Klasa pierwsza technikum lekcje live

L01 (3 IX 2020): Lekcja organizacyjna.

Podano L02. P.d. pytania z analizy Odysei.

L02 (7 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie.

L03 (8 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie - część II (rozprawka).

L04 (10 IX 2020): Co to znaczy zrozumieć tekst?

Praca z fr. Odysei Homera (s. 9).
Swobodne wypowiedzi uczniów, będące próbą odpowiedzi na pytanie z tematu.
Czym jest analiza, czym interpretacja, a czego dotyczy wartościowanie i ocenianie (komentarz nauczyciela).
Praca z fr. Odysei Homera (s. 9). Uczniowie próbują przejść przez wymienione fazy: analizy, interpretacji, wartościowania. Warto wykorzystać pytania pod tekstem.

Konteksty i ich znaczenie w toku interpretacji.
Sposoby obecności problematyki egzystencjalnej w utworze.

Obowiązują wszystkie zad. s. 10-11.

L05 (14 IX 2020): Klasyfikacje literatury.

1. Wyznaczniki literatury - swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyróżników utworów literackich, czyli tzw. literatury pięknej.
2. Rodzaje literackie - analiza tabeli (s. 13).
3. Praca z tekstami: fr. Odysei Homera i wiersz Żona Lota Wisławy Szymborskiej:
- porównanie konstrukcji osób mówiących (podmiotów wypowiedzi),
- cechy rodzajowe,
- kwestie czasu.

P.d. Str. 17, zad. 1-7. Jedno zadanie można pominąć.

L06 (15 IX 2020): Znaki wokół nas.

1. Pojęcie znaku (element znaczący i znaczony).
2. Rodzaje znaków:
a) oznaki (symptomy),
b) znaki umowne:
- symboliczne (konwencjonalne),
- ikoniczne (ikonograficzne).
3. Znaki języka naturalnego.

Zad. s. 19: 4 (w wymienionych znakach uczniowie wskazują element znaczący i znaczony), 1, 6.

P.d. Pozostałe zadania s. 19.

L07 (17 IX 2020): Język - narzędzie porozumienia.

1. Akt komunikacji (analiza schematu).
2. Funkcje języka.

P.d. Zabierz na następną lekcję Biblię. Wybierz na zasadzie przypadku jakiś fragment biblijny i zastanów się nad jego sensem i związkiem z Twoim życiem.

L08 (21 IX 2020): Biblijne źródła kultury europejskiej.

1. Czas powstania Biblii.
2. Języki biblijne.
3. Podział ksiąg biblijnych.
4. Pochodzenie wyrazu Biblia. 5. Pojęcia: sacrum, profanum, testament.
6. Styl biblijny.

P.d.
Praca z tekstem Anny Świderkówny Rozmowy o Biblii (zad. s. 28). Trzy zadania powinny być rozpisane. O Gomułce były wyjaśnienia na lekcji.

L09 (22 IX 2020): Historia Abrahama.

Rdz 22,1-18. Tok pracy (s. 38-39): analiza, interpretacja, wartości i postawy, wypowiedź pisemna.
Omówiono zad. 1, 3.

P.d. Pozostałe zadania. Przeanalizować materiał s. 38-41.

L10 (24 IX 2020): Cierpienie w Biblii – Księga Hioba.

Na ocenę: historia Abrahama (analiza i interpretacja tekstu, odpowiedzi na wybrane pytania).
Forma gatunkowa i kontekst religijny Księgi Hioba (s. 46) - praca z podręcznikiem.
. Praca z fr. Księgi Hioba (s. 47) wg zadań z zakresu analizy, interpretacji.

1. Sytuacja egzystencjalna Hioba.
2. Przekształcanie pytań Hioba w twierdzeniamo losie człowieka (zad. 7. s. 48).

P.d. Zad. 1-12 lub zamiast tego wykonać zad. 13. bądź 14.

L11 (28 IX 2020): Życie, śmierć i los – Księga Koheleta.

1. Tytuł księgi.
2. Środki artystyczne.

P.d. S. 54, zad. pisemnie: 8, 9, 10. Ustnie zad. 11.

L12 (29 IX 2020): Miłość nie tylko duchowa (Pieśń nad Pieśniami).

Interpretacja fr. tekstu s. 59: 1. Sens dosłowny i alegoryczny relacji między Oblubieńcem a Oblubienicą (s. 59). 2. Analiza porównań.

P.d. Zad. 8. i 13. s. 60.

L13 (1 X 2020): Świat poezji biblijnej – psalmy.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij, na czym polega sens dosłowny i alegoryczny Pieśni nad Pieśniami.
2. Jaki obraz Boga i człowieka wyłania się z poznanych przez Ciebie ostatnio tekstów?
3. Jaką rolę odgrywa sposób przedstawienia przyrody w Księdze Koheleta?

Podr. s. 65 i dalej. Omówiono psalmy. Częściowo wiersz Agnieszki Osieckiej.

P.d. Przygotować psalmy do interpretacji. Wykonać zadania do tekstu Osieckiej.

L14 (5 X 2020): Biblijna wizja końca świata.

Na ocenę: interpretacja Psalmu 47 (s. 67); porównanie tego psalmu z Psalmem 13. Najpierw jednak praca z tekstem Agnieszki Osieckiej Chwalmy Pana (s. 69) i wykonanie zadań analitycznych oraz interpretacyjnych (s. 70).

Realizacja tematu lekcji (podr. s. 76).
1. Geneza Apokalipsy św. Jana.
2. Apokalipsa jako gatunek. Etymologia nazwy gatunku.
3. Cel, dla którego Apokalipsa zostła napisana.
4. Element wizyjny w utworze - definicja wizji.

Wypożyczyć Mitologię Parandowskiego i Króla Edypa.

L15 (6 X 2020): Biblia - praca klasowa.

P.d. Analiza tekstu nieliterackiego. Zad. s. 83.

L16 (8 X 2020): Analiza tekstu nieliterackiego (Gerhard Lohfink, Wielość gatunków i form biblijnych).

Analiza tekstu nieliterackiego. Zad. s. 83.
P.d. S. 83, zad. 11 (Teams: 02-streszczenie).

L17 (12 X 2020): Tworzenie własnego tekstu (wypowiedź ustna na podstawie interpretacji obrazu Petera Bruegla Wieża Babel oraz wiersza Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej).

Uczniowie w początkowej fazie nie korzystają z podręcznika.

L18 (13 X 2020): Źródła literatury – antyk.

1. Okresy literatury antycznej:
a) okres archaiczny (IX-VI w. p.n.e.),
b) okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.,
c) okres hellenistyczny (III-I w. p.n.e.),
d) okres rzymski (I w. p.n.e.-V w. n.e.).
2. W jaki sposób Aystoteles rozumiał poezję?
3. Tematyka literatury greckiej.
4. Wiersz antyczny - heksametr.
5. Związek literatury z muzyką.

P.d S. 92, zad. 1,2,6 (Teams: 05-Safona, do 14 X godz. 19.00).

L19 (15 X 2020): Tematyka miłosna i patriotyczna w liryce greckiej (Safona, Tyrtajos).

Analiza - zad. 2, 3, 4 s. 94 (powinny być notatki w Teams).
P.d. Zad. 9 (nieparzyści) i 10 (parzyści), s. 94..

L20 (19 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (Biblia).

I Przedstawienie wniosków z analizy pracy klasowej
1. Frazeologizmy biblijne sprawiają problem. Polecenie zredagowania zdań ze związkami frazeologicznymi zostało niewłaściwie zinterpretowane.
2. Pojawiły się rażące błędy ortograficzne np. w wyrazach: Biblia, Nowy Testament, Stary Testament, ... .
Podano temat L21.
P.d. s. 96, zad. 1-6 (jedno można pominąć). Wrzucamy do grupy na Messengerze lub do zad. 07-Platon- obrona-Sokratesa w Teamsie.

L21 (20 X 2020): Filozofia sztuką życia.

Sprawdzenie pracy domowej s. 96, zad. 1-6 (jedno można pominąć) - w przypadku wylosowania ucznia 1Ti - uczeń przedstawia swoją pracę, która jednocześnie powinna być dostarczona w grupie na Messengerze lub też można ją było wrzucić do zadania 07-Platon-obrona-Sokratesa na Teamsie.

Rozmowa o Sokratesie, jego poglądach i postawie.
Praca z tekstem Platona (s. 96). Zadania z interpretacji oraz wartości i postaw.
1Ti wykonuje wybrane jedno zadanie spośród 7-11 w zad. 08-Sokrates-interpretacja-wartości na Teams.

L22 (29 X 2020): Mit o złotym wieku.

