Oświecenie i preromantyzm lekcje live

L87 (2 IV 2020): Epoka rozumu ...

1. Oświecenie - kwestie chronologiczne.
2. Definicja oświecenia.
3. Co oświecenie pochwalało a co potępiało?
4. Trzy nurty w sztuce oświecenia:
a) klasycyzm,
b) sentymentalizm,
c) rokoko.
5. Które idee oświecenia uważasz za szczególnie ważne i dlaczego? Wskaż trzy i omów je, zaczynając od idei najważniejszej (s. 262).

P.d. O zabobonie, wybrać dwa zadania pod tekstem.

L88 (6 IV 2020): Podsumowanie pracy zdalnej w marcu - wnioski dotyczące dalszych działań.

Omówienie działań podjętych w marcu. Wnioski z analiz materiałów opracowanych przez uczniów.
Spr. p.d. - zabobon.
Podano temat L89 i omówiono główne kierunki filozofii oświecenia (s. 265).
Uczniowie na końcu lekcji wykonywali zad. s. 269 (wszyscy), 2,4 - parzyści, 3,5 - nieparzyści.
P.d. Tworzenie własnego tekstu s. 269: Czy dzięki postępowi cywilizacji ludzkość stała się szczęśliwsza?

L89 (8 IV 2020): W klimacie i wieku filozofii i rozumu… . Filozofia epoki oświecenia.

Główne kierunki filozofii oświeceniowej (omówiono 6 IV).
Spr. p.d. s. 269.

P.d. Defoe (s. 270, zad. 4,5,6).

Podać temat L90.

L90 (15 IV 2020): Biedny dzikus. Spotkania z Innym w utworach Defoe i Kapuścińskiego.

Omówienie p,d, (zad. 4,5,6 s. 273).

Praca w pliku 006. Na lekcji zadania 4,5,6 uczniowie robili, bez analizy. Reszta w domu.

Omówiono do zad. 9. włącznie (s. 273). Julka uzupełni 10.
P.d. Zad. s. 274 na samym dole (jest w pliku).

L91 (16 IV 2020): Śmierć Marata Jaques'a-Louisa Davida jako przykład oświeceniowego klasycyzmu.

Podr. s. 275.
L92 (16 IV 2020): Książka jest trochę jak człowiek… . Symbolika Księgi w powieści Olgi Tokarczuk.

Przydział zadań do s. 283 w pliku 008.

L93 (20 IV 2020): Dlaczego ludzie się rodzą i umierają? Po co żyją?. Dyskusja o metodach poznania u progu oświecenia.

Dalej praca w pliku 008 (s. 287: zad. 1-4, zad, 8,9 - rozpisują ósme parzyści, dziewiąte nieparzyści; Kuba T. zad. 11 lub wybrane 5,6,7,10)

L94 (22 IV 2020): Prawdę mówi, względów się wyrzeka…. Satyra w służbie społecznej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).

Na lekcji czwartkowej uczniowie nieobecni na lekcjach poświęconych Tokarczuk będą odpowiadać na pytania (plik 008). Przy odpowiedzi nie mogą już z pliku korzystać. Podr. s. 292.
Omówienie całościowe satyry
Zad. s. 295 - plik 009 (przydział; p.d. zad. 1 tabela - wszyscy).

L95 (23 IV 2020): Wiesław Gołas w muzycznej interpretacji tekstu Wojciecha Młynarskiego W Polskę idziemy.

1. Porównaj poglądy Markiza i Burlinga.
2. Na czym polega związek poglądów wybranego bohatera z oświeceniem?
3. Jaka sytuacja jest przedstawiona w satyrze Ignacego Krasickiego Pijaństwo. Opisz tok wydarzeń i zachowania bohaterów.
4. Jaki cel przyświecał Krasickiemu w tym utworze?
5. Który środek stylistyczny lub pomysł artystyczny oceniasz jako szczególnie ciekawy. Wyjaśnij dlaczego.
Fragment kroniki filmowej z występem Wiesława Gołasa

Kabaret OT.TO a równolegle Wiesław Gołas

L96 (23 IV 2020): O, rzadki darze przedziwnej wymowy… . Język i styl językowy.

1. Moja definicja stylu.
2. Rodzaje stylów i typy stylizacji:
a) stylizacja biblijna,
b) archaizacja,
c) dialektyzacja,
d) stylizacja środowiskowa,
3. Podział stylizacji ze względu na stosunek autora do naśladowanego wzorca:
a) pastisz,
b) parodia,
c) trawestacja.
P.d.
1. Gdzie wg ciebie tkwi źródło komizmu w Monachomachii? Co cię śmieszy?
2. S. 306, zad. 10.

L97 (27 IV 2020): Pastisz, parodia i trawestacja w poemacie heroikomicznym Monachomachia Ignacego Krasickiego

Analiza pracy domowej.

Praca z fr. tekstu Monachomachii - zad. s. 305 s. 305. Docelowo zad. 7. s. 306 związane bezpośrednio z tematem lekcji.

