Barok lekcje live

L62 (27 I 2020): Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku.

Zadanie
W oparciu o grafikę na str. 159, przedstawiającą cechy baroku, dzieł sztuki tej epoki i cechy artysty barokowego, udowodnij w oparciu o odniesienia do konkretnych przykładów prawdziwość wymienionych cech i porównaj z renesansem. Forma pracy jest dowolna (np. tabela, mapa mentalna, ...).

L63 (27 I 2020): Mitologiczna alegoria w służbie pokoju. Minerwa chroniąca Pax przed Marsem Petera Paula Rubensa.

Interpretacja obrazu s. 162.

L64 (29 I 2020): Człowiek jest szpetny…. Antynomie filozofii barokowej.

Analiza schematu s. 166. Sporządzenie notatki wyjaśniającej, na czym polegają antynomie filozofii barokowej.

Fiozofia barokowa z jednej strony zajmowała się problemami pozarozumowymi, metafizycznymi (Bóg, tajemnice wiary, szatan, zbawienie, wieczność, nieskończoności, ...), a z drugiej strony dysponowała narzędziami logicznymi, matematycznymi. Tu jednak rodzi się problem nieprzystawalności narzędzi logicznych, systematycznych do wyjaśnia problemów pozarozumowych, wykraczających poza logiczne myślenie.
Poglądy i koncepcje Kartezjusza (s. 167).
Panteizm Spinozy - cała przyroda jest Bogiem, Bóg jest przyrodą.
Leibniz - nasz świat jest najlepszym ze światów (ciekawostka: Leibniz twórcą rachunku różniczkowego).
Praca z tekstem Pascala (s. 169) i odpowiedzi na pytania s. 170 (pyt. 1-3 wszyscy, dalej - przyści, nieparzyści)
Na następnej lekcji powrót do zadania polegającego na porównaniu baroku i renesansu.

L65 (30 I 2020): Rozdwojony w sobie…. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku (Mikołaj Sęp Szarzyński).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (s. 171).

Zadanie wstępne (przed poznaniem tekstu).
Jak sądzisz, co może oznaczać motyw wojny prowadzonej z szatanