Klasa druga technikum lekcje live

L01 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna: lektury (terminarz), cele, formy pracy...

L02 (3 IX 2020): Raczej umrzeć niż popaść w osławę… . Roland jako wzór rycerza średniowiecznego (Pieśń o Rolandzie).

1. Początki europejskiego etosu rycerskiego w starożytnej Grecji (Homera Iliada, Odyseja
2. Porównanie etosu rycerza średniowiecznego z etosem rycerza antycznego.
3. Tło historyczne Pieśni o Rolnadzie.
4. Pieśń o Rolandzie jako gatunek: "chanson de geste".
Miecz Rolanda - Durendal.
5. Obraz śmierci w utworze (symbolika i fizjologia).

Praca z fr. tekstu s. 356:
- swobodne wypowiedzi uczniów o charakterze interpretacyjnym,
- przydział lub wybór pytań s. 357 - cel zasadniczy: odnalezienie elementów etosu rycerskiego.

Zad. Przygotuj wypowiedź, w której wykażesz, że w podanym fr. Pieśni o Rolandzieobecne są elementy etosu rycerskiego. Pytania pod tekstem potraktuj jako koło ratunkowe.
     Z reakcji Rolanda na propozycję Oliwiera, żeby wezwać wojska Karola ("zadzwoń w róg"), wynika, że wartością podstawową jest u niego honor i lęk przes posądzeniem o tchórzostwo. Z jego wypowiedzi ("będę walił tysiąci siedemset razy i ujrzycie Durendala we krwi") wynika, że kolejną istotną wartością jest męstwo. Ten system wartości potwierdza jego zachowanie na wzgórzu. Nosi ono znamiona działań symbolicznych: zwrócenie twarzy w kierunku wrogów ma oznaczać odwagę i zwycięstwo, uderzanie się w piersi jest wyznaniem wiary, podobnie gest wyciągnięcia rękawicy w do Boga za pośrednictwem aniołów.

L03 (3 IX 2020): Renesans - odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka.

Celem lekcji jest poznanie rysów nowej epoki - renesansu. W początkowej fazie lekcji uczniowie próbują sami dostrzec cechy odrodzenia.

Ćw. wstępne. Na podstawie analizy obrazu Leonarda da Vinci Dama z gronostajem zaproponuj cechy nowej epoki, które zauważasz na obrazie.
    Widać wyraźnie, że renesans ceni piękno ludziego ciała. Jest z pewnością epoką opartą na zasadach klasycznych: umiar, symetria, roztropność. Naszyjni i gronostaj sugerują związek człowieka z kulturą i przyrodą (oswojoną).

Analiza danych s. 12-15 - wprowadzenie nauczyciela.
Czas trwania epoki (Włochy od drugiej połowy XIV w., Polska - XVI w.; symboliczne daty: 1453 - upadek cesarstwa wschodniorzymskiego; ok. 1450 wynalezienie czcionki przez Johanna Gutenberga; 1492 - odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba).

Idee i hasła renesansu:
- homo sum et nihil humanum a me alienum esse puto (człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce),
- imitatio antiquorum (naśladowanie starożytnych),
- ad fontes (do źródeł)
Reformacja i jej skutki.
Renesansowy ideał człowieka (s. 18).
- godność, sława, indywidualizm, wolność, wiedza, możliwości intelektualne, przyjaźń, piękno ciała.
Interpretacja grafiki s. 18.

L04 (4 IX 2020): Jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście człowieka… . Filozofia renesansu.

1. Porównanie humanizmu renesansowego i scholastyki średniowiecznej (s. 21).
- sprawy ludzkie - sprawy "boskie",
- praktycyzm - problematyka abstrakcyjna (teologiczna),
- obserwacja rzeczywistości - przestrzeń abstrakcji intelektualnych oderwanych od rzeczywistości,
- prosota i komunikatywność - komplikacja.

2. Tekst Mirandoli O godności człowieka (s. 22):
a) epitety i peryfrazy oraz ich funkcje,
b) sposób odniesień do Boga (renesansowy a średniowieczny stosunek człowieka do Boga),
c) o jakich możliwościach człowieka jest mowa w tekście?

Uczniowie pracują w trzech grupach.

P.d. Machiavelli, Książę (zad. 1-3, s. 25).

L05 (9 IX 2020): Praw mają bardzo mało, a jednak wystarczają one…. Utopia - nowy, lepszy (?) świat.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij pojęcie "humanizm".
2. Przedstaw koncepcję człowieka zaproponowaną przez Mirandolę.
3. Zad. 1-3 s. 23: omów koncepcję Machiavellego.
4. Moje spojrzenie na renesans:
a) co mnie zaskoczyło,
b) co mi się szczególnie spodobało,
c) co mnie zaniepokoiło.

