JĘZYK POLSKI KLASA 3 B LICEUM

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

Czy jest możliwe, aby na jakiejś ulicy w Warszawie, powiedzmy w 1899 roku spotkało się dwóch ludzi i przeprowadziło taki dialog:
- Jak się masz pozytywisto?
- OK, a ty - modernisto?
- Też super. A nie wiesz co słychać u naszego starego znajomego romantyka?

L2 (4 IX 2019): Nowe pytania i nastroje epoki. Wprowadzenie do Młodej Polski.

1. Dekadentyzm i postawy dekadenckie - z czego wynikały i jak były wyrażane?
2. Nazwy epoki - wypisz i wyjaśnij.
3. Stosunek modernistów do natury.

Zenon Przesmycki-Miriam, Niemoc
W jaki sposób przejawia się w tym wierszu dekadentyzm?
4. Modernistyczne inspiracje kulturą Wschodu (Orientem). Str. 128.


L3 (6 IX 2019): Pesymizm końca wieku: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, Wszystko umiera z smutkiem i żałobą… . Filozofia epoki i dekadentyzm.

I. Filozofia

1. Filozoficzne tło epoki (s. 129)
Praca w trzech grupach: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson - 10', notatka. Po tym czasie prezentacja w oparciu wyłącznie o notatkę. Pozostałe grupy na tej podstawie również opracowują notatkę.
W kolejnym etapie - praca 5', przygotowanie informacji o filozofach i prezentacja bez żadnych pomocy. Każda grupa ma przygotować informacje o wymienionych trzech filozofach.

2. Poglądy Arthura Schopenhauera i jego propozycja dróg ucieczki od życia (sztuka, nirwana, litość i miłosierdzie).
3. Filozofia Friedricha Nietzschego:
a) nihilizm,
b) relatywizm,
c) przewartościowanie wszystkich wartości,
d) koncepcja nadczłowieka.
4. Henri Bergson (intuicjonizm i witalizm).

II Liryka

1. Wskazanie trzech kluczowych miejsc w tekście Koniec wieku XIX:
- tytuł,
- pytania jednowyrazowe,
- symboliczne zwieszenie głowy w zamknięciu.
2. Redagowanie tezy.

L4 (6 IX 2019): Młodopolskie pejzaże: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański, Leopold Staff, Deszcz jesienny.

P.d. Scharakteryzuj podmiot liryczny wiersza Deszcz jesienny Leopolda Staffa (pisemnie).

L5 (9 IX 2019): Pragnienie nirwany, erotyzm i sny o potędze (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany, Lubię, kiedy kobieta…, Mów do mnie jeszcze…; Leopold Staff, Kowal).

UWAGA! Jądro ciemności Josepha Conrada - termin: 20 IX 2019. Krótki sprawdzian znajomości treści.

Hymn do Nirwany K. Przerwy-Tetmajera, podr. s. 139 lub Wolne Lektury.


Lubię, kiedy kobieta… K. Przerwy-Tetmajera, podr. s. 135.


Mów do mnie jeszcze… K. Przerwy-Tetmajera, źródła internetowe.
1. Rola wielokropków.
2. Kontekst literackie - któremu z bohaterów literackich ten wiersz mógłby być bliski?


Kowal L. Staffa, podr. s. 142.
1. Czemu bliższy jest ten utwór: postawie dekadenckiej czy koncepcjom Nietzschego?
2. Co symbolizuje "masa kruszców drogocennych"?

3. W jaki sposób twórcy wykorzystują w swoich dziełach zasoby swojego języka?
4. Czy utwór może być uznany za manifest swojej epoki? Odpowiedź uzasadnij.
5. Wskaż trzy najważniejsze środki stylistyczne i określ ich funkcje.

P.d. 1. Problem profanacji w Hymnie do Nirwany.
2. Pisemnie teza do wiersza Kowal L. Staffa.

L6 (10 IX 2019): Wizerunek artysty w literaturze i sztuce Młodej Polski. Evviva l’arte K. Przerwy-Tetmajera jako manifest literacki epoki.

Podr. s. 154.

Stylistyka manifestu literackiego (s. 154, z lewej).

L7 (11 IX 2019): Modernistyczna bohema, chimery i poeci przeklęci; Stanisław Przybyszewski, Confiteor (fragm.). Dialogi z tradycją: Andrzej Bursa, Ja chciałbym być poetą.

W jaki sposób artyści wykorzystują w swoich dziełach motyw śmierci? Omów zagadnienie w oparciu o obraz Hugo Simberga Ogród śmierci (s. 140). Odnieś się do innych tekstów kultury.

Realizacja tematu lekcji.

S. Przybyszewski, Confiteor (s. 155):
-

P.d. 1) Ustna odpowiedź na pytania s. 156-157.
2) Pisemnie - teza interpretacyjna do wiersza A. Bursy Ja chciałbym być poetą (s. 266).

L8 (13 IX 2019): Schooling non stop… . Zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Jan Miodek, Jestem za ekstraodlotem.

W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiana jest sztuka?
Odnieś się do tekstów kultury różnych epok.

1. Zapożyczenia leksykalne (właściwe), semantyczne (znaczeniowe) i zapożyczenia sztuczne.
2. Zapożyczenia z różnych obszarów: okcydentalizmy, orientalizmy, ksenizmy i egzotyzmy. Rola internacjonalizmów.
3. Kalki językowe: słowotwórcze, składniowe, frazeologiczne.
4. Stopień przyswojenia zapożyczeń: zapożyczenia całkowite oraz częściowo przyswojone.

Podr. s. 162, tekst Miodka s. 167.

L9 (13 IX 2019): Młodopolskie poszukiwania języka poezji – impresjonizm (K. Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych…; Paul Verlaine Sztuka poetycka). Literatura i sny.

Podr. s. 177.

P.d. Interpretacja tekstu lub pytania pod tekstem lub koło interpretacji. L10 (16 IX 2019): W stronę tajemnicy istnienia. Symbolizm i krajobrazy symboliczne (Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach). Zasada sugestii.

Korzyści i zagrożenia wynikające z zapożyczeń językowych. Omów zagadnienie w oparciu o tekst Jana Miodka Jestem za ekstraodlotem, odnieś się do innych tekstów kultury i własnych doświadczeń językowych.

Zaznacz fr. typowo impresjonistyczne (linia falista) oraz symboliczne (linia prosta). Co wg Ciebie może symbolizować krzak dzikiej róży?
S. 182.

P.d.

L11 (17 IX 2019): Apokaliptyczne pejzaże, bunt i krzyk. Ekspresjonistyczny charakter hymnów Jana Kasprowicza (Dies irae – fragmenty).

Na ocenę:
Porównaj realizację poetyckiej i malarskiej techniki impresjonistycznej, odwołując się do wybranych tekstów kultury. Co według Ciebie bardziej trafia do odbiorcy: wiersz impresjonistyczny czy obraz impresjonistyczny?

S. 184.

P.d. Wskaż trzy środki stylistyczne, które w szczególny sposób służą technice ekspresjonistycznej i określ ich funkcje.

L12 (18 IX 2019): W stronę pokory i pogodzenia się ze światem. Franciszkański charakter późnych wierszy Jana Kasprowicza.

S. 190, zad. 1-3, praca w trzech grupach.

P.d.
1. S. 192, nieparzyści - wokół zad. 1.
2. S. 192, parzyści - wokół zad. 2.

L13 (20 IX 2019): Od snów o potędze – po klasycyzm i apoteozę życia. Przemiany postawy artystycznej Leopolda Staffa (Przedśpiew).

W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiane są góry i jakie funkcje pełni ten motyw? Omów zagadnienie w oparciu o fraszkę Jana Kochanowskiego Do gór i lasów oraz odnieś się do innych tekstów kultury.
Śmierć i jej motyw kulturze: fascynuje, budzi trwogę czy zmusza do refleksji? Omów zagadnienie w oparciu o fr.

Przypomnienie wierszy: Deszcz jesienny i Kowal: nastroje dekadenckie i ich przezwyciężenie.
Interpretacja wiersza Przedśpiew (s. 192).
Teza, argumenty, środki i ich funkcje:
TEZA i jej elementy:
- wiersz jest podsumowaniem życia,
- poeta wyjaśnia, dlaczego jest piewcą życia,
- w utworze zostaje określona rola artysty, - utwór pełni w jakiejś mierze funkcje dydaktyczne - uczy, jak żyć i godzić sprzeczności życiowe.
ARGUMENTACJA:
- podmiot liryczny charakteryzuje siebie, dzieli się swoim doświadczeniem, mówi o swojej przeszłości,
- poeta chwali życie, a skłania go do tego jego doświadczenie, fakt, iż zaznał w życiu miłości, zwątpienia i tęsknoty, ale jednocześnie towarzyszyło temu poczucie ułudy, utraty, rozstania - mimo to widzi w życiu głęboki sens, bo życie tak się właśnie toczy, na zasadzie przeciwieństw, skrajności, dysonansów, które trzeba umieć pogodzić,

ŚRODKI STYLISTYCZNE I ICH FUNKCJE:
- apostrofy,
- oksymorony.

L14 (20 IX 2019): Dzięki czemu możemy się porozumieć? Język jako system znaków.

S. 195

P.d. "Jądro ciemności"

L15 (23 IX 2019): Sprawdzian znajomości treści Jądra ciemności Josepha Conrada.

Po sprawdzianie dokończyć temat języka jako systemu znaków.

P.d. W jaki sposób przedstawiony jest w książce obraz Afryki? W wypowiedzi omów wnikliwie trzy wybrane fragmenty.

Podano temat lekcji - identyczny z pracą domową.

L16 (24 IX 2019): W jaki sposób kreowany jest w Jądrze ciemności J. Conrada obraz Afryki? Dokonaj interpretacji trzech wybranych obszernych f.

Praca z fragmentami tekstu zaproponowanymi w ramach p.d.

Praca w grupach trzyosobowych. Każda z grup wybiera fragmenty do interpretacji
- kary wobec tubylców,
- brak litości i współczucia,
- traktowanie przedmiotowe,
- szyderstwo,>br> - uznają się za lepszych,
Grupa 1. przedstawiła symbol schodów, na szczycie biały człowiek, władca i bóg.
Grupa druga omówiła różne oblicza Afryki.
Gr. 3 i 4 - nie prezentowały.
L17 (25 IX 2019): Kompozycja i narracja w powieści Josepha Conrada Jądro ciemności.

1. Analiza sytuacji narracyjnej.
2. Struktura tekstu.

P.d.
1. Na pt. L1: s. 212, pytania z lewej do fr. od s. 210.
2. Na pt. L2: . zad. 1-10, s. 212-213: wybrać pięć (ale można nic nie wybierać, wówczas N wskaże zad. do wykonania).

L18 (27 IX 2019): Symboliczna i faktyczna podróż ku jądru ciemności – obraz prawdy o mrokach ludzkiej duszy i powrocie do tego, co pierwotne.

1. Praca z fr. tekstu (s. 210-212) - wnioski z p.d., odpowiedzi na pytania s. 212.
2. Karta pracy nr 25 - motyw schodzenia do otchłani i jego funkcje w powieści Conrada (fr. Eneidy Homera jako kontekst).
3. Prawda o człowieku wyłaniająca się z książki. Co pozwala Marlowowi wytrwać, realizować cel, zachować człowieczeństwo?

L19 (27 IX 2019): Ocena cywilizacji europejskiej dokonana przez J. Conrada w Jądrze ciemności.

Praca w oparciu o fr. zaproponowane przez uczniów.

Motyw pobielanych grobów: Mt 23, 27-28. Konfrontacja z refleksjami Marlowa s. 66.
Zaznaczyć fr. pokazujące stosunek Conrada do cywilizacji europejskiej.

L20 (30 IX 2019): Na czym polega nowatorstwo prozy Josepha Conrada? Praca z tekstem Zdzisława Najdera.

Tekst Conrad - pisarz nowoczesny, s. 215 - argumenty autora w punktach.
Jak rozumiesz określenie "pisarz nowoczesny"? Czym według ciebie będzie się wyróżniała książka uznana za nowoczesną?

P.d. Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, tylko r. 1 Wenus z Milo. L21 (1 X 2019): Jak może wpłynąć na człowieka kontakt z dziełem sztuki? Judym patrzy na Wenus z Milo oraz Biednego rybaka Chavannesa.

Analiza rozdziału 1.
Etos inteligencki - podr. s. 201.

Konwencja impresjonistyczna i jej środki wy razu w prozie.

P.d. Czy postulaty i oczekiwania Judyma wobec lekarzy są zasadne?

L22 (2 X 2019):Wynaturzone okazy gatunku ludzkiego... . Obraz życia i pracy ludzi wykluczonych w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

1. Konwencja naturalistyczna i jej funkcje w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego (s. 27, 30):
a) maksymalne zbliżenie do rzeczywistości i pokazywanie jej ciemnych, fizjologicznych i biologicznych aspektów,
b) narracja personalna (zamiast autorskiej), prowadzonona w trzeciej osobie, ale z perspektywy bohaterów (mowa pozoronie zależna), 2. Wykluczeni: osoby funkcjonujące poza systemem społecznym.

Zad. do wykonania:
1. Wymień miejsca i środowiska, w których przedstawieni są w powieści ludzie wykluczeni ze społeczeństwa:
- widok ulicy Ciepłej i Krochmalną: (s. 23 i dalej w rozdziale W pocie czoła),
2. Scharakteryzuj proces produkcji cygar (s. 28).
3. Opisz pracę wykonywaną w stalowni (s. 38). Odnieś się do całego utworu i podaj przykład prac o podobnym charakterze.
L23 (4 X 2019): Czy postulaty i oczekiwania Judyma wobec lekarzy są uzasadnione? Rozprawka.

Praca nad rozdz. Mrzonki.
Co według ciebie przynosi ciekawsze efekty artystyczne: symbolizm czy naturalizm? Omów zagadnienie w oparciu o wybrane fr. Ludzi bezdomnych i odnieś się do innych tekstów kultury.
1. Zaproponuj wstęp (np. o różnych systemach politycznych i roli określonych grup społeczncznych w sytuacjach problemowych).
2. Postaw tezę.
3. Podaj argumenty, dzieląc je na dwie grupy:
a) wynikające z rozdziału Mrzonki oraz z jednego innego rozdziału (wprowadź kilka krótkich cytatów),
b) będące rezultatem twoich przekonań.
. 4. Do jakich tekstów kultury możesz się odwołać w związku z tematem?
5. Opisz swój pomysł na zakończenie.

L24 (4 X 2019): Pobyt Judyma w Cisach: sukces czy porażka?

Zredaguj rozprawkę (na wtorek). L25 (7 X 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (Jądro ciemności J. Conrada).

Zwrócić uwagę na indywidualną informację zwrotną.

Wnioski z pracy.

L26 (8 X 2019): Prezentacja rozprawki (Pobyt Judyma w Cisach - sukces czy porażka?)

P.d. Znależć trzy fr. tekstu z motywem domu i dokonać interpretacji.
L27 (9 X 2019): Miłe, wykwintne, przyjemne sale... i mieszkanie [...] puste jak psiarnia. Idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

Praca z fr. tekstu:
- s. 184 (Nie myślał ani przez chwilę ..., (NZ - s. 79).

P.d.
1. Na podstawie znajomości utworu opisz miejsca zamieszkania Judyma:
a) z rodzicami,
b) u ciotki,
c) na stancji w Paryżu,
d) w Warszawie po otwarciu praktyki,
2. Dokonaj interpretacji fr. 195, 231 (jak na lekcji).

L28 (15 X 2019): Fabryki, kopalnie w oczach Stefana Żeromskiego - nowoczesność i postęp czy piekło dla pracujących tam ludzi?

L29 (16 X 2019): Operacje na tekście (praca z arkuszem maturalnym).

Przygotuj w formie graficznej lub opisowej projekt okładki Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Przygotuj się do rozmowy z redaktorem naczelnym wydanictwa przygotowującego publikację książki dla współczesnego odbiorcy.

Podręcznik.

Na pon Chłopi, t. I.

L30 (18 X 2019): Interpretacje graficzne Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.

L31 (18 X 2019): W czym może przejawiać się nędza bohaterów literackich i jakie postawy wobec nędzy są przez nich przyjmowane?

1. Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego:
- refleksje Marmieładowa na temat ubóstwa i nędzy,
- sytuacja Raskolnikowa i wpływ nędzy na decyzję bohatera o morderstwie lichwiarki,

2. Lalka Bolesława Prusa:
- sytuacja ekonomiczna mieszkańców Powiśla widziana oczyma Wokulskiego,
- trudne sytuacje życiowe bohaterów (Wysockiemu padł koń - jedyne źródło utrzymania,
- postawa prezesowej Zasławskiej wobec ludzkich problemów, w tym nędzy - w jej folwarku działa szpital, szkółka

3. Jean Francois Millet, Angelus - Anioł Pański (1859), obraz na str. 78:
- nędzarze, którzy przerywają swoją pracę i przyjmują postawy świadczące o głębokiej modlitwie, wielkim skupieniu na niej,
- Bóg jedynym oparciem w nędzy, nadzieją na lepszy los po śmierci.

Chavannes, Ubogi rybak.

P.d. S. 227, pytania i polecenia do tomu I, zad. 1. i 2.

L32 (21 X 2019): Wielowymiarowy obraz wsi polskiej w powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi. Chłopska epopeja.

1. Środki stylistyczne służące kreacji obrazów przyrody - funkcje obrazów przyrody.
Plastyczne porównania, epitety kolorystyczne, metaforyzacja, dużo leksyki z motywami słońca i światła.
Funkcją fragmentów impresjonistycznych jest pokazanie piękna przyrody, ale przede wszystkim pokazanie jedności przyrody, przestrzeni i człowieka. Narratorem jest artysta młodopolski (stylista młodopolski).
2. Realistyczne obrazy przedstawiające życie mieszkańców Lipiec, ich pracę, obyczaje, ubiory, tok dnia i przebieg pór roku, relacje społeczne i rodzinne, hierarchię grupy, ... (środki stylistyczne: nagromadzenie czasowników, wyliczenie).
3. Kreowanie obrazów pracy chłopa jako czynności świętej, dla życia najważniejszej ("błogosławiący ruch siejby", "z tym samym świętym rzutem rozrzucał zboże, co jak złoty pył kolistym wirem padało na ziemię").
4. Mitologizacja życia chłopów. 5. Epopeja chłopska (s. 224). L33 (22 X 2019): Bohaterowie indywidualni i zbiorowi Chłopów. Portrety psychologiczne głównych postaci powieści.

Dokonaj wnikliwej interpretacji fr. r. X opisującego kłótnię u Borynów i wykonaj następujące polecenia:
1. Scharakteryzuj bohaterów:
a) Macieja Borynę,
b) Antka Borynę,
c) Hankę Borynową,
d) Kowalową.
2. Przedstaw przyczyny kłótni.
3. Wyjaśnij, na czym polega dramatyczność sceny i za pomocą jakich środków stylistycznych jest kreowana.

\ P.d. Scharakteryzuj gromadę jako bohatera zbiorowego. Znajdź odpowiednie fragmenty.

L34 (23 X 2019): Obyczaje, wierzenia i system wartości mieszkańców Lipiec. Ich chrześcijańskie i pozachrześcijańskie korzenie.

Praca w grupach: 1. r. 1-2; 2. r. 3-4; 3. r. 5-6; 4. r. 7-8; 5. r. 9-10; 6. r. 11-12.

1. Czego dowiadujemy się o gromadzie:
a) struktura gromady (jej hierarchia),
b) jej system wartości (hierarchiczność tego systemu), moralność, zasady,
c) obyczaje i wierzenia (ich chrześcijańskie i pozachrześcijańskie korzenie),
d) funkcjonowanie w czasie (rodzaje czasu, np. pory roku, kalendarz liturgiczny).
L35 (25 X 2019): Wieś jako zamknięta enklawa i przestrzeń mityczna. Archetypiczność głównych postaci powieści.

Dokończenie prezentacji prac grup.
Praca z tekstem Kazimierza Wyki o mitotwórstwie Reymonta i sylwetce Jagusi (s. 228).
Losy innych bohaterów powieści i ich archetypiczny charakter:
- Maciej Boryna,
, - Antek, - Jagustynka, - Bartłomiej Kozioł L36 (25 X 2019): Różne porządki czasowe i ich funkcje w Chłopach W. S. Reymonta.

Czas akcji (opracowanie s. 686).
L37 (28 X 2019): Miłość i relacje małżeńskie w Chłopach.

Na ocenę: wnioski s. 228 (na podstawie obu pytań) i wybrana przez siebie postać, którą można odnieść do któregoś mitu.

NZ s. 150 - polecenia do tematu.
Zad. 1. Wydarzenia powieściowe motywowane pożądaniem płciowym bohaterów:
- zainteresowanie Macieja Boryny Jagną i ostatecznie ślub,
- konflikt Antka z ojcem (podświadomie była to dla Antka główna przyczyna kłótnik) i wypędzenie z domu,

Zad. 2.
Zad. 3.
Zad. 4. - fr. tI, r. 2 - s. 15, s. 18, s. 20.
Zad. 5.
Zad. 6.

P.d. Obowiązuje zadanie z poprzedniej lekcji oraz z dzisiejszej (również 5. i 6.)

L38 (29 X 2019): Obraz miłości, małżeństwa i rodziny w różnych tekstach kultury. Porównanie z Chłopami W. S. Reymonta.

Sprawdzenie:
1. Przedstaw sytuację ludzi starych w oparciu o losy czwórki wybranych bohaterów.
2. Zad. 3.: sformułuj argumenty etyczne (zasady "sprawiedliwości"), do których odwołują się dzieci Boryny. z NZ s. 159 - fr. r. 10, s. 114. 3. Scharakteryzuj i oceń Jagnę. Wyjaśnij, z jakim archetypem może się kojarzyć. Z którą postacią mityczną zauważasz podobieństwo. 4. Jedno z zadań z kartki (spośród sześciu).

P.d. Jak w temacie. Jokasta i Edyp. Makbet i Lady Makbet.

L39 (30 X 2019): Narracja, język i styl Chłopów. Analiza wybranych fragmentów powieści.

W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiana jest miłośc, a także małżeństwo i rodzina? Omów zagadnienie w oparciu o powieść Chłopi oraz odnieś się się do innych tekstów kultury.

1. Narratorzy w Chłopach i ich funkcje:
a) stylista młodopolski - opisy tła wydarzeń, przyrody (impresjonizm), zachowań ludzkich, ale też przeżyć wewnętrznych,
b) realista - przedstawienie życia wsi, obyczajów, relacji społecznych,
c) gawędziarz wiejski - oddanie atmosfery wsi poprzez gwaryzmy, pokazanie mentalności chłopów poprzez ich język.
2. Stylizacje (NZ s. 166).
a) stylizacja biblijna,
b) archaizacja,
c) dialektzyacja,
d) stylizacja środowiskowa.
3. Interpretacja fr. r. XI od słów: Mało kto zważał, co pije ... (s. 131).
4. Wskazywanie a w/w tekście dialektyzmów:
a) fonetycznego,
b) fleksyjnego,
c) słowotwórczego,
d) leksykalnego,
e) frazeologicznego (połączenia wyrazowe).
5. Wyszukiwanie (we fr. od słów: -Źle jest na świecie! Juści! Marnacja ... (s. 131) przejawów stylizacji biblijnej:
a) na czym ta stylizacja polega,
b) do której księgi biblijnej się odwołuje,
c) czemu służy.

P.d. I akt Wesela Stanisława Wyspiańskiego (na wt.).

L40 (4 XI 2019): W tym samym języku, a jednak inaczej. Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny.

Odpowiedź:
Pozytywny czy negatywny obraz chłopów w powieści W.S. Reymonta. Omów zagadnienie w oparciu o wybrany przez siebie fr. powieści, odnieś się do całego I tomu i innych tekstów kultury.

1. Regionalne odmiany polszczyzny (s. 229).
2. Warstwa wspólnoodmianowa polszczyzny.
3. Cechy dialektów polskich (s. 230).
1. Cechy dialektu mazowieckiego:
a) wymowa "a" zamiast "e" (np. "dziań, "jadzie"),
b) twarda artykulacja spółgłoski "l",
c) mieszanie grup "ke", "ge" z grupami "kie", "gie",
d) charakterystyczna wymowa miękkich spółgłosek wargowcyh "pi", "bi", "mi", "wi":
- artykulacja z dodatkowym elementem miękkim "J" (np. "pjasek"),
- w gwarze kurpiowskiej element "j" staje się jeszcze silniejszy i pojawiają się formy: "pśasek".
2. Cechy dialektu małopolskiego:
a) ustna wymowa samogłosek nosowych (np. "dob" zamiast "dąb"),
b) osłabiona artykulacja spółgłoski "ch" (np. "słuowisko" zamiaast "słuchowisko),
c) "ch" na końcu jest wymawiane jak "k" (zamiast gwarowego "byłech" pojawia się forma "byłek"),
d) wymowa udźwięczniajaca (zamiast "brat Adama" - "brad Adama"),
e) uproszczenie grup spółgłoskowych ("czeba" zamiast "trzeba"),
Uwaga! W dialektach mazowieckim i małopolskim występuje mazurzenie (syja, zaba)
3. Dialekt wielkopolski:
a) silne uproszczenie grup spółgłoskowych (np. "szur" zamiast "szczur"),
b) wymowa samogłosek "o", "ó" z dodatkowym elementem "ł" (np. "kłot" zamiast "kot"),
c) częsta przechodzenie samogłoski "e" w "y" (np. "syr"),
d) pojawianie się końcówki fleksyjnej "-ewi" w celowniku liczby pojednyczej (np. "wujewi"),
e) końcówka "-cie" w 2. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego (np. "chodzicie", "robicie") tożsama z ogólnopolską formą, podczasa gdy w większości gwar występuje końcówka "-ta").
4. Dialekt śląski:
a) liczniejsze samogłoski nosowe (np. "jyzyk"),
b) końcówka "ę" ulega odnosowieniu na końcu wyrazu i zmienia się w a (np. "pija ta kawa"),
c) wymowa typu: "biere" zmiast "biorę", "bierymy" zamiast "bierzemy".
5. Język regionalny - kaszuski:
a) swoista wymowa spółgłosek miękkich "k'", "g'" (zamiast "dzień - "dzen", zamiast "dziecko" - dzecko",
b) zamiast "kij" - "cij".

Czym się różnią regionalizmy (dialektyzmy) leksykalne od semantycznych (s. 234).
L41 (5 XI 2019): Słownictwo zwierciadłem kultury - praca z tekstem z zakresu nauki o języka (wymagania maturalne).

Praca z tekstem s. 234.

Omówiono do podpunktu e). Obowiązują wszystkie podpunkty.

L42 (6 XI 2019): Praca klasowa - rozprawka (Ludzie bezdomni S. Żeromskiego i Chłopi W.S. Reymonta).

Na jutro wejść w II akt Wesela.
L43 (8 XI 2019): Stanisław Wyspiański – renesansowa postać Młodej Polski. Geneza Wesela.

1. Wyjaśnij drugi człon tematu, korzystając z zasobów internetowych oraz podręcznika.
2. Praca z tekstem teoretycznym (s. 236-237). Udowodnij, że Wesele realizuje założenia teatru modernistycznego:
a) łączy słowo, dźwięk, światło, kształt i barwę (gr. I),
b) łączy symbolizm z naturalizmem i realizmem, neoromantyzm z ekspresjonizmem (gr. II),
c) przeniesienie zainteresowania dramatopisarzy z poziomu fabuły na akcję wewnętrzną, rozgrywającą się w psychice postaci scenicznych (gr. III),
d) nastrój, tajemniczość, zbliżanie się do zagadek bytu (gr. IV).

2. Interpretacja wiersza W. Wyspiańskiego *** [Niech nikt nad grobem mi nie płacze] (s. 240).
L44 (8 XI 2019): Złożone relacje między chłopami i inteligencją w świetle aktu I. Portrety psychologiczne postaci dramatu. Funkcje indywidualizacji języka bohaterów.

Interpretacja scen początkowych (do sc. 7, również scena 22, środek sceny 24 z motywem pospolitości).
P.d. 1) Renesansowość Wyspiańskiego.
2) Realizacja założeń teatru modernistycznego.
3) Wnikliwa interpretacja scen aktu I.
4) Obowiązuje całość utworu.

L45 (12 XI 2019): Bohaterowie realistyczni Wesela o sobie i o drugiej warstwie społecznej.

Interpretacja scen aktu I (od 24). Jaki obraz chłopstwa i inteligencji wyłania się z tych scen? Wybierz trzy środki stylistyczne lub pomysły artystyczne, które pełnią ważną funkcję w kreacji relacji społecznych. Określ rolę tych środków (przykład z koncówki sceny 23: wyliczenia i metafora i symbol dymu).

P.d.
1. Scharakteryzuj relację Marysia - Widmo. Wyjaśnij związek tej relacji w Dziadami A. Mickiewicza.
2. Zgromadź informacje historyczne dotyczące postaci Stańczyka.

L46 (13 XI 2019): Parada widm – czyli osoby dramatu i ich rola w przesłaniu dzieła.

Zinterpretuj scenę 38. aktu I: na czym polega jej wyjątkowość, o czym świadczy i jakie kierunki interpretacji sugeruje.
Realizacja tematu lekcji:
1. Marysia - Widmo (w kontekście romantycznym).
2. Dziennikarz - Stańczyk.
L47 (15 XI 2019): Dwupłaszczyznowość Wesela. Cechy dramatu realistycznego i symbolicznego.

Kartkówka:
1. Kto jest pierwowzorem: Pana Młodego, Panny Młodej, Dziennikarza, Poety.
2. Co wynika z konfrontacji: Dziennikarz - Stańczyk; Poeta - Rycerz.
3. Realizm czy symbolizm? Interpretacja fragmentu tekstu.

Realizacja tematu lekcji:
Gr. I. Obraz relacji między chłopstwem a inteligencją - metaplan.
Gr. II. Interpretacja plakatu teatralnego (inteligent, czapka błazeńska, sznur).
Gr. III. Interpretacja plakatu (postać w stroju chłopskim, słoma zamiast głowy).
Gr. IV. Przedmioty w Weselu.

L48 (15 XI 2019): Wesele jako rozrachunek z polskimi mitami narodowymi. Różne sposoby odczytania utworu.

L49 (25 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (Ludzie bezdomni, Chłopi).

Zapisz w krótkiej notatce, na czym polegają mocne i słabe strony twojej pracy.
Pod wypracowaniem dokonaj poprawy, starając się zaklasyfikować rodzaje błędów.
P.d. Dokonać poprawy pracy klasowej - skupić się na interpretacji podanych fr. tekstów.

L50 (26 XI 2019): Co przynoszą kolejne konfrontacje bohaterów dramatu Wesele i ich fantazmatów?

Interpretacja scen aktu II: 1. 3. (Isia - Chochoł).
2. 5. (Marysia - Widmo).
3. 7. (Dziennikarz - Stańczyk).
4. 9. (Poeta - Rycerz).
5. 11., 12., 13. (Pan Młody - Hetman).
6. 15. (Dziad - Upiór).
7. 22., 23., 24., 25. (Gospodarz - Wernyhora).

1. Jakie są powody zaistniałych konfrontacji? Dlaczego dana osoba dramatu pojawia się akurat tej a nie innej postaci realistycznej?
2. Jakie są skutki konfrontacji? Co uświadamiają sobie bohaterowie? 3. Jakie prawdy chce wyrazić - poprzez wykreowane konfrontacje - Wyspiański?

Przygotuj wypowiedź dotyczącą punktów 5., 6. i 7. Wprowadzaj do wystąpienia sporo cytatów z komentarzem interpretacyjnym. Odnosić się do trzech pytań podanych wyżej.

L51 (27 XI 2019): Dramat Wyspiańskiego na ekranie. Recenzja filmu Andrzeja Wajdy Wesele.

Uzupełnienia - konteksty historyczny dotyczący Wernyhory: koliszczyna 1768 (rzeź dokonana na terenie Ukrainy przez hajdamaków, Kozaków z Siczy Zaporoskiej i chłopów ruskich na szlachcie polskiej i magnaterii, również na księżach katolickich oraz Żydach; miała miejsce w czasie, kiedy szalchta zawiązała konfederację barską skierowaną przeci Katarzynie II ingerującej w sprawy polskie).

Film Andrzeja Wajdy Wesele

L52 (29 XI 2019): Obraz społeczeństwa w III akcie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

1. Poszukajcie fragmentów, w których pojawia się jakiś element pokazujący obraz chłopstwa lub inteligencji i relacji między tymi grupami.
2. W oparciu o wybrane fragmenty zredagujcie pytania, na które analiza tych fragmentów pozwoliła udzielić wam odpowiedzi.

L53 (29 XI 2019): Malarskie i muzyczne inspiracje Wesela. Poetyka dramatu.

1. O muzyce i tańcu Chochoła podr. s. 246.
2. Obraz Wojciecha Weissa Taniec s. 247.
3. Interpretacja fr. aktu III, sc. 37 (s. 246, zad. s. 249).

Grupa IV jeszcze może dokończyć w pon. interpretację końcówki aktu III.
W pon. okazać poprawę pracy klasowej - interpretacja fr. tekstów.

Termin zaliczania nieobecności: 9 XII

L54 (2 XII 2019): Bohaterowie Wesela Stanisława Wyspiańskiego o sobie i o ojczyźnie.

Sprawdzenie poprawy pracy klasowej - interpretacja fr. tekstów.

Wypowiedź o pomysłach reżyserskich A. Wajdy dotyczących sposobów przedstawienia osób dramatu.
O muzyce i tańcu Chochoła podr. s. 246.
Obraz Wojciecha Weissa Taniec s. 247.
Interpretacja fr. aktu III, sc. 37 (s. 246, zad. s. 249).

Interpretacja fr. wypowiedzi bohaterów na temat ojczyzny (np. akt II, sc. 20 – wypowiedź Zosi; akt III, sc. 8 – wypowiedź Maryny; akt III, sc. 16 – wypowiedź Panny Młodej) – dokonać interpretacji tych fragmentów).

P.d. Wybrać plakat teatralny i przygotować wypowiedź ustną trwającą 10 minut.

L55 (3 XII 2019): Wypowiedź interpretacyjna zainspirowana plakatem teatralnym sugerującym sposób odczytania Wesela.

Praca w czasie zastępstwa:
Artyści wobec przedmiotów - różne znaczenia i sugestie uzyskane w ten sposób. Dokonajcie przeglądu obecności przedmiotów w dziełach sztuki w poszczególnych epokach literackich.

ANTYK
- lira (kitara - Orfeusz powiększył liczbę strun z siedmiu do dziewięciu),
- krzyż (istotny symbol),
ŚREDNIOWIECZE - miecz,
- manuskrypt,
RENESANS
- czcionka drukarska,Zaproponuj fragment Wesela do interpretacji (chodzi o fragment, w którym porszuone zostały probleme nieobecne na lekajcacg lub obecne w sposób bardzo pobieżny).

L56 (4 XII 2019): Wesele jako dramat narodowy i problem tragizmu idei.

Interpretacja fr. tekstu naukowego.
P.d. Przeksztłacenie tekstu naukowego w publicystyczny.

L57 (6 XII 2019): Synteza wiadomości o literaturze i sztuce Młodej Polski (dekadencki katastrofizm i modernistyczne cierpienie; rola artysty i sztuki; impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, naturalizm; neoromantyzm).

L58 (6 XII 2019): Przemiany językowe w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku. Język i styl artystyczny utworów okresu Młodej Polski. Stylizacja językowa i jej funkcje.

Najpierw praca indywidualna - zadanie na początek (podr. s. 259).
Praca w grupach trzyosobowych - Grupy przygotowują wnioski, będące odpowiedzią na pytania z polecenia.
Porównanie leksyki:
- Koniec wieku XIX : dominacja rzeczowników (form nominatywnych): przekleństwo, ironia, wzgarda, użycie, ... - - sugestia, że moderniści mają ciążący im bagaż idei, koncepcji i postaw, które już niczemu nie służą,
- Wesele: dominacja form czasownikowych (3 os. l.mn. - posłyszeli Ducha głos, się męcą, ...), (tryb rozkazujący - Dalszy etap pracy w grupach:
I - przemiany językowe w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku oraz styl artystyczny,
II - język młodopolskich utworów poetyckich,
III - cechy językowe utworów prozatorskich,
IV - język dramatu młodopolskiego.
Każda z grup referuje zagadnienie w oparciu o podręcznik oraz wybiera zadanie ze str. 262-264, które wiąże się z tematem opracowywanym przez grupę.

L59 (9 XII 2019): Podsumowanie Młodej Polski - analiza języka i określanie funkcji środków stylistycznych w wybranych utworach modernistycznych.

Na jutro podręcznik fioletowy.

Uwaga! Na pon. Przedwiośnie. Minimum Rodowód i część pierwsza.

P.d. S. 262: zad. 1 - nieparzyści, zad. 2 - parzyści.

L60 (10 XII 2019): Na progu XX wieku: futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm, surrealizm… - nowe kierunki artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

Praca w grupach Gr. I HISTORYCY
1. Bilans I wojny światowej i pojawienie się masowych ideologii (faszyzm, nazizm, komunistyczny system totalitarny) (s. 12).
2. Wyjaśnijcie przyczyny zjawiska określanego jako ucieczka przed wolnością.
3. Uwzględnijcie w swojej wypowiedzi interpretację fotografii na s. 12.

Gr. II KULTUROZNAWCY
1. Omówcie zagadnienia nowoczesnej cywilizacji (s. 13) i kultury masowej.
2. Zastanówcie się nad problemem dotyczącym relacji: cywilizacja - kultura. Czy te pojęcia oznaczają to samo? Czy rozwój cywilizacji można utożsamić z rozwojem kultury? Czy typowy człowiek ukształtowany przez cywilizację jest taki sam, jak człowiek ukształtowany przez kulturę?
3. Omówcie idee futurystyczne. Dokonajcie oceny pomysłów futurystów.

Gr. III PSYCHOLOGOWIE
1. Psychoanaliza i pojęcie nieświadomości (s. 13).
2. Tezy Zygmunta Freuda.
3. Teorie Junga: nieświadomość zbiorowa, archetypy i symbole (s. 14). Kto was bardziej przekonuje: Freud czy Jung? Dlaczego?

Gr. IV ARTYŚCI
1. Wyjaśnijcie szersze znaczenia pojęcia modernizmu i nurtu sztuki awangardowej (s. 14).
2. Jakie były oczekiwania wobec sztuki nowoczesnej?
3. Dążenia poetów nowoczesnych (zjawisko poezji wizualnej) - jak oceniacie te dążenia?

Gr. V REŻYSERZY
1. Kultura masowa i artyści (s. 15).
2. Rozwój kina, radia i początki telewizji.
3. Muzyka (gramofon i jazz). W jaki sposób omówione zjawiska mogły wpłynąć na literaturę i sztukę?

Każda z grup zapisuje taki sam punkt 4. Co uważacie za szczególnie ważne dla rozwoju literatury po I wojnie światowej? Uzasadnijcie swoją opinię, zastanawiając się, który tekst kultury najtrafniej wyraża to, co dotyczyło waszego zagadnienia.

P.d. Kierunki artystyczne dwudziestolecia i ich wyróżniki (nazwać dwie zasadnicze cechy) (s. 18).

L61 (11 XII 2019): Dwudziestolecie międzywojenne z punktu widzenia historycznego, kulturoznawczego, psychologicznego i artystycznego (prezentacja prac grup).

L62 (13 XII 2019): Kierunki artystyczne dwudziestolecia i ich wyróżniki.

L63 (13 XII 2019): Poezja Polski niepodległej: energia nowoczesności.

P.d.
1. S. 22 - 26.
2. „Chrystus miasta” - pisemnie teza.
3. Przedwiośnie na wtorek.

Zad. 3 kończą w pon. gr. 1, 4, 5.

L64 (16 XII 2019): Miasto, codzienność, tłum – nowe tematy, nowa poetyka, nowe postawy poetyckie (Julian Przyboś, „Na kołach”, „Wieczór”; Tadeusz Peiper „Miasto. Masa. Maszyna”).

Temat podano.
Zad. 4. - wystąpiły gr. 3, 4, zaczęła gr. 5. W ramach wystąpień grup omówiono wiersz Chrystus miasta J. Tuwima (s. 26) i zaczęto Płyty Carusa Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej (s. 29).

L65 (17 XII 2019): Rozwój cywilizacyjny a zmiany w kulturze w dwudziestoleciu międzywojennym.

1. Znaczenie odzyskania przez Polskę niepodległości i wpływ tego faktu na rozwój kulturowo-cywilizacyjny.
2. Demokratyzacja poezji polskiej:
a) jej wpływ na style językowe - kolokwializacja (potocyzacja),
b) nowy podmiot liryczny (przechodzień, włóczęga miejski, ...),
c) nowy bohater lirczny.
3. Fascynacja miastem i rozwojem cywiizacyjnym.
4. Znaczenie prasy i kabaterów.
5. Nowe kierunki w sztuce (s. 18-21).

L66 (17 XII 2019): A widziałaś już te nowe fotki na fejsie? Język potoczny.

Podr. s. 37.

1. Język potoczny i dwa rozumienia tego pojęcia.
2. Pojęcie warstwy wspólnoodmianowej (wspólnostylowej) polszczyzny (słownictwo neutralne występujące w różnych stylach: dom, być, człowiek, ....
3. W języku potocznym zauważalne są dwa typy słownictwa:
a) należące do warstwy wspólnoodmianowej i zarazem neutralne (składające się z podstawowych słów występujących również w innych stylach: dom, szkoła, praca; jeść, uczyć się, czytać; znany, potrzebny, głęboki ...),
b) nacechowane emocjonalnie: - pozytywnie: rybcia, super, kotuś, misiaczek, - negatywnie: palant, opieprz, dyrdymały.
4. Język potoczny - centrum polszczyzny:
a) tworzą go podstawowe, najczęściej używane słowa, obecne we wszystkich stylach,
b) język potoczny jest pierwszym językiem każdego człowieka,
c) warstwa języka rozwinięta najwcześniej w historii języka.

5. Antropocentryzm – rzeczywistość opisywana z punktu widzenia człowieka, jego codziennych doświadczeń;
- język związany jest z ludzkimi potrzebami i wyraża ludzką perspektywę postrzegania świata,
- największy zasób leksyki potocznej odnosi się do:
    - wyglądu człowieka: malowana lala, łysa pała, ryży, chuda szczapa;     - cech charakteru, osobowości, temperamentu: ciamajda, fajtłapa, urwis;     - działań: guzdrać się, opieprzać się, zasuwać, zapieprzać;     - związków społecznych: być za pan brat.     - konkretyzm, ale bez nadmiernego uszczegółowienia i precyzji - słownictwo nieabstrakcyjne: wyrazy potoczne na podstawowym poziomie ogólności.

6. Potoczny obraz świata.
7. Nacechowanie emocjonalne języka potocznego - przykłady.
P.d.
1. Być przygotowanym na interpretację wybranego wiersza.
2. Przedstaw cechy dzieciństwa Cezarego Baryki:
a) opisz jego dom rodzinny,
b) wyjaśnij, jaką rolę odgrywał w nim ojciec,
c) jaka rola przypadała matce,
' d) opisz model wychowania dziecka funkcjonujący u Baryków.
3. Czy dzieciństwo Cezarego oceniasz jako szczęśliwe? Uasadnij.

L67 (18 XII 2019): Obraz rodziny Baryków na tle wydarzeń w Baku.

Realizacja tematu.
1. Omów związek Cezarego z matką (s. 271, zad. 4).
2. Wskaż pozytywne i negatywne elementy matczynego wychowania Cezarego, widoczne w relacjach z innymi (s/ 271, zad. 5).
P.d.
1) S. 30 - wypowiedź Cezarego o rewolucji.
2) Przedstaw relacje między Cezarym a ojcem, który wrócił do Baku. Jakie prawdy chce przekazać ojciec synowi? Co mówi o rewolucji? Jak Cezary reaguje na argumenty ojca. (s. 40-70).
3) Obowiązuje znajomość całości utworu.

L68 (7 I 2020): Wnioski z analizy matury próbnej z Operonem.

P.d. S. 60, zad. 2. z pytań i poleceń do całego utworu. Przypomnij sobie, w jaki sposób rewolucja była pokazana przez Zygmunta Krasińskiego w Nie-Boskiej komedii. L69 (8 I 2020): Rewolucja i jej skutki. Spojrzenie syna, ojca i matki.

1. Rozważania wyjściowe - co przynosi z sobą rewolucja? W oparciu o fr. s. 20., s. 39 (sytuacja w Baku).
Czy jest jakiś pozytyw? Tatarzy i Ormianie dali pokój walce.
Negatywy: [...] znikły wszelkie towary. Pozamykano sklepy...

2. Jadwiga Barykowa o rewolucji (s. 20-21)

3. Seweryn Baryka i jego postrzeganie rewolucji:
Cele rewolucji:
a) dobro ludzkości: Rewolucją istotną i jedyną jest wynalazek. Rewolucją fałszywą jest wydzieranie przemocą rzeczy przez innych zrobionych (s. 54),
b) w Moskwie zwracał uwagę synowi, że cuchnie zbrodnią (s. 62),
Środki:

a) narzędziem tak rozumianej rewolucji jest rozwój technologii z jednej strony i nakazy ewangelicznje (kazanie na górze) (s. 54),
b) fałszywa rewolucja posługuje się jedynie zbrodnią, by bronić swych racji i przetrwać.

4. Cezary Baryka i jego ocena rewolucji.:
Cele rewolucji:
a) wreszcie sprawiedliwość, właściwe potraktowanie tego, co nazywał kałem Rosji (s. 25 - Cezary o uciekinierach, którzy udawali się na pokład okrętu - relacja narratora w formie mowy pozornie zależnej,
b) spełnienie konieczności, coś na kształt prawa moralnego (s. 30)
Środki:
a) przemoc, posługiwanie się siłą,
b) lwi skok (s. 30), przemoc wobec przemocy,

Na ocenę na następnej lekcji wypowiedź o rewolucji - punktem wyjścia fr. s. 30.

L70 (10 I 2020): Szklane domy. Obraz polskiej rzeczywistości ukazany w powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Na ocenę:
Rewolucja: siła destruktywna czy szansa na odnowę świata? Omów zagadnienie w oparciu o fr. Przedwiośnia (s. 30 - monolog Cezarego skierowany do ducha matki). Na ocenę bdb należy uwzględnić funkcje środków artystycznego wyrazu służące kreacji obrazu rewolucji.

Realizacja tematu:
1. Czy Cezary uwierzył w opowieść ojca o szklanych domach? Praca w małych grupach.
2. Jaki obraz polskiej rzeczywistości wyłania się z powieści? Wnioski z analizy fragmentów. Funkcje środków stylistycznych.
- obraz Polski widziany oczyma Cezarego po przekroczeniu granicy,
- sytuacja komorników i ludzi starych na wsiach (s. 174-175)
3. Obraz społeczństwa widziany w Warszawie:
a) dzieci żydowskie i całe środowisko żydowskie (187-188),
b) pomoc Cezarego w pracy Gajowca nad książką o Polsce (s. 189),

L71 (10 I 2020): Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, czyli spór o idee. Świat przedstawiony i problematyka utworu.

L72 (13 I 2020): Przestrzeń powieściowa Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i jej symboliczny wymiar.

Na ocenę:
1. Jaki obraz Polski wyłania się z Przedwiośnia? Uwzględnij w wypowiedzi obraz różnych środowisk oraz poglądy różnych bohaterów oraz idee, które dla nich priorytetowe.
Uczeń wylosowany przygotowuje się do odpowiedzi, klasa przygotowuje w małych grupach kryteria (hasłowo):
- np. problemy dotyczące wsi: komornicy, ludzie starzy,

Realizacja tematu:
1. Jak rozumiesz określenie przestrzeń powieści?
2. Spróbuj opisać przestrzeń ukazaną w Przedwiośniu.
3. Zastanów się nad znaczeniem ukształtowania przestrzeni w powieści Żeromskiego.

P.d.
1. Omów plan działania państwa przedstawiony Cezaremu przez Gajowca w następujących obszarach:
a) polityka międzynarodowa;
    Według Gajowca największe zagrożenie stanowią Sowieci, ale obawia się również sytuacji na granicy zachodniej z Niemcami, a także twierdzi, że trzeba pilnować rejonów wybrzeża.
b) kwestie narodowe,
c) problemy społeczne,
d) ekonomia i finanse.

L73 (14 I 2020): Dialogowa konstrukcja trzeciej części Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i jej funkcje.

Na ocenę p.d. - poglądy Gajowca ... .

Realizacja tematu
1. Jaką rolę może odgrywać dialog w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o fr. rozmowy między Cezarym Baryką a Szymonem Gajowcem pod koniec utworu i odnieś się do innych utworów literackich.

Część druga lekcji - praca w grupach:
1. Przedstaw program społeczno-polityczny komunistów (s. 205). Weź pod uwagę:
a) rolę proletariatu i zadania rewolucji,
b) stosunek do przeciwników politycznych,
c) pomysły na regulację spraw narodowych (s. 205, s. 209).

2. Jaki stosunek do poglądów komunistów ma Cezary i z czego wynika jego punkt widzenia?

3. W jaki sposób język wypowiedzi charakteryzuje bohaterów? Omów zagadnienie w oparciu o fr. Przedwiośnia (s. 206 od słów: -Towarzysze! Państwo ... - do słów: ... międzynarodowej organizacji pracowników oraz (s. 207) od słów: Te enuncjacje towarzyszki-lekarki ... - do słów: ... prosząc o głos.. Odnieś się do innych tekstów kultury.

4. Podr. s. 244 - nowomowa, cechy polskiej nowomowy (s. 245). Czy fr. Przedwiośnia (drugi cytat z punktu 3.) ma cechy nowomowy? Uzasadnij odpowiedź.

