Klasa czwarta technikum lekcje live

     

Uwagi wstępne - lekcje polskiego w technikum - klasa maturalna    W klasie czwartej zaplanowano dwie lekcje w pierwszym semestrze oraz cztery - w drugim. Do końca roku planowanych jest 30 tygodni nauki, co daje maksymalnie ok. 90 jednostek lekcyjnych.
    Istotną kwestią do rozstrzygnięcia będzie praca nad przygotowaniem do matury ustnej. Nie wiadomo w tej chwili, czy matura w formie ustnej się odbędzie, czy też powtórzy się scenariusz zeszłoroczny.

L01 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna: lektury (terminarz), cele, formy pracy...

Lektury:

Stanisław Wyspiański Wesele

Stefan Żeromski Przedwiośnie

Podano temat lekcji nr 2.

L02 (7 IX 2020): W tym samym języku, a jednak inaczej. Zróżnicowanie terytorialne polszczyzny.

1. Regionalne odmiany polszczyzny (s. 229).
2. Warstwa wspólnoodmianowa polszczyzny.
3. Cechy dialektów polskich (s. 230).
1. Cechy dialektu mazowieckiego:
a) wymowa "a" zamiast "e" (np. "dziań, "jadzie"),
b) twarda artykulacja spółgłoski "l",
c) mieszanie grup "ke", "ge" z grupami "kie", "gie",
d) charakterystyczna wymowa miękkich spółgłosek wargowcyh "pi", "bi", "mi", "wi":
- artykulacja z dodatkowym elementem miękkim "J" (np. "pjasek"),
- w gwarze kurpiowskiej element "j" staje się jeszcze silniejszy i pojawiają się formy: "pśasek".

P.d. Cechy dialektu małopolskiego.

2. Cechy dialektu małopolskiego:
a) ustna wymowa samogłosek nosowych (np. "dob" zamiast "dąb"),
b) osłabiona artykulacja spółgłoski "ch" (np. "słuowisko" zamiaast "słuchowisko),
c) "ch" na końcu jest wymawiane jak "k" (zamiast gwarowego "byłech" pojawia się forma "byłek"),
d) wymowa udźwięczniajaca (zamiast "brat Adama" - "brad Adama"),
e) uproszczenie grup spółgłoskowych ("czeba" zamiast "trzeba"),
Uwaga! W dialektach mazowieckim i małopolskim występuje mazurzenie (syja, zaba)
3. Dialekt wielkopolski:
a) silne uproszczenie grup spółgłoskowych (np. "szur" zamiast "szczur"),
b) wymowa samogłosek "o", "ó" z dodatkowym elementem "ł" (np. "kłot" zamiast "kot"),
c) częsta przechodzenie samogłoski "e" w "y" (np. "syr"),
d) pojawianie się końcówki fleksyjnej "-ewi" w celowniku liczby pojednyczej (np. "wujewi"),
e) końcówka "-cie" w 2. osobie liczby mnogiej czasu teraźniejszego (np. "chodzicie", "robicie") tożsama z ogólnopolską formą, podczasa gdy w większości gwar występuje końcówka "-ta").
4. Dialekt śląski:
a) liczniejsze samogłoski nosowe (np. "jyzyk"),
b) końcówka "ę" ulega odnosowieniu na końcu wyrazu i zmienia się w a (np. "pija ta kawa"),
c) wymowa typu: "biere" zmiast "biorę", "bierymy" zamiast "bierzemy".
5. Język regionalny - kaszuski:
a) swoista wymowa spółgłosek miękkich "k'", "g'" (zamiast "dzień - "dzen", zamiast "dziecko" - dzecko",
b) zamiast "kij" - "cij".

Czym się różnią regionalizmy (dialektyzmy) leksykalne od semantycznych (s. 234).

Podano L03 i już zrealizowano.

P.d. na następną lekcję: tekst Tadeusza Żeleńskiego-Boya Plotka o "Weselu" (s. 250-251).

Słownictwo zwierciadłem kultury - praca z tekstem z zakresu nauki o języka (wymagania maturalne).
Praca z tekstem s. 234.
Obowiązują wszystkie podpunkty.