Uwaga! Zadaniem czwartym można zastąpić jedno z trzech pierwszych zadań.

Praca z fr. Utopii Tomasza Morusa (s. 26).
1. Jak wyglądały kwestie własnościowe w Utopii? Jak je oceniacie?
2. Wyciągnij wnioski na temat codziennego życia mieszkańców Utopii.

P.d.
1. S. 29, zad. 8.
2. S. 34, zad. 1.

L06 (10 IX 2020): Dwoja radość…. Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego ukazany w Żywocie człowieka poczciwego.

Sprawdzenie p.d.

Podr. s.31 - praca z tekstem.

Sprawdzenie rozumienia zdania Reja: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".
Język gęsi, czyli jaki ...

Zad. 2-4, s. 34.

L07 (10 IX 2020): Renesansowe i współczesne spojrzenia na rodzinę: Mikołaj Rej i Ewa Lipska.

Podanie celów lekcji:
1. Interpretacja wiersza Może będzie lepiej Ewy Lipskiej - postawienie tezy i podanie argumentów oraz określanie funkcji środków stylistycznych.
2. Wskazanie różnic w ukazaniu rodziny przez Reja i Lipską - argumentacja.
Realizacja celów
Ad. 1) Wykonanie zad. 1. s. 35 - ostatni podpunkt to formułowanie i uzasadnianie tezy.

plik form-003-rej-lipska-rodzina

Ad. 2) Wykonanie zad. 2., s.35 - wskazanie różnic i argumentacja.

plik zdal-1g-016-rej-lipska- różnice

IV Praca domowa
Interpretacja obrazu Mona Lisa Leonarda da Vinci (s. 37). Które z pytań ze s. 38 było dla Ciebie inspirujące?

L08 (11 IX 2020): Mona Lisa Leonarda da Vinci. Sekretne treści arcydzieła renesansu.

Na ocenę (można zastosować inną strategię: uczeń ma prawo zrezygnować z odpowiedzi, otrzymuje wówczas minusa, kolejny uczeń wylosowany, który zdecyduje się na odpowiedź, otrzymuje propozycję oceny, z której może zrezygnować, przy czym w ramach rekompensaty dostaje określoną liczbę plusów: przy ocenie dwa jest to jeden plus, przy ocenie trzy - dwa itd.):
W jaki sposób artyści różnych epok przedstawiają rodzinę? Omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty kultury.

Prezentacja swoich spostrzeżeń z pracy domowej - Mona Lisa.
Wprowadzenie w tok interpretacji pojęć: perspektywa, perspektywa linearna i powietrzna (przedmioty widziane z daleka tracą ostrość), sfumato (lekko zamazane rysy postaci).
Uzasadnij tezę, że Mona Lisa jest antropocentryczną malarską refleksją o człowieku i naturze.
Twórcy renesansowi byli zdania - naśladując starożytnych - że doskonale i harmonijnie zbudowany człowiek jest rodzajem mikrokosmosu. Między nim a przyrodą istnieje bardzo silne powiązanie i wzajemne przenikanie.

P.d. S. 39 (sylwetki: Kopernik, Michał Anioł, ...).

L09(16 IX 2020): Nie porzucaj nadzieje…. Optymizm renesansowego humanisty.

I Realizacja tematu lekcji - część A:
1. Zbieżności ze stoicyzmem.
2. Światopogląd renesansowego humanisty.
3. Symbolika elementów przyrody.

I Realizacja tematu lekcji - część B:
Zad. s. 43 - uszczegółowienie analizy i interpretacji. III Praca domowa:
Interpretacja pieśni [Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] s. 44.

L10 (17 IX 2020): Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…. Renesansowy klasycyzm i motywy horacjańskie w Pieśni XXIV z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego.

I Na ocenę:
1. Interpretacja wiersza [Nie porzucaj nadzieje...] Jana Kochanowskiego (s. 41).
W miarę możliwości czasowych drugi uczeń może zinterpretować wiersz[Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] (s. 44).

II Realizacja tematu lekcji - interpretacja wiersza s. 48:
1. Klasycyzm w szerokim sensie: przejrzystość stylu, harmonia, prostota środków wyrazu - a to wszystko przejęte z kultury antycznej, stanowiącej źródło wzorców.
2. Pieśń XXIV jako parafraza tekstu Horacego i jako utwór metapoetycki.