Wystąpiła grupa 1., ale nie skończyła podpunktu c.

L74 (14 I 2020): Cezary Baryka, czyli etos polskiej inteligencji.

1. Pojęcie etosu.
2. Cechy etosu wybranej grupy społecznej.
3. Elementy etosu inteligenckiego w powieściach Żeromskiego.
4. O czym może świadczyć fakt, że wielkimi autorytetami byli dla Szymona Gajowca tacy ludzie, jak: Marian Bohusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski (s. 182).

L75 (17 I 2020): Sposoby kreacji obrazu wrogów ojczyzny w tekstach kultury różnych epok.

L76 (17 I 2020): Poezja polska po I wojnie światowej - sposoby nawiązywania do tradycji.

CEL LEKCJI:
Wykazywanie związków wybranych wierszy Leopolda Staffa, Juliana Tuwima i Jarosława Iwaszkiewicza z klasycyzmem, przy jednoczesnym wskazywaniu tych elementów, które mają charakter odmienny i świadczą o indywidualnym stylu każdego z wymienionych poetów.

KRYTERIA SUKCESU:
1. Wymieniam tych poetów, którzy reprezentują nurt klasyczny poezji, ale także tych, którzy w pełni nie wpisują się w ten nurt (np. Julian Tuwim) oraz poetów nowoczesności (awangardy).
2. Charakteryzuję poezję Leopolda Staffa.
3. Wyjaśniam, na czym polegała zmiana w charakterze twórczości Juliana Tuwima – zwrot od buntu anarchisty ku tradycji renesansowej.
4. Charakteryzuję specyfikę stylu Jarosława Iwaszkiewicza i jego związki z klasycyzmem.
5. Potrafię dokonać interpretacji wierszy poznanych na lekcji:
a) Leopolda Staffa: Wysokie drzewa, Bonaccia, Harmonia,
b) Juliana Tuwima: Sitowie, Zmęczenie,
c) Jarosława Iwaszkiewicza: Lipiec.

Cechy poezji Leopolda Staffa:
JASNOŚĆ, ZWIĘZŁOŚĆ, KUNSZT SŁOWA, ROLA SYNESTEZJI
PRZEKONANIE O TRWAŁOŚCI WARTOŚCI UNIWERSALNYCH:
- PIĘKNO (PRZYRODY I SZTUKI),
- TRADYCJA (KULTURA ANTYKU WIECZNIE ŻYWA)

L77 (20 I 2020): Interpretacja wybranych wierszy Leopolda Staffa i Juliana Tuwima.

W jaki sposób artyści przedstawiają przyrodę i czemu służy kreacja obrazów przyrody? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Leopolda Staffa Wysokie drzewa (s. 45)

P.d.
W jaki sposób artyści podejmują problematykę autotematyczną? Omów zagadnienie w oparciu o wiersze: Juliana Tuwima Sitowie lub Leopolda Staffa Harmonia (s. 47).

L78 (21 I 2020): Krótka i piękna kariera Zenona Ziembiewicza, czyli – dlaczego zakończenie utworu jest na początku? Funkcje inwersji czasowej w Granicy Zofii Nałkowskiej.

Na ocenę:
W jaki sposób artyści podejmują problematykę autotematyczną? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Juliana Tuwima Sitowie (s. 47). Odnieś się do innych tekstów kultury.

P.d. s. 69, pyt. do fr. I, zad. 1-5.

L79 (24 I 2020): Czy dzieci odtwarzają schematy postępowania własnych rodziców, czy mogą być od nich niezależne?

Po sprawdzeniu zad. do fr. I (s. 69) - pytanie dodatkowe:
Po aresztowaniu Justyna Bogutówna mówiła, że jest przysłana od umarłych. Wyjaśnij to określenie. Jakiego faktu dotyczy?
Odpowiedź na pytanie postawione w temacie.

Po prezentacji odpowiedzi kilka minut na tezę i argumenty do pytania z tematu.

Tomasz Judym - główny bohater Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego nie powtarza schematu ojcowskiego.

Temat i pytanie pochodzi z NZTZC s. 321. Tam też o introspekcji i determinizmie biologiczno-środowiskowym.

L80 (24 I 2020): Mechanizmy rządzące społeczeństwem oraz sposoby ich literackiej analizy i obrazowania.

Zadanie wstępnie - w jaki sposób w różnych tekstach kultury artyści przedstawiają zwierzęta i jaką funkcję mogą pełnić motywy zwierzęce? Czas pracy - 5'.

S. 69, polecenia do fr. II o Fitku i Lulu.

P.d. 1. Przygotuj charakterystykę Zenona Ziembiewicza. Uwzględnij wszystkie informacje, które są wg ciebie istotne lda ustalenia prawdy o tym bohaterze (s. 69, zad. 6 z pytań i poleceń do całości utworu). Uczniowie z numerami nieparzystymi.
2. Przygotuj charakterystykę Elżbiety Bieckiej. Uwzględnij wszystkie informacje, które są wg ciebie istotne lda ustalenia prawdy o tej bohaterce. Uczniowie z numerami 10-17. Uczniowie z numerami parzystymi.
L81 (27 I 2020): Zenon Ziembiewicz i Elżbieta Biecka - jeden system wartości czy dwa odmienne spojrzenia na świat i człowieka?

Na ocenę:
Determinizm, ograniczenie i uzależnienie czy wolność, samodzielność i niezależność? Jaki obraz bohaterów wyłania się z Granicy i innych tekstów kultury?

Realizacja tematu
Zenon: kariera, władza, pozycja społeczna, życie uczciwe, w zgodzie z sobą - to tylko postulat,
Elżbieta: bierze pod uwagę dobro drugiego człowieka (o czym mówi sam Zenon w rozdziale 27).

P.d. Jakie problemy społeczne zostały podjęte w Granicy? Określ te problemy i znajdź trzy fragmenty dotyczące tego zagadnienia (obowiązkowo z r. 2. i 7. oraz z innego wybranego dowolnie). W jaki sposób wiąże się z problemami społecznymi pojęcie granicy?

L82 (28 I 2020): Problemy społeczne w Granicy Zofii Nałkowskiej i sposoby ich przedstawiania.
Prezentacja pracy domowej (wnioski w oparciu o analizę r. 2. i 5. oraz innego wybranego przez siebie).
- zróżnicowanie społeczne
Cecylia Kolichowska - wyzyskiwaczka czy filantropka?
Sylwetka Bogutowej - r. 5.
Ustalanie hierarchii społecznej (zob. NZTZC 2.2, tabela s. 329).
P.d. Wykluczeni ze społeczeństwa to ludzie sami odpowiedzialni za swój los i winni swojej sytuacji czy też ofiary systemu społecznego? Omów zagadnienie w oparciu o Granicę i inne teksty kultury. Przedstawić dalsze losy Bogutowej (matki Justyny).

L83 (29 I 2020): Starość i śmierć w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i w innych epokach.

Spr. p.d. - wykluczeni.
Realizacja tematu - starość i śmierć:
- r. s. 36 (zlot widm),
- r. 8 Granicy (s. 79),
- Anna Świrszczyńska, Łzy (NZTZC 2.2, s. 334),
- motyw starości na przestrzeni epok (NZTZC 2.2, s. 335) .

P.d.
1. Jakie możliwości daje artyście groteska? (S. 88).
2. Teza interpretacyjna i jeden argument do wiersza Topielec Bolesława Leśmiana (s. 89).

L84 (31 I 2020): Wobec tajemnicy istnienia: poezja Bolesława Leśmiana (Topielec, Dusiołek, Szewczyk). Groteska i filozofia.

Na ocenę:
1. Determinizm czy wolna wola człowieka? Omów zagadnienie w oparciu o Granicę i wybrane teksty kultury. 2. Jakie możliwości daje artyście groteska? (S. 88).
3. Teza interpretacyjna i jeden argument do wiersza Topielec Bolesława Leśmiana (s. 89).

Praca w grupach i podgrupach (parach)
Gr. 1. Dusiołek
Gr. 2. Szewczyk
Gr. 3. Poeta
Gr. 4. Dziewczyna

Każda z grup zapisuje tezy na tablicy. Następnie zmieniamy przydział. Gr. 1. ustosunkowuje się do tezy gr. 2 (koryguje, uzupełnia itp.). I podobnie grupy następne. Grupa kolejna może skreślać sfromułowania

Gr. 1. Dusiołek Teza
W wierszu pojawia się refleksja o stworzeniu - w tym przypadku o stworzeniu form kalekich. Poeta sięga do tradycji ludowej i przedstawia motyw zmory. Wykorzystuje również elementy oniryczne, groteskowe i wprowadza elementy humorystyczne.

Argumenty
Gr. 2. Szewczyk Teza
Leśmian podejmuje zagadnienie działania, które nadaje sens ludzkiemu istnieniu. Pojawia się w utworze również zagadnienie niedoskonałości. W niezwykły sposób wykreowana została przestrzeń. Poeta sięgnął po gatunek ballady.

Argumenty
Gr. 3. Poeta Teza
W utworze podjęty został problem twórczości poetyckiej i relacji artysta - Bóg. Leśmian zwrócił uwagę na problem dwoistości natury poety i wynikających stąd konsekwencji. Ważną rolę odgrywa w wierszu kontrast stylistyczny.

Argumenty
Gr. 4. Dziewczyna Teza
Poeta podkreśla w wierszu, jak istotne jest dążenie do celu. I mimo niemożności osiągnięcia tego celu, liczy się ostatecznie sam podjęty trud. Pojawia się również w wierszu przesłanie dotyczące postrzegania spraw metafizycznych.

Argumenty

P.d.
1. Interpretacja wierszy.
2. Schulz, do str. 22.

L85 (31 I 2020): Język poetycki Leśmiana i wykreowany nim obraz świata (Poeta, Dziewczyna.)

P.d.
1. Interpretacja wierszy.
2. Schulz, do str. 22.

L86 (3 II 2020): Maski, metamorfozy i mityzacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza (Sierpień, Wiosna).

Na ocenę: interpretacja wskazanego wiersza Bolesława Leśmiana.

Sierpień (podr. s. 97, zad. s. 103).
Wiosna (podr. s. 103).

P.d. 1. Dokończyć interpretację fr. z motywem czasu (podr. s. 100, dół),
2. Ulica Krokodyli z cyklu Sanatorium pod Klepsydrą. 3. Opowiadania wskazane wcześniej.

L87 (4 II 2020): Obraz nowoczesnego miasta w opowiadaniu Ulica Krokodyli Brunona Schulza.

Na ocenę:
1. Przedstaw wydarzenia ukazane w opowiadaniu Ulica Krokodyli. Podziel je na:
a) realne,
b) nierealne.
2. W jaki sposób kreowany jest w utworze obraz miasta? Wybierz odpowiednie fragmenty i dokonaj ich interpretacji.
. 3. Scharakteryzuj narratora i porównaj jego stosunek oraz stosunek mieszkańców starej części miast do ulicy Krokokodyli.
4. Obraz miasta w innych tekstach kultury.

Realizacja tematu lekcji:
1. Urbanizm (opisy Paryża w Lalce Bolesława Prusa jako przykład pozytywnej oceny możliwości rozwojowych, jakie daje miast) i antyurbanizm (opisy Petersburga w Dziadów części III Adama Mickiewicza oraz motyw paryskiego bruku w Panu Tadeuszu, obraz Petersburga w Zbrodni i karze Fiodora Dostojewskiego):
2. Stosunek Brunona Schulza do miasta (antyurbanizm, dehumanizacja, tandeta, ...) (NZTZC 3.3., s. 55).

P.d.
1. Redagowanie pytań do opowiadania Ptaki. Jeśli coś ważnego zostanie w pytaniach pominięte, to uczeń odpowiada na pytanie zadane przez nauczyciela.

L88 (5 II 2020): Mityzacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza (Ptaki).

Na ocenę - jedno zadanie do wyboru:
1. Miasto - przestrzeń rozwoju, szans i postępu czy: labirynt, miejsce przeklęte i niszczące człowieka?
2. Odtwarzanie rzeczywistości czy kreacja nowych światów?

1. Określ nastrój, w jaki wprowadza czytelnika pierwszy akapit.
2. Scharakteryzuj ojca i wyjaśnij, co właściwie z nim się dzieje. 3. Biorąc pod uwagę wiedzę o psychoanalizie zinterpretuj relacje między ojcem a Adelą. 4. Określ, jaką rolę odgrywają w świecie narratora ptaki hodowane przez ocja. 5. Na czym polega mityzacja postaci Adeli. P.d. Noc Wielkiego Sezonu

L89 (7 II 2020): Obraz ojca w opowiadaniu Brunona Schulza Noc wielkiego sezonu.

Podr. NZTZC s. 68 (zadania).
Redagowanie przez uczniów pytań do tekstu. Zapis na puszczonych w obieg kilku kartkach. Szybka analiza i zwrócenie uwagi, czy pytania na poszczególnych kartkach się powtarzają, czym ewentualnie się różnią.

Propozycje pytań:
1. Jak jest przedstawiony czas w utworze i czemu służy taka jego kreacja?
    Jest to czas dodatkowy, jakby odrośl normalnego roku, ale odrośl nienaturalna, zdeformowana.
2. W jaki sposób Schulz opisuje zmierzch i mrok? Na czym polega jego pomysł w sposobie kształtowania metafor? Zinterpretuj fr. od słów: I podczas gdy zabawy dzieci stawały się coraz bardziej hałaśliwe i splątane, wypieki miasta ciemniały i zakwitały purpurą ....
    Podstawowe skojarzenie plastycznie obrazujące zmierzch dotyczy zarazy. Świat ulega chorobie, ciemnieje i rzeczywistość widzialna ulega rozpadowi niczym ciało pod wpływem trądu.
3. Kim staje się ojciec w wyobraźni narratora oraz jak postrzegają go klienci, subiekci i Adela? Zwróć uwagę na funkcje stylizacji biblijnej.
    4. Wyjaśnij symboliczną wymowę obrazu pobojowiska ptaków. Jakie jest znaczenie tego obrazu dla narratora-syna?
   

L90 (7 II 2020): Karnawałowa symbolika Witolda Gombrowicza.

Podr. s. 124.

L91 (24 II 2020): W nierealnym nonsensie jak we śnie…. Groteska w Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

1. Geneza i tytuł (Lewis, Babbitt, główny bohater - Ferdy Durkee (NZTZC 3 s. 74).
2. Nowatorstwo powieści:
a) powiastka filozoficzna,
b) Bildungsroman,
c) parabola,
d) gawęda (przedstawiająca życie w szlacheckim gnieździe).
3. Relacje autora z czytelnikiem.

Podano fr. i zad. s. 78, 1-4 wszyscy; dalej parzyści, nieparzyści.

Ad. 1.
Czas:
Ad. 2.
L92 (25 II 2020): Pupa - łydka - gęba… . Opowieść o człowieku w metaforach ciała (Ferdydurke Witolda Gombrowicza).

Podr. s. 79.

Tekst - analiza wskazanych fr.:
Dyrektor szkoły Piórkowski rozmawia z profesorem Pimką - s. 37 (dół).
Lekcja języka polskiego prowadzona przez profesora Bladaczkę - s. 42.
Józio na stancji u państwa Młodziaków - s. 102, 107.
Pod nieobecność Zuty Józio przeszukuje szufladę w jej pokoku - s. 151, 152, 153.
Józio z Miętusem. szukając parobka, trafiają do majątku ziemskiego ciotki Hurleckiej - s. 206-207.
Wszyscy siadają do kolacji - s. 208.
Po awanturze we dworze Józio porywa Zosię - s. 258, 264.

Do podanych wyżej fr. zad. s. 84 (NZTZC 3).
L93 (26 II 2020): Przemoc symboliczna w Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Podr. s. 86.

1. Jaki jest cel groteskowej deformacji rzeczywistości w Ferdydurke?
2. Wyjaśnij metaforyczny sens obrazu szkoły. W wypowiedzi odnoś się do sytuacji ukazanych w powieści.
3. Wybierz jedno ze wskazanych zadań ze str. 84-85: 10, 14, 8, 9, 11, 13, .

Sceny przemocy:
- gwałt przez uszy,
- upupianie,
- s. 255 (atak parobka napana). Jakie funkcje mogą pełnić obrazy przemocy? Omów zagadnienie w oparciu o wybrany fr. Ferdydurke i odnieś się do innych tekstów kultury.

P.d. Trzy sceny przemocy - interpretacja.

L94 (28 II 2020): Praca klasowa: test (antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie).

Uzupełnienie - przemoc symboliczna:
Sceny z motywem przemocy:
s. 32 - Miętus domaga się kopniaka dla Syfona za jego idee niewinności, s. 34 - Miętus z pięściami na Syfona, który domaga się od swoich zwolenników obrony,
s. 59 - krytyka ze strony Nauczyciela przeciw Gałkiewiczowi,
s. 63 - pojedynek na miny (rozważenie kwestii, w jakim sensie pojedynek wiąże się z przemocą),
s. 66 - gwałt na Syfonie (uświadamianie przez uszy),
s. 141 - refleksje o zbrodni i smakowaniu,
s. 156 - list Pimki do Zuty,
s. 252-254 - państwo tresują służącego,
s. 255 - służący uderza pana,
s. 258 - porwanie Zosi.


L95 (28 II 2020): Intencja i etykieta językowa.

Podr. 2.2., s. 360.

L96 (2 III 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (test: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie).

L97 (3 III 2020): Chcemy być poetami dnia dzisiejszego…. Język i style artystyczne dwudziestolecia międzywojennego.

Podr. s. 154: praca w czterech grupach.

Cechy składniowe
Bruno Jasieński, But w butonierce (s. 30):
Julian Tuwim, Sitowie (s. 47):
Bolesław Leśmian, Szewczyk (s. 93):

Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (s. 76):
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (s. 17):

Julian Przyboś, Na kołach (s. 32):
Leopold Staff, Bonaccia (s. 46):
Bolesław Leśmian, Poeta (s. 94):

Zofia Nałkowska, Granica fr. I (s. 62):
Bruno Schulz, Sierpień fr. II (s. 97)

Leksyka
Bruno Jasieński, But w butonierce (s. 30): neologizmy (parkocień, siebiepewny, echopowiem; zdrobnienia (główki
Julian Tuwim, Sitowie (s. 47):
Bolesław Leśmian, Szewczyk (s. 93):

Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (s. 76):
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (s. 17):

Julian Przyboś, Na kołach (s. 32):
Leopold Staff, Bonaccia (s. 46):
Bolesław Leśmian, Poeta (s. 94):

Zofia Nałkowska, Granica fr. I (s. 62):
Bruno Schulz, Sierpień fr. II (s. 97)

Nacechowanie stylistyczne
Bruno Jasieński, But w butonierce (s. 30):
Julian Tuwim, Sitowie (s. 47):
Bolesław Leśmian, Szewczyk (s. 93):

Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (s. 76):
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (s. 17):

Julian Przyboś, Na kołach (s. 32):
Leopold Staff, Bonaccia (s. 46):
Bolesław Leśmian, Poeta (s. 94):

Zofia Nałkowska, Granica fr. I (s. 62):
Bruno Schulz, Sierpień fr. II (s. 97)

Figury i tropy
Stylizacja
Bruno Jasieński, But w butonierce (s. 30): elementy języka potocznego (kolokwializacja), ale w niewielkim zakresie
Julian Tuwim, Sitowie (s. 47):
Bolesław Leśmian, Szewczyk (s. 93):

Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (s. 76):
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (s. 17):

Julian Przyboś, Na kołach (s. 32):
Leopold Staff, Bonaccia (s. 46):
Bolesław Leśmian, Poeta (s. 94):

Zofia Nałkowska, Granica fr. I (s. 62):
Bruno Schulz, Sierpień fr. II (s. 97)

Obrazowanie

Bruno Jasieński, But w butonierce (s. 30): przestrzeń miasta (auto, kłęby benzyny)
Julian Tuwim, Sitowie (s. 47):
Bolesław Leśmian, Szewczyk (s. 93):

Jarosław Iwaszkiewicz, Panny z Wilka (s. 76):
Witold Gombrowicz, Ferdydurke (s. 17):

Julian Przyboś, Na kołach (s. 32):
Leopold Staff, Bonaccia (s. 46):
Bolesław Leśmian, Poeta (s. 94):

Zofia Nałkowska, Granica fr. I (s. 62):
Bruno Schulz, Sierpień fr. II (s. 97)

L98 (4 III 2020): Katastrofizm i katastrofa. Czesław Miłosz O książce, Józef Czechowicz przez kresy, żal.