P.d. s. 306 zad. 2 z p.d. - porównanie Iliady i Monachomachii

L98 (29 IV 2020): Najbardziej lubił czekoladę… . Portret Ignacego Krasickiego w tekście Jana Kotta Gorzki Krasicki.

Uwaga! Temat podać z celowym opóźnieniem.
Wokół pracy domowej (s. 306, zad. 2) - porównanie Monachomachii i Iliady.
Uczniowie nie patrzą do podręcznika. Pytanie: Czego można się spodziewać po tytule tekstu "Gorzki Krasicki"?
Burza mózgów:
- pokazanie jego krytycznego stosunku wobec zjawisk społecznych i religijnych jego czasów,
Praca z tekstem Gorzki Krasicki - zad. s. 310.
form 002 - zad. 3.

form 003 - zad. 5, 8, 9

Omówiono zad. 3.

L99 (30 IV 2020): Święta miłości kochanej ojczyzny…. Dwa ujęcia patriotyzmu.

Podr. s. 311.

L100 (30 IV 2020): Poetyka i program ideowy Hymnu do miłości ojczyzny oraz Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.

L101 (4 V 2020): Współczesny tekst Mazurka Dąbrowskiego a jego osiemnastowieczna wersja.

II Analiza dokumentu Google 010 - zad. 1-3, s. 315.
1. Funkcje oksymoronów - pokazanie znaczenia idei poświęcenia siebie i swojego życia dla ojczyzny (zjadłe smakują trucizny, więzy, pęta niezelżywe, chwalebne blizny - trudne przejścia, niewola, rany nie są powodem do żalu, ale źródłem radości: gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe).
2. Anafory i powtórzenia.
a) anafora dla ciebie - pokazuje cel, dla którego warto się poświęcić,
b) powtórzenie byle - wskazuje, co człowiek może zrobić dla kraju (wspomóc, wspierać).
c) powtórzenie nie żal - podkreśla gotowość do poświęcenia (żyć w nędzy, umierać).
3. Personifikacja i peryfraza.

II Uzupełnienie poprzedniej lekcji o Hymnie do miłości ojczyzny. Analiza fr. Wiedzieć więcej s. 312.

III Realizacja tematu:
1. Porównanie tekstu Krasickiego i Wybickiego - dokument 011 (na końcu materiał całościowy do porównania).
L102 (6 V 2020): Ars poetica. Ars poetica? Programy XX-wiecznego klasycyzmu.

Podr. s. 316.

I Na ocenę - najpierw wpisy w formularzu 005 - potem losowanie ucznia:
1. Poszukaj strof w tekście Wybickiego, w których można znaleźć jakąś analogię z utworem Krasickiego.
2. Co zauważasz w jednym utworze, czego nie ma w drugim. I na odwrót.
3. Zobacz obraz Juliusza Kossaka "Mówi ojciec do swej Basi" - Pieśń Legionów (s. 313). Zdecyduj, z którą wersją ma więcej wspólnego: osiemnastowieczną czy współczesną? Uzasadnij.
4. Analiza wpisów ucznia w dokumencie 012 - dlaczego utwór Wybickiego został hymnem Polski?

II Realizacja tematu:
1. Interpretacja wiersza Ars poetica Leopolda Staffa (s. 316).
2. Interpretacja wiersza Ars poetica? Czesława Miłosza (s. 317).
3. Zad. 1-11, s. 319 - dokument 013.

L103 (7 V 2020): Jak Staff i Miłosz realizują w swoich wierszach postulaty: prostoty, jasności i natchnienia?

I Analiza dokumentu 013
II Realizacja tematu - formularz 006.

L104 (7 V 2020): Tam tęskni kochany…. Czułe serce sentymentalisty.

Podr. s. 320.

P.d. formularz 007 (jedno z trzech zadań do wyboru ze str. 325).

L105 (11 V 2020): Obraz wsi w literaturze renesansu, baroku i oświecenia - wyidealizowany czy realistyczny?

I I Analiza wpisów w formularzu 007 (wybrane zad. s. 325).

II Do realizacji tematu wykorzystane zostaną wpisy do zad. 2., s. 325 (jeśli będą).
Następna faza to przydział epoki i praca w dokumencie 014.

Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce, Panna XII (s. 74).
Mikołaj Rej, Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem.
Szymon Szymonowic, Żeńcy.
III Praca domowa: interpretacja tekstów jak wyżej.

L106 (13 V 2020): Wymagania do sprawdzianu z oświecenia.

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z OŚWIECENIA (14 MAJA)
1. Znajomość podstawowych faktów historycznych związanych z oświeceniem.
2. Znajomość pojęć: empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm.
3. Charakterystyczne cechy klasycyzmu jako nurtu artystycznego oraz sentymentalizmu.
4. Wyjaśnianie znaczenia nazwy epoki.
5. Najważniejsze dokonania edukacyjne polskiego oświecenia.
6. Charakterystyka Sarmaty jako antywzorca polskiej literatury oświeceniowej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).
7. Cechy gatunkowe satyry.
8. Sposoby realizacji funkcji dydaktycznej literatury w utworach oświeceniowych. 8. Funkcje środków artystycznych budujących patos w Hymnie do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego.
9. Charakterystyka modelu patriotyzmu zawartego w hymnie Krasickiego. 10. Interpretacja tekstów (Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński).
L107 (14 V 2020): Praca klasowa - sprawdzian z oświecenia.

