Klasa pierwsza technikum (h) lekcje live

L01 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna: lektury (terminarz), cele, formy pracy...

L02 (3 IX 2020): Co to znaczy zrozumieć tekst?

Swobodne wypowiedzi uczniów, będące próbą odpowiedzi na pytanie z tematu.
Czym jest analiza, czym interpretacja, a czego dotyczy wartościowanie i ocenianie (komentarz nauczyciela).
Praca z fr. Odysei Homera (s. 9). Uczniowie próbują przejść przez wymienione fazy: analizy, interpretacji, wartościowania. Warto wykorzystać pytania pod tekstem.

Konteksty i ich znaczenie w toku interpretacji.
Sposoby obecności problematyki egzystencjalnej w utworze.

L03 (4 IX 2020): Klasyfikacje literatury.

1. Wyznaczniki literatury - swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyróżników utworów literackich, czyli tzw. literatury pięknej.
2. Rodzaje literackie - analiza tabeli (s. 13).
3. Praca z tekstami: fr. Odysei Homera i wiersz Żona Lota Wisławy Szymborskiej:
- porównanie konstrukcji osób mówiących (podmiotów wypowiedzi),
- cechy rodzajowe,
- kwestie czasu.

P.d. Wybierz utwór literacki i dokonaj jego charakterystyki rodzajowej. Również zad. 7. s. 17.

L04 (9 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie.

L05 (10 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie - część II (rozprawka).

L06 (11 IX 2020): Znaki wokół nas.

1. Pojęcie znaku (element znaczący i znaczony).
2. Rodzaje znaków:
a) oznaki (symptomy),
b) znaki umowne:
- symboliczne (konwencjonalne, arbitralne),
- ikoniczne (ikonograficzne).
3. Znaki języka naturalnego.

Praca w wybranej formie. Grupa ma wybór: odpowiedzi na pytania s. 19 lub praca zadaniem projketowym (s. 20) - projekt pisma obrazkowego służącego do tłumaczenia wiersza Leopolda Staffa Ogród przedziwny.

L07 (16 IX 2020): Język - narzędzie porozumienia.

1. Akt komunikacji (analiza schematu).
2. Funkcje języka.

Pozakomunikacyjne funkcje języka:
a) funkcja sprawcza (performatywna),
b) funkcja magiczna.

P.d. Zabierz na następną lekcję Biblię. Wybierz na zasadzie przypadku jakiś fragment biblijny i zastanów się nad jego wymową i związkiem z Twoim życiem.

L08 (17 IX 2020): Biblijne źródła kultury europejskiej.

Rozmowa wstępna o Biblii w oparciu o pracę domową.
1. Czas powstania Biblii.
2. Podział ksiąg biblijnych.
3. Pochodzenie wyrazu Biblia. 4. Pojęcia sacrum i profanum.
5. Styl biblijny.

P.d. Praca z tekstem Anny Świderkówny Rozmowy o Biblii (zad. s. 28).

L09 (18 IX 2020): Historia Abrahama.

Rdz 22,1-18. Tok pracy (s. 38-39): analiza, interpretacja, wartości i postawy, wypowiedź pisemna.

P.d. Pozostałe zadania. Przeanalizować materiał s. 38-41.

L10 (23 IX 2020): Cierpienie w Biblii – Księga Hioba.

Na ocenę: historia Abrahama (analiza i interpretacja tekstu, odpowiedzi na wybrane pytania).
Forma gatunkowa i kontekst religijny Księgi Hioba (s. 46) - praca z podręcznikiem.
. Praca z fr. Księgi Hioba (s. 47) wg zadań z zakresu analizy, interpretacji.

1. Sytuacja egzystencjalna Hioba.
2. Analiza języka.

3. Na czym polega główny problem i zarazem przesłanie Księgi Hioba?

P.d. S. 48. Można pominąć jedno zadanie z zakresu 1-12.