Podr. s. 162.

Praca w grupach.

L99 (6 III 2020): Krzysztof Kamil Baczyński – poeta pokolenia wojennego: Pokolenie, Elegia o… [chłopcu polskim].

Podr. s. 171.

Utrwalić elementy sytuacji komunikacyjnej omawiane już często (s. 179).

P.d. s. 184, zad. 6.

L100 (6 III 2020): Poezja spełnionej apokalipsy – Krzysztof Kamil Baczyński: Z lasu, Wyroki, Niebo złote ci otworzę

Zaczęto Z lasu.

L101 (9 III 2020): Obóz koncentracyjny według Borowskiego (Proszę państwa do gazu).

Podr. s. 185.

Jakimi środkami artystycznymi posługuje się pisarz, aby pokazać obóz koncentracyjny?
Podr. NZTZC s. 141.

P.d. 1. Cztery wybrane 202-203 z przydziału parzyści/nieparzyści.
2. U nas w Auschwitzu przynajmniej początek.

L102 (10 III 2020): Podwaliny jakiejś nowej, potwornej cywilizacji… . Refleksja historiozoficzna Tadeusza Borowskiego w opowiadaniu U nas w Auschwitzu.

Podr. NZTZC s. 137.

Na ocenę:
1. Postaw tezę do wiersza Wyroki K.K. Baczyńskiego, sformułuj argumenty i określ funkcje jednego środka artystycznego, który pełni istotną rolę w związku z tezą.
2. W oparciu o wnioski z pracy domowej wyjaśnij, jakie problemy porusza T. Borowski w opowiadaniu Proszę państwa do gazu.
3. Odpowiedz wyczerpująco na dwa wybrane pytania z p.d.

Podano instrukcję z L103 i dokonano przydziału wg numerów. Rozdział dodatkowy wybiera sam uczeń.

L103 (11 III 2020): Jakie pytania stawia proza Tadeusza Borowskiego i na które z tych pytań udzielona zostaje odpowiedź? Jak ona brzmi?

Praca w dziewięciu grupach nad opowiadaniem U nas w Auschwitzu:
1. Przedstawienie sytuacji ukazanej w rozdziale.
2. Wyjaśnienie, na czym polega proces zlagrowania i czy są jakieś sytuacje, które pokazują, że jednak Tadek lub inni bohaterowie nie ulegli całkowitemu zlagrowaniu.
3. Wskazanie we fragmencie przykładu techniki behawioralnej i opis językowych sposobów funkcjonowania tej techniki.
4. Wskazanie przykładu reifikacji i opis językowych sposobów funkcjonowania tego procesu.
5. Zaproponowanie tytułu do rozdziału i argumentacja.

Omówiono punkt 1. i zaczęto 2.

___________________________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L104 (25 III 2020): Znaczenie utworu Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w kulturze i historii.

Interpretacja Epilogu.

P.d.
1. Jak oceniasz postawę autora wobec Jewrieja?
2. Przygotować się do wypowiedzi ustnej w oparciu o fr. utworu Inny świat

L105 (27 III 2020): Człowiek, który ocalał – Tadeusz Różewicz. Ocalony - poezja moralnego niepokoju.

Jaką rolę może odgrywać w życiu człowieka kontakt z literaturą? Omów zagadnienie w oparciu o fr. powieści Inny świat i odnieś się do innych tekstów kultury.

L106 (27 III 2020): Czy możliwa jest poezja po Oświęcimiu? Wiersze Różewicza, czyli nowy język artystyczny.

P.d. S. 221, zadania do wyboru.

L107 (30 III 2020): Operacje na tekście (praca z tekstem Stanisława Burkota Formuła poezji Tadeusza Różewicza.

Podr. s. 224. Udostępniono plik 004.
Podr. s. 224 - tekst S. Burkota. Udostępnić plik 005.

L108 (31 III 2020): Język poetycki Różewicza na tle innych stylów poetów jego pokolenia.

Podać wczorajszy temat.
Podr. s. 224 - analiza wpisów w pliku 005. W formie ustnej wszystkie zadania, w formie pisemnej - wg podanego w pliku przydziału.

P.d.
Praca z fr. tekstu Hanny Krall (s. 211). Jest 10 zadań (wg numerów). Każdy wybiera jedno dodatkowo - w sumie więc są dwa.

Temat 109 już podano.

P.d. Notatki w pliku 006 (s. 216).

L109 (1 IV 2020): Powstanie w getcie w relacji Marka Edelmana, czyli wybór sposobu umierania – Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.

Analiza notatek w pliku 006.

L110 (3 IV 2020): Literackie obrazy Holocaustu (Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem).

Fr. tekstu zamieszczone w pliku 007.

Obowiązuje znajomość treści podanych fr.

L111 (3 IV 2020): Najważniejsze ze wszystkiego jest nie dać wepchnąć się na beczkę - rozważania o ludzkiej godności, bohaterstwie i śmierci (Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall).

Praca nad kartą pracy nr 17.

L112 (6 IV 2020): Analiza arkusza matury próbnej (operacje na tekście).

Omówiono do zad. 3. tekstu nr 2. L113 (7 IV 2020): Interpretacja wiersza Tamaryszek Zbigniewa Herberta.

Dokończenie analizy części testowej (zad. 8. do tekstu nr 2).

Realizacja tematu lekcji - podr. s. 110.
Redagowanie tezy i argumentów (włączona wizja).
Praca w trzech grupach nad plikiem 007 (I - s. 111, zad. 1.; II - s. 111, zad. 2.; III - inne środki stylistyczne niż w zad. 2).

Praca w przydzielonych plikach:
Należy omówić wskazany motyw na przykładzie co najmniej jednego tekstu literackiego związanego z epoką. Epok jest 10.
Przy jednej epoce, dla której motyw jest charakterystyczny i jest z nią szczególnie związany - należy opracować trzy teksty literackie.
Do tego trzeba dorzucić przy wybranych trzech epokach trzy teksty kultury inne niż literackie i je zinterpretować.
W przypadku braku obecności motywu w danej epoce, należy się skonsultować z nauczycielem.
Motyw cierpienia.
Motyw miłości.
Motyw śmierci.
. Motyw przyrody.
Motyw ojczyzny.
Motyw rodziny.
Motyw Boga.
Motyw wroga.
Motyw przyjaźni.
Motyw przedmiotu.

P.d. Dżuma s. 40.

L114 (8 IV 2020): Świat przedstawiony w Dżumie Alberta Camus. Choroba jako metafora.

Omówienie tekstu do str. 16, następnie praca w pliku z fr. tekstu będącymi kontynuacją tekstu w podręczniku.

L115 (15 IV 2020): Podsumowanie pracy zdalnej - wnioski z analizy prac pisemnych (Messenger, Librus, Dysk Google).

L116 (17 IV 2020): Rozprawka w oparciu o fr. III części Dziadów Adama Mickiewicza (matura próbna - wnioski).

Wskaż najmocniejszy element swojej pracy. Wskaż ten element, który chciałbyś skorygować albo się go pozbyć.

L117 (17 IV 2020): Interpretacja wiersza Improwizacja Adama Zagajewskiego (matura próbna - wnioski).

L118 (20 IV 2020): Geneza, bohaterowie i przestrzeń sceniczna Tanga Sławomira Mrożka (praca nad fr. spektaklu teatralnego udostępnionego przez stronę www, polecenia na Dysku Google, kontakt przez Zoom i Messenger).

Podr. NZTZC s. 280.
1. Przemiany obyczajowe w Europie począwszy od lat 60. (rewolucja seksualna - odrzucenie tradycyjnej moralności wynikającej z zasad chrześcijańskich, które zakazywały seksu przedmałżeńskiego, nie akceptowały wolnych związków; eksponowana wartość to wolność osobista, której konsekwencją była swoboda obyczajowa i laicyzacja życia).
2. Co wpłynęło na powstanie dramatu Mrożka Tango?
a) z pewnością echa rewolucji obyczajowej w Europie,
b) ale też sytuacja polityczna w Polsce - styl sprawowania władzy przez ekipę Władysława Gomułki - tzw. dyktatura ciemniaków (termin Stefana Kisielewskiego, publicysty "Tygodnika Powszechnego".
3. Interpretacja didaskaliów do aktu I (tekst s. 23; podr. NZTZC s. 284, zad. 1.) - objaśnianie sensu scenografii jako alegorii sytuacji społecznej; wskazywanie elementów tradycji i nowoczesności).
- bałagan, rozmemłanie, pomieszanie staroświeckości z pseudonowoczesnością;
- staroświecki wózek dziecięcy, zakurzona suknia ślubna ciotki, a jednocześnie trampki, ... .
4. Praca z fr. spektaklu teatralnego.
Fr. spektaklu teatralnego w reż. J. Jarockiego
Zad. 1. Opisz formułę teatru zaproponowaną w spektaklu (sposób obecności widzów, układ sceny) - jaki to ma wpływ na odbiór sztuki i jej interpretację?
Zad. 2. Czego dowiadujemy się o relacjach panujących w rodzinie Artura? Kto jest kim i jaką rolę odgrywa w rodzinie?
Zad. 3. Jaką rolę odgrywają przedmioty pojawiające się w dramacie Mrożka i obecne również w analizowanym fr. spektaklu? >br> L119 (21 IV 2020): Tango S. Mrożka jako przypowieść o społeczeństwie, władzy i śmierci… . Różne sposoby odczytania dramatu.

Spr. zad. 1,2,3 z poprzedniej lekcji w oparciu o fr. spektaklu.
Fr. spektaklu w reż. Macieja Englerta
Fr. od 1h 35' do końca (ok. 10').