Uczniowie sami decydują o toku pracy a) b) lub c) trwającej ok. 15'.
a)zadania 1-9, s. 49-50,
b)koło interpretacji,
c)analiza każdej strofy.
Te sposoby gromadzenia materiału mają doprowadzić do zredagowania tezy i argumentów oraz określenia funkcji środków stylistycznych.

L11 (17 IX 2020): Renesansowy klasycyzm i jego echa w poezji późniejszych epok (Przedśpiew Leopolda Staffa).

I Na ocenę: interpretacja fr. Pieśni XXIV (strofy: 1, 2, 3, 5).
II Analiza pracy domowej:
1. Omówienie tez interpretacyjnych do wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 51).
- uczniowie wybierają tezę i zapisują pod nią argumenty (mogą się pojawić maksymalnie trzy wpisy przy każdej tezie,
- uczniowie, którzy nie zdążyli zapisać argumentów, idą do pozycji ŚRODKI STYLISTYCZNE - i tam wskazują je i określają funkcje.
2. Analiza (kim jest podmiot liryczny, wskazywanie oksymoronu i określanie funkcji, związek utworu z renesansem).

P.d. Uczniowie przygotowują interpretację wiersza metodą koła interpretacji lub analizy strofa po strofie.

L12 (18 IX 2020): Pokoju mieć nie mogę… . Miłość w literaturze dawnej i współczesnej.

I Wprowadzenie do tematu: w jaki sposób artyści przedstawiają miłość? (Swobodne wypowiedzi uczniów, służące przypomnieniu tekstów kultury zawierających motyw miłości i różne jego ujęcia).

II Praca z tekstami (w trzech grupach):
Francesco Petrarka, Sonet 85 (s. 59):
Jan Kochanowski, [Nie zawżdy, piękna Zofija...] (s. 60):
Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśń I (s. 61):
P.d. Co łączy teksty analizowane na lekcji? Odpowiedz na dwa wybrane pytania zamieszczone pod każdym z tekstów i zastanów się, na jakie elementy związane z interpretacją naprowadziły Cię te zadania.
24 IX 2020 - praca klasowa: interpretacja wybranej pieśni J. Kochanowskiego.

L13 (23 IX 2020): Służmy poczciwej sławie… . Refleksja obywatelska w Pieśni o dobrej sławie Jana Kochanowskiego

I Na ocenę: W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach miłość? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Jana Kochanowskiego [Nie zawżdy, piękna Zofija...] i odnieś się do innych tekstów kultury. Skonstruuj swoją wypowiedź tak, aby uwzględnić w niej podane wcześniej zadania.

II Realizacja tematu lekcji - interpretacja tekstu:
1. Teza.
2. Poszukiwanie argmentów w poszczególnych strofach.

III Interpretacja Pieśni o cnocie Jana Kochanowskiego (s. 64).

L14 (24 IX 2020): Praca klasowa - interpretacja wybranej pieśni Jana Kochanowskiego.

L15 (24 IX 2020): Zetrzy sen z oczu… . Perswazja i ironia w poezji - Jan Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola .

Przygotowanie całościowej interpretacji strofa po strofie wiersza. Należy szukać inspiracji w zadaniach do tekstu.

P.d. Zad. s. 69-70. Tabela z zad. 2. również w zeszycie.

L16 (25 IX 2020): Obowiązki obywatelskie - uciążliwe brzemię czy cenna motywacja do działania? Rozprawka.

I Interpretacja wskazanych strof Pieśni o spustoszeniu Podola (s. 67).
Przy ocenie uwzględnić jakość wykonania zad. s. 69-70.

II Realizacja tematu lekcji:

- przypomnienie zasad redagowania rozprawki,
- kwestia wprowadzenia w tok argumentacji wniosków z analizy tekstu bazowego.

III P.d.
1. Rozprawka (jak w temacie) - s. 70 u dołu - pełne polecenie.

L17 (30 IX 2020): Wsi spokojna, wsi wesoła… Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej (Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego).

I
Druga połowa Pieśni o spustoszeniu Podola do interpretacji w dwugłosie.
II Fr. tekstu Mikołaja Reja (s. 71).

III Zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści).

P.d. S. 76: nieparzyści - zadania parzyste; parzyści - zadania nieparzyste.

L18 (1 X 2020): Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek Jana Kochanowskiego.

1. Fraszka jako gatunek (s. 77).
2. Interpretacja fraszki Do Magdaleny (s. 79) i zad. 1, 2, 7, s. 80 - miały być w zeszycie.
3. Interpretacja fraszki Ku Muzom.
4. Zad. PD s. 82: formularz 013 - przerzucenie do dokumentu 025.

L19 (1 X 2020): Fraszki Jana Kochanowskiego - błahostki, żarty czy refleksje renesansowego humanisty?

W jaki sposób artyści przedstawiają obraz wsi? Omów zagadnienie, dokonując interpretacji tekstu Jana Kochanowskiego Pieśń świętojańska o sobótce lub fragmentu Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja i odnieś się do innych tekstów kultury. Przygotuj plan wypowiedzi.
Oczekiwane słowa-klucze: afirmacja życia, arkadia, idealizacja, zdrobnienia, wyliczenia, ... .

I Wprowadzenie:
1. Fraszka jako gatunek:
- zwięzłość, jasność, puenta, humor (ale nie zawsze),
- pochodzenie nazwy gatunku: w języku włoskim oznacza gałązkę, a więc coś błahego,
- różnorodność tematyczna: biesiadne, obyczajowe, miłosne, filozoficzne, metapoetyckie, patriotyczne, a nawet żałobne.
2. Geneza Fraszek Jana Kochanowskiego:
- duża część powstała w okresie dworskim, ale także w okresie czarnoleskim,
- zebrane przez poetę, ale wydane po jego śmierci przez Jana Januszowskiego.

II Interpretacja fraszki O doktorze Hiszpanie (s. 78)
III Interpretacja fraszki Ku Muzom
- fraszka metapoetyckie,
- Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną;
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj słyną!


- kontekst: wiersz Horacego Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu (Non omnis moriar

P.d. Do gór i lasów.
Udowodnij tezę, że fraszka Do gór i lasów ma charakter autotematyczny oraz że jej twórca był renesansowym humanistą.

L20 (2 X 2020): Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze…. Wprowadzenie do Trenów I Na ocenę:
1. Streść fraszkę O doktorze Hiszpanie i wyjaśnij funkcję dominującego środka artystycznego oraz przedstaw wnioski dotyczące zasadniczego poruszonego w utworze.
  Istotne elementy streszczenia: biesiada, jej wcześniejsze opuszczenia przez doktora Roizjusza, wywalanie drzwi przez biesiadników i picie wina w komnacie doktora.
2. Postaw tezę interpretacyjną do fraszki Do gór i lasów oraz przedstaw argumenty i omów funkcje dwóch środków stylistycznych dominujących w tekście.

Jana Kochanowskiego.


1. Kontekst demograficzno-medyczny.
2. Geneza Trenów Jana Kochanowskiego.
3. Znaczenie cyklu Trenów w tradycji literackiej. 4. Tren jako gatunek.
5. Teza interpretacyjna oraz argumenty do Trenu IX (forma pisemna).

L21 (7 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja pieśni Jana Kochanowskiego). 1. Pamiętamy o akapitach.
2. Nie robimy odstępów między segmentami tekstu - jedynym wyróżnikiem jest akapit.
3. Nie stosujemy punktow i podpunktów i innego rodzaju wyliczeń.
4. Dążymy do tego, aby teza nie dotyczyłya tylko jednego elementu wiersza.

Podano temat L22 i przydzielono zadania:
1. Jedno zadanie zostało wskazane przez nauczyciela.
2. Drugie parzyści wybierają z zadań parzystych, a nieparzyści - z nieparzystych.

L22 (8 X 2020): Sny płoche nas bawią… Dyskusja z filozofią stoicką w Trenach Jana Kochanowskiego.

II Realizacja tematu lekcji:
1. Postacie starożytnego Rzymu: Cycero i Brutus (s. 87) - przygotowanie od odbioru trenu.
2. Teza i argumenty do Trenu XI (s. 88).

L23 (8 X 2020): Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… . Tajemnica Boga i godność człowieka (Tren X).

I Interpretacja Trenu X (s. 92).

P.d. Zad. 1-4, s. 95. Interpretacja Trenu XVI

L24 (9 X 2020): Dziś rysy waszych twarzy w pamięci mi gasną… . Współczesny tren Bolesława Leśmiana.

I Kontekst biograficzny (podr. 97).
II Interpretacja wiersza Ubóstwo (s. 97).

Zatrzymano się nad zad. 3 s. 98 (symbolika Nocy).

L25 (15 X 2020): Być albo nie być… . Dramat ludzkich wyborów w twórczości Williama Szekspira (Hamlet).

Podr. s. 101.

L26 (15 X 2020): Reszta jest milczeniem…. W poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny (Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa).

S. 104.

Porównaj sylwetki Hamleta i Fortynbrasa. W tym celu zaproponuj kryteria porównania. Zwróć uwagę, za pomocą jakich środów poetyckich i zabiegów artystycznych kreowane są postacie w utworze? Można pracować indywidualnie, w parach lub trójkach.