L03 (9 IX 2020): Stanisław Wyspiański – renesansowa postać Młodej Polski. Geneza Wesela.

1. Wyjaśnij drugi człon tematu, korzystając z zasobów internetowych oraz podręcznika.
2. Praca z tekstem teoretycznym (s. 236-237). Udowodnij, że Wesele realizuje założenia teatru modernistycznego:
a) łączy słowo, dźwięk, światło, kształt i barwę (gr. I),
b) łączy symbolizm z naturalizmem i realizmem, neoromantyzm z ekspresjonizmem (gr. II),
Wyspiański podejmuje romantyczną tematykę walki o wolność ojczyzny. c) przeniesienie zainteresowania dramatopisarzy z poziomu fabuły (akcji) na akcję wewnętrzną, rozgrywającą się w psychice postaci scenicznych (gr. III),
d) nastrój, tajemniczość, zbliżanie się do zagadek bytu (gr. IV).

2. Interpretacja wiersza W. Wyspiańskiego *** [Niech nikt nad grobem mi nie płacze] (s. 240).

W oparciu o wybrane fragmenty aktu I przedstaw relacje między chłopstwem a inteligencją. Zapisz związane z tym pytania, na która warto odpowiedzieć. Na przyład: Czy obie warstwy dobrze się znają?

P.d. 1) Renesansowość Wyspiańskiego.
2) Realizacja założeń teatru modernistycznego.
3) Wnikliwa interpretacja scen aktu I.
4) Obowiązuje całość utworu.

L04 (14 IX 2020): Złożone relacje między chłopami i inteligencją w świetle aktu I Wesela. Portrety psychologiczne postaci dramatu i funkcje indywidualizacji języka bohaterów.

1. Co wynika z didaskaliów?
- wnikliwy, niemal naturalistyczny i z pewnością realistyczny opis wnętrza chałupy - kolorystyka (błękit, półbłękit) sugeruje znaczenia symboliczne (jak gdyby otwarcie na świat metafizyczny),
- opis warstwy akustycznej również bardzo dokładny,
- opis ubiorów - ukazanie barwności, energii, uroku chłopów,
- spojrzenie na krzew otulony w słomę - przygotownie do aktu II (pojawienie się postaci fantastycznych),
- meble - informacja o współistnieniu świata chłopskiego i inteligenckiego (skrzynia - stolik empire),
- obrazy na ścianach - patriotyzm.

2. Praca metodą metaplanu:
I Jak jest? II Jak powinno być? III Dlaczego nie jest tak jak powinno być? IV Co zrobić, żeby było tak, jak powinno być?

    I 1. Ze sceny I wynika, że inteligencja referuje stereotyp polskiej wsi spokojnej, bezpiecznej, idyllicznej.
    II 1. Inteligencja powinna spojrzeć na wieś inaczej, dostrzec w niej potencjał, który powinien być wykorzystany do walki narodowowyzwoleńczej.
    III 1. Stereotyp wsi arkadyjskiej został ukształtowany w polskiej kulturze już w okresie renesansu (Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce).
    IV 1. Podjąć dialog, nie może być on jednak pozorny i nie może być prowadzony tylko w czasie wesela.

P.d. Uczniowie kontynuują pracę metodą metaplanu indywidualnie.

L05 (16 IX 2020): Bohaterowie realistyczni Wesela o sobie i o drugiej warstwie społecznej.

Interpretacja scen aktu I. Jaki obraz chłopstwa i inteligencji wyłania się z Wesela? Omów zagadnienie posługując się metodą metaplanu oraz cytując wybrane fragmenty i dokonując ich interpretacji. Wybierz trzy środki stylistyczne lub pomysły artystyczne, które pełnią ważną funkcję w kreacji relacji społecznych. Określ rolę tych środków.

1. Różnorodność postaw inteligencji wobec chłopów:
a) lekceważenie, pogardy, (Radczyni),
b) lęk, obawa, strach przed chłopami,
c) dostrzeganie u chłopów godności (Gospodarz),
d) fascynacja wsią, jej kolorami (chłopomania, ludomania),
2. Postawa chłopów wobec inteligencji:
a) Czepiec: mówi o odmieności, ale i chce zjednoczenia,
b) poczucie lekceważenia ze strony ludzi z miasta (Jasiek),
c) duma chłopska, pewnośći (Kasper),
Środki:
- koncówka sceny 23: wyliczenia i metafora i symbol dymu.