L11 (24 IX 2020): Życie, śmierć i los – Księga Koheleta.

1. Tytuł księgi.
2. Środki artystyczne.
3. Formułowanie praw przyrody.
P.d. Zad. s. 53-54. Propozycje interpretacyjne: Fernando Vicente, Vanitas (s. 53), Mural z motywem vanitas z Malezji (s. 54).

L12 (25 IX 2020): Miłość nie tylko duchowa (Pieśń nad Pieśniami).

Interpretacja fr. tekstu s. 59: 1. Sens dosłowny i alegoryczny relacji między Oblubieńcem a Oblubienicą (s. 59). 2. Analiza porównań.

P.d. zad. 8.
Dla ochotników wiersze Stachury i Poświatowskiej.

L13 (30 IX 2020): Świat poezji biblijnej – psalmy.

Na ocenę: wokół Pieśni nad Pieśniami.

Podr. s. 65.
Psalm 47 - interpretacja samodzielna (można korzystać z zadań, ale nie trzeba).
Psalmy w wykonaniu Małgorzaty Hutek.

P.d. Interpretacja utworu Chwalmy Pana Agnieszki Osieckiej (s. 69). S. 70, zad. 1-8. Jedno można pominąć.

L14 (1 X 2020): Biblijna wizja końca świata.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij, na czym polega sens dosłowny i alegoryczny Pieśni nad Pieśniami.
2. Jaki obraz Boga i człowieka wyłania się z Psalmu 13 i Psalmu 47?
3. Dokonaj interpretacji wiersza Chwalmy Pana Agnieszki Osieckiej.

Realizacja tematu lekcji (podr. s. 76).
1. Geneza Apokalipsy św. Jana.
2. Apokalipsa jako gatunek. Etymologia nazwy gatunku.
3. Cel, dla którego Apokalipsa św. Jana zostła napisana.
4. Element wizyjny w utworze - definicja wizji.

P.d. Przygotować interpretację fr. Można skorzystać z zadań lub samodzielnie interpretować.

L15 (2 X 2020): Biblia w literaturze i kulturze - powtórzenie wiadomości.

Podr. s. 80. Podsumowanie zagadnień, wskazanie sposobów przygotowania się do sprawdzianu.
Działanie dodatkowe (w przypadku dyspozycji czasem): interpretacja wiersza Psalm Wisławy Szymborskiej (s. 74).

L16 (7 X 2020): Biblia - praca klasowa.

L17 (8 X 2020): Analiza tekstu nieliterackiego (Gerhard Lohfink, Wielość gatunków i form biblijnych).

Analiza tekstu nieliterackiego. Zad. s. 83.
P.d. Zad. Napisz tezę interpretacyjną do wiersza Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej (s. 86)..

L18 (9 X 2020): Tworzenie własnego tekstu (wypowiedź ustna na podstawie interpretacji obrazu Pietera Bruegla Wieża Babel oraz wiersza Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej).

Analiza tez interpretacyjnych przygotowanych przez uczniów.

Uczniowie w początkowej fazie pracują nad obrazem nie korzystają z podręcznika.

P.d. Przygotowanie zad. 1. s. 84. Uczeń korzysta tylko z tekstu Wisławy Szymborskiej (s. 86).

L19 (15 X 2020): Źródła literatury – antyk.

Praca z podr. Redagowanie punktu do wstępu (s. 88). Sporządzanie notatek - wybór najważniejszych faktów. Problem pojęcia poezja definiowanego przez Arystotelesa jako sztuka naśladowcza. 1. Okresy literatury antycznej:
a) okres archaiczny (IX-VI w. p.n.e.),
b) okres klasyczny (V-IV w. p.n.e.,
c) okres hellenistyczny (III-I w. p.n.e.),
d) okres rzymski (I w. p.n.e.-V w. n.e.).
2. W jaki sposób Arystoteles rozumiał poezję?
3. Tematyka literatury greckiej.
4. Wiersz antyczny - heksametr.
5. Związek literatury z muzyką.

P.d.
1. Znajdź w mitologii greckiej przykład potwierdzający związek literatury z muzyką.

L20 (16 X 2020): Tematyka miłosna i patriotyczna w liryce greckiej (Safona, Tyrtajos).

Praca nad wierszem Safony (s. 92):
Zadania: 1, 2, s. 92
Praca nad wierszem Tyrtajosa (s. 94):
Zadania: S. 94 zad. 2, 3, 4, 5, 6.

P.d.
1. Obowiązuje znajomość losów Orfeusza.
2. Zad. 9 lub 10. s. 94. Do wyboru.

L21 (21 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (Biblia).

I Przedstawienie wniosków z analizy pracy klasowej
1. Frazeologizmy biblijne sprawiają problem. Polecenie zredagowania zdań ze związkami frazeologicznymi zostało niewłaściwie zinterpretowane.
2. Pojawiły się rażące błędy ortograficzne np. w wyrazach: Biblia, Nowy Testament, Stary Testament, ... .
II Wnioski z zadania 9. lub 10. s. 92.

P.d. s. 96, zad. 1-6.

L22 (28 X 2020): Filozofia sztuką życia.

Rozmowa o Sokratesie, jego poglądach i postawie.
S. 96-97, zad. 1-6 oraz 9.

P.d. s. 109, trzy wybrane zadania.

L23 (29 X 2020): Mit o złotym wieku.

I Wprowadzenie do lekcji - interpretacja graffiti PichiAvo (s. 107): rozpoznawanie, którego z bogów greckich przedstawia graffiti, refleksje o obecności (nieobecności) sztuki klasycznej we współczesnym świecie.
II Praca z podręcznikiem (s. 107).
1. Czym jest mit?
2. Jak Grecy postrzegali świat?

P.d.
Zadania są w pliku. Jeśli ktoś nie ma dostępu do pliku, to robi je w zeszycie.
Str. 109, zad. 1 - nr 1, 15; zad. 2 - nr 2, 16; zad. 3 - nr 3, 17; zad. 4 - nr 4, 18, zad. 5 - nr 5, 19, zad. 6 - nr 6, zad. 7 - nr - 7, zad. 8 - nr 8, zad. 9 - nr 9, zad. 10 - nr 10.
Należy się zapoznać z odpowiedziami koleżanek i kolegów i być gotowym ze wszystkich zadań.

L24 (30 X 2020): Pojedynek bez szans na zwycięstwo (Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz).

Na ocenę: zadania s. 109 (wszystkie), ale szczególnie ważne są zadanie przydzielone i wybrane przez uczniów.

W jaki sposób mitologia grecka przedstawia obraz początku świata i pojawienia się w nim człowieka? Jaki obraz człowieka wyłania się z wyobrażeń greckich?
Zad. 6
Zad. 11.
Zad. 12. lub 13.

Cele lekcji i realizacja tematu:
1. Bogowie i ich relacje z ludźmi w różnych religiach (motyw rywalizacji).
2. Streszczenie fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego - pojedynek Apollina z Marsjaszem (s. 112).
3. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz (s. 113).
4. Zadania analityczno-interpretacyjne (s. 114-115):
zad. 2 i 3.
P.d.
1. Zad. s. 114-115 (zad. 1, 4,5,6 i jedno wybrane z zakresu 7-9)

L25 (4 XI 2020): Poprawa sprawdzianu z Biblii (tesportal.pl).

I Sprawdzian (testportal.pl).
II Prezentacja p.d. - zad. s. 114-115 (zad. 1, 4,5,6 i jedno wybrane z zakresu 7-9)

P.d. Mitologizmy s. 115. Jeszcze zad. 7, 8, 9 (s. 115) - z nich było jedno do wyboru.

L26 (5 XI 2020): Frazeologizmy antyczne (mitologizmy).

Na ocenę:
1. Przedstaw mit o Apollinie i Marsjaszu.
2. Dokonaj interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz. Postaw tezę i ją uzasadnij. Przedstaw plan zdarzeń (wg ćw. 1, s. 114) oraz dwa wybrane zadania z pracy domowej.
3. Jeszcze zad. 7, 8, 9 (s. 115) - z nich było jedno do wyboru.


Analiza frazeologizmów (s. 115)

P.d. Umieć opowiedzieć mit o Demeter i Persefonie (na lekcji omówiono s. 110-111 z Parandowskiego).

L27 (6 XI 2020): Tęsknota na wieki - mit o Demeter.

Temat podano na poprzedniej lekcji (i omówiono s. 110-111 z Parandowskiego).
I Praca w formularzu 01-demeter: s. 121, zad. 4, 5, 6.
Na ocenę: opowiadanie o Demeter i Persefonie oraz zadania w formularzu.

1. Definicja archetypu.
2. Mit o Persefonie i Demeter - wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych.
3. Interpretacja tekstu Do Demeter (s. 120).

P.d. Losy Orfeusza z Parandowskiego.

L28 (12 XI 2020): Miłość silniejsza niż śmierć (Orfeusz i Eurydyka).

1. Analiza p.d. - mit o Orfeuszu - streszczenie w oparciu o Mitologię Jana Parandowskiego.
2. Interpretacja utworu Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem (s. 123).
3. Praca w formularzu (zad. 3, 5, 7, s. 124): 02-orfeusz.
Porównanie zakończenia utworu Kaczmarskiego z mitologiczną opowieścią o Orfeuszu.

P.d. Obowiązuje znajomość mitu z Parandowskiego. Zad. 3, 5, 7 oraz jedno wybrane s. 124.

L29 (13 XI 2020): Symbolika grecko-rzymska (zwierzęta, rośliny, przedmioty).

Podr. s. 124-125 - analiza symboliki.

Quizizz (dwa quizy).

P.d. Iliada.

L30 (18 XI 2020): Walka i wojna w Iliadzie.

Na ocenę:
1. Przypomnij mit o Demeter i Persefonie i wyjaśnij, w jaki sposób mit ten mówi o zjawiskach przyrodnicznych oraz co mówi o człowieku.
2. Symbolika grecko-rzymska.
Praca z fr. Iliady s. 127 (zad. s. 129, 5, 7, 8, 9).

P.d. Na dst cztery zadania wskazane w formularzu, na db - jedno dodatkowe, na bdb - dwa dodatkowe. Wysoko ceniona będzi znajomość przyczyn odstąpienia Achillesa od walki.

L31 (19 XI 2020): Pycha i przebaczenie w Iliadzie Homera.

Na ocenę: na dst cztery zadania wskazane w formularzu, na db - jedno dodatkowe, na bdb - dwa dodatkowe. Wysoko ceniona będzi znajomość przyczyn odstąpienia Achillesa od walki.

Realizacja tematu lekcji
1. Podr. s. 133, zad. 2 (emocje Achillesa wywołane przez prośbę Priama).
2. Zad. 4 (za co Achilles przeprasza nieżyjącego Patroklosa?).
3. Jedno wybrane.

P.d. S. 133. zad. 2 (w zeszycie z lekcji), 4, 10, 11.

L32 (20 XI 2020): Siła perswazji - mowa Agamemnona.

Na ocenę: s. 133, zad. 2, 4, 10, 11.

Realizacja tematu lekcji:
1. Perswazyjne użycie języka - perswazja a manipulacja (s. 134).
2. Retoryka i jej początki.
3. Kompozycja mowy.
4. Praca z fr. Iliady s. 136-137, zad. 1. i 2.

P.d. S. 137 zad. 1, 2, 3 (formularz 04-mowa-agamemnona, do 21 XI do godz. 16.00).
Z mitologii o koniu trojańskim.

