Renesans lekcje live

L94 (21 IV 2020): Renesans - odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka (Dysk Google, Messenger, Zoom).

1. Analiza danych s. 12-15 - wprowadzenie nauczyciela.
2. Praca w czterech grupach nad zad. s. 15 w plikach 010, 011, 012, 013 (w ich obrębie podgrupy parzyści/nieparzyści).

P.d. Interpretacja grafiki s. 18.

L95 (23 IV 2020): Jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście człowieka… . Filozofia renesansu.

Omówienie plików 010, 011, 012, 013 (w ich obrębie podgrupy parzyści/nieparzyści).
Renesansowy ideał człowieka (s. 18).
Tekst Mirandoli O godności człowieka (s. 22).
P.d. W pliku lub w zeszycie wybrany segment s. 23.

L96 (24 IV 2020): Praw mają bardzo mało, a jednak wystarczają one…. Utopia - nowy, lepszy (?) świat.

Na ocenę:
1. Wyjaśnij pojęcie "humanizm".
2. Przedstaw koncepcję człowieka zaproponowaną przez Mirandolę.
3. Moje spojrzenie na renesans:
a) co mnie zaskoczyło,
b) co mi się szczególnie spodobało,
c) co mnie zaniepokoiło.

Kilka pytań zamkniętych i otwartych o renesans, humanizm i Mirandolę

Krótko o Księciu Machiavellego (s. 24).

L97 (24 IV 2020): Dwoja radość…. Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego ukazany w Żywocie człowieka poczciwego.

Podr. s.31 - praca z tekstem.

Sprawdzenie rozumienia zdania Reja: "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, / Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".
Język gęsi, czyli jaki ...

Nr 1-12 zad. 1; nr 13-26 zad. 4, nr. 27-38 zad. 6. plik 015.
W zeszycie wybrane zadanie którekolwiek z wyjątkiem przydzielonego.

L98 (27 IV 2020): Renesansowe i współczesne spojrzenia na rodzinę: Mikołaj Rej i Ewa Lipska (Dysk Google - wpisy w formularzach).

I Omówienie wpisów w pliku 015 (zad. 1, 4, 6, s. 34).

II Podanie celów lekcji
1. Interpretacja wiersza Może będzie lepiej Ewy Lipskiej - postawienie tezy i podanie argumentów oraz określanie funkcji środków stylistycznych.
2. Wskazanie różnic w ukazaniu rodziny przez Reja i Lipską - argumentacja.
III Realizacja celów
Ad. 1) Wykonanie zad. 1. s. 35 - ostatni podpunkt to formułowanie i uzasadnianie tezy.

plik form-003-rej-lipska-rodzina

Ad. 2) Wykonanie zad. 2., s.35 - wskazanie różnic i argumentacja.

plik zdal-1g-016-rej-lipska- różnice

IV Praca domowa
Przygotowanie wypowiedzi o sposobach przedstawiania w literaturze i sztuce obrazu rodziny. Uwzględnić dodatkowo dwa teksty kultury, z których jeden ma być literacki, zaś drugi - ikonograficzny.
V Konsultacje

L99 (30 IV 2020): Mona Lisa Leonarda da Vinci. Sekretne treści arcydzieła renesansu.

Analiza formularza 003: plik form-003-rej-lipska-rodzina
Zwrócić uwagę na tezy nieprawidłowe: np. rodzina może przetrwać każdy kryzys.
Analiza arkusza 016: plik zdal- 1g-016-rej-lipska-różnice

Interpretacja obrazu Leonarda da Vinci Mona Lisa (s. 37): podr. s. 38 zad. 1,2,3 w zeszycie; 4,8,9 - formularz 006.
Mona Lisa form. 005

Przed końcem lekcji - zaliczenie Katarzyna T.: form 004.

L100 (5 V 2020): Nie porzucaj nadzieje…. Optymizm renesansowego humanisty.

I Do poprzedniej lekcji:
Omówienie formularza 006 - zad. 4, 8, 9, s. 38.

II Realizacja tematu lekcji:
1. Dokument 017 - numery 1-12: zad. 3, s. 43 (zbieżności ze stoicyzmem).
2. Dokument 018 - numery 13-24: zad. t.w.t (światopogląd renesansowego humanisty).
3. Dokument 019 - numery 25-37: zad. 1, s. 45 (symbolika elementów przyrody).

III Praca domowa:
W ramach pracy domowej grupa pierwsza analizuje wpisy drugiej i wybiera odpowiedź najtrafniejszą. Swoje uwagi wpisujemy w komentarzu. Grupa druga robi to samo z trzecią, a trzecia z pierwszą.

L101 (7 V 2020): Refleksje o czasie oraz koncepcji mikro- i makrokosmosu w wierszach Jana Kochanowskiego i Julii Hartwig (Messenger).

L102 (8 V 2020): Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…. Renesansowy klasycyzm i motywy horacjańskie w Pieśni XXIV z Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego (Dysk Google).

I Na ocenę:
1. Interpretacja wiersza [Nie porzucaj nadzieje...] Jana Kochanowskiego (s. 41).
Na ocenę ma wpływ praca domowa - zad. przydzielone ze str. 46 (trzy grupy) - fotografie zeszytu Messenger.
W miarę możliwości czasowych drugi uczeń może zinterpretować wiersz[Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] (s. 44).

II Analiza pracy domowej (s. 46, foto Messenger).

III Realizacja tematu lekcji - interpretacja wiersza s. 48:
Uczniowie sami decydują o toku pracy a) lub b) trwającej 15'.
a)zadania 1-9, s. 49-50- notatki w zeszycie,
b) tradycyjna interpretacja.
L103 (8 V 2020): Analiza i interpretacja porównawcza pieśni [Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli...] Jana Kochanowskiego z Pieśnią zimową Horacego.

Tekst Kochanowskiego s. s. 44; tekst Horacego podr. 1.1. s. 225.
Zad. 1 z p.d. s. 50: a - g. (formularz 007) Zobacz FORMULARZ

L104 (12 V 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej zdalnej - średniowiecze (Zoom, Messenger).

I Porównanie Pieśni zimowej Horacego (1.1., s. 225) i Pieśni XIV z Ksiąg pierwszych Patrzaj, jako śnieg po górach się bieli... Jana Kochanowskiego - analiza formularza 007 (zad. a-g, s. 50): Zobacz FORMULARZ.

II Wnioski z analizy pracy klasowej.

III P.d. - teza interpretacyjna do wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 51). Dokument 020
- trzy zadania - formularz 008.

L105 (14 V 2020): Nawiązania do idei renesansowego klasycyzmu w wierszu Przedśpiew Leopolda Staffa (Dysk Google).

I Analiza pracy domowej:
1. Omówienie tez interpretacyjnych do wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa (s. 51) - dokument 020.
- uczniowie wybierają tezę i zapisują pod nią argumenty (mogą się pojawić maksymalnie trzy wpisy przy każdej tezie,
- uczniowie, którzy nie zdążyli zapisać argumentów, idą do pozycji ŚRODKI STYLISTYCZNE - i tam wskazują je i określają funkcje.
2. Analiza wpisów w formularzu 008 (kim jest podmiot liryczny, wskazywanie oksymoronu i określanie funkcji, związek utworu z renesansem).

L106 (15 V 2020): Mistrzowie i przyjaciele Jana Kochanowskiego (Dysk Google, Zoom, Messenger).

I Interpretacja wiersza Przedśpiew Leopolda Staffa.

II Powrót do renesansu - mistrzowie i przyjaciele Kochanowskiego (s. 52-53).
1. Problem wstępny (wprowadzenie w kontekst) - rola mistrzów i przyjaciół w życiu człowieka. Swobodne wypowiedzi uczniów.
2. Mistrzowie i przyjaciele Kochanowskiego - jaki mogli mieć wpływ na Jana z Czarnolasu?

L107 (15 V 2020): Błogosławiony niechaj ów dzień będzie… . Obraz kobiety w poezji włoskiego i polskiego renesansu. W drugiej części lekcji konsultacje (Dysk Google, Zoom, Messenger).

