Antyk lekcje live

L1 (3 IX 2019): Lekcja organizacyjna (POW, lektury, sprawy różne).

L2 (5 IX 2019): Zrozumieć kulturę - zrozumieć człowieka.

1. Definiuję pojęcie kultury i potrafię wyjaśnić różnice między kulturą a naturą.
2. Rozumiem pojęcie artefaktu.
3. Różnicuję pojęcia: "kulturowy" - "kulturalny".
4. Na podstawie tabeli "Kultura na plaży" potrafię podać przykłady zjawisk i przedmiotów materialnych oraz zjawisk niematerialnych w innej, wybranej przez siebie przestrzeni.
5. Omawiam dwie zasadnicze cechy sztuki (jednorazowość wykonania i funkcje estetyczne) oraz klasyfikuję sztukę.
6. Wyjaśniam różnice między sztuką wysoką a sztuką popularną (podaję przykłady).
7. Rozumiem pojęcie tekstu kultury i podaję przykłady.

L3 (6 IX 2019): W świecie znaków (rodzaje znaków).

1. Znaki umowne (konwencjonalne) a oznaki (symptomy). Przykłady.
2. Podział znaków umownych: symboliczne i ikoniczne.
3. Znaki języka naturalnego.

L4 (6 IX 2019): Literatura i jej klasyfikacje.

1. Wyznaczniki literatury:
a) funkcja estetyczna,
b) fikcyjność,
c) obrazowość,
d) specjalne ukształtowanie języka.

P.d. Do str. 23 z ołówkiem w ręku.

L5 (10 IX 2019): Test diagnostyczny po gimnazjum.

L6 (12 IX 2019): Liryka, epika i dramat - teoria i praktyka (Safona, Homer, Sofokles).

Analiza fr. Odysei Homera i wiersza Safony Wierz mi, że chciałabym umrzeć. Praca w oparciu o pytania s. 25.

Omówiono tabelę s. 21 (dwa pierwsze kryteria).
P.d. S. 25, ćw. 1 - 3.

L7 (13 IX 2019): Mowa zamiast milczenia - wypowiedź językowa jako akt komunikacji. Funkcje języka.

Analiza schematu aktu komunikacji (s. 27).
Funkcje języka w komunikacji językowej (s. 28)
Analiza fr. Zemsty Aleksandra Fredry (s. 29) jako aktu komunikacji i określanie funkcji języka.

L8 (13 IX 2019): Wypowiedzi pisemne i zasady ich redagowania: rozprawka, interpretacja, wypowiedź argumentacyjna, interpretacja porównawcza.

Sugestie do pracy nad rozwijaniem umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych w różnych formach (s. 32).

P.d. Wybrać losowo fr. Biblii do prezentacji w klasie.

L9 (17 IX 2019): U źródeł kultury: Biblia.

Co trzeba wiedzieć o Biblii? S. 42 - mapa faktów.

Miniprzewodnik s. 44.

P.d.
1. Jedna strona notatek o Biblii np. w formie mapy mentalnej.
2. Fr. wybrany przypadkowo - interpretacja, odniesienie do swojego życia.

L10 (19 IX 2019): Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii - historia Abrahama.

S. 45 - wprowadzenie do lektury.

Praca z fr. s. 46.

P.d. s. 47-46: nieparzyści nieparzyste, parzyści - parzyste.

L11 (20 IX 2019): Strach, niepowstrzymany strach. Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary (Gustaw Herling-Grudziński, Ofiarowanie).

1. Opowiadanie Ofiarowanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako parafraza fr. Księgi Rodzaju (s. 49):
a) parafraza - swobodna przeróbka, przekształcenie i rozwinięcie treści pierwowzoru (emocje Abrahama, jego wątpliwości, zachowania - motyw noża, który wpada w przepaść, zupełnie nowy motyw sługi szukającego noża i pokąsanego śmiertelnie przez węże, również nowy motyw duszenia syna z powodu braku noża i pozostawienia śladów na szyi, co potem zauważa matka Izaaka);
b) apokryficzność tekstu (niekanoninczność, opis wydarzeń, które nie były przedstawione w Biblii, inna perspektywa opisu)

L12 (20 IX 2019): W boleści mej duszy… . Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii (Księga Hioba).

1. Hiob - jako kolejny bohater biblijny po Abrahamie - poddany przez Boga próbie (s. 54).


P.d. Do wyboru: s. 57, zad. 2 lub tworzenie własnego tekstu. Z polecenia nie wynika, że ma to być typowa rozprawka, tylko jej elementy: teza, argumenty, ... . Jeśli komuś jednak odpowiada rozprawka - mile widziana!

L13 (24 IX 2019): Marność nad marnościami… . Biblijna wizja losu ludzkiego w Księdze Koheleta.

1. Tytuł i znaczenie Księgi Koheleta (Księgi Eklezjasty), s. 64.
2. Interpretacja fr. s. 65.
P.d.
S. 66, zad. 4-8.

L14 (26 IX 2019): Jak śmierć potężna jest miłość… . Biblijna poezja miłosnego wyznania (Pieśń nad Pieśniami, Hymn o miłości św. Pawła).

Sprawdzenie:
1. Wyjaśnij, dlaczego Ksiega Hioba jest tak ważna w Starym Testamencie.
2. Wskaż trzy środki stylistyczne w Księdze Koheleta, które są charakterystyczne dla stylu biblijnego.
3. Spośród wskazanych środków wybierze jeden i określ jego funkcje.
4. Wykonaj polecenie nr 7 (s. 66), dotyczące refleksji o przyrodzie.
5. Wykonaj zadanie nr 8 - sens aforyzmów.
1. Sens dosłowny i alegoryczny tekstu, s. 70.
2. Interpretacja tekstu.

P.d. Zapoznać się tekstami s. 74-75.

L15 (27 IX 2019): Psalm będę śpiewać… . W świecie poezji biblijnej (Psalm 23).

Wypisz z Hymnu o miłości św. Pawła:
a) przymiotniki określające miłość (cierpliwa, łaskawa,
b) czasowniki z przeczeniem odnoszące się do miłości (nie zazdrości, nie ustaje,
c) czasowniki z przeczeniem i z dopełnieniem dotyczące miłości,
d) zdania warunkowe zawierające refleksję o miłości
e) porównania dotyczące miłości twierdzące (),
f) porównania dotyczące miłości z zaprzeczeniem (nie jest jak proroctwa, które się skończą),
Zastanów się, jaką funkcję pełnią powyższe środki językowe.

Rodzaje psalmów.

Interpretacja Psalmu 23 (s. 77):

Interpretacja Psalmu 77:

L16 (27 IX 2019): Skarb jest nieprzebrany… . Parafrazy psalmów w poezji dawnej i współczesnej (Mikołaj Sęp Szarzyński, Czesław Miłosz).

1. Interpretacja Psalmu CXXX Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (s. 80).
2. Interpretacja Psalmu 30 Czesława Miłosza (s. 82).

Przygotuj pytania (4-6) do wybranego przez siebie psalmu innego niż w podręczniku.

L17 (1 X 2019): Wnioski z analizy testu gimnazjalnego.

P.d. Jeszcze wybrany psalm oraz trzy tłumaczenia Psalmu 130 (Kochanowski, Sęp Szarzyński, Biblia Tysiąclecia).

L18 (3 X 2019): Człowiek z gnoju - Hiob… . Biblia w świecie poetyckim Tadeusza Nowaka.

S. 84.

Omówiono zad. 1, 2.

P.d. zad. 3-9.

L19 (4 X 2019): Twój brat był umarły, a znów ożył… . Parabola i jej funkcje w Ewangeliach.

Geneza (s. 88).
Etymologia słowa ewangelia.
Parabola (przypowieść) jako gatunek.
Praca z tekstem.
Interpretacja obrazu Rembrandta Powrót syna marnotrawnego (s. 91).

L20 (4 X 2019): I piąty anioł zatrąbił… . Biblijna wizja końca świata w Apokalipsie świętego Jana.

Geneza (s. 93).

Słowo apokalipsa (s. 93).

Interpretacja tekstu (s. 94).

P.d.
1. S. 89, zad. 1, 2, p.d. (frazeologizm "syn marnotrawny").
2. S. 95-96 - do wyboru: zadania pod tekstem lub zad. 1. z p.d. lub zad. 2. z p.d. lub tworzenie własnego tekstu.

L21 (8 X 2019): Nie możesz mnie teraz opuścić… . Współczesna wizja Sądu Ostatecznego w wierszu U wrót doliny Zbigniewa Herberta.

Zwrócenie uwagi, do której księgi jest tu nawiązanie (Księga Joela).
Interpretacja.

Omówiono do wersu 27.

P.d.
1. Teza i argumenty do wiersza.
2. Uczniowie, którzy oddali grafiki, omówią je, jeśli chcą otzymać ocenę. Jeśli nie, otrzymają pewną pulę plusów.