P.d. Akt II. Widma w czasie wesela. Kto się komu zjawia: jak, dlaczego i po co? Na ocenę dwa - dwa widma.

L06 (21 IX 2020): Parada widm – czyli osoby dramatu i ich rola w przesłaniu dzieła.

Sprawdzenie pracy domowej.

Realizacja tematu lekcji:
Podstawowymi fantazmatami bohaterów są osoby dramaty, które ujawniają się bohaterom i prowadzą z nimi dialog:
Chochoł, Widmo, Stańczyk, Hetman, Rycerz Czarny, Upiór, Wernyhora.

1. Chochoł - Isia.
2. Widmo - Marysia.
Interpretacja Widma w kontekście romantycznym. Związek tej relacji z Dziadami A. Mickiewicza.
3. Stańczyk - Dziennikarz.
4. Rycerz Czarny - Poeta.
5. Hetman - Pan Młody.
6. Upiór - Dziad.
7. Wernyhora - Gospodarz.

Pytania szczegółowe dotyczące dialogów widm z bohaterami:
1. Na czym może polegać psychologiczna motywacja pojawienia się postaci Chochoła właśnie Isi?
2. Z jakim utworem romantycznym ma związek Widmo?
3. Czego symbolem jest Stańczyk?
4. Jakie znaczenia etymologiczne i symboliczne ma wyraz "ofiarnica" użyte przez Rycerza?
5. Do jakich wydarzeń historycznych (stanowiących pewną analogię do rabacji galicyjskiej) nawiązuje Wernyhora (1109)? 6. Zinterpretuj wypowiedź Gospodarza w scenie 33 aktu III (Słuchajcie, kochani, dzieci...").

L07 (23 IX 2020): Dwupłaszczyznowość Wesela. Cechy dramatu realistycznego i symbolicznego.

Na ocenę:
1. Kto jest pierwowzorem: Pana Młodego, Panny Młodej, Dziennikarza, Poety.
2. Co wynika z konfrontacji: Dziennikarz - Stańczyk; Poeta - Rycerz.
3. Realizm czy symbolizm? Interpretacja fragmentu tekstu.

I Warstwa realistyczna (zawartość problemowa i ideowa) Wesela:
1. Problemy społeczne.
2. Problemy narodowe (kwestia odzyskania niepodległości i jej zależność od sojuszu inteligencji pochodzenia szlacheckiego z chłopstwem).

Warstwa symboliczna Weselas:
1. Chata Bronowicka - symbolem całej Polski, arka przymierza łącząca warstwy społeczne.
2. Przedmioty symboliczne:
a) kaduceusz,
b) złoty róg,
c) złota podkowa,
d) czapka z pawimi piórami,
e) sznur.
3. Błędne koło taneczne (symbol braku aktywności, zaniechania, zaniku woli wali o wolnosć)). Chocholi taniec (symbol marazmu, niemocy, zniewolenia).
4. Scena zasłuchania w weselników w tęten kopyt końskich (oczekiwanei na cud, który ma się stać za sprawą sił nadprzyrodzonych - symbol biernego czekania i braku aktywności).
W kierunku interpretacji plakatów teatralnych:
Interpretacja plakatu teatralnego (inteligent, czapka błazeńska, sznur).
Interpretacja plakatu (postać w stroju chłopskim, słoma zamiast głowy).
Przedmioty w Weselu.

L08 (28 IX 2020): Praca klasowa: rozprawka w oparciu o fr. Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

L09 (30 IX 2020): Obraz społeczeństwa w III akcie Wesela Stanisława Wyspiańskiego.

Praca w grupach:
1. Poszukajcie fragmentów, w których pojawia się jakiś element pokazujący obraz chłopstwa oraz inteligencji i relacji panujacych między tymi grupami.
2. W oparciu o wybrane fragmenty zredagujcie pytania, na które analiza tych fragmentów pozwoli udzielić wam odpowiedzi.
3. Jakie odczytanie Wesela odnajdujecie na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omówcie zagadnienie, wykorzystując znajomość dramatu.

Praca grup będzie kontynuowana.

L10 (5 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (rozprawka w oparciu o fr. Wesela Stanisława Wyspiańskiego).

Temat lekcji 11 podano.

P.d.
1. Szopka krakowska (s. 245).
2. Taniec i muzka Chochoła (s. 246).
3. Jacek Malczewski, Błędne koło (s. 256).
4. Poszukaj dwóch innych obrazów, mających związek z Weselem (podaj ich autora i tytuł - precyzyjnie).

L11 (7 X 2020): Malarskie i muzyczne inspiracje Wesela. Poetyka dramatu.

1. O muzyce i tańcu Chochoła podr. s. 246.
2. Obraz Wojciecha Weissa Taniec s. 247.
3. Interpretacja fr. aktu III, sc. 37 (s. 246, zad. s. 249).

P.d.
1. Podr. s. 255.
2. Fr. sceny 7. aktu II (s. 76) - interpretacja, zwrócenie uwagi na sposób odniesienia do obrazu Jana Matejki Zawieszenie dzwonu Zygmunta.

L12 (12 X 2020): Synteza wiadomości o literaturze i sztuce Młodej Polski.

I Wesele - podsumowanie.
II Idee i kierunki młodopolskie:
- dekadencki katastrofizm i modernistyczne cierpienie;
- rola artysty i sztuki; impresjonizm, ekspresjonizm, symbolizm, naturalizm; neoromantyzm).
III Język okresu Młodej Polski (s. 259).
a) przemiany językowe w polszczyźnie przełomu XIX i XX wieku:
- zastąpienie długich form fonetycznych formami krótkimi: biblija - biblia,
- wycofywanie się końcówki -a w mianowniku liczby mnogiej: gusta - gusty,
- zastępowanie końcówki biernika liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego końcówką : moję - moją,
- upowszechnienie się mazowieckiego przyrostka -ak: prosiak zamiast prosię,
- rozwój słownicktwa specjalistycznego poprzez zapożyczenia.

IV Liryka młodopolska - jej różnorodne tematy i formy (s. 262).

P.d. Nowy podręcznik: bilans I wojny światowej (s. 12), nowoczesna cywilizacja (s. 13), co nam uświadamia fotografia na s. 12?

Czytamy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego - 26 X 2020 sprawdzian znajomości treści.

L13 (19 X 2020): Na progu XX wieku: futuryzm, ekspresjonizm, dadaizm, surrealizm… - nowe kierunki artystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym.

Praca w grupach
Po prezentacji prac grup odbędzie się losowanie punktów do omówienia na ocenę. W sumie będzie to 16 punktów (tematów): 5 grup x 3 + czwarte wspólne dla wszystkich, co daje 16 zagadnień. Gr. I HISTORYCY
1. Bilans I wojny światowej i pojawienie się masowych ideologii (faszyzm, nazizm, komunistyczny system totalitarny) (s. 12).
2. Wyjaśnijcie przyczyny zjawiska określanego jako ucieczka przed wolnością.
3. Uwzględnijcie w swojej wypowiedzi interpretację fotografii na s. 12.

Gr. II KULTUROZNAWCY
1. Omówcie zagadnienia dotyczące nowoczesnej cywilizacji (s. 13) i kultury masowej.
2. Zastanówcie się nad problemem dotyczącym relacji: cywilizacja - kultura. Czy te pojęcia oznaczają to samo? Czy rozwój cywilizacji można utożsamić z rozwojem kultury? Czy typowy człowiek ukształtowany przez cywilizację jest taki sam, jak człowiek ukształtowany przez kulturę?
3. Omówcie idee futurystyczne. Dokonajcie oceny pomysłów futurystów.

Gr. III PSYCHOLOGOWIE
1. Psychoanaliza i pojęcie nieświadomości (s. 13).
2. Tezy Zygmunta Freuda.
3. Teorie Junga: nieświadomość zbiorowa, archetypy i symbole (s. 14). Kto was bardziej przekonuje: Freud czy Jung? Dlaczego?