L108 (14 V 2020): O, jakimże człowiek jest dzieckiem!. Bolesne poznanie potrzeby samoograniczenia (Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera).

Jak życie może wpływać na literaturę, a literatura na życie? Analiza fr. podr. Geneza (s. 326).
Pojęcie werteryzmu (s. 330).

P.d. Praca z fr. tekstu - zad. 1-5, s. 330: formularz 008 (tam przydział zadań).
L109 (18 V 2020): Cofam się jak przed ogniem… . Historia miłości nieszczęśliwej Wertera.

I Analiza formularza 008 (zad. 1-5, s. 330).

1. Odnieś się do odp. na zad. 1:
Przekonanie Wertera o jego wyższości nad społeczeństwem wyraża się przez to, że ludzie (dorośli) plączą się po ziemi, bez żadnego celu, natomiast Werter żyje z dnia na dzień i cieszy się każdą chwilą.
Werter zaczyna od stwierdzenia, że dzieci i dorośli plączą się po tej ziemi, nie wiedzą jak one, skąd przychodzą i dokąd idą.
Potem dodaje: najszczęśliwsi są ci, którzy, podobnie dzieciom, żyją z dnia na dzień.

II Realizacja tematu - cele lekcji:

III P.d. Listy 332-333: znać tematykę listów, interpretować wskazane fr.

L110 (20 V 2020): Czy powieść Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego może być atrakcyjna dla współczesnego czytelnika?

I Zawartość trzech listów (s. 332-333):
1. Praca w dokumencie 016 - zad. 1-14, s. 333-334 (przydział wg numerów).
2. Wylosowany uczeń omawia wskazany list i komentuje wypowiedź w dokumencie 016.

II Realizacja tematu lekcji - notatka w dokumencie 017.

L111 (21 V 2020): Bo to jest kupa śmieci, rupieciarnia, ta wasza wiedza…. Dramat o klęsce rozumu w Fauście Johanna Wolfganga Goethego.

I Odnośnie poprzedniej lekcji:
1. Czy Werter jest bliski epoce oświecenia? Uzasadnij odpowiedź.
2. Co wyróżnia Wertera jako bohatera na tle poznanych przez ciebie postaci literackich?
3. Twoje ocena bohater i uzasadnienie.
4. Czy powieść jest atrakcyjna współcześnie:
a) który wpis ci się szczególnie spodobał i dlaczego,
b) twoje zdanie na ten temat.

Analiza dokumentu 017 (współczesny czytelnik o powieści Goethego).

II Formularz 009 - s. 350, pięć pierwszych zadań. zad. (Pierwsze zostało od razu omówione)..

L112 (21 V 2020): Duchem sięgnąć od nizin po szczyty… . Pragnienie nadludzkiego poznania.

L113 (25 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (oświecenie).

I Uzupełnienie ostatniej lekcji - najważniejsze elementy związane z Faustem (pragnienia faustyczne, problem dobra i zła).

II Ustalenia dotyczące zaliczania nieobecności - daty i tematy oraz zagadnienia lekcyjne są w panelu lekcyjnym
lekcje 2t z datami i zagadnieniami

II Omówienie pracy klasowej - wnioski.

III P.d. Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa (fr. s. 350 i dalej, trzy wybrane pytania - dokument 018).

L114 (27 V 2020): Nie będzie żadnej władzy wspanialszej i lepszej dla ludzi… . Sens powieści w powieści w Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa.

P.d. Fr. s. 356 - umieć omówić treść.

L115 (28 V 2020): Tchórzostwo - ułomnością najstraszliwszą…. Powieść o ludzkiej słabości (Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa).

L116 (28 V 2020): Zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni…. Literackie wyobrażenia zła w świecie.

Praca w dokumencie 019 (zad. 1-10, s. 364).
Praca domowa - fr. s. 365-369.

L117 (1 VI 2020): Podsumowanie pracy zdalnej za maj - wnioski.

I Ocena zaangażowania uczniow w pracę zdalną w maju.

II Powrót do materiałów z poprzedniej lekcji:
Wstępna analiza pracy domowej z poprzedniej lekcji - fr. s. 365-369.

III Rozpoczęcie pracy nad testem rozumienia czytanego tekstu - s. 380: formularz 010 (trzy pierwsze zadania).
L118 (3 VI 2020): Test - rozumienie czytanego tekstu: ćwiczenia.

I Praca nad tekstami podr. s. 380:
1. Analiza formularza 010 - w dokumencie odniesienie do dwóch tez Jakuba K.
2. Streszczenie - formularz 011.
3. Losowanie ucznia do omówienia swojej pracy testowej.