L22 (10 X 2019): Z piekielnymi zmagam się widmami… . Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku (Wisława Szymborska, Żona Lota).

Kobiety w Biblii (s. 100).
Historia zniszczenia Sodomy i Gomory.
Podmiot liryczny a bohater liryczny

P.d. S. 102, zad. 1-7, pięć wybranych pisemnie reszta ustnie.

L23 (15 X 2019): Chrześcijańska Wenus…. Kobieta w Nowym Testamencie.

Dariusz Trześniowski, Maria Magdalena w sztuce i literaturze europejskiej (s. 107).

L24 (17 X 2019): Między mitem a historią. Wiedza o przeszłości i świecie w Biblii.

Wypowiedź ustna: Maria Magdalena i inne kobiety ukazane w Biblii - w jaki sposób zostały przedstawione i czemu służy taki właśnie sposób ich ukazania?

Praca z tekstem s. 112, operacje na tekście s. 114.

Na jutro zad. przydzielone i zad. wybrane.

L25 (18 X 2019): Biblia - wędrówka przez motywy i symbole.

S. 115.

L26 (18 X 2019): Biblia w literaturze i kulturze. Polecenia na koniec działu.

Omówiono pkt 2, 4, 5, 6, 9, 11.

P.d. S. 123 - interpretacja obrazu Pietera Bruegla Wieża Babel

L27 (22 X 2019): Wypowiedź ustna (Pieter Bruegel, Wieża Babel, Wisława Szymborska, Na wieży Babel).

1. Zasady konstruowania wypowiedzi ustnej (s. 121).
2. Interpretacja tekstu ikonograficznego (s. 123).
3. Interpretacja wiersza (s. 124).

Propozycje tez interpretacyjnych i ich porównanie z tezą zamieszczoną w podręczniku.

L28 (25 X 2019): Biblia - praca klasowa (pojęcia, fakty, interpretacje, nawiązania, ...).

L29 (25 X 2019): Typy zadań testowych (praca z tekstem Cathy Newman Tajemnica piękna).

Praca nad tekstem (s. 128-129), następnie sprawdzić z modelem (s, 130).

L30 (29 X 2019): O komiksie w kontekście kultury masowej (operacje na tekście).

S. 130-131.

Na czwartek wypożyczyć Mitologię Jana Parandowskiego.
Teza interpretacyjna do wiersza Safony s. 138.

L31 (31 X 2019): Literatura starożytnych Greków i Rzymian.

1. Udowodnij tezę, że literatura jest związana z muzyką.
2. Omów koncepcję literatury, jaką zaproponował Arystoteles i wyjaśnij pojęcie mimesis.
3. Jakie tematy podejmowała literatura antyczna?
4. Jaką rolę zajmuje retoryka na tle pozostałych rodzajów literackich.
P.d.
1. Mit o Orfeuszu.
2. S. 139, zad. 2-5.

L32 (5 XI 2019): Lekko trącam struny…. Zabawa z tradycją antyczną (epigramaty Anakreonta).

Odpowiedź:
Zadanie podnoszące ocenę o stopień: teza i argumenty do wiersza Tyrtajosa Rzecz to piękna (s. 141).
1. Przedstawienie mitu o Orfeuszu.
2. Udowodnienie związku literatury z muzyką.
3. Teza i argumenty do wiersza Safony (s. 138). Co oznacza określenie oda patograficzna?

Teza do wiersza Rzecz to piękna Tyrtajosa (s. 141).

1. Tematyka utworów Anakreonta i kilka informacji o autorze (s. 143).
2. Epigramat jako gatunek.
3. Interpretacja wybranych epigramatów:
a) Śniadanie, b) Bój z Erosem, c) Eros w pułapce.

P.d. Obrona Sokratesa Platona s. 148 (parzyści parzyste, zad. 7 - wszyscy).

L33 (8 XI 2019): Wiem, że nic nie wiem…. Filozofia grecka: Sokrates, Platon, Arystoteles.

1. Filozofia a mitologia. Co dla przeciętnego Greka było ważniejsze: filozofia czy mitologia? Uzasadnij
2. Poglądy filozofów greckich (:
a) Sokratesa,
b) Platona,
c) Arystotelesa.
3. Interpretacja tekstu Platona pt. Obrona Sokratesa

L34 (8 XI 2019): W świecie idei Platona (metafora jaskini).

L35 (14 XI 2019): Wnioski z analizy pracy klasowej.