Podr. s. 54-55: geneza sonetów Petrarki (postać Laury) i praca z tekstem (zad. 1-6 w zeszycie).

L108 (19 V 2020): Pokoju mieć nie mogę… . Miłość w literaturze dawnej i współczesnej.

I Odpowiedzi na pytania 1-6, s. 55 (p.d. w zeszycie).

II Uzupełnienie poprzedniej lekcji - szybkie porównanie wiersza Jana Kochanowskiego [Srogie łańcuchy na swym sercu czuję...] (s. 57) z Sonetem 61 Francesco Petrarki (s. 54).

III Zapoznanie się z tekstami s. 59-60. Interpretacja wstępna.
Do wykonania w dokumencie 022: zad. 3 do Sonetu 85 Petrarki, zad. 1-4 do Kochanowskiego, zad. 3, 5 do Gałczyńskiego. W dokumencie 022 do pięciu wpisów, reszta w zeszycie.

L109 (21 V 2020): Służmy poczciwej sławie… . Refleksja obywatelska w Pieśni o dobrej sławie Jana Kochanowskiego (Dysk Google, Zomm, Messenger).

I Na ocenę: W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach miłość? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Jana Kochanowskiego [Nie zawżdy, piękna Zofija...] i odnieś się do innych tekstów kultury. Skonstruuj swoją wypowiedź tak, aby uwzględnić w niej podane wcześniej zadania.

I Analiza dokumentu 022: zad. 3 do Sonetu 85 Petrarki, zad. 1-4 do Kochanowskiego, zad. 3, 5 do Gałczyńskiego. W dokumencie 022 do pięciu wpisów, reszta w zeszycie.

II Realizacja tematu lekcji - interpretacja tekstu:
1. Teza - formularz 010.
2. Poszukiwanie argmentów w poszczególnych strofach.

III P.d. Interpretacja Pieśni o cnocie Jana Kochanowskiego (s. 64).

L110 (22 V 2020): Czy ideał dobrego obywatela jest ponadczasowy, czy też zmienny w czasie? Interpretacja Pieśni o cnocie Jana Kochanowskiego i odniesienia do innych tekstów kultury (Dysk Google, Zoom, Messenger).

L111 (22 V 2020): Zetrzy sen z oczu… . Perswazja i ironia w poezji - Jan Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola (Dysk Google, Zoom, Messenger).

I Praca w dokumencie 023 (zad. 1-11, s. 69-70).

II Przygotowanie całościowej interpretacji strofa po strofie wierszy z dzisiejszej lekcji. Pytania z podręcznika są dużym ułatwieniem i warto się im przyjrzeć.

L112 (26 V 2020): Obowiązki obywatelskie - uciążliwe brzemię czy cenna motywacja do działania? Rozprawka.

I Interpretacja wskazanych strof Pieśni o spustoszeniu Podola (s. 67).
Przy ocenie uwzględnić jakość wykonania zad. w dokumencie 023.

II Analiza dokumentu 023 (zad. 1-11, s. 69-70).

III Realizacja tematu lekcji.

IV P.d.
1. Druga połowa Pieśni o spustoszeniu Podola do interpretacji w dwugłosie.
2. Rozprawka (jak w temacie) - s. 70 u dołu - pełne polecenie.

L113 (28 V 2020): Wsi spokojna, wsi wesoła… Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej (Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego).

I
Druga połowa Pieśni o spustoszeniu Podola do interpretacji w dwugłosie.
II Fr. tekstu Mikołaja Reja (s. 71).

III Zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści).

L114 (29 V 2020): Analiza rozprawek na temat obowiązków obywatelskich.

I Dokończenie zagadnień z poprzedniej lekcji - Zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści). Z tego zwłaszcza zad. 7 i 8.

II Prezentacja rozprawek (s. 70 u dołu - pełne polecenie):
1. Praca w dokumencie 024 - w parach - porównanie swojej rozprawki z pracą kolegi.
2. Wylosowani uczniowie przekazują rozprawki Messengerem priv i prezentują też głosowo klasie.

