjawisko komizmu.

Określenie problemu
Tu relacjonujemy wywód autora. W przypadku tekstu Główczewskiego musimy zwrócić uwagę na problem roli komizmu, wszak taki tytuł nosi cały fragment tekstu. Według autora komizm jest kluczowym elementem aktu komunikacji zachodzącym między tekstem literackim a czytelnikiem. Dochodzi tutaj do przecięcia się dwóch czynników: świata przedstawionego utworu literackiego (postrzeganego jako obiektywny, budowany za pomocą semantyki zdań) i świadomości odbiorcy (subiektywnej), kształtowanej przez wiele czynników wpływających na wrażliwość odbiorcy.

L68 (8 IV 2020): Wnioski z analizy matury próbnej CKE - interpretacja porównawcza.

Analiza wypracowań zamieszczonych w pliku 006.

Stanisław Barańczak, podr. 127.

L69 (15 IV 2020): Model komunikacji literackiej wg Aleksandra Główczewskiego.

Uzupełnienie wniosków z analizy matury próbnej CKE w oparciu o pracę W.K.

JAKI PROBLEM JEST PODJĘTY W TEKŚCIE KOMIZM W PROCESIE KOMUNIKACJI LITERACKIEJ? 1. Autor analizuje akt lektury, proces odbioru przez czytelnika tekstu o charakterze komicznym,

L70 (17 IV 2020): Rozpoznawanie kontekstów w interpretacji porównawczej.

Analiza prac pisemnych.
Stanisław Barańczak, NZTZC 3, s. 309-312 (przesłać fotokopie).

L71 (20 IV 2020): Interpretacja wybranych wierszy Stanisława Barańczaka w kontekście problemu funkcjonowania systemu totalitarnego oraz w kontekście życia na emigracji (Zoom, Messenger, Dysk Google).

Podr. s. 127.
Spójrzymy prawdzie w oczy. Omówiono tylko ten wiersz, bez zad. z podr.

Wypełnić czytelnym pismem

Garden party

-->