Gr. IV ARTYŚCI
1. Wyjaśnijcie szersze znaczenia pojęcia modernizmu i nurtu sztuki awangardowej (s. 14).
2. Jakie były oczekiwania wobec sztuki nowoczesnej?
3. Dążenia poetów nowoczesnych (zjawisko poezji wizualnej) - jak oceniacie te dążenia?

Gr. V REŻYSERZY
1. Kultura masowa i artyści (s. 15).
2. Rozwój kina, radia i początki telewizji.
3. Muzyka (gramofon i jazz). W jaki sposób omówione zjawiska mogły wpłynąć na literaturę i sztukę?

Każda z grup zapisuje taki sam punkt 4. Co uważacie za szczególnie ważne dla rozwoju literatury po I wojnie światowej? Uzasadnijcie swoją opinię, zastanawiając się, który tekst kultury najtrafniej wyraża to, co dotyczyło waszego zagadnienia.

P.d. Uszczegółowienie pracy lekcyjnej..

L14 (21 X 2020): Dwudziestolecie międzywojenne z punktu widzenia historycznego, kulturoznawczego, psychologicznego i artystycznego (prezentacja prac grup).

Obowiązują wszystkie punkty na ocenę.L15 (28 X 2020): Poezja Polski niepodległej (Julian Tuwim, Do krytyków, Chrystus miasta, Bruno Jasieński, But w butonierce, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Płyty Carusa).

Julian Tuwim, "Chrystus miasta", s. 26,
Julian Tuwim, „Do krytyków”, s. 28,
Bruno Jasieński, „But w butonierce, s. 30,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska „Płyty Carusa”, s. 29

P.d. Interpretacja wiersza Tuwima Chrystus miasta(s. 26). Ustnie przygotować pozostałe wiersze.

L16 (2 XI 2020): Miasto, codzienność, tłum – nowe tematy, nowa poetyka, nowe postawy poetyckie (Julian Przyboś, „Na kołach”, „Wieczór”; Tadeusz Peiper „Miasto. Masa. Maszyna”).

Na ocenę:
1. Interpretacja wiersza Chrystus miasta Juliana Tuwima (s. 26).
2. Teza interpretacyjna do jednego z wierszy podanych w L15 - najpierw (przed losowaniem) uczniowie robią notatki w Notesie zajęć.

Realizacja tematu lekcji - cele lekcji:
1. Interpretacja wiersza Juliana Przybosia Na kołach (s. 32).
2. Na czym polega ekwiwalentyzacja uczuć w wierszu Juliana Przybosia Wieczór? (s. 33).
3. Praca z tekstem Tadeusza Peipera Miasto. Masa. Maszyna s. 34.

P.d.
1. Zapoznać się z interpretacją wiersza Na kołach s. 33.
2. Notatka interpretacyjna do wiersza Juliana Przybosia Wieczór (s. 33).
3. Zapoznać się z tekstem Tadeusza Peipera Miasto. Masa. Maszyna (s. 34).

L17 (4 XI 2020): Sprawdzian znajomości treści Przedwiośnia Stefana Żeromskiego (quizizz, Teams).

Podanie tematu L18 i punktów poniżej:
1. Rozumienie pojęcia język potoczny.
2. Język potoczny jako centrum polszczyzny.
3. Sytuacja komunikacyjna publiczna i prywatna.
4. Antropocentryzm języka potocznego.
5. Potoczny obraz świata.
6. Nacechowanie języka potocznego.

P.d.
1. C.d. punktów.
2. S. 42, zad. 3.
3. S. 43, zad. 5 (również teza, argumenty).

L18 (9 XI 2020): A widziałaś już te nowe fotki na fejsie? Język potoczny.

Na ocenę: zadania w formularzu 02-język-potoczny.
Podr. s. 37.

