JĘZYK POLSKI KLASA 3 TECHNIKUM

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

Omówiono fr. wypowiedzi Pankracego, s. 146. Należy zapoznać się z fr. Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego od str. 144.
Kto ma rację w sporze między Hrabią Henrykiem a Pankracym? Zapisz po trzy argumenty jednego i drugiego i wyjaśnij, który argument jest dla ciebie najbardziej przekonujący.

L2 (4 IX 2019): Argumenty Hrabiego Henryka i Pankracego w sporze ideowym o sens rewolcji ( Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego).

S. 177 - wallenrodyzm. Jak oceniasz Konrada Wallenroda i jego postępowanie?

P.d. S. 181-182. Tylko przeczytać.


bvc L3 (6 IX 2019): Poetycki testament (Juliusz Słowacki, Testament mój).

Podr. s. 181.
Po głośnym odczytaniu praca nad wierszem wg indywidualnych wyborów uczniów. Cel - sformułowanie tezy interpretacyjnej.
P.d. 1. S. 182, zad. 4. i 7. - pisemnie.
2. Ustna interpretacja całości. 3. Poszukaj informacji o tym, co się działo z sercami artystów lub władców w historii Polski.
Z powyższych zadań wybrać dwa.

L4 (10 IX 2019): Poezja o muzyce. Muzyka w poezji? Poetyckie środki wobec muzyki (Cyprian Norwid, Fortepian Szopena).

Na ocenę
W jaki sposób artyści przedstawiają problem roli swojej sztuki i jej oddziaływania na społeczeństwo. Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Testament mój Juliusza Słowackiego i odnieś się do innych tekstów kultury.

Nokturn 20

Interpretacja strof: 1, 8, 9, ostatnia, 3, 4, 5.

P.d.
W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich utworach motyw muzyki? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Norwida i odnieś się do innych tekstów kultury.

L5 (11 IX 2019): Czy kontakt ze sztuką może uczynić człowieka lepszym? Dyskusja inspirowana wierszami J. Słowackiego i C. Norwida.

Prezentacja p.d.

Dyskusja. Wyłonienie dwóch sekretarzy: jeden notuje argumenty za, drugi - przeciw.

L6 (13 IX 2019): Norwid o niezrozumieniu wielkich postaci przez społeczeństwo (Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie...) .

Przypomnienie schematu koła interpretacji.

Praca indywidualna nad tekstem: formułowanie tezy, jednego argumentu, funkcji jednego środka stylistycznego (ok. 10').

P.d. Znajdź inny wiersz przedstawiający wielkiego bohatera i porównaj go z tekstem Norwida.

L7 (17 IX 2019): W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane są fakty historyczne oraz biograficzne i czemu służy określony sposób ich ujęcia?

Spr. p.d. - inny wiersz przedstawiający wielkiego bohatera.

Praca w grupach nad tematem lekcji.
Wnioski:
1. W Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza na ścianach dworku wiszą portrety bohaterów, m.in Tadeusza Kościuszki. Zegar kurantowy wygrywa Mazurka Dąbrowskiego. Do Solpicowa przybywają generałowie związani z Legionami Polskimi powstałymi we Włoszech (gen. Dąbrowski)
2. Cyprian Norwid w wierszu Bema pamięci żałobny-rapsod przywołuje sylwetką i dokonania gen. Józefa Bema. Utwór jest formą zadośćuczynienia - poeta kreuje obraz wspaniałej ceremonii pogrzebowej (generał miał pogrzeb bardzo skromny, w Aleppo)
3. III część Dziadów Adama Mickiewicza - sylwetka Nowosilcowa obrazuje problem martyrologii Polaków i Litwinów. Poajwia się w utworze wiele postaci historycznych dalszoplanowych (np. Piotr Wysocki).

P.d. Pytania do tekstu wywiadu z Marią Janion s. 190-191: cztery pierwsze (wiosna, lato, jesień zima - osoby urodzone wiosną - pytanie nr 1, itd.).

L8 (18 IX 2019): Czy poetycka filozofia egzystencji epoki romantyzmu może zainteresować człowieka XXI wieku? Praca z wywiadem z Marią Janion.

Tekst wywiadu z Marią Janion s. 189, zad. 1-4

P.d.

S. 191 u dołu: 1-8 Wielka Improwizacja, 9-16 Testament mój, 17-24 Fortepian Szopena.
L9 (20 IX 2019): Cechy języka i stylu romantyzmu (synteza).

1. Specyfika języka romantyzmu:
- przerzutnie,
- apostrofy (bardzo częste w Wielkiej Improwizacji, skierowane nie tylko do Boga, ale też do swojej poezji, do natury),
- niedopowiedzenia,
- metafory,
- indywidualizacja stylu i języka.
2. Cechy językowe poezji romantycznej:
- prozaizmy (elementy języka potocznego),
- sięganie do języka i stylu ludowego,
- archaizacja,
- słownictwo obrazujące koloryt lokalny,
- egzotyzmy, a zwłaszcza orientalizmy,
- neologizmy,
S. 192 - analiza materiału, a następnie ćwiczenia.P.d. S. 193-194, zad. 3, 4.

L10 (24 IX 2019): Interpretacja wiersza Prospekt Wisławy Szymborskiej.

1. Sylwetka Wisławy Szymborskiej - syntetycznie (s. 197).
2. Redagowanie tezy.
3. Kreacja podmiotu lirycznego i adresata.
4. Związki z romantyzmem (Faust) J. W. Goethego.

P.d.
1. Dokończyć interpretację wiersza.
2. Mieć nowy podręcznik.

L11 (25 IX 2019): Wprowadzenie do pozytywizmu. Pozytywizm a romantyzm.

1. Sytuacja w Europie i w Polsce (s. 12-13).
2. Pozytywizm a romantyzm - praca z tekstem: linia falista (romantyzm), linia prosta (pozytywizm), (s. 14-15).

P.d.
1. Przeczytaj fr. tekstu Milla (s. 17) i wyjaśnij pojęcie utylitaryzmu.
2. Zapisz własne definicje pojęć: scjentyzm, ewolucjonizm, organicyzm (s. 16-17)

L12 (27 IX 2019): Praca klasowa - interpretacja wiersza romantycznego.

L13 (30 IX 2019): Pozytywiści wobec przeszłości i teraźniejszości. Adam Asnyk, Daremne żale.

1. Sylwetka Adama Asnyka (krótka) i miejsce poezji w pozytywizmie.
2. Interpretacja wiersza.

P.d. Sporządź notatkę interpretacyjną do wiersza Daremne żale. Porównaj wymowę tego utworu z wierszem Asnyka pt. Do młodych.

L14 (2 X 2019): Konfrontacja wiersza Adama Asnyka Daremne żale z utworem Do młodych.

Gr. 1. Dokonajcie porównania w oparciu o koło interpretacji.
Gr. 2. W ramach interpretacji porównaczej zaproponujcie tezę, podajcie argumenty i zanalizujcie środki stylistyczne.
Gr. 3. Wybierzcie własny sposób porównania obu utworów i przedstawcie wnioski.

P.d. E. Orzeszkow, fr. Nad Niemnem (Powstańcza mogiła)). L15 (4 X 2019): Noc postyczniowa (Eliza Orzeszkowa, fragment Nad Niemnem, malarstwo Artura Grottgera, Jerzy Borejsza Noc postyczniowa, Anna Kamieńska Niemowa).

Sporządź krótką notatkę podsumowującą rozważania o obrazach przyrody i symbolice religijnej oraz sformułuj przesłanie tego fragmentu tekstu.
P.d. S. 23, zad. 5 (język ezopowy) - wrócić na następnej lekcji. L16 (8 X 2019): Konflikty wartości w epoce postyczniowej (Jerzy W. Borejsza, Noc postyczniowa).

S. 25.
Omówiono zad. 1-5, częściowo 6.
P.d.
1. S. 26, zad. 6 (pisemnie).
2. Przypomnieć powieść Sienkiewicza z gimnazjum (ustnie zad. s. 24).