I Wprowadzenie do lekcji - interpretacja graffiti PichiAvo (s. 107): rozpoznawanie, którego z bogów greckich przedstawia graffiti, refleksje o obecności (nieobecności) sztuki klasycznej we współczesnym świecie.
II Praca z podręcznikiem (s. 107).
1. Czym jest mit?
2. Jak Grecy postrzegali świat?

P.d.
S. 109, zad. 3, 5, 8, 11 (na dst), 12 (na db), 13 (na bdb), 14 (na cel).

L23 (2 XI 2020): Powstanie świata i pojawienie się człowieka w mitologii greckiej.

Praca z fr. książki Mitologia Jana Parandowskiego (s. 100).
Analiza zadań z zakresu analizy i interpretacji (zadania z wartości i postaw - do rozliczenia).
P.d. Mit o narodzinach świata z Parandowskiego. Tabela porównująca Biblię i mity.

L24 (3 XI 2020): Pojedynek bez szans na zwycięstwo (Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz).

I Poprawa sprawdzianu z Biblii (testportal.pl).

II Krótki quiz z narodzin świata (quizizz).

III Realizacja tematu lekcji.
1. Bogowie i ich relacje z ludźmi w różnych religiach (motyw rywalizacji).
2. Streszczenie fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego - pojedynek Apollina z Marsjaszem (s. 112).
3. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz (s. 113).
Omówiono trzy pierwsze strofy.

P.d. Należy przygotować interpretację. Mogą być pomocne zadania analityczno-interpretacyjne (s. 114-115).

L25 (5 XI 2020): Frazeologizmy antyczne (mitologizmy).

Na ocenę:
1. Przedstaw mit o Apollinie i Marsjaszu.
2. Dokonaj interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz. Postaw tezę i ją uzasadnij. Przedstaw plan zdarzeń (wg ćw. 1, s. 114) oraz dwa wybrane zadania z pracy domowej.
3. Analiza frazeologizmów (s. 115)

P.d. Jeden opis sytuacji, do kórej pasuje frazeologizm - w notace z lekcji. Dwa opisy później w zadaniu domowym na Teams.

L26 (9 XI 2020): Tęsknota na wieki - mit o Demeter.

Na ocenę - zadanie w formularzu 01-apollo-marsjasz.

Realizacja tematu lekcji:
1. Definicja archetypu.
2. Mit o Persefonie i Demeter - wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych.
3. Interpretacja tekstu Do Demeter (s. 120).

P.d.
1. Mit o Demeter w ujęciu Parandowskiego (s. 110).
2. S. 121, zad. 6.
3. Str. 121, zad. 7: nr 1-11; zad. 8: nr 12-22; zad. 9: nr 23-33.

L27 (10 XI 2020): Miłość silniejsza niż śmierć (Orfeusz i Eurydyka).

Poprawa Biblii cz. II - zadanie otwarte w formularzu 02.

Analiza p.d.
Mit o Orfeuszu - streszczenie w oparciu o Mitologię Jana Parandowskiego.
Interpretacja utworu Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem (s. 123).
Praca w formularzu 03-orfeusz.
Porównanie zakończenia utworu Kaczmarskiego z mitologiczną opowieścią o Orfeuszu.

Należy mieć przygotowane jeszcze zadania z poprzedniej lekcji (nie były sprawdzane), dzisiejsze z formularza i jedno wybrane s. 124.

L28 (12 XI 2020): Symbolika grecko-rzymska (zwierzęta, rośliny, przedmioty).

Podr. s. 124-125. Opracowanie krzyżówki lub przygotowanie testu na wybranej platformie.

L29 (16 XI 2020): Walka i wojna w Iliadzie.

Na ocenę:
Symbolika grecko-rzymska (jest kilka quizów, są krzyżówki).

Praca z fr. Iliady s. 127 (zad. s. 129, zwłaszcza 5, 7, 8, 9).

L30 (17 XI 2020): Pycha i przebaczenie w Iliadzie Homera.

Analiza p.d. fr. Iliady s. 127 (zad. s. 129, zwłaszcza 5, 7, 8, 9).

Realizacja tematu lekcji
1. Podr. s. 133, zad. 2 (emocje Achillesa wywołane przez prośbę Priama).
2. Zad. 4 (za co Achilles przeprasza nieżyjącego Patroklosa?).
3. Jedno wybrane.

P.d. S. 133, zad. 2, 4, 10.

L31 (19 XI 2020): Siła perswazji - mowa Agamemnona.

Na ocenę: s. 133, zad. 2, 4, 10.