1. Język potoczny i dwa rozumienia tego pojęcia.
2. Pojęcie warstwy wspólnoodmianowej (wspólnostylowej) polszczyzny (słownictwo neutralne występujące w różnych stylach: dom, być, człowiek, ....
3. W języku potocznym zauważalne są dwa typy słownictwa:
a) należące do warstwy wspólnoodmianowej i zarazem neutralne (składające się z podstawowych słów występujących również w innych stylach: dom, szkoła, praca; jeść, uczyć się, czytać; znany, potrzebny, głęboki ...),
b) nacechowane emocjonalnie: - pozytywnie: rybcia, super, kotuś, misiaczek, - negatywnie: palant, opieprz, dyrdymały.
4. Język potoczny - centrum polszczyzny:
a) tworzą go podstawowe, najczęściej używane słowa, obecne we wszystkich stylach,
b) język potoczny jest pierwszym językiem każdego człowieka,
c) warstwa języka rozwinięta najwcześniej w historii języka.

5. Antropocentryzm – rzeczywistość opisywana z punktu widzenia człowieka, jego codziennych doświadczeń;
- język związany jest z ludzkimi potrzebami i wyraża ludzką perspektywę postrzegania świata,
- największy zasób leksyki potocznej odnosi się do:
    - wyglądu człowieka: malowana lala, łysa pała, ryży, chuda szczapa;     - cech charakteru, osobowości, temperamentu: ciamajda, fajtłapa, urwis;     - działań: guzdrać się, opieprzać się, zasuwać, zapieprzać;     - związków społecznych: być za pan brat.     - konkretyzm, ale bez nadmiernego uszczegółowienia i precyzji - słownictwo nieabstrakcyjne: wyrazy potoczne na podstawowym poziomie ogólności.

6. Potoczny obraz świata.
7. Nacechowanie emocjonalne języka potocznego - przykłady.

8. Interpretacja wiersza Poeto! Juliana Tuwima:
a) teza interpretacyjna: autotematyzm, prowokacja artystyczna i społeczna, czarny humor,
b) argumenty: refleksja o poezji i roli poety, apel poetycki - prowokacyjny i obrazoburczy, bunt przeciw zastanej tradycji i normom społecznym, a także językowym.

P.d.
Jeszcze odnośnie wiersza argumenty i funkcje trzech środków.
1. Przedstaw okres pobytu Cezarego Baryki w Baku:
a) opisz jego dom rodzinny,
b) wyjaśnij, jaką rolę odgrywał w nim ojciec,
c) jaka rola przypadała matce,
' d) opisz model wychowania dziecka funkcjonujący u Baryków.
2. Czy dzieciństwo i młodość Cezarego oceniasz jako szczęśliwe? Uasadnij.

L19 (16 XI 2020): Obraz rodziny Baryków na tle wydarzeń w Baku.

I Spr. p.d. wg punktów powyżej.

II Realizacja tematu.
1. Omów związek Cezarego z matką.
2. Wskaż pozytywne i negatywne elementy matczynego wychowania Cezarego, widoczne w relacjach z innymi (s. 271, zad. 5).

P.d.
S. 30 - wypowiedź Cezarego o rewolucji (ale zacząć od s. 28 (Teraz dopiero wyraźnie widział ... .

L20 (18 XI 2020): Rewolucja i jej skutki. Spojrzenie syna, ojca i matki.

Sprawdzenie p.d.
S. 30 - wypowiedź Cezarego o rewolucji (ale zacząć od s. 28 (Teraz dopiero wyraźnie widział ... .