L17 (9 X 2019): Historia opisana piórem Sienkiewicza (powieść historyczna H. Sienkiewicza, przypomnienie lektury z gimnazjum); H.Sienkiewicz, O powieści historycznej.

Podr. s. 23.

P.d. S. 27-28; s. 31, zad. 2, 3.

L18 (15 X 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza romantycznego).

Na ocenę: omówienie cech stylu urzędowego i wykonanie zad. ze s. 31.

Zapoznaj się z informacją zwrotną pod pracą klasową.

P.d. s. 31, zad. 4.

L19 (16 X 2019): Dlaczego petent jest obowiązany uiścić opłatę, a nie może po prostu zapłacić. Cechy stylu urzędowego.

P.d. s. 31, zad. 4. L20 (18 X 2019): Praca, równouprawnienie kobiet i inne palące tematy pozytywistów (Eliza Orzeszkowa, Kilka słów o kobietach , fragmenty Nad Niemnem).

1. Sytuacja wsi w czasach postyczniowych.
Praca z fr. powieści Nad Niemnem E. Orzeszkowej (s. 38).
2. Asymilacja Żydów.

Punkty 1. i 2. przygotować w oparciu o podręcznik.

3. Sytuacja kobiet (emancypacja).

P.d. 1) Omówić wszystkie problemy poruszane przez pozytywistów.
2) Mendel Gdański Marii Konopnickiej.

L21 (22 X 2019): Kamizelka Bolesława Prusa oraz Mendel Gdański Marii Konopnickiej i inne arcydzieła nowelistyczne (przypomnienie nowel poznanych w gimnazjum).

Sprawdzenie
Jakie tematy podejmowali pozytywiści? Jakie proponowali rozwiązania określonych problemów? Zwróć szczególną uwagę na problem asymilacji Żydów i odnieś sie do treści Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej.

1. Interpretacja pierwszego akapitu noweli - spojrzenie Mendla na tłum i pełne niepokoju pytania.
2. Ocena postaci zegarmistrza.
3. Mendel Gdański i jego oddziaływanie wychowawcze na wnuka.
4. Incydent pod oknem introligatora i rekacja proboszcza.
P.d. S. 40-41: przypomnienie Kamizelki. L22 (23 X 2019): Publicystyka doby pozytywizmu: Bolesław Prus, Wieża paryska. Cechy felietonu.

W jaki sposób Maria Konopnicka pokazała w Mendlu Gdańskim jeden z palących tematów ważnych dla pozytywistów? W swojej wypowiedzi zwróć uwagę sposoby kreacji bohaterów, ich postawy i system wartości. Nie zapomnij o spojrzeniu na przeżycia wewnętrzne bohaterów i sposoby ich ukazania.

P.d. Odnaleźć cechy felietonu (s. 44 - tabela) w Wieży paryskiej.

L23 (25 X 2019): O czym oraz w jaki sposób informują nas prasa, radio i telewizja? Styl dziennikarsko-publicystyczny (Agata Passent, Baba w futrze).

1. Dwie odmiany stylu dziennikarsko-publicystycznego:
a) styl dziennikarski (styl informacji prasowej) - mogący mieć cechy stylu naukowego, a czasami nawet urzędowego,
b) styl publicystyczny (między stylem potocznym a artystycznym),
2. Cechy stylu dziennkarskiego (informacji prasowej):
a) struktura tekstów dziennikarskich (lid),
b) styl publicystyczny.

P.d. S. 46-47, zad. 2. (tekst Passent i tabela).

L24 (29 X 2019): Pozytywiści wobec przeszłości i teraźniejszości oraz palące tematy polskich pozytywistów (podsumowanie).

Praca w parach: osoba z ti i osoba z tż. Uczniowie nieobecni z powodu praktyk mają być ukierunkowani przez obecnych.
F
P.d. Uczniowie z ti przygotowują pięć pytań problemów dla swoich odpowiedników z tż.L25 (30 X 2019): Styl urzędowy oraz dziennikarsko-publicystyczny (powtórzenie).

Kontynuacja pracy w parach.

Uczniowie z ti wybierają pytanie dla partnera, którego przygotowują do odpowiedzi.
Uczniowie z tż wybierają pytanie przygotowane przez partnera i przygotowują się do odpowiedzi, wspierani przez kolegę/koleżankę z ti.

P.d.
1. Przygotowanie się do odpowiedzi z pytań opracowanych przez ti.
2. Na środę Lalka.

L26 (5 XI 2019): Poszukiwanie prawdy o rzeczywistości, czyli realizm i naturalizm.

Sprawdzenie:
1. Co zwróciło twoją w czasie lektury powieści?
2. Przedstaw elementy składające się na losy Wokulskiego?
3. Omów relacje między Wokulskim a Łęcką.

Realizacja tematu
1. Realizm i literackie sposoby naśladowania rzeczywistości. (s. 50).
2. Wielka powieść realistyczna w Europie Zachodniej:
a) opis przemian związanych z urbanizacją, demokratyzacją i uprzemysłowieniem,
b) demokratzyacja języka i tematów,
c) motywacja psychologiczna i sco 3. Naturalizm i Emil Zola - mistrz tego kierunku. (s. 51).
4. Realizm a naturalizm - tabela porównawcza (s. 52).
5. Malarstwo realistyczne (s. 54-55).

P.d. Dwa wybrane obrazy s. 54-55 do interpretacji.

Uwaga! Jutro sprawdzenie znajomości Lalki w formie pisemnej lub ustnej. Nie trzeba jednak mieć tekstu, natomiast w dalszym ciągu potrzebny jest podręcznik.

L27 (6 XI 2019): Operacje na tekście (Janina Kulczycka-Saloni, Naturalizm).

1. Scharakteryzuj sylwetkę Ignacego Rzeckiego. Przypomnij jego wcześniejsze losy opisane w pamiętniku.
2. Porównaj realizm z naturalizmem.
Praca z tekstem (s. 68).

P.d. Wnikliwie zad. 4.
L28 (12 XI 2019): Skąd tyle słów w polszczyźnie? Zapożyczenia.

1. Język odbiciem rzeczywistości (s. 71).
2. Historia kraju widziana przez pryzmat zapożyczeń.
3. Anglicyzmy.
4. Galicyzmy.
5. Germanizmy.
6. Rusycyzmy.
7. Latynizmy.
8. Zapożyczenia z innych języków.

P.d. S. 75, zad. 1, 2, 3.

L29 (13 XI 2019): Lalka Bolesława Prusa – powieść z wielkich pytań epoki. Kryzys ideałów pozytywistycznych.

Propozycja pytań, jakie mogli stawiać ludzie pozytywizmu.
1. Czy idee i hasła pozytywistyczne przyniosły oczekiwane efekty?
2. Jak funkcjonuje społeczeństwo jako całość?
3. W jakiej mierze warstwy społeczne współpracują ze sobą?
4. Czy społeczeństwo jest w stanie przystosować się do nowych realiów gospodarczych i społecznych?

Czego dowiadujemy się o Wokulskim z rozdz. 1.? Co można powiedzieć o mentalności bywalców restauracji dyskutujących o Wokulskim?
Czego dowiadujemy się o Ignacym Rzeckim, jego systemie wartości i stylu życia z rozdz. 2.?
P.d. Dokonaj wnikliwej interpretacji r. 3.

L30 (15 XI 2019): Obraz społeczeństwa i jego podziałów w Lalce Bolesława Prusa.

Kartkówka:
1. Scharakteryzuj Stanisława Wokulskiego i przedstaw najważniejsze elementy jego biografii.
2. Zinterpretuj rozdział 3. Zapisz najpierw w punktach (3-5), jakie zagadnienia się w nim pojawiają. Następnie rozwiń trzy z tych punktów.
3. Posługując się metodą metaplanu przedstaw obraz społeczeństwa polskiego ukazany w Lalce. Punktem wyjścia uczyć rozdziały 4-7, ale odnieś się też do całego utworu.

P.d. Metaplan dotyczący relacji Wokulski - Łęcka.

L31 (26 XI 2019): Sklep, teatr, kamienica… . Przestrzeń powieściowa w Lalce Bolesława Prusa i jej funkcje.

Praca w grupach trzyosobowych (można przydzielić konkretne rozdziały lub grupa sama wybiera). Zapis na tablicy wniosków odnośnie funkcji przestrzeni.

1. Odzwierciedlenie realiów Warszawy, wyglądu wnętrz sklepów, ulic, tego, co ludzie kupują, jak toczy się ich życie.
2. Pokazanie relacji społecznych (np. w czasie kwesty w kościele, podczas wizyty Izabeli Łęckiej w sklepie Wokulskiego).

P.d. Znaleźć jeden fr. jako punkt wyjścia do refleksji o przestrzeni.

L32 (29 XI 2019): Stanisław Wokulski – romantyk, pozytywista, człowiek przełomu pozytywizmu i modernizmu. Studium samotności człowieka w społeczeństwie.

Sprawdzenie z ostatniej lekcji
Omów sposoby przedstawiania przez Bolesława Prusa przestrzeni (wyjaśnij, w jakich miejscach rozgrywa się akcja, w jaki sposób dane miejsce wiąże się z określonymi postaciami i jakie problemy w ten sposób zostały przedstawione).

Praca w grupach trzyosobowych R, P, CP (w drugiej fazie grupy trzyosobowe tworzą jedną dużą grupę sześciosobową i uzgadniają wnioski).

P.d. Podr. s. 86, zad. 1-7 u góry s. 89. Jedno można pominąć.
Termin zaliczania nieobecności: 18 grudnia.

L33 (3 XII 2019): W poszukiwaniu skomplikowanej prawdy o człowieku - Wokulski widziany z perspektywy różnych bohaterów (analiza wybranych fragmentów Lalki Bolesława Prusa).

Praca w grupach:
W jaki sposób patrzą na Wokulskiego inni bohaterowie? Jak go widzą? Jak oceniają? Z czego wynika taki a nie inny sposób postrzegania Wokulskiego przez danego bohatera?
1 - Izabela Łęcka
2 - Tomasz Łęcki
3 - Ignacy Rzecki
4 - Michał Szuman
5 - Julian Ochocki
6 - Suzin
7 - pani Wąsowska
8 - inna wybrana postać
Interpretacja sceny z początku utworu - rozmowa Izabeli z ojcem i panną Florentyną:
- wg Tomasza Łęckiego Wokulski będzie narzędziem realizacji jego szczytnych planów,
- Izabela widzi w Wokulskim gbura, a następnie przypomina sobie właściciela sklepu (motyw "pnia z czerwonymi rękami"),
- panna Florentyna tłumaczy, że ręce odmroził sobie na Syberii.

P.d. Analogiczna interpretacja fr. ilustrujących sposób postrzegania Wokulskiego przez w/w bohaterów.L34 (4 XII 2019): Obraz środowiska żydowskiego i relacji polsko-żydowskich w Lalce Bolesława Prusa.

Praca w oparciu o fr. z podr. s.87.
Praca w grupach - analiza fr. związanych z tematem lekcji.

P.d. a) dla wszystkich - trzy fragment dotyczące tematu,
b) dla ochotników:
Przygotuj referat (pisemnie punkty i podpunkty) na temat obrazu Żydów i relacji polsko-żydowskich w różnych epokach.

L35 (6 XII 2019): Sprawdzian znajomości treści i problematyki Lalki Bolesława Prusa.

L36 (10 XII 2019): Jaki obraz Żydów i relacji polsko-żydowskich wyłania się z poznanych tekstów kultury na przestrzeni epok?

Praca w grupach
1. Przedstawcie obraz Żyda ukazany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.
2. Na co zwraca uwagę publicystyka pozytywistyczna, jeśli chodzim o problem asymilacji Żydów?
3. Sposób ukazania relacji polsko-żydowskich w opowiadaniu Mendel Gdański Marii Konopnickiej.
4. Wybór fragmentów Lalki związanych z tematem lekcji i interpretacja tych fragmentów.

Za każdy punkt powyżej grupa otrzymuje od zera do pięciu punktów. W sumie do zdobycia 20 punktów.

L37 (11 XII 2019): Prezentacja pracy grup - obraz Żydów w literaturze i sztuce polskiej.

Grupy kontynuowały prezentację.

Pozostał pkt 4.

L38 (13 XII 2019): Skomplikowana postać panny Izabeli … .

Temat podany.
Kończą jeszcze grupy 3 i 5 na następnej lekcji (zad. 4).

L39 (17 XII 2019): Cechy narracji w Lalce Bolesława Prusa.

Uczniowie szukają fragmentów, w oparciu o które określają cechy narracji. 1. Narracja pierwszoosobowa narratora autorskiego.
2. Narracja pierwszoosobowa narratora-Rzeckiego (subiektywizm, emocjonalność).
Znajdź trzy fragmenty, z których:
- jeden pokazuje momenty zauroczenia Wokulskiego panną Izabelą,
- drugi - obrazuje otrzeźwienie Wokulskiego, zdającego sobie sprawę, kim tak naprawdę jest Łęcka,
- trzec - pokazujący spojrzenie narratora lub jakiegoś bohatera (innego niż Wokulski) na bohaterkę.

L40 (19 XII 2019): Obraz Warszawy w Lalce Bolesława Prusa.

Mapa Warszawa końca XIX w. i fotografie dziesięciu miejsc związanych z akcją powieści - analiza fragmentów związanych z tymi miejscami (praca w parach). Podr. s. 85.
Następnie praca z fr. podr. s. 83 (elementy języka ezopowego).

1. Stare Miasto:
Mieszkaliśmy na Starym Mieście z ciotką, która urzędnikom prała i łatała bieliznę. Mieliśmy na czwartym piętrze dwa pokoiki, gdzie niewiele było dostatków, ale dużo radości, przynajmniej dla mnie. W naszej izdebce najokazalszym sprzętem był stół, na którym ojciec powróciwszy z biura kleił koperty; u ciotki zaś pierwsze miejsce zajmowała balia. Pamiętam, że w pogodne dnie puszczałem na ulicy latawce, a w razie słoty wydmuchiwałem w izbie bańki mydlane. Na ścianach u ciotki Wisieli sami święci; ale jakkolwiek było ich sporo, nie dorównali jednak liczbą Napoleonom, którymi ojciec przyozdabiał swój pokój. Nieraz dość jest małego figla, aby rzeczy, dawne jak ludzkie grzechy, pokazały się nam w nowym zupełnie oświetleniu.     Ja na przykład znam Stare Miasto od dziecka i zawsze wydawało mi się, że jest ono tylko ciasne i brudne. Dopiero kiedy pokazano mi jako osobliwość rysunek jednego z domów staromiejskich (i to jeszcze w "Tygodniku Ilustrowanym”, z opisem!), nagle spostrzegłem, że Stare Miasto jest piękne... Od tej pory chodzę tam przynajmniej raz na tydzień i nie tylko odkrywam coraz nowe osobliwości, ale jeszcze dziwię się, żem ich nie zauważył dawniej. Tak samo z Wokulskim. Znam go ze dwadzieścia lat i ciągle myślałem, że on jest z krwi i kości polityk. Głowę dałbym sobie uciąć, że Stach niczym więcej nie zajmuje się, tylko polityką. Dopiero pojedynek z baronem i owacje dla Rossiego zbudziły we mnie podejrzenia, że on może być zakochany. O czym już dziś nie wątpię, szczególnie po rozmowie z Szumanem.    

2. Plac Zamkowy:
7. Dworzec Kolei Otóż i pojechałem... Kupiłem bilet do Krakowa, na Dworcu Warszawsko-Wiedeńskim siadłem do wagonu i kiedy już było po trzecim dzwonku, wyskoczyłem... Nie mogę ani na chwilę rozstać się z Warszawą i ze sklepem... Żyć bym bez nich nie potrafił... Rzeczy odebrałem z kolei dopiero na drugi dzień, gdyż zajechały aż do Piotrkowa. Jeżeli wszystkie moje plany spełnią się w taki sposób, to winszuję... P.d. Indywidualna kontynuacja pracy grupowej z lekcji.