Podano temat L003. Obowiązuje Makbet do aktu I, do sceny III.

ZASTĘPSTWO (15 X 2020): Charakterystyka Makbeta przed przyjazdem króla Dunkana. Praca samodzielna Podano L27.
P.d. Zad. 1-9, s. 113 (parzyści / nieparzyści).
Formularz wyżej również do dokończenia.

L27 (16 X 2020): Co ma przyjść, przyjdzie…. Przeznaczenie czy wybór? William Szekspir, Makbet.

W oparciu o analizę sceny 2. aktu I wskaż fragmenty, które powinny być niepokojące, jeśli chodzi o zachowanie Makbeta.
Praca z fr. sceny III (podr. s. 109).
1. Zagadnienie realności Czarownic (wypowiedź Banka: "ziele szaleństwa").
2. Konsekwencje wiary w przepowiednie dostrzeżone przez Banka.
3. Uzasadnienie, że pojawienie się postaci fantastycznych jest pomysłem Szekspira na literackie ukazanie podświadomych pragnień i lęków Makbeta. W wypowiedziach Czarownic nie ma niczego, co nie mogło się pojawić w umyśle Makbeta.

Podano L28 i pracowano nad zagadnieniem z zad. 9, s. 113: rola obecności postaci fantastycznych - literacki sposób ukazania nieuświadomionych pragnień i lęków bohatera.

P.d. S. 119, zad. 1, 2, 10, 11.

L28 (21 X 2020): Literacka psychologia zbrodni i sposoby jej ukazania w Makbecie Williama Szekspira.

Podr. s. 115.

Praca z fr. tekstu z uwzględnieniem zadań (s. 119). Konsekwencje czynu, argumenty Makbeta przeciw zbrodni, jego rozterki, wpływ żony, manipulacja z jej strony, moment ostatecznej decyzji (pokojowcy), podżeganie do zbrodni i zbrodnia z premedytacją.

P.d. Uporządkowanie zad. s. 119.

L29 (28 X 2020): Znak, że ktoś zły zbliża się…. Przyczyny i przejawy zła w dramacie Makbet Szekspira.

1. Czym według ciebie jest dobro, a czym jest zło?
2. Co na ten temat mówi literatura różnych epok?
3. Jak wygląda ocena Makbeta z punktu widzenia Hekate (akt III, scena V).
Najpierw praca indywidualna, potem w grupach.

P.d. Praca z podr. s. 122-123: jest to uzupełnienie zaganień z lekcji.

Na następną lekcję obowiązuje znajomość treści czterech pierwszych aktów.

Podano L30 i wyjaśnienie problemu zła.
P.d. S. 128, zad. 1-10 (dokument 2ta-02-lady-Makbet).

Podano temat L30.

L30 (29 X 2020): Czy dłonie te nigdy nie będą czyste?… . Cierpienie, lęk i wina lady Makbet.

Ustalenie terminu pracy klasowej - rozprawka w oparciu o fr. Makbeta (5 XI 2020).

Na ocenę:
W jaki sposób twórcy przedstawiają w swoich utworach różne stany psychiczne bohaterów? Omów zagadnienie w oparciu o fr. z końca sceny 3. aktu IV od słów Rosse'a: Wszelki duch, niosący / Cześć cnocie, bierze udział w tej boleści, / Ale jej główna część przypada tobie. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wnioski z podanego fragmentu, odnieś się do całego utworu oraz innego wybranego tekstu kultury.

      Makduf dowiaduje się o śmierci żony i syna. Przeżywa katusze, tym silniejsze, iż czuje się winny śmierci najbliższych. Szekspir pokazał nie tylko jego emocje, ale też przeżycia tego, który przyniósł mu taką wiadomość (Rosse) oraz przeżycia Malkolma.

Analiza konstrukcji sceny 1. aktu V (Dama i Medyk obserwujący zachowanie Lady Makbet w czasie snu - zapisy w dokumencie 2ta-02-lady-Makbet).
a) sens przedstawionej sytuacji w kontekście wcześniejszych słów i decyzji bohaterki,
b) forma językowa sceny (proza).
2. Przyczyny stanu psychozy.

L31 (29 X 2020): Bohaterowie, którzy cierpią z powodu wyrzutów sumienia.

W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są bohaterowie, którzy przeżywają wyrzuty sumienia. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane fragmenty Makbeta dotyczące głównego bohatera oraz lady Makbet oraz odnieś sie do innych tekstów kultury.