Kto ma rację w pojmowaniu sensu, przyczyn i skutków rewolucjo: syn, ojciec czy matka?
Relacje między Cezarym a ojcem, który wrócił do Baku. Jakie prawdy chce przekazać ojciec synowi? Co mówi o rewolucji? Jak Cezary reaguje na argumenty ojca. (s. 40-70).
1. Rozważania wyjściowe - co przynosi z sobą rewolucja? W oparciu o fr. s. 20., s. 39 (sytuacja w Baku).
Czy jest jakiś pozytyw? Tatarzy i Ormianie dali pokój walce.
Negatywy: [...] znikły wszelkie towary. Pozamykano sklepy...
2. Jadwiga Barykowa o rewolucji (s. 20-21)
3. Seweryn Baryka i jego postrzeganie rewolucji:
Cele rewolucji:
a) dobro ludzkości: Rewolucją istotną i jedyną jest wynalazek. Rewolucją fałszywą jest wydzieranie przemocą rzeczy przez innych zrobionych (s. 54),
b) w Moskwie zwracał uwagę synowi, że cuchnie zbrodnią (s. 62),
Środki:
a) narzędziem tak rozumianej rewolucji jest rozwój technologii z jednej strony i nakazy ewangelicznje (kazanie na górze) (s. 54),
b) fałszywa rewolucja posługuje się jedynie zbrodnią, by bronić swych racji i przetrwać.
4. Cezary Baryka i jego ocena rewolucji.:
Cele rewolucji:
a) wreszcie sprawiedliwość, właściwe potraktowanie tego, co nazywał kałem Rosji (s. 25 - Cezary o uciekinierach, którzy udawali się na pokład okrętu - relacja narratora w formie mowy pozornie zależnej,
b) spełnienie konieczności, coś na kształt prawa moralnego (s. 30)
Środki:
a) przemoc, posługiwanie się siłą,
b) lwi skok (s. 30), przemoc wobec przemocy,

Na ocenę na następnej lekcji wypowiedź o rewolucji.

L21 (23 XI 2020): Szklane domy. Obraz polskiej rzeczywistości ukazany w powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

Na ocenę (formularz 05-rewolucja-siła-destruktywna-czy-szansa-na-odnowę):
Rewolucja: siła destruktywna czy szansa na odnowę świata? Omów zagadnienie, wyciągając wnioski interpretacyjne z analizy wypowiedzi Cezarego, Seweryna i Jadwigi.

Realizacja tematu:
1. Czy Cezary uwierzył w opowieść ojca o szklanych domach? Praca w małych grupach.
2. Jaki obraz polskiej rzeczywistości wyłania się z powieści? Wnioski z analizy fragmentów. Funkcje środków stylistycznych.
- obraz Polski widziany oczyma Cezarego po przekroczeniu granicy,
- sytuacja komorników i ludzi starych na wsiach (s. 174-175)
3. Obraz społeczeństwa widziany w Warszawie:
a) dzieci żydowskie i całe środowisko żydowskie (187-188),
b) pomoc Cezarego w pracy Gajowca nad książką o Polsce (s. 189),

P.d. Cezary Baryka: egoista brylujący w Nawłoci i wykorzystujący innych czy człowiek wrażliwy na problemy społeczne? Rozprawka (250 słów, do soboty).

L22 (25 XI 2020): Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, czyli spór o idee. Świat przedstawiony i problematyka utworu.

Interpretacja fr. końca powieści (s. 217 i dalej):
1. Plan działania państwa przedstawiony Cezaremu przez Gajowca w następujących obszarach:
a) polityka międzynarodowa;
b) kwestie narodowe,
c) problemy społeczne,
d) ekonomia i finanse.

2. Stosunek Cezarego do w/w planu.

P.d. Tytuł.

L23 (30 XI 2020): Cezary Baryka, czyli etos polskiej inteligencji. Kreacja głównego bohatera utworu: rodowód, dojrzewanie, sąd o Polsce, wybory.

1. Spr. p.d. - interpretacja tytułu (s. 29, 72, 225).
2. Realizacja tematu.

P.d. Porównać Soplicowo i Nawłoć (znaleźć fr.).

L24 (2 XII 2020): Obrazy dworku szlacheckiego w literaturze polskiej (Nawłoć a Soplicowo) (Teams).

1. Sprawdzanie p.d. - wstępnie - praca w dokumencie 01-dworek-nawłoć-a-soplicowo:
a) elementy wspólne,
b) różnice (tabela w dokumencie).

P.d. Stosunek bohaterów (Tadeusza i Cezarego) do dworku i jego mieszkańców: taki sam czy odmienny?

L25 (7 XII 2020): Cezary Baryka: egoista, brylujący w Nawłoci i wykorzystujący innych, czy człowiek wrażliwy na problemy społeczne? Wnioski z analizy rozprawek.