L41 (20 XII 2019): Ignacy Rzecki – niezwykły bohater powieści Prusa.

1. Znajdź fragmenty przedstawiające postać Rzeckiego i dokonaj ich interpretacji zwracając uwagę na następujące elementy:
a) ukazanie Rzeckiego jako narratora:
- jego system wartość,
- postrzeganie Wokulskiego,
- postrzeganie Izabeli Łęckiej,
b) przedstawienie Rzeckiego jako bohatera:
- co mówi o nim narrator trzecioosobowy,
- spojrzenie na Rzeckiego z punktu widzenia Wokulskiego,
- postrzeganie Rzeckiego przez wybranego innego bohatera,
c) Rzecki na tle Warszawy (wskaż miejsca z nim związane i informacje dotyczące miasta).

Praca z fr. tekstu: opis mieszkania Rzeckiego, sprzętów, umeblowania, przedmiotów znajdujących się w pokoju oraz czynności.
Gupy przekazały kartki ze wskazanymi fr. do interpretacji.

L42 (8 I 2020): Wnioski ze sprawdzianu znajomości treści Lalki Bolesława Prusa.

1. Omówienie pracy przez nauczyciela - zwrócenie uwagi na skutki nieznajomości treści i rażących błędów w czasie egzaminu maturalnego.
2. Praca w grupach (grupy tworzone są przez losowanie prac z różnymi osobami) - praca nad ustalaniem właściwych odpowiedzi.

P.d.
1. W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiane są refleksje na temat sensu życia? Omów zagadnienie w oparciu o fr. Lalki (t. I, r. 2, od słów: Niekiedy podczas tych samotnych zajęć ... do słowa: ... starokawalerstwo (s. 14) i odnieś się do innego tekstu kultury.
2. Przypomnij sobie cechy realizmu.
3. Czym wg ciebie może się cechować tzw. dojrzały realizm (dla ochotmików).

L43 (9 I 2020): Lalka jako powieść dojrzałego realizmu i zwierciadło przechadzające się po gościńcu oraz jako powieść wielogłosowa.

2.1. s. 327: Celem lekcji jest odnalezienie w Lalce cech realizmu:
- obiektywny obraz rzeczywistości,
- wierność epoce,
- mechanizmy życia społecznego.
Zjawisko wyjścia powieści Prusa poza konwencję realityczną:
1. Czy spojrzenie na świat jest w Lalce tylko obiektywne?
Tu powinno się pojawić odniesienie do narracji pierwszoosobowej Rzeckiego - przykład subiektywizmu.
2. Gdzie jeszcze można zaobserwować wyjście poza realizm?
Topos świata teatru i jego funkcje.
Problem wielogłosowości.

Dojrzały realizm: pokazanie życia duchowego, wątpliwości i rozterek.
P.d. Podr. s. 97 (zadanie na początek).

--> L44 (10 I 2020): Tym samym językiem, a jednak tak odmiennie. Zróżnicowanie środowiskowo-zawodowe polszczyzny.

Podr. s. 97 i dalej.

Na ocenę:
1. Udowodnij, że powieść Lalka Bolesława Prusa jest utworem napisanym w konwencji realistycznej (podaj trzy przykłady sytuacji, które zostały przedstawione w sposób realistyczny).
2. Jaką funkcje może pełnić realizm w utworze?
3. Wyjaśnij, na czym polega motyw "theatrum mundi" i jego zastosowanie w Lalce
4. S. 97: w jaki sposób Prus osiąga wrażenie, że bohater posługuje się językiem środowisk żydowskich?

Realizacja tematu lekcji:
1. Definicja pojęć: żargon, socjolekt.
2. Pojęcie argotyzmu i rodzaje argotyzmów:
a) leksykalne,
b) semantyczne,
c) frazeologiczne.
3. Profesjolekty i profesjonalizmy.
4. Socjolekt a profesjolekt - różnice:
- profesjolekt: specjalistyczne słownictwo zawodowe, uboga synonimia, brak nacechowania emocjonalnego,
- socjolekt: relacje międzyludzkie i rzeczywistość związana z pewnym obszarem działalności człowieka (nawet w przypadku pewnych elementów wyodrębniających socjolekt, następuje wyjście poza ten obszar), bogata synonimia, która służy emocjonalnemu opisowi świata.

P.d.
1. 100, zad.2.
2. W jaki sposób twórcy wykorzystują motyw domu? Omów zagadnienie w oparciu o wybrany fr. Lalki i inny tekst literacki.

L45 (15 I 2020): Powieść na ekranie – recenzja filmowej wersji Lalki.

Obejrzano fr. filmu (sam początek).

Zasady redagowania recenzji:
1. Warstwa faktograficzna (informacje o twórcach i najważniejszych aktorach).
2. Omówienie najważniejszych problemów dotyczących utworu.
3. Zwrócenie uwagi na formę, zwłaszcza na to, co stanowi o oryginalności rezencowanego dzieła.
4. Ocena wraz z uzasadnieniem.
5. W przypadku ekranizacji utworu literackiego zwrócenie uwagi na dokonane przez reżysera i autora scenariusza zmiany w materiale wyjściowe - ocena uzyskanego efektu.
P.d.
1. Poszukać recenzji filmu Lalka, np. w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa.
2. Wykonać zadania z arkusza maturalnego.

Uwaga! Na poniedziałek mieć z sobą Zbrodnię i karę Fiodora Dostojewskiego i przeczytaną część pierwszą.

L46 (16 I 2020): Operacje na tekście - rozumienie tekstu czytanego (praca z arkuszem maturalnym).

Funkcje języka:
a) ekspresywna (wyrażanie uczuć, własnych emocji, skupienie na mówiącym, ...),
b) impresywna nazywana też perswazyjną (oddziaływanie na odbiorcę, przekonywanie go do swoich racji, stosowanie trybu rozkazującego)
c) informatywna nazywana też komunikatywną (przekaz informacji, faktograficzność),
d) poetycka (upiększanie komunikatu).

L47 (17 I 2020): Ćwiczenia w redagowaniu rozprawki (w oparciu o fragmenty Lalki Bolesława Prusa.

P.d. Rozprawka (250 słów).

L48 (23 I 2020): Analiza rozprawek (w oparciu o fragmenty Lalki Bolesława Prusa.

P.d.
Część pierwsza Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego.
- główne wydarzenia,
- miejsca akcji,
- bohaterowie (nie tylko Raskolnikow).
L49 (24 I 2020): Dostojewski i Przeklęte problemy. Problematyka Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego.

Interpretacja części pierwszej.
Praca w grupach:
1. Przedstawcie w skrócie wydarzenia.
2. Scharakteryzujcie Raskolnikowa.
3. Omówcie relacje między Raskolnikowem a inną wybraną postacią z fragmentu.
4. Określcie problem, który poajwia się we fragmencie.
5. Co zwróciło waszą uwagę, jeśli chodzi o pomysły artystyczne, sposób prowadzenia narracji itp.
Przydział wg numerow: nr 1. - rozdział 1.; nr 8 - rozdział I.
P.d. Część druga:
1. Opis przebiegu zbrodni i tego, co przeżywa bohater.
2. Porównanie sylwetek Łużyna i Razumichina.
3. Wybór jednego szczególnie ciekawego fragmentu i jego interpretacja (pisemnie jedna stron).

L50 (29 I 2020): Bohaterowie Zbrodni i kary i ich dylematy. Powieść psychologiczna.

P.d. część druga.

L51 (30 I 2020): Wybory Raskolnikowa. Portret psychologiczny bohatera Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego.

Na ocenę:
1. Omów sposoby przedstawiania przez Dostojewskiego psychiki bohatera (zinterpretuj w tym celu wybrane przez siebie fragmenty r. 7 części pierwszej i fr. z części drugiej).
2. Wyjaśnij, kiedy można mówić, że Raskolnikow znajduje się w sytuacji wyboru, a kiedy trudno mówić o wyborze.

Usytuowanie powieści w epokach i kontekst historyczny jej powstania:
a) w części podręczników powieść Dostojewskiego - jako powieść realizmu dojrzałego - pojawia się w pozytywizmie, w innych - w modernizmie jako powieść psychologiczna i polifoniczna (napisana w latach 1865-1866),
b) Rosja jako zacofane państwo autorytarne, z ubogim społeczeństwem, bez klasy średniej,
c) rola inteligencji domagającej się reform i jej radykalizacja (w 1881 r. w zamachu ginie car Aleksander II),
d) działalność Dostojewskiego w kółku pietraszewców - aresztowanie (1849) i skazanie na śmierć, zmiana wyroku na cztery lata katorgi ( Wspomnienia z domu umarłych),
e) rozwój anarchizmu (likwidacja państwa) i ruchu robotniczego pod koniec XIX wieku.

Sylwetka Raskolnikowa:
- nihilista,
- jego reakcje w różnych sytuacjach,
- co się dzieje w jego świadomości.

P.d. Analiza rozmowy sędziego śledczego z Raskolnikowem o artykule cz. III, r. 5, s. 213).

L52 (31 I 2020): Zbrodnia i kara jako powieść polifoniczna. Poetyka utworu.

1. Definicja polifoniczności. Co to znaczy, że Dostojewski udziela głosu postaciom, pozwala im mówić? Jaką postawę przyjmuje narrator? Czy ocenia bohaterów?
polifoniczność = wielogłowość

2. Analiza sposobu przedstawienia sylwetki Swidrygajłowa:
- sylwetka Swidrygajłowa wyłaniająca się z listu Pulcherii Raskolnikow do syna (s. 28),
- wygląd i spotkanie z Sonią (s. 202),
- rozmowa z Raskolnikowem o pieniądzach, Duni, Łużynie i "wyjeździe" (s. 240),

- druga rozmowa Raskolnikowa ze Swidrygajłowem (s. 385).
P.d. Kolejne fr. ze Swidrygajłowem.

L53 (5 II 2020): Jaką rolę mogą pełnić odniesienia biblijne w tekstach kultury?

Na ocenę
1. W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich utworach człowieka?
2. Przedstaw sylwetką Swidrygajłowa. Co zwróciło twoją uwagę, jeśli chodzi o sposoby ukazywania tego bohatera? Cytuj i interpretuj.
3. Czy możliwe jest odkupienie zła? Omów zagadnienie w oparciu o Zbrodnię i karę i inne teksty kultury.

P.d. Część czwarta, rozdział czwarty, rozmowa Raskolnikowa z Sonią. Motyw Łazarza. Jaką rolę pełnią odwołania do Biblii?

L54 (6 II 2020): Obraz miasta w Zbrodni i karze i w innych tekstach kultury.

Kartkówka
1. Porównaj Swidrygajłowa i Łużyna. Przedstaw fakty dotyczące tych postaci i na ich podstawie dokonaj oceny bohaterów.
2. Jakie funkcje mogą pełnić odniesienia do Biblii w tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o fr. z motywem historii Łazarza i odnieś się do innych tekstów kultury.

Podr. s. 111, zad. 1-4.

L55 (7 II 2020): Praca z tekstem - operacje na tekście (Lew Szestow, Wybory Raskolnikowa).

Uzupełnienie problematyki miasta (s. 104-105).

Tekst s. 112.

P.d. Język pozytywizmu (s. 114-121). Sami decydujecie, ile z tego zrobicie i które teksty przeczytacie. Mimimum to charakterystyka stylu pozytywistycznego w odniesieniu do wybranego tekstu.

L56 (26 II 2020): Przygotowanie do testu z pozytywizmu (wymagania i ćwiczenia).

1. Znajomość podstawowych faktów i dat.
2. Definicja pojęcia pozytywizm (porównanie rozumienia tego pojęcia na ziemiach polskich i w Europie).
3. Idee pozytywistyczne - pojęcia z nimi związane i ich twórcy (pozytywizm, ewolucjonizm, utylitaryzm, organicyzm
4. Porównanie poglądów polskich romantyków i pozytywistów dotyczące:
a) koncepcji patriotycznych,
b) koncepcji dotyczących literatury i roli artysty.
5. Skrótowa interpretacja wybranego wiersza poety epoki pozytywizmu (teza, argumenty, środki stylistyczne, umiejętność wskazania, które z tych środków zostały zastosowane w funkcji ekspresyjnej lub perswazyjnej języka).
6. Wskazywanie cech Wokulskiego jako pozytywisty i jako romantyka.
7. Realizacja haseł polskiego pozytywizmu w Lalce (przykład sukcesu i porażki danej koncepcji):
a) praca u podstaw,
b) praca organiczna,
c) emancypacja kobiet,
d) asymilacja Żydów.
8. Sformułowanie wypowiedzi dotyczacej kwestii rozrachunku Prusa z programem społeczno-poloitycznym polskiego pozytywizmu (rozumienie określenia stracone złudzenia w kontekście utworu).
9. Interpretacja fragmentu Lalki pod kątem języka i stylu wypowiedzi bohaterów.
9. Rozumienie pojęcia realizmu i naturalizmu podawanie przykładów realizacji tych kierunków w Lalce.

L57 (27 II 2020): Praca klasowa - test z pozytywizmu.

L58 (28 II 2020): Język utworów okresu pozytywizmu. Archaizacja w literaturze i jej funkcje.

L59 (4 III 2020): Nowe pytania i nastroje epoki. Wprowadzenie do Młodej Polski.

1. Dekadentyzm i postawy dekadenckie - z czego wynikały i jak były wyrażane?
2. Nazwy epoki - wypisz i wyjaśnij.
3. Stosunek modernistów do natury.

4. Interpretacja wiersza przetłumaczeonego przez Zenona Przesmyckiego-Miriama Niemoc autorstwa Paula Verlaine'a (s. 126).
W jaki sposób przejawia się w tym wierszu dekadentyzm?
5. Modernistyczne inspiracje kulturą Wschodu (Orientem) (s. 128).

P.d.
1. Filozofowie epoki: Arthur Schopenhauer (nr 1-8), Friedrich Nietzsche (9-16), Henri Bergson (17-24) (s. 129).
2. Cechy secesji (s. 130-131) - dla ochotników.

L60 (5 III 2020): Pesymizm końca wieku: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Koniec wieku XIX, Wszystko umiera z smutkiem i żałobą… . Filozofia epoki i dekadentyzm.

I. Filozofia

1. Filozoficzne tło epoki (s. 129)
Praca w trzech grupach: Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Henri Bergson - 10', notatka. Po tym czasie prezentacja w oparciu wyłącznie o notatkę. Pozostałe grupy na tej podstawie również opracowują notatkę.
W kolejnym etapie - praca 5', przygotowanie informacji o filozofach i prezentacja bez żadnych pomocy. Każda grupa ma przygotować informacje o wymienionych trzech filozofach.

2. Poglądy Arthura Schopenhauera i jego propozycja dróg ucieczki od życia (sztuka, nirwana, litość i miłosierdzie).
3. Filozofia Friedricha Nietzschego:
a) nihilizm,
b) relatywizm,
c) przewartościowanie wszystkich wartości,
d) koncepcja nadczłowieka.
4. Henri Bergson (intuicjonizm i witalizm).

II Liryka

1. Wskazanie trzech kluczowych miejsc w tekście Koniec wieku XIX:
- tytuł,
- pytania jednowyrazowe,
- symboliczne zwieszenie głowy w zamknięciu.
2. Redagowanie tezy.

III Odpowiedzi na pytania 1-3 s. 135.

P.d. Wszystkie pytania s. 135 i Oda do młodości jako kontekst do pytania nr 3.

L61 (6 III 2020): Młodopolskie pejzaże: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Anioł Pański, Leopold Staff, Deszcz jesienny.

Czemu służy kreacja pejzaży w obu wierszach? O czym właściwie chcą mówić obydwaj poeci?
Psychizacja pejzażu. Tan naprawdę chodzi o przeżycia wewnętrzne, stany typowe dla Młodej Plski.

P.d.
1. S. 138, zad. 2, 3; s. 142, zad. 2.L62 (11 III 2020): Pragnienie nirwany i sny o potędze (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany, Leopold Staff, Kowal).

Praca w grupach trzyosobowych. Nieparzyste grupy - pierwszy tekst, parzyste - drugi. Grupy ustalają, czy przygotowują klasyczne interpretacje, czy też zbierają materiał za pomocą koła interpretacji.

Hymn do Nirwany K. Przerwy-Tetmajera, podr. s. 139 lub Wolne Lektury.

Lubię, kiedy kobieta… K. Przerwy-Tetmajera, podr. s. 135.

Mów do mnie jeszcze… K. Przerwy-Tetmajera, źródła internetowe.
1. Rola wielokropków.
2. Kontekst literackie - któremu z bohaterów literackich ten wiersz mógłby być bliski?

Kowal L. Staffa, podr. s. 142.
1. Czemu bliższy jest ten utwór: postawie dekadenckiej czy koncepcjom Nietzschego?
2. Co symbolizuje "masa kruszców drogocennych"?

3. W jaki sposób twórcy wykorzystują w swoich dziełach zasoby swojego języka?
4. Czy utwór może być uznany za manifest swojej epoki? Odpowiedź uzasadnij.
5. Wskaż trzy najważniejsze środki stylistyczne i określ ich funkcje.

P.d.

Obowiązuje znajomość treści Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz znajomość problematyki:
a) przyczyny wyboru dokonanego przez Tomasza Judyma,
b) interpretacja tytułu książki w różnych kontekstach,
c) obraz społeczeństwa wyłaniający się z utworu,
d) problemy kobiet opisane w tekście (na podstawie pamiętnika Joanny Podborskiej),
e) rola lekarzy w społeczeństwie - konfrontacja poglądów Judyma z wypowiedziami innych lekarzy.
Należy opracować powyższe zagadnienia w formie elektronicznej i przesłać Librusem.

___________________________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L63 (25 III 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej z epoki pozytywizmu.

L64 (26 III 2020): Jak może wpłynąć na człowieka kontakt z dziełem sztuki? Judym patrzy na Wenus z Milo oraz Biednego rybaka Chavannesa.

1. Analiza rozdziału Wenus z Milo.
2. Jaki związek ma fr. z wymową calej książki?P.d. Jaką funkcję pełni naturalizm w rozdziale W pocie czoła? Co udało się Żeromskiego przedstawić ujęciami naturalistycznymi?

L65 (27 III 2020):Wynaturzone okazy gatunku ludzkiego... . Obraz życia i pracy ludzi wykluczonych w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

Notatka w oparciu o NZTZC 2.2., s. 74.
1. Naturalizm i jego funkcje oraz narzędzia artystyczne.
1. Konwencja naturalistyczna i jej funkcje w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego (s. 27, 30):
a) maksymalne zbliżenie do rzeczywistości i pokazywanie jej ciemnych, fizjologicznych i biologicznych aspektów,
b) narracja personalna (zamiast autorskiej), prowadzonona w trzeciej osobie, ale z perspektywy bohaterów (mowa pozoronie zależna), 2. Wykluczeni: osoby funkcjonujące poza systemem społecznym.

P.d. Notatki w pliku 003 dotyczące dalszych fr. naturalistycznych - określenie ich funkcji.

L66 (1 IV 2020): Idea domu i bezdomności w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego.

Analiza notatek w pliku 003.
Jeśli nie będzie w notatkach, uwzględnić fr. NZTZC 2.2. s. 76 (Judym i Podborska w Zagłębiu Dąbrowskim, Judymowa w Szwajcarii obserwuje dzieci w przedszkolu bawiące się i zarazem uczące).

Realizacja tematu - NZTZC 2.2. s. 79.

Omów problem bezdomności w odniesieniu do trzech wybranych bohaterów powieści. Wyjaśnij, na czym polega ich bezdomność, jakie są jej przyczyny i jej skutki. Notatki w pliku 004.

L67 (2 IV 2020): Czy bezdomność może być więcej warta niż posiadanie domu?

Analiza notatek w pliku 004 - trzech bohaterów bezdomnych.

Quiz Ludzie bezdomni z Int. nr 1
Realizacja tematu - NZTZC 2.2. s. 82.

doktor Czernisz, Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joasia Podborska, rodzina Joasi z Mękarzyc, Natalia Orszeńska, dyrektor Kalinowicz, inżynier Korzecki.
Tabela nr 1: ludzie zadomowieni / ich wartości
Tabela nr 2: ludzie bezdomni / motywacje (przyczyny) ich bezdomności.

W środę rozprawka. Na jutro tabele do omówienia na ocenę.

L68 (3 IV 2020): Czy postulaty i oczekiwania Judyma wobec lekarzy są uzasadnione? Rozprawka.

Spr. p.d. - wnioski w oparciu o tabele.

Praca nad rozdz. Mrzonki.
1. Zaproponuj wstęp (np. o różnych systemach politycznych i roli określonych grup społecznych w sytuacjach problemowych).
2. Postaw tezę.
3. Podaj argumenty, dzieląc je na dwie grupy:
a) wynikające z rozdziału Mrzonki oraz z jednego innego rozdziału (wprowadź kilka krótkich cytatów),
b) będące rezultatem twoich przekonań.
. 4. Odwołaj się do związanych z tematem tekstów kultury.
5. Podsumuj swoje refleksje i napisz w osobnym akapicie zakończenie.

Wstęp i teza to minimum, przesłane Librusem lub inną uzgodnioną drogą. W środę losowanie kilku prac do oceny całościowej.

L69 (8 IV 2020): Impresjonizm w literaturze (Ludzie bezdomni) i w malarstwie (wybrane obrazy).

Losowanie rozprawek z poprzedniej lekcji do sprawdzenia (zob. L68).

Praca w pliku nad impresjonizmem.

L70 (15 IV 2020): Omówienie prac pisemnych w ramach nauki zdalnej - wnioski do dalszej pracy.

Uwaga! Praca klasowa z Ludzi bezdomnych 23 IV (czwartek).
Omówienie rozprawek dotyczących słuszności postulatów Judyma.
Omówienie dotychczasowych wypowiedzi pisemnych w ramach nauki zdalnej.
Podano L71. Plik 006
L71 (16 IV 2020): Młodopolskie poszukiwania języka poezji – impresjonizm (K. Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych…).

Analiza wpisów w pliku 006.

P.d. Zob. L72 - Jak oceniasz pobyt Judyma w Cisach: jest to sukces bohatera czy też jego klęska? Podaj przyczyny sukcesu lub porażki.

Będzie sprawdzana znajomość treści fr. dotyczących pobytu w Cisach.

L72 (17 IV 2019): Pobyt Judyma w Cisach: sukces czy porażka?

Uczniowie przesyłają odpowiedź Messengerem.

Uwzględnić następujące zagadnienia dodatkowe dotyczące pobytu w Cisach:
- zastanawiając się nad problemem sukcesu lub klęski, odnieś się do spraw intymnych, prywatnych Judyma; wyjaśnij, czego dotyczył jego osobisty problem (pomoc: symbolika tuberozy i koniczyny, rozdział Kwiat tuberozy,
- jaki był główny powód wielkiej niechęci koterii cisowskiej wobec Judyma.
Praca nad fragmentem zamieszczonym w pliku 007.
W oparciu o analizę i interpretację podanego fragmentu przedstaw sylwetki Joanny Podborskiej i Tomasza Judyma. Porównaj postawy bohaterów. Zwróć uwagę na funkcje środków artystycznych i konwencji literackich (impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, naturalizm). Uwzględnij w swoich refleksjach odniesienia do całego utworu. Zadanie wykonujemy w zeszycie w formie swobodnych notatek, punktów, tabeli lub w inny wybrany przez siebie sposób, który ułatwi wypowiedź ustną.

L73 (22 IV 2020): Wizerunek artysty w literaturze i sztuce Młodej Polski. Evviva l’arte Kazimierza Przerwy-Tetmajera jako manifest literacki epoki.

Podr. s. 154.

L74 (23 IV 2020): Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.

L75 (24 IV 2020): Modernistyczna bohema i stosunek do sztuki - Stanisław Przybyszewski, Confiteor (fragm.). Dialogi z tradycją: Andrzej Bursa, Ja chciałbym być poetą.

Kilka pytań do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera Evviva l'arte (podr. s. 154).
Tetmajer Evviva i'arte - kilka pytań

Stanisław Przybyszewski Confiteor s. 155 - praca w pliku 011. Uczniowie sami wybierają jedno zadanie.

Praca domowa - interpretacja wiersza Andrzeja Bursy napisanego w 1957 roku - s. 266, zad. 1. pod tekstem. Praca w formularzu:
formularz 002: teza do wiersza Andrzeja Bursy Ja chciałbym być poetą

L76 (29 IV 2020): Problematyka autotematyczna w poezji młodopolskiej (Kazimierz Przerwa-Tetmajer, O sonecie.

Analiza dokumentu 011 (zad. s. 156-157).
Analiza formularz 002 do wiersza Bursy.
Podsumowanie dotychczasowych motywów autotematycznych w poezji modernistycznej.
Praca nad wierszem Tetmajera:
- redagowanie tezy: form 003: teza do wiersza O sonecie Tetmajera

P.d. Trzy środki stylistyczne i ich funkcje. Jeden środek powiązać z argumentem.
form 004: trzy środki i ich funkcje, jeden środek - argument

L77 (30 IV 2020): Schooling non stop… . Zapożyczenia we współczesnym języku polskim (Jan Miodek Jestem za ekstraodlotem).

Analiza wpisów w formularzu 004 - trzy środki stylistyczne w wierszu Tetmajera O soneciei ich funkcje.
Znaczenia i pochodzenie wyrazów związanych ze słowem ARTYSTA (podr. s. 162) - ćwiczenie wprowadzające w temat zapożyczeń.
Praca nad zapożyczeniami.
P.d.
1. Zad. 1 i 2 (s. 166); zad. drugie lewa kolumna - wyjaśniono na lekcji.
2. Tekst J. Miodka, s. 167, zad. 11 - arkusz 012 (przydzielono zadania).

L78 (6 V 2020): Zapożyczenia językowe i cytaty przez pryzmat naszych doświadczeń językowych.

I Sprawdzenie dotyczące zapożyczeń:
1. Formularz form 005 o zapożyczeniach i tekście Jana Miodka.
2. Losowanie do odpowiedzi:
a) analiza wpisu w form 005,
b) analiza p.d. dokument 012 do zadań s. 167.
3. Za dodatkowe wykonanie zad. 8. s. 167 (puryzm językowy) podnoszę ocenę o stopień.
II Realizacja tematu lekcji:
1. Zapożyczenia całkowicie przyswojone, częściowo przyswojone i cytaty (podr. s. 164-165).
2. Zad. 10, s. 167 - cytaty: wymowa i znaczenie.

III Praca domowa:
O impresjonizmie była już mowa i interpretowaliśmy wiersz K. Przerwy-Tetmajera Melodia mgieł nocnych (s. 177).
Teraz nas interesuje symbolizm. Należy zinterpretować obraz Józefa Mehoffera Dziwny ogród (s. 175).
Następnie postawić tezę interpretacyjną do wiersza Jana Kasprowicza Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach (s. 182). Tam są cztery części - podział wg pór urodzenia.

L79 (7 V 2020): W stronę tajemnicy istnienia. Symbolizm i krajobrazy symboliczne (Jan Kasprowicz, Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach).

S. 182.

I Sprawdzenie p.d.
- zapożyczenia - zad.10, s. 167 - analiza dokumentu 012 (na dole: kto pierwszy, ten lepszy),
- analiza wpisów w dokumencie 013 - teza do wiersza Kasprowicza.

II Realizacja tematu
Praca w dokumencie 013 - argumentacja i środki stylistyczne (w tych samych grupach).

III P.d.
1. Zaznacz fr. typowo impresjonistyczne (linia falista) oraz symboliczne (linia prosta). Jakie efekty zostały uzyskane tymi technikami?
2. Wybierz jeden sonet do wnikliwej interpretacji. Drugi zaproponuje nauczyciel.

L80 (8 V 2020): Apokaliptyczne pejzaże, bunt i krzyk. Ekspresjonistyczny charakter hymnów Jana Kasprowicza: „Dies irae” – fragmenty (Dysk Google, Zoom, Messenger).

I Interpretacja wybranego oraz przydzielonego sonetu.

II Praca w dokumencie 014 (wg przydzielonych zadań).
Na następnej lekcji: odpowiedź z przydzielonego zadania, wybranego przez ucznia, wybranego przez nauczyciela, interpretacji fr. tekstu.

L81 (13 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego.

L82 (14 V 2020): W stronę pokory i pogodzenia się ze światem. Franciszkański charakter późnych wierszy Jana Kasprowicza.

I Odpowiedź z przydzielonego zadania (dokument 014), wybranego przez ucznia, wybranego przez nauczyciela, interpretacji fr. tekstu.

II Praca nad tekstem *** [Rozmiłowała się ma dusza...] (s. 190) i *** [Witajcie, kochane góry]- dokument 016.

P.d. Obowiązują wszystkich obydwa wiersze. Należy być przygotowanym do komentowania którejkolwiek notatki koleżanki/kolegi do zadania.

L83 (15 V 2020): Od snów o potędze – po klasycyzm i apoteozę życia. Przemiany postawy artystycznej Leopolda Staffa (Przedśpiew).

I Interpretacja wskazanego tekstu Jana Kasprowicza:
*** [Rozmiłowała się ma dusza...] (s. 190) lub *** [Witajcie, kochane góry] - dokument 016.
Komentowanie notatek z dokumentu 016.

II Praca nad wierszem Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 192).
1. Redagowanie tezy interpretacyjnej, dwa argumenty i środek stylistyczny - formularz 004: WPISZ TU TEZĘ.
2. Skopiowanie wybranych wypowiedzi do dokumentu 017.

L84 (20 V 2020): Praca z tekstem krytycznoliterackim (Maria Podraza-Kwiatkowska, Zasada sugestii).

I Interpretacja:
a) Pytania do wiersza Przedśpiew (s. 192).
1. Z którymi kierunkami filozfoficznymi związany jest utwór?
2. Wskaż odpowiednie fragmenty i wyjaśnij, na czym polega ten związek.
3. Wskaż przykład oksymoronu i wyjaśnij, co wyraża.
4. Zinterpretuj wiersz pod kątem obecnego w nim motywu drogi.

lub

b) Interpretacja wiersza W lesie Kazimierza Przerwy-Tetmajera (NZTZC 2.2. s. 66).
Po interpretacji ucznia nowe pomysły uzupełniające w dokumencie 018.

III Praca z tekstem (s. 193) - formularz 007.

L85 (21 V 2020): Dzięki czemu możemy się porozumieć? Język jako system znaków.

I Analiza formularza 007 (s. 193) oraz dokumentu 019 (zbiorczo z formularza).

II Realizacja tematu lekcji - analiza materiału s. 195.

III P.d.
1. Uwaga! Jądro ciemności Josepha Conrada - znajomość treści - test lub ustnie 29 V pt.
2. S. 197-198, zad. 1. i 2.

L86 (22 V 2020): Znak a symbol (interpretacja obrazów Jacka Malczewskiego: Hamlet polski, Błędne koło.

I S. 197-198, zad. 1. i 2.

II Cechy języka naturalnego (s. 196).

III Interpretacja obrazów Jacka Malczewskiego - znak a symbol:
1. Hamlet polski, s. 202.
2. Błędne koło, s. 256.
Praca w dokumencie 020 (tam przydział podpunktów).

L87 (27 V 2020): Joseph Conrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Fascynująca biografia autora Jądra ciemności.

I Spr. p.d. - analiza dokumentu 020.
Jacek Malczewski, Hamlet polski:
- kwiat w ręku mężczyzny to nie jest stokrotka, tylko margerytka - jastrun właściwy, złocień właściwy, jastrun wczesny: można go interpretować jako symbol delikatnego, kruchego życia, które ma swój urok, ale też jest niezwykle podatne na zniszczenie wskutek sił zewnętrznych (historia, brutalan rzeczywistość),
- epitet polski w tytule kładzie akcent na sytuację symbolizowaną przez kobiety - alegorie Polski zniewolonej przez zaborców oraz Polski zrywającej kajdany - więc jest to polska wersja Hamleta, który zarazem jest artystą - w pasie postaci widać tubki do farby w miejscach, gdzie zwyczajowo noszone były naboje.

II Podr. s. 209: Autor, Data i okoliczności powstania utworu - notatka w punktach (co ważne w biografii i co fascynujące).

III Podr. s. 210: Bohaterowie, Problematyka, Kompozycja i narracja - komentarz N.

IV Praca z fr. tekstu s. 210: umieć zrealacjonować, zinterpretować wskazany fr.

L88 (28 V 2020): Kompozycja i narracja powieści Josepha Conrada Jądro ciemności.

I Spr. p.d. - relacjonowanie zawartości treściowo-problemowej fr. s. 210 oraz interpretacja wskazanego akapitu.
Uczniowie mieli również zapoznać się z zawartością s. 210.

II Realizacja tematu - podrozdział Kompozycja i narracja (s. 210).

III Praca w formularzu 009 - zad. 1-4, s. 212.

IV Wpisy z formularz 009 zostały przeniesione do dokumentu 021 - tu uczniowie przyznają po gwiazdce przy wybranym zadaniu.

L89 (29 V 2020): Symboliczna podróż ku jądru ciemności – obraz prawdy o mrokach ludzkiej duszy i cywilizacji białego człowieka.

I Analiza wpisów w formularzu 009 (zad. 1-4, s. 212).

II Praca z filmem:
Jądro ciemności film

Zad. w dokumencie 022 (pierwsze na lekcji, pozostałe w domu).

L90 (3 VI 2020): Motyw schodzenia do otchłani i jego funkcje w utworze Conrada Jądro ciemności.

I Analiza wpisów w dokumencie 022 (po obejrzeniu filmu).

II Prawda o człowieku - w oparciu o schemat w dokumencie 023.

III P.d. Marlow o Europejczykach (uruchomiono dokument 024).

L91 (4 VI 2020): Ocena cywilizacji europejskiej w Jądrze ciemności Josepha Conrada.

I Podsumowania pracy zdalnej w maju.

II Realizacja tematu - dokument 024 (interpretacja trzech fragmentów).

symbolika pobielanych grobów: kontrast między tym co zewnętrzne (pozornie piękne, ale fałszywe, oparte na kłamstwie) a tym co wewnętrzne (zepsute, zdegenerowane i chore). III P.d.
1. Fr. z oceną cywilizacji.
2. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi tom I, Jesień (15 VI).

L92 (5 VI 2020): Conrad - pisarz nowoczesny (argumenty w oparciu o tekst krytycznoliteracki).

Podr. s. 215-216. Praca w formularzu 010 - przerzucić do dokumentu 025.

L93 (17 VI 2020): Wielowymiarowy obraz wsi polskiej w powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.

I Różne konteksty
1. Sylwetka Władysława Stanisława Reymonta (NZTZC 2.2. s. 145; podr. s. 222).
2. Geneza i tytuł (NZTZC 2.2. s. 144).
3. Fascynacje pierwotnością i rola mitów oraz tworzenie nowych mitów (po co potrzebne są mity) (podr. s. 217).
4. Chłop malowany (podr. s. 218).

II Realizacja tematu
1. Bogaci i biedni, ważni i nieważni, młodzi i starzy, bohater zbiorowy (gromada) i bohater indywidualny (podr. s. 222).
2. Problematyka.
3. Kompozycja.

III Praca z fr. s. 224 (zad. do fr. I: 1, 2, s. 227).

IV P.d. dokument 037 (tam przydział).

L94 (18 VI 2020): Kreacja postaci Jagny jako przykład procesu mityzacji kobiety.

L95 (19 VI 2020): Mechanizmy rządzące gromadą (rola obyczajów w funkcjonowaniu społeczności Lipiec).

Fr. s. 698-699
1. Praca (ziemia) – wartość nadrzędna:
- od niej zależy byt, przetrwanie, los jednostki i rodziny,
- w Lipcach nie ma innego sposobu na zdobycie pożywienia i pieniędzy jak praca na roli (jedynie Mateusz Gołąb potrafi budować domy, więc zarabia w inny sposób, Jankiel ma karczmę, ksiądz ma swoją parafię).
2. W gromadzie istnieją konflikty i nieporozumienia, ale mieszkańcy Lipiec w sytuacji zagrożenia potrafią się zjednoczyć i bronić tego, co ważne dla ich egzystencji (obrona lasu, który chce sprzedać dziedzic, a las jest wspólną własnością).
Widać w tym zachowaniu grupy ten sam mechanizm, który funkcjonuje w całej przyrodzie: walka o przetrwanie, ale też współdziałanie, gromadzenie się dla obrony wspólnego dobra.
3. Bohater zbiorowy:
- w Lipcach mieszka około 90 osób,
- społeczność wiejska reprezentująca jakiś nadrzędny ład, rządząca się swoimi prawami ukształtowanymi przez naturę i religię,
- ma własną moralność zbiorową,
- każdy ma tu swoje wyznaczone miejsce, choćby było najbardziej poślednie,
- gromada żyje według określonych zasad, których przekroczenie grozi jednostce wyrzuceniem poza nawias społeczności,
- nieliczne kontakty ze światem zewnętrznym – nie wpływają one na zmianę zachowań chłopów (przybycie osadników niemieckich (t. III), konflikt z dworem o porębę na Wilczych Dołach (t. II), sąd i jarmark w Tymowie),
- kwestia polskości: Roch prowadzi działalność konspiracyjną i kształtuje świadomość narodową, mówi o potrzebie solidarności; Kuba i Boryna brali udział w powstaniu (choć Boryna niechętnie o tym mówi),
- starsi chłopi są ulegli i pełni nienawiści, młodsi – dumni, butni, znający swoją wartość,
4. Najważniejsze centra życia mieszkańców Lipiec – karczma, s. 47 - 50 (Żyd jest członkiem gromady) i kościół, s. 382 - 385.
5. Ustalenie hierarchii wsi – co decyduje o pozycji we wsi (ilość posiadanej ziemi decyduje o miejscu w hierarchii wsi, nawet przedstawiciele władzy świeckiej i duchownej są postrzegani jako właściciele gruntów i wciąż rozgrywa się między elitą walka o wpływy; przykład Jagustynki i Antka świadczy o tym, że miejsce w hierarchii majątkowej nie jest stałe):
6. Struktura gromady:
a) elita - najbogatsi (Boryna, kowal, młynarz),
b) przedstawiciel władzy duchownej - ksiądz (również elita),
c) przedstawiciele władzy świeckiej - wójt, sołtys (również elita),
d) średniozamożni- Kłąb,
e) biedota, komornicy - Kozłowie, Jagustynka,
f) służący, parobcy - Kuba, Pietrek, Witek,
g) kategoria „ludzi luźnych" - Rocho, dziad.
7. Obrzędy i zwyczaje opisane w powieści:
• spotkania przy pracy (t. I, rozdz. 7),
• wesele i swaty jako zwyczaj je poprzedzający (t. I, rozdz. 8, 11),
• święcenie pól (t. III, rozdz. 7),
• Boże Ciało (t. III, rozdz. 9),
• Boże Narodzenie (t. II, rozdz. IV),
• Wielkanoc (t. III, rozdz. 4 i 5),
• Zaduszki (t. I, rozdz. 9).

L96 (24 VI 2020): Obyczaje, wierzenia i system wartości mieszkańców Lipiec. Ich chrześcijańskie i pozachrześcijańskie korzenie.

P. d. Spisz regulamin wsi.