P.d. Zad. 6. i 7. s. `58.

L36 (15 XI 2019): Mitologiczna wizja świata (Hezjod, Teogonia).

Na ocenę:
1. Przedstaw poglądy Sokratesa i Platona. Które z ich koncepcji uważasz za ciekawe dla współczesnego człowieka? Uzasadnij odpowiedź.

2. Wyjaśnij, co Hezjod mówi o sobie i swojej twórczości.
3. Wykonaj zad. 6. i 7. s. 158.

Realizacja tematu:
1. Praca z tekstem (s. 156). Interpretacja fr., w których ujawnia się autor.

2. Geneza Teogonii Hezjoda.
3. Wyjaśnienie tytułu.

L37 (15 XI 2019): Klasyczne piękno - "Apollo Sauroktonos" Praksytelesa.

1. Klasycyzm grecki i grecki kanon piękna(s. 160).
2. Sylwetka Apollina (w oparciu o Mitologię J. Paran.
3. Interpretacja rzeźby Doryforos Polikleta (s. 160).
4. Symbolika jaszczurki.
5. Interpretacja rzeźby Praksystelesa Apollo Sauroktonos

P.d.
1. Tekst Kubiaka s. 164, dwa zad. pod tekstem do wyboru.
2. Kto i za co został ukarany przez Artemidę?
3. Apollo.

L38 (26 XI 2019): Apollo między mrokiem a światłem. Wina i oczyszczenie w kulturze greckiej.

Praca z tekstem Z. Kubiaka (s. 164).

P.d. Wszystkie pytania s. 167.

L39 (28 XI 2019): Ponad wytrzymałość boga… . Pojedynek boskości i człowieczeństwa (Zbigniew Herbert Apollo i Marsjasz).

Mit o Marsjaszu (s. 168).
Interpretacja wiersza Z. Herberta Apollo i Marsjasz (s. 169).

P.d.
1. Pozostałe zad. s. 171.
2. PD - przykład śmiertelnika skrzywdzonego przez bogów.

L40 (29 XI 2019): Tak wielki był jej smutek… . Cierpienie w mitologii greckiej (Demeter i Persefona).

Mit o Demeter i Persefonie (s. 174).
Sprawdzenie z ostatniej lekcji:
Omów relację bóg - człowiek i różne sposoby jej ujęcia w mitologii greckiej. Wprowadź do swojej wypowiedzi wybrane przez siebie przykłady historii śmiertelników skrzywdzonych przez bogów. Odnieś się do wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz.

Realizacja tematu:
I Praca z podr. s. 174-175 (mit o Demeter i Persefonie, jego symboliczny sens dotyczący cykliczności przyrody oraz misteria eleuzyjskie).
II Praca z fr. tekstu Zygmunta Kubiaka.

L41 (29 XI 2019): Na ścieżce do Hadesu… . Miłość i śmierć w micie o Orfeuszu i w utworze Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem.

Tekst Jacka Kaczmarskiego (s. 179).
Piosenka Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem.

Teza do wiersza:
Nawiązanie do mitu o Orfeuszu posłużyło Kaczmarskiemu jako pretekst do refleksji o artystach i sztuce.

P.d.
1. Mit o Prometeuszu, mit o Syzyfie.
2. Argumenty do przedstawionej na lekcji tezy interpretacyjnej.

Uwaga! Na 10 XII Król Edyp Sofoklesa.

L42 (3 XII 2019): Swoje słowa układał przeciw śmierci…. Reinterpretacja mitu orfickiego w wierszu Czesława Miłosza Orfeusz i Eurydyka.

Na ocenę:
1. Jakie prawdy uświadamia mit o Orfeuszu?
2. Jakie cechy Orfeusza jako poety eksponuje Jacek Kaczmarski w utworze Przechadzka z Orfeuszem?
3. Przypomnij mit o Prometeuszu.

Tekst s. 181.

Zad. 1, 2, 3.

P.d. Pozostałe zadania (można pominąć dwa).

L43 (5 XII 2019): Zaczadzona pięknem mojego ciała… . Współczesne interpretacja mitu o Narcyzie (Zbigniew Herbert Narcyz, Halina Poświatowska Lustro).

1. Najważniejsze elementy mitu o Narcyzie.
2. Esej jako gatunek (s. 185).
3. Praca z tekstem eseju Zbigniewa Herberta Narcyz (spójna notatka wiążąca w całość odpowiedzi na pytania ze str. 187).
4. Teza interpretacyjna i argumenty do wiersza Haliny Poświatowskiej Lustro. Tekst s. 186.

L44 (6 XII 2019): Pytania zadawane mitowi… . Naukowa interpretacja mitu o Narcyzie (praca z rozprawą Michała Głowińskiego).

Tekst s. 189.

L45 (6 XII 2019): W śmierć nie odejdę bez sławy… . Wojna i walka w eposie bohaterskim Iliada Homera.

1. Tytuł.
2. Epos bohaterski i jego cechy gatunkowe (s. 193).
3. Definicja pojęć kluczowych: heroizm, porównanie homeryckie, patos (193).
4. Charakterystyka narratora i narracji oraz określanie stosunku narratora do bohaterów.
Fr. Iliady Homera s. 192.

L46 (10 XII 2019): Proces przeciw Achillesowi (drama).

Na ocenę:
1. Hektor - bohater heroiczny czy jednak tchórzliwy? Rozważ zagadnienie i uzasadnij swoją odpowiedź.
2. Scharakteryzuj narratora Iliady, ale najpierw postaw pytania, na które następnie odpowiesz, redagując charakterystykę narratora.
3. Wymień i opisz sceny rodzajowe przedstawione na tarczy Achillesa.

Tarcza Achillesa - praca z fr. Iliady s. 195.
Realizacja tematu w oparciu o zad. 2., s. 196 (drama). Praca w grupach.

P.d. Król Edyp Sofoklesa: Prolog i Parodos - przygotować interpretację (jedna strona pisemnie w dowolnej formie).

L47 (12 XII 2019): Sytuacja w Tebach i postawy bohaterów wobec zarazy.

1. Streść wydarzenia ukazane w Prologu.
2. Jakim władcą był według ciebie Edyp.
3. Zinterpretuj fr. Prologu wersy 132-146.
4. Jak rozumiesz Parodos? Skup się na wybranej strofie.

P.d. Przedstaw relacje między:
a) Edypem a Kreonem (nieparzyści),
b) Edypem a Tyrezjaszem (parzyści).

L48 (13 XII 2019): Relacje między Edypem a Kreonem oraz Edypem a Tyrezjaszem.

L49 (13 XII 2019): Jokasta - sylwetka żony władcy Teb.

Do Ep. IV.

P.d.
1. Stasimon IV - pisemna interpretacja.
2. S. 200, zad. 1-5; zad. 6, 8 - parzyści; zad. 7, 9 - nieparzyści.

L50 (17 XII 2019): Uosobienie przewrotności losu. Tragedia grecka - bohater tragiczny i jego tragizm.

Na ocenę:
1. Dwa błędy i dwie zasługi Edypa.
2. Co czuł Kreon oskarżany przez Edypa o spisek z Tyrezjaszem? Dlaczego jego argumenty nie przekonywały Edypa.
3. Przedstaw tezę do Stasimonu IV i podaj argumenty.
4. Odpowiedz na dwa wybrane pytania ze str. 200.

1. Podstawowe cechy tragedii jako gatunku (s. 197).
2. Wyznaczniki tragedii.
3. Kompozycja.
4. Praca z tekstem - zadania s. 200. (wykonano zad. 2. i 6.)

P.d. Znajomość treści całego utworu.

L51 (19 XII 2019): Nic się wasze życie nie liczy… . Koncepcja losu ludzkiego w tragedii antycznej.

Na ocenę:
1. Sprawdzenie znajomości całości treści utworu (zwłaszcza zakończenie).
2. Wybrane zadania s. 200.

S. 204, zad. 3 (zaczęto).

P.d.
1. Skąd się wzięła klątwa nad rodem Labdakidów?
2. Dokończyć zad. 3. Pozostałe: parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L52 (20 XII 2019): Nie widzisz swego marnego żywota… . Fatum i wina w tragedii greckiej.

Spr. p.d.
1. Labdakidzi i pasmo tragedii.
2. Uczniowie mieli dokończyć zad. 3. s. 204 i wykonać następne (parzyści, nieparzyści).

Realizacja tematu:
1. Na czym polega psychologiczny wymiar Króla Edypa:
a) w oparciu o notatkę s. 205,
b) dwa momenty, które jednak pokazują, że działania Edypa są konsekwencją jego charakteru.
L53 (20 XII 2019): Więcej nie powiem…. Porozumienie i nieporozumienie w języku.