L115 (29 V 2020): Obraz wiejskiej arkadii w Pieśni świętojańskiej o sobótce Jana Kochanowskiego.

I Analiza notatek w zeszycie: zad. 1-8, s. 73 (parzyści, nieparzyści).

L116 (2 VI 2020): Podsumowanie pracy zdalnej za maj - wnioski.

I Ocena zaangażowania uczniow w pracę zdalną w maju.

II Rozpoczęcie pracy nad Fraszkami J. Kochanowskiego (s. 77).
Interpretacja fraszki O doktorze Hiszpanie (s. 78) - odpowiedzi na pytania w zeszycie, najważniejsze - dwa ostatnie zadania.
III P.d. Zad. s. 78.

L117 (4 VI 2020): Różnorodność tematyczna i nastrojowa Fraszek Jana Kochanowskiego.

1. Fraszka jako gatunek (s. 77).
2. Interpretacja fraszki Do Magdaleny (s. 79) i zad. 1, 2, 7, s. 80 - miały być w zeszycie.
3. Interpretacja fraszki Ku Muzom.
4. Zad. PD s. 82: formularz 013 - przerzucenie do dokumentu 025.

L118 (5 VI 2020): Fraszki Jana Kochanowskiego - błahostki, żarty czy refleksje renesansowego humanisty?

I Przerzucenie wpisów w formularzu 013 do dokumentu 025 (Kochanowski / Safona).

II Interpretacja fraszki Do gór i lasów. Praca w dokumencie 026:
Udowodnij tezę, że fraszka Do gór i lasów ma charakter autotematyczny oraz że jej twórca był renesansowym humanistą.

L119 (5 VI 2020): Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze…. Wprowadzenie do Trenów Jana Kochanowskiego.

1. Kontekst demograficzno-medyczny.
2. Geneza Trenów Jana Kochanowskiego.
3. Znaczenie Trenów w tradycji literackiej. 4. Tren jako gatunek.
5. Teza interpretacyjna oraz argumenty do Trenu IX (forma pisemna).

L120 (16 VI 2020): Sny płoche nas bawią… Dyskusja z filozofią stoicką w Trenach Jana Kochanowskiego.

1. Postacie starożytnego Rzymu: Cycero i Brutus (s. 87) - przygotowanie od odbioru trenu.
2. Teza i argumenty do Trenu XI (s. 88) - formularz 014 (zad. 3 i 5, s. 89).
3. Interpretacja Trenu XVI (s. 89) - dokument 028 (zad. 1, 2, 5 s. 91 - przydział w pliku).

P.d. Formularz 014 i dokument 028.

L121 (18 VI 2020): Kryzys światopoglądowy humanisty renesansowego i poetyckie środki jego wyrażania.

I Do poprzedniej lekcji
1. Analiza formularz 014 (zad. 3 i 5, s. 89).
2. Interpretacja Trenu XVI (s. 89) - dokument 028 (zad. 1, 2, 5 s. 91 - przydział w pliku).

II Interpretacja poszczególnych strof Trenu XVI (s. 89) - praca również w dokumencie 028.

Analiza do strofy 6. Problem córki w strofie 7.

L122 (19 VI 2020): Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest… . Tajemnica Boga i godność człowieka (Tren X).

I Dokończenie - analiza strofy 7. (problem córki) i pozostałe strofy.

II Interpretacja Trenu X (s. 92).

L123 (19 VI 2020): Jaką rolę odgrywają motywy snu w literaturze? Interpretacja utworu Tren XIX albo Sen

P.d. Motyw czasu i zad. 6., s. 96.

L124 (23 VI 2020): Dziś rysy waszych twarzy w pamięci mi gasną… . Współczesny tren Bolesława Leśmiana.

I Kontekst biograficzny (podr. 97).
II Interpretacja wiersza Ubóstwo (s. 97).

L125 (25 VI 2020): Być albo nie być… . Dramat ludzkich wyborów w twórczości Williama Szekspira (Hamlet).

Podr. s. 101.

b>L53 (19 XII 2019): Reszta jest milczeniem…. W poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny (Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa).

S. 104.

L54 (19 XII 2019): Co ma przyjść, przyjdzie…. Przeznaczenie czy wybór? William Szekspir, Makbet.

S. 109.

P.d. S. 113, parzyści, nieparzyści.

L55 (8 I 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza Jana Kochanowskiego).

L56 (15 I 2020): Literacka psychologia zbrodni i sposoby jej ukazania w Makbecie Williama Szekspira.

Podr. s. 115.

W jaki sposób Makbet - po dokonaniu zabójstwa - sam wymierza sobie karę? Na czym polega to specyficzne "samoukaranie" i czy maa ono świadome czy nieświadome źródło?
L57 (16 I 2020): Znak, że ktoś zły zbliża się…. Przyczyny i przejawy zła w dramacie Makbet Szekspira.

1. Czym według ciebie jest dobro, a czym jest zło.
2. Co na ten temat mówi literatura różnych epok?
3. Ocena Makbeta z punktu widzenia Hekate (akt III, scena V) - .
L58 (16 I 2020): Czy dłonie te nigdy nie będą czyste?… . Cierpienie, lęk i wina lady Makbet.

P.d. s. 128, parzyści - parzyste, nieparzyści - nieparzyste.

L59 (20 I 2020): Bohaterowie, którzy cierpią z powodu wyrzutów sumienia.

Praca w parach: parzyści - nieparzyści (praca w oparciu o pytania do tekstu s. 128, gromadzenie materiału do zagadnienia poniżej).
W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach psychikę człowieka?
Grupy ustalają, jakie problemy uwzględniłyby w swojej wypowiedzi o obrazie psychiki w tekstach kultury.
- ustalenie, co doprowadziło do takiego a nie innego stanu psychicznego bohatera,
- opis zachowania bohatera, które świadczy o silnych przeżyciach psychicznych.
P.d.
1. Pisemna notatka do tematu lekcji. Obowiązkowo uwzględnić lady Makbet i Jokastę oraz zaproponować jeszcze jednego bohatera, który ma wyrzuty sumienia. Wyjaśnić przyczyny i skutki.
2. Dla ochotników - recenzja spektaklu teatralnego Makbet w reż. Andrzeja Wajdy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2010 r.).

L60 (23 I 2020): Obrazy psychiki człowieka w różnych tekstach kultury.

1. Analiza fr., kiedy pojawia się duch Banka (nieprzypadkowość dotycząca języka - użycie imienia Banka wywołuje wizję zamordowanego na polecenie Makbeta przyjaciela, uruchomione zostały przez wypowiedzenia imienia asocjacje).
2. Problem wyrzutów sumienia u bohaterów (lady Makbet, Jokasta).
3. Brak opisu przeżyć psychicznych u bohaterów biblijnych (historia Abrahama i jego syna Izaaka).
4. Wprowadzenie istotnych zmian do historii Abrahama w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Ofiarowanie (podr. 1.1., s. 49):
- opis dotyczący wyobraźni Abrahama, która podsuwa mu reakcje żony (Sary) rozdzierającej sobie szaty na wieść o tym, co zrobił Abraham (oczywiście jeśli do śmierci Izaaka by doszło);
- opis reakcji od zewnątrz (Wyglądał jak dziki w przystępie szału.
5. W Nowym Testmamencie ukazana jest postać Judasza (informacja o wyrzutach i sumienia samobójstwie, ale bez odniesień do psychiki bohatera).
6. Przeżycia wewnętrzne ukazane przez Safonę w wierszu *** [Wydaje mi się samym bogom równy...] (1.1., s. 138). Oda patograficzna (opisująca objawy psychosomatyczne)
7. Jan Kochanowski, Treny. Realizacja do zad. 3., s. 135.

P.d. Pozostałe zad. s. 135.

L61 (23 I 2020): Los Ewy…. Kobieta renesansu (Margaret L. King, Kobieta renesansu).

Podr. s. 132.
P.d. c.d. odpowiedzi na pytania s. 135.