Realizacja tematu lekcji:
1. Perswazyjne użycie języka - perswazja a manipulacja (s. 134).
2. Retoryka i jej początki.
3. Kompozycja mowy.
4. Praca z fr. Iliady s. 136-137, zad. 1. i 2.

L32 (23 XI 2020): Wędrówka w Odysei Homera (Teams, formularze i dokumenty Google).

1. U źródeł kultury śródziemnomorskiej - obraz codzienności w opowieści zakorzenionej w mitach (podr. s. 138).
2. Podróże Odyseusza - basen Morza Śródziemnego (kontekst geograficzny).
3. Między przestrzenią rzeczywistą a fantastyczną - dwupłaszczyznowość świata przedstawionego.
4. Interpretacja fr. Odysei (s. 139-141) - zad. 1-10 s. 142 (wg numerów): dokument Google 01-odyseja.

P.d. Analizujemy wszystkie odpowiedzi i ustosunkowujemy się do nich. Ponadto dwa wybrane zadania z zakresu 11-17, str. 143 (nieparzyści z zakresu zadań nieparzystych, parzyści z zakresu parzystych)

L33 (24 XI 2020): Losy Odyseusza jako przykład toposu homo viator - czy wędrówka może stanowić wartość?

Na ocenę: interpretacja fr. Odysei (s. 139). Uczeń miał wsparcie w postaci odpowiedzi koleżanek i kolegów na pyt. 1-10, s.142 (dokument 01-odyseja).
W drugiej części odpowiedzi uczeń prezentuje wykonanie dwóch wybranych zadań 11-17 s. 143.

Realizacja tematu lekcji - swobodne wypowiedzi, następnie c.d. prezentacji p.d., a zwłaszcza:
- zad. 11, s. 143 (Odyseusz jako homo viator
- zad. 14, s. 143 (wędrówka - wartość).

P.d. Należy być przygotowanym ze wszystkich zadań s. 142-143.

L34 (26 XI 2020): Odyseusz i Penelopa jako archetypy miłości małżeńskiej i wierności (?).

Rozliczenie wszystkich zadań s. 142-143. Rozmowa wokół Odysei.
Przedstaw losy Odyseusza (gdzie był, z kim i o czym rozmawiał, ...) i na tej podstawie wyjaśnij, czego dowiadujemy się o naturze człowieka? Postaraj się w toku wypowiedź przywołać jakiś ciekawy środek stylistyczny i wyjaśnić jego funkcje.

Omówienie problemu wynikającego z tematu (najpierw burza mózgów).

Jeszcze raz będzie sprawdzane zadanie jak dziś (wrzucone na czacie).

L35 (30 XI 2020): Antygona Sofoklesa - tragedia wzorcowa.

1. Co to jest tragedia jako gatunek?
2. Na czym polega zasada trzech jedności?
3. Jak jest przyczyna nieszczęść rodu Labdadików, do którego należy Antygona?

P.d. Formularz 05-antygona-151: zad. 1-5.

L36 (1 XII 2020): Postawy i charaktery Antygony oraz Ismeny - gdzie mogą tkwić przyczyny odmienności?

1. Na ocenę: interpretacja fr. Antygony.
2. Komentarz do zadań 1-5 w dokumencie 02-antygona-151.

3. Cele lekcji:
a) porównanie postaw Antygony i Ismeny.
b) interpretacja wybranych fragmentów tekstu i poszukiwanie w nich argumentów do tematu - wskazywanie przyczyn odmienności postaw.
Zad. 7-8 s. 151 w zeszycie; zad. 9-16 w formularzu 06-antygona-151-cd (numery 1-16 zad. nieparzyste, numery 17-31 zadania parzyste).

L37 (3 XII 2020): Racje Antygony wobec racji Kreona.

1. Analiza wpisów w formularzu 06-antygona-151-cd (numery 1-16 zad. nieparzyste, numery 17-31 zadania parzyste).
2. Podr. s. 152-154; praca w dokumencie 03-antygona-racje (jest precyzyjny przydział.

P.d. Obowiązują wszystkie zad. s. 154-155. Trzeba się odnieść do odpowiedzi w dokumencie 03.

L38 (7 XII 2020): Racje Kreona przeciw racjom Antygony.

Na ocenę: zad. s. 154-155 (ustosunkowanie się do odpowiedzi w dokumencie 03-antygona-racje).
Cele lekcji. Uczeń:
1. Zna kontekst historyczno-polityczny dotyczący systemu sprawowania władzy w Atenach i Tebach.
2. Potrafi zinterpretować wskazany fragment tragedii antycznej, rozwijając pojawiające się w nim problemy dotyczące racji bohaterów.
Przebieg lekcji:
1. Praca z fr. podr. s. 156 (Ateny - demokracja, Teby - porządek despotyczny, monarchia).
2. Interpretacja fr. tekstu (wypowiedzi poszczególnych bohaterów) - wyodrębnianie problemów.

P.d. S. 159, zad. 4, 5, 6, 8, 9 12.

L39 (8 XII 2020): Hybris, wina tragiczna i ironia tragiczna - interpretacja Antygony Sofoklesa.

Cele lekcji. Uczeń:
1. Rozumie i potrafi stosować w wypowiedzi pojęcia: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna.

2. Przedstawia racje bohaterów, opowiada się za jednym z nich i uzasadnia swoje zdanie.

Przebieg lekcji:
1. Definicja pojęć: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna (s. 159).
2. Praca nad zadaniami:
a) w ramach p.d. uczniowie mieli s. 159, zad. 4, 5, 6, 8, 9 12.
b) z wartości i postaw zad. 13, 14 s. 159.

P.d. Obowiązuje umiejętność interpretacji fr. Antygony.

L40 (10 XII 2020): Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

Teatr gecki - podsumowanie:
1. Z którym elementem teatru greckiego związany jest wyraz scena?
2. Jakie dwie funkcje pełniła maska teatralna?
3. W jakim celu stosowano koturny i długie płaszcze aktorskie?

Realizacja tematu:
1. Dzieje Herodota z Halikarnasu arcydzieło prozy greckiej i źródło wiedzy historycznej oraz kulturowej (s. 168).
2. Sylwetka Ryszarda Kapuścińskiego i jego dokonania reporterskie.
3. Relatywizm i pluralizm kulturowy zamiast etnocentryzmu i ksenofobii (pojęcia s. 171).
4. Praca z tekstem:
a) zadania analityczne 1-5 (s. 171)(w zeszycie),
P.d. 171, zad. 1-5, jeśli któreś z nich za trudne, zastępujemy zad. 7-9.

L41 (14 XII 2020): Ksenofobia czy pluralizm kulturowy?

1. Analiza p.d..
2. Realizacja tematu lekcji.

P.d. S. 171/14 w zeszycie.

L42 (15 XII 2020): Epikureizm i stoicyzm Horacego.

Zamknięcie rozważań o Grecji - film o starożytnej Grecji (ok. 10').

1. Pieśń jako gatunek (s. 184).
2. Sylwetka Horacego - rola Mecenasa.
3. Między epikureizmem a stoicyzmem.
4. Interpretacja Pieśni zimowej (s. 186). Tym razem najpierw analiza zadań i fotografii Piazza del Popolo (dawnego Pola Marsowgo) w Rzymie. Następnie redagowanie tezy i argumentów.

P.d. Interpretacja wskazanych strof.

L43 (17 XII 2020): Trwałe i ulotne wartości w życiu człowieka - interpretacja pieśni Horacego Do Mecenasa.

1. Na ocenę: interpretacja Pieśni zimowej Horacego (s. 186).
2. Praca z tekstem Do Mecenasa (s. 188).

P.d. Należy się przygotować do interpretacji strof.

L44 (21 XII 2020): Wnioski z przebiegu dotychczasowej pracy zdalnej, w tym wnioski z analizy wpisów w formularzach i dokumentach.

1. Sprawdzenie.Interpretacja wiersza Horacego Do Mecenasa (s. 188).
2. Realizacja tematu.
3. W razie dyspozycji czasem interpretacja wiersza Horacego Do Pompejusza Grosfusa (s. 190).

L45 (21 XII 2020): Poeta natchniony: Horacy, Wzniosłem pomnik.

1. Kontekst literacki (s. 192).
2. Interpretacja wiersza Wzniosłem pomnik (s. 193) metodą koła interpretacji.

L46 (22 XII 2020): Horacy jako wychowawca (Ojczyzna - okrętem).

1. Sprawdzenie umiejętności interpretacji fr. wybranych wierszy Horacego.
2. Kontekst historyczny poezji patriotycznej Horacego (s. 195).
3. Interpretacja wiersza Ojczyzna - okrętem (s. 195).

LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE - NOWA PODSTAWA - WYKAZ OD STR. 25

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNEPOWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021