L33 (25 XI 2020): Wędrówka w Odysei Homera (Teams, formularze i dokumenty Google).

1. U źródeł kultury śródziemnomorskiej - obraz codzienności w opowieści zakorzenionej w mitach (podr. s. 138).
2. Podróże Odyseusza - basen Morza Śródziemnego (kontekst geograficzny).
3. Między przestrzenią rzeczywistą a fantastyczną - dwupłaszczyznowość świata przedstawionego.
4. Interpretacja fr. Odysei (s. 139-141) - zad. 1-10 s. 142 (wg numerów): dokument Google 02-odyseja.

P.d. Analizujemy wszystkie odpowiedzi i ustosunkowujemy się do nich. Ponadto wybieramy jedno zadanie z zakresu 11-17 (parzyści z parzystych, nieparzyści z nieparzystych).

L34 (26 XI 2020): Losy Odyseusza jako przykład toposu homo viator - czy wędrówka może stanowić wartość?

Na ocenę: interpretacja fr. Odysei (s. 139). Uczeń miał wsparcie w postaci odpowiedzi koleżanek i kolegów na pyt. 1-10, s.142 (dokument 02-odyseja). Do tego jedno pytanie z zakresu 11-17 (parzyści z parzystych, nieparzyści z nieparzystych).
Zagadnienie kluczowe: przedstaw losy Odyseusza (gdzie był, z kim i o czym rozmawiał, ...) i na tej podstawie wyjaśnij, czego dowiadujemy się o naturze człowieka? Postaraj się w toku wypowiedź przywołać jakiś ciekawy środek stylistyczny i wyjaśnić jego funkcje.

Realizacja tematu lekcji - swobodne wypowiedzi oraz jeszcze raz (jeśli nie pojawiły się w ramach sprawdzania) zad.:
- 11, s. 143 (Odyseusz jako homo viator
- 14, s. 143 (wędrówka - wartość).

P.d. Obowiązują już wszystkie zad. s. 143: 11-17.

L35 (27 XI 2020): Antygona Sofoklesa - tragedia wzorcowa.

1. Tragedia jako gatunek.
2. Respektowanie zasady trzech jedności.
3. Kontekst mitologiczny.

P.d. Obowiązują zad. 1-12 s. 151 (dwa można pominąć, omówiono 1. i 2.).

L36 (2 XII 2020): Postawy i charaktery Antygony oraz Ismeny - gdzie mogą tkwić przyczyny odmienności?

1. Na ocenę: interpretacja fr. Antygony i zad. 1-12 s. 151.
2. Cele lekcji:
a) porównanie postaw Antygony i Ismeny.
b) interpretacja wybranych fragmentów tekstu i poszukiwanie w nich argumentów do tematu - wskazywanie przyczyn odmienności postaw.
3. Zad. 13-16 w dokumencie 03-antygona-151 (wg przydzielonych numerów).

P.d. Zad. 1-3 s. 154 oraz jedno wybrane z zakresu 4-7.

L37 (3 XII 2020): Racje Antygony wobec racji Kreona.

1. Analiza p.d. - zad. 1-3 s. 154 oraz jedno wybrane z zakresu 4-7.
P.d. Obowiązują wszystkie zad. s. 154-155.

L38 (4 XII 2020): Racje Kreona przeciw racjom Antygony.

Na ocenę:
1. Porównaj Antygonę i Ismenę oraz wyjaśnij, czym kierowała się Antygona w swoim postępowaniu.
lub (zgodnie z zasadami indywidualizacji)
2. Antygona - bohaterka, która wzbudza podziw, kontrowersje czy też inne emocje lub odczucia współczesnego człowieka.

Cele lekcji. Uczeń:
1. Zna kontekst historyczno-polityczny dotyczący systemu sprawowania władzy w Atenach i Tebach.
2. Potrafi zinterpretować wskazany fragment tragedii antycznej, rozwijając pojawiające się w nim problemy dotyczące racji bohaterów.
Przebieg lekcji:
1. Praca z fr. podr. s. 156 (Ateny - demokracja, Teby - porządek despotyczny, monarchia).
2. Interpretacja fr. tekstu (wypowiedzi poszczególnych bohaterów) - wyodrębnianie problemów.

L39 (9 XII 2020): Hybris, wina tragiczna i ironia tragiczna - interpretacja Antygony Sofoklesa.

Cele lekcji. Uczeń:
1. Rozumie i potrafi stosować w wypowiedzi pojęcia: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna.

2. Przedstawia racje bohaterów, opowiada się za jednym z nich i uzasadnia swoje zdanie.

Przebieg lekcji:
1. Definicja pojęć: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna (s. 159).
2. Praca nad zadaniami z wartości i postaw (12, 13, 14 s. 159: formularz 06-antygona...).

P.d. Obowiązuje umiejętność interpretacji fr. Antygony i zadania.

L40 (10 XII 2020): Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

Teatr gecki - podsumowanie:
1. Z którym elementem teatru greckiego związany jest wyraz scena?
2. Jakie dwie funkcje pełniła maska teatralna?
3. W jakim celu stosowano koturny i długie płaszcze aktorskie?

Realizacja tematu lekcji:
1. Dzieje Herodota z Halikarnasu arcydzieło prozy greckiej i źródło wiedzy historycznej oraz kulturowej (s. 168).
2. Sylwetka Ryszarda Kapuścińskiego i jego dokonania reporterskie.
3. Relatywizm i pluralizm kulturowy zamiast etnocentryzmu i ksenofobii (pojęcia s. 171).
4. Praca z tekstem:
a) zadania analityczne 1-5 (s. 171)(w zeszycie),
b) zadania z interpretacji 7, 8, 9: formularz 07-kapuściński-podróże-z-herodotem,
c) analiza wspólna materiału w dokumencie 05-kapuściński-z-form-07.

P.d. 171, zad. 1-5, jeśli któreś z nich za trudne, zastępujemy zad. 7-9 w formularzu 07.

L41 (11 XII 2020): Ksenofobia czy pluralizm kulturowy?

1. Analiza dokumentu 05-herodot-kapuściński-z-form-07 (wg numerów, zad. 11 nr 6, 16, 26). Zad. 12, 13 wszyscy w zeszytach).
2. Realizacja tematu - formularz 08-kapuściński-herodot (zad. 10-13, s. 171).

P.d. S. 171/14 w zeszycie.

L42 (16 XII 2020): Epikureizm i stoicyzm Horacego.

Zamknięcie rozważań o Grecji - film o starożytnej Grecji (ok. 10').

1. Pieśń jako gatunek (s. 184).
2. Sylwetka Horacego - rola Mecenasa.
3. Między epikureizmem a stoicyzmem.
4. Interpretacja Pieśni zimowej (s. 186). Tym razem najpierw analiza zadań i fotografii Piazza del Popolo (dawnego Pola Marsowgo) w Rzymie.

P.d. Interpretacja wiersza.

L43 (17 XII 2020): Trwałe i ulotne wartości w życiu człowieka - interpretacja pieśni Horacego Do Mecenasa.

1. Na ocenę: interpretacja Pieśni zimowej Horacego (s. 186).
lub
prezentacja PP.
2. Praca z tekstem Do Mecenasa (s. 188).

P.d. Zad. 1-6, s. 186.

L44 (18 XII 2020): Poeta natchniony: Horacy, Wzniosłem pomnik.

1. Interpretacja wiersza Horacego Do Pompejusza Grosfusa (s. 190):
2. Kontekst literacki (s. 192).
3. Interpretacja wiersza Wzniosłem pomnik (s. 193) metodą koła interpretacji.POWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021