W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach psychikę człowieka?
- ustalenie, co doprowadziło do takiego a nie innego stanu psychicznego bohatera,
- opis zachowania bohatera, które świadczy o silnych przeżyciach psychicznych.

Król Edyp, Jokasta, Judasz - interpretacja fr. tekstów.

P.d. Notatka z lekcji.

L32 (30 X 2020): Niczym jest wszystko, jeśli spełnione marzenie nie cieszy…. Makbet w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Wykonanie zadań s. 131 (w trakcie oglądania spektaklu) - dokument 03-makbet-wajda.

Makbet w reż. A. Wajdy

P.d.
Po spektaklu (s. 131) - formularz 02-makbet-wajda (połowa zadań to minimum).

L33 (4 XI 2020): Makbet według Wajdy - analiza recenzji (przygotowanie do redagowania recenzji.

I Prezentacja p.d. - po spektaklu (s. 131) - formularz 02-makbet-wajda (połowa zadań - minimum).

II Praca z przykładową recenzją: Makbet według Wajdy

Na podstawie recenzji Joanny Derkaczew wynotuj cechy charakterystyczne recenzji jako gatunku prasowego:
P.d. Praca z tekstem o kobietach renesansu - zad. s. 135 (parzyści, nieparzyści, jedno można pominąć).

L34/35 (5 XI 2020): Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. Makbeta Szekspira.

P.d. Zad. s. 135 (bez podziału na parzystych i nieparzystych).

L36 (6 XI 2020): Los Ewy…. Kobieta renesansu (Margaret L. King, Kobieta renesansu).

I Streszczenie tekstu 60-80 słów (pierwsza wersja w zeszycie, następnie ostateczna w formularzu 04-streszczenie-kobieta-renesansu).

II Prezentacja pracy domowej - praca z tekstem o kobietach renesansu - zad. s. 135 (bez podziału na parzystych i nieparzystych).
Wykonano zad. do punktu 3. Na następnej lekcji kontynuacja.

P.d. Moje spojrzenie na renesans (w wybranej formie: wykład, referat, prezentacja, ...).

L37 (12 XI 2020): Renesans - wędrówka przez motywy i tematy literatury (podsumowanie epoki renesansu).

Uwaga! Osoby, które nie pisały rozprawki z Makbeta, napiszą pracę 18 XI 2020 na lekcji ósmej.

1. Informacja o punktach za wpisy w formularzu 04-streszczenie-kobieta-renesansu i dokumencie 05-kobieta- renesansu (podr. s. 135).
2. Sprawdzenie p.d. - moje spojrzenie na renesans.
3. Analiza materiału 136-137 - przygotowanie do quizu.
4. Quiz w quizizz.pl.
5. Opracowanie mapy mentalnej tematów i motywów epoki renesansu (s. 138-140).
6. Analiza poleceń na koniec rozdziału (s. 150).

L38 (12 XI 2020): Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku.

Jakie cechy nowej epoki dostrzegasz na obrazach: Rembrandta van Rijn Lekcja anatomii doktora Tulpa (s. 157) oraz Rubensa Minerwa chroniąca Pax przed Marsem (162), a także w rzeźbie Berniniego Apollo i Dafne? (s. 158)
- dynamizm, niepokój, kontrast, światło, cień, brak harmonii, odniesienia mitologiczne, zmysłowość, sensualizm, skomplikowanie, alegoryczność, diagonalność.

Zad.: s. 162, zad. 1.

P.d. S. 163, zad. 1, 2, 4, 5. i 6.

L39 (13 XI 2020): Mitologiczna alegoria w służbie pokoju. Minerwa chroniąca Pax przed Marsem Petera Paula Rubensa.

Moje spojrzenie na renesans (w wybranej formie).
lub
Prezentacja p.d. S. 163, zad. 1, 2, 4, 5. i 6.

Podr. s. 170, zad. 1. 6. i 9. Będą rozliczanie poprzednie lekcji. Za dobre wykonanie p.d. ocena będzie podwyższona.

L40 (18 XI 2020): Człowiek jest szpetny…. Antynomie filozofii barokowej.

Analiza schematu s. 166. Sporządzenie notatki wyjaśniającej, na czym polegają antynomie filozofii barokowej.

Fiozofia barokowa:
- z jednej strony zajmowała się problemami pozarozumowymi, metafizycznymi (Bóg, tajemnice wiary, szatan, zbawienie, wieczność, nieskończoności, ...),
- a z drugiej strony dysponowała narzędziami logicznymi, matematycznymi. Tu jednak rodzi się problem nieprzystawalności narzędzi logicznych, systematycznych do wyjaśnia problemów pozarozumowych, wykraczających poza logiczne myślenie.
Poglądy i koncepcje Kartezjusza (s. 167).
Panteizm Spinozy - cała przyroda jest Bogiem, Bóg jest przyrodą.
Leibniz - nasz świat jest najlepszym ze światów (ciekawostka: Leibniz twórcą rachunku różniczkowego).
Praca z tekstem Pascala (s. 169) i odpowiedzi na pytania s. 170 (pyt. 1-3 wszyscy, dalej - przyści, nieparzyści)

P.d. Teza i argument oraz jeden środek artystyczny i jego funkcje do Sonetu IV Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (s. 171).

L41 (19 XI 2020): Rozdwojony w sobie…. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku (Mikołaj Sęp Szarzyński).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (s. 171).

Zadanie wstępne (przed poznaniem tekstu).
Jak sądzisz, co może oznaczać motyw wojny prowadzonej z szatanem, światem i ciałem w wierszu Szarzyńskiego?
Przygotowanie interpretacji. Uczniowie sami decydują, czy korzystają z zadań pod tekstem, czy też podążają inną drogę.
Praca w formularzu 06-szarzyński-sonet-IV.

L42 (19 XI 2020): Śmierci, śmierć cię czeka…. Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej (Mikołaj Sęp Szarzyński i John Donne).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (s. 174).

John Donne, Sonet X (s. 176).

P.d. 1) Być gotowym do interpretacji obu wierszy Szarzyńskiego (wskazanych fragmentów, funkcji środków, ...)
2) S. 176 - J. Donne, Sonet X: teza, argument, środek stylistyczny.

L43 (20 XI 2020): Barokowe paradoksy - John Donne, Sonet X.

Na ocenę:
1. Jaka wizja Boga wyłania się z utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego?
2. Jak przedstawiony został człowiek?
3. Omów relacje między człowiekiem a Bogiem.
4. Wskaż i wyjaśnij, jakie funkcje pełnią następujące środki:
a) paradoks,
b) przerzutnia,
c) epitet,
d) inny wybrany.

Realizacja tematu - praca w dokumencie: 07-donne-sonet-10-koło-interpetacji.
Można dokonywać wpisów do 21 XI do godz. 13. 00.

L44 (25 XI 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. Makbeta.

Na następnej lekcji interpretacja na ocenę: John Donne, Sonet X.

L45 (26 XI 2020): Czwarta część mgnienia. Człowiek i czas w poezji baroku (Daniel Naborowski, Krótkość żywota).

Interpretacja na ocenę: John Donne, Sonet X (s. 176).

Kilka słów o Don Kichocie i muzyce barokowej. Technika polifonii u Bach i jej znaczenie w kulturze.

Omówienie konceptu, układu hierachizującego i figury sumacji.
Interpretacja wiersza s. 193.

Skojarzenia z czasem (klepsydra, zegarek - zegarki łańcuszkowe pojawiły się w XVII w.

Daniel Naborowski, Krótkość żywota (s. 197)
Redagowanie tezy, argumentu i wskazywanie środka oraz jego funkcji.

L46 (26 XI 2020): Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem… . Słowa i ich znaczenia (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek).

1. Treść a zakres znaczeniowy wyrazów.
Dokonaj analizy relacji między zakresem a treścią na przykładzie wyrazów: kwiat, roślina, róża>
Podajcie przykład morfemu i jego znaczenia. Czy wszystkie morfemy znaczą tak samo?
pis-arz: pierwszy morfem ma charakter leksykalny, coś znaczy, a drugi morfem wnosi inne elementy znaczeniowe, wskazuje pewną klasę, grupę o charakterze zawodowym (tynkarz, tapeciarz, lekarz) - jest to morfem słowotwórczy (formant). Mamy także morfemy fleksyjne (kot-em, morfem fleksyjny to końcówka).

P.d. Formularz 08-morsztyn-niestatek (podr. s. 207-208).

L47 (27 XI 2020): Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska.

Wnioski z analizy formularza 08-morsztyn-niestatek (podr. s. 207-208).

Pojęcie sarmatyzm oraz zjawisko mesjanizmu sarmackiego (s. 209).
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (s. 214).

Praca nad fr. opisującym zdobycie Kołdyngi (zad. 1-5, s. 212).
P.d. S. 212-213.

L48 (2 XII 2020): Porównanie narracji Paska o odsieczy wiedeńskiej z obrazem Juliusza Kossaka Sobieski pod Wiedniem.

Prezentacja wniosków z pracy domowej.
Realizacja tematu lekcji - zapis wniosków z porównania.
P.d.
1. Redagowanie notatki z uwzględnieniem pojęć: gloryfikacja, imitacja rzeczywistości, przedmurze chrześcijaństwa, mesjanizm sarmacji.

L49 (3 XII 2020): Zawsze apetyt do widzenia świata…. Oswajanie obcości przez Sarmatę.

Na ocenę:
1. Prezentacja notatki z uwzględnieniem pojęć: gloryfikacja, imitacja rzeczywistości, przedmurze chrześcijaństwa, mesjanizm sarmacji.
2. Jaki obraz Polaków i ich relacji z innymi narodami wyłania się z Pamiętników J. Ch. Paska? Za pomocą jakich środków stylistycznych obraz ten jest kreowany?
3. Praca z fr. Pamiętników (s. 216-217) - formularz 10-pasek-218.

L50 (3 XII 2020): Ideologia okrążenia. Kontrreformacja w Polsce.

Praca z tekstem Janusza Tazbira Kontrreformacja w Polsce (s. 219).
Zad. 4. i 8. s. 222.

L51 (4 XII 2020): Zaraz się wywiodę…. Język jako narzędzie perswazji.

Podr. s. 223
1. Dominacja funkcji impresywnej (perswazyjnej) w tekstach o charakterze retorycznym.
2. Perswazja a manipulacja.
3. Rola niewerbalnych środków komunikacji w sytuacjach o charakterze retorycznym.
4. Cechy dobrej mowy.
5. Chwyty erystyczne - kiedy można je usprawiedliwić?
6. Interpretacja fraszki Wacława Potockiego pt. Sofista (s. 226).

P.d. s. 226, zad. 1-4. Należy też mieć przygotowany podr. z legendą (fotka kilku stron).

L52 (9 XII 2020): Retoryka jako sztuka przekonywania (Piotr Skarga, "Kazania sejmowe").

1. Kompozycja mowy (s. 227).
2. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (zad. 1-9, s. 229-230: formularz 11-skarga-kazania-sejmowe).

L53 (10 XII 2020): Analiza środków retorycznych (Martin Luther King, Mam marzenie).

1. Analiza wpisów w formularzu 11-skarga-kazania-sejmowe.
2. Martin Luther King, Mam marzenie (s. 230).

L54 (10 XII 2020): Raczej litość niż strach. Czarownica w epoce wczesnonowożytnej.

Praca z tekstem s. 233: formularz 11-czarownice-zad-1.

Quizizz - barok

P.d. Pozostałe zad. s. 236 w zeszycie.

L55 (11 XII 2020): Barok - podsumowanie.

1. Analiza odpowiedzi s. 236.
2. Krótko o współczesnych odniesieniach do baroku (Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki).
3. Wędrówka przez motywy i tematy literatury.
4. Interpretacja wiersza Marność Daniela Naborowskiego.
Jakie postawy wobec przemijania przyjmuje człowiek?
L56 (16 XII 2020): Barok - praca klasowa.

1. Zadanie otwarte - testportal.
2. Zadanie interpretacyjne - testportal.

L57 (17 XII 2020): Epoka rozumu ... - oświecenie.

1. Oświecenie - kwestie chronologiczne.
2. Definicja oświecenia.
3. Co oświecenie pochwalało a co potępiało?
4. Trzy nurty w sztuce oświecenia:
a) klasycyzm,
b) sentymentalizm,
c) rokoko.
5. Osiągnięcia polskiego oświecenia.
6. Quiz na portalu quizizz.
7. Które wartości oświecenia uważasz za szczególnie ważne i dlaczego? Wskaż trzy i omów je, zaczynając od najważniejszej (s. 262). Dokument 10-oświecenie-trzy-wartości.

L58 (17 XII 2020): Filozofia epoki oświecenia.

1. Główne kierunki myśli filozoficznej (s. 265):
a) John Locke - twórca empiryzmu (kierunek wyrażający przekonanie, że źródłem wiedzy jest doświadczenie, a zmysły dostarczają niezbędnych informacji rozumowi),
b) racjonalizm 2. Zabobon - praca z tekstem (s. 266) - zad. 1, 2, 3.
P.d.
1. C.d. tekstu o zabobonie - zad. 4-7.
2. Tekst J.J. Rousseau - zad. 1. i 3., s. 269.

L59 (18 XII 2020): Biedny dzikus. Spotkania z Innym w utworach Defoe i Kapuścińskiego.

Na ocenę - formularz 02-oświecenie-wartości-filozofia.

Analiza p.d.

Realizacja tematu lekcji (podr. s.270).
P.d. S. 273, zad. 4, 5, 6.POWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021