1. Monolog, dialog, polilog (s. 212).
2. Logika, sądy: prawda i fałsz .
3. Szczerość i kłamstwo; kłamstwo a błąd .
4. Argumentacja (trzy rodzaje argumentów) i perswazja.
5. Trzy kluczowe reguły komunikacji - dlaczego akurat te trzy z dziewięciu są najważniejsze?
Do podanych punktów można zrobić dopisek, który jednak nie może przekraczać dwudziestu słów. I na tej podstawie - po analizie tekstu z podręcznika - należy przygotować wypowiedź ustną.
L54 (7 I 2020): Nie stroń od zabawy… . Epikureizm w Pieśni zimowej Horacego.

1. Sylwetka Horacego (s. 225, 227).
2. Pieśń jako gatunek.
3. Stoicyzm i epikureizm (s. 224, 230).
4. Interpretacja Pieśni zimowej (s. 225).

Uwaga! Praca klasowa 17 I 2020! Literatura i kultura antyczna.

L55 (9 I 2020): Czemu wędrujemy wiecznie? Refleksje o życiu w pieśniach Horacego Do Mecenasa i Do Pompejusza Grosfusa.

Podr. s. 227.

Do Mecenasa - interpretacja.

P.d. Do Pompejusza Grosfusa: do wyboru - pytania s. 231 lub interpretacja.

L56 (10 I 2020): Nie wszystek umrę… . Horacy o poezji i o sobie (Wybudowałem pomnik ...).

Podr. s. 233.

Pycha czy poczucie własnej wartości? Ocena przekonania poety o nieśmiertelności jego utworów.
Podr. s. 234 - redagowanie krótkiej wypowiedzi o charakterze rozprawki.
P.d. S. 234, zad. 2 z PRACY DOMOWEJ.

L57 (10 I 2020): "Trzymaj się portu!" Horacy - wychowawca ("Ojczyzna - okrętem").

Podr s. 236.

P.d. s. 239, zad. 3.

L58 (14 I 2020): Interpretacja wiersza Josifa Brodskiego W stylu Horacego.

Podr. s. 238.

Wymagania do sprawdzianu

Na ocenę:
1. Jaką rolę mogą odgrywać motywy autotematyczne w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Wybudowałem pomnik Horacego oraz odnieś się do innych utworów literackich.

2. W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach tematykę patriotyczną? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Horacego Ojczyzna - okrętem oraz odnieś się do innych tekstów kultury.

Realizacja tematu:
1. Najważniejsze informacje o Josifie Brodskim - wnioski z tych informacji.
2. Teza interpretacyjna.
3. Argumenty.
L59 (16 I 2020): Motywy antyczne i patriotyczne w poezji późniejszych epok.

Sprawdzenie p.d.

Interpretacja Pieśni III z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego.
Interpretacja wiersza Cypriana Norwida Do Spółczesnych (s. 240)
L60 (17 I 2020): Praca klasowa - literatura i kultura antyczna.

L61 (17 I 2020): Wielokulturowa natura świata… . Herodot czytany przez Kapuścińskiego (Podróże z Herodotem).

1. Podstawowe informacje o Herodocie (s. 241).
2. Sylwetka reprtarzysty Ryszarda Kapuścińskiego.
3. Esej jako gatunek i jego cechy (na przykładzie fr. książki Kapuścińskiego Podróże z Herodotem).

P.d. S. 244, pisemne odpowiedzi na cztery pytania z zakresu: parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L62 (21 I 2020): Ksenofobia czy pluralizm kulturowy? Która z tych postaw jest pożądana we współczesnym świecie? Dyskusja.

Temat lekcji zob. zadanie na samym dole s. 244.
Odpowiedzi na pytania do tekstu R. Kapuścińskiego przygotowują do dyskusji i operowania takimi pojęciami, jak:
- Inny,
- pluralizm kulturowy,
- etnocentryzm,
- ksenofobia.

W związku z tematem lekcji przygotuj (do wyboru):
a) rozprawkę (artykuł lub esej),
b) referat w formie w oparciu o pisemny plan,
c) dyskusję w grupie kilkuosobowej.

Problemy or postawa pożądana, porządek, żądanie, żądza władzy, przyporządkowanie, rządzić, rząd, L63 (23 I 2020): Jak korzystać z języka?

1. Oficjalna i nieoficjalna odmiana języka (s. 245).
2. Użytkowe odmiany formalnego języka pisanego.
3. Gatunki pisemne języka użytkowego (s. 246).
4. Elementy pisemnej wypowiedzi formalnej - struktura pisma urzędowego (s. 247).

P.d. Według punktów powyżej.