1. Wnioski z p.d.: stosunek bohaterów (Tadeusza i Cezarego) do dworku i jego mieszkańców: taki sam czy odmienny? fomularz-06-dworek-cezary-tadeusz
2. Realizacja tematu lekcji - wnioski z rozprawek.
teza:
a) Cezary - egoista, wykorzystujący innych (Zuzanna W.: po takim ujęciu bohatera pojawia się informacja, że Cezary uratował Hipolita Wielosławskiego, chociaż dalej uczennica wyjaśnia, że po zaproszeniu Cezarego do Nawłoci i sielankowym okresie życia bohater staje się egoistą - więc sytuacja została uratowana, argumentacja nabrała sensu).
b) Cezary - egoista, ale również człowiek wrażliwy na problemy społeczne.
3. Krótki test na znajomość ważych szczegółów: formularz 07-przedwiośnie-karolina-cezary.
P.d. Postacie dalszoplanowe i ich kreacja - praca w formularzu 08-przedwiośnie-postacie-dalszoplanowe.

Która z postaci dalszoplanowych zwróciła twoją uwagę i dlaczego? Jak została wykreowana? Czy prezentuje ona jednorodny charakter, czy jest dynamiczna? (Uwzględnij bohaterów innych niż: Cezary, Seweryn, Jadwiga i Gajowiec).

L26 (9 XII 2020): Kreacje postaci dalszoplanowych w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego.

1. Analiza wpisów:
a) w formularzu 08-przedwiośnie-postacie-dalszoplanowe,
b) w dokumencie 03-przedwiośnie-postacie-dalszoplanowe-z-form-08.
2. Kreacje innych postaci niż zaproponowane wyżej:
a) czemu służy ich kreacja?
b) jakie problemy wnoszą?
c) jakie środki artystyczne dominują?

P.d. Dokument 03 wg podpunktów.

L27 (14 XII 2020): Podsumowanie pracy zdalnej - wnioski z analizy formularzy i dokumentów (Teams).

1. Prezentacja wniosków.
2. Wyjaśnienia indywidualne (ewentualnie w ramach konsultacji pod koniec lekcji).
3. Wstęp do poezji Leopolda Staffa.
Dokonaj interpretacji wiersza metodą koła interpretacji. Zdecyduj, który element koła jest dla utworu kluczowy i uzasadnij swoje zdanie.

P.d. Kontnuacja pracy nad wierszam Staffa.

L28 (16 XII 2020): Poezja polska po I wojnie światowej - sposoby nawiązywania do tradycji.

CEL LEKCJI:
Wykazywanie związków wybranych wierszy Leopolda Staffa, Juliana Tuwima z klasycyzmem, przy jednoczesnym wskazywaniu tych elementów, które mają charakter odmienny i świadczą o indywidualnym stylu każdego z wymienionych poetów.

KRYTERIA SUKCESU:
1. Wymieniam tych poetów, którzy reprezentują nurt klasyczny poezji, ale także tych, którzy w pełni nie wpisują się w ten nurt (np. Julian Tuwim) oraz poetów nowoczesności (awangardy).
2. Charakteryzuję poezję Leopolda Staffa.
3. Wyjaśniam, na czym polegała zmiana w charakterze twórczości Juliana Tuwima – zwrot od buntu anarchisty ku tradycji renesansowej.
4. Potrafię dokonać interpretacji wierszy poznanych na lekcji:
a) Leopolda Staffa: Wysokie drzewa, Bonaccia, Harmonia (s. 47),
b) Juliana Tuwima: Sitowie, Zmęczenie.

L29 (21 XII 2020): Bycie poetą: radość, trud, odpowiedzialność ...?

Zadanie:
1. Zredaguj wypowiedź dotyczącą problemu postawionego w temacie.
2. Wybierz co najmniej dwa wiersze z poprzedniej lekcji i wykorzystaj w swojej wypowiedzi wnioski interpretacyjne.
3. Odnieś się do innych tekstów kultury.

L30 (21 XII 2020): Krótka i piękna kariera Zenona Ziembiewicza, czyli – dlaczego zakończenie utworu jest na początku? Funkcje inwersji czasowej w Granicy Zofii Nałkowskiej

1. Sylwetka Zofii Nałkowskiej. 2. Praca z fr. powieści (podr. s. 62).
3. S. 69, zad. 1. i 2.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE - PODSTAWA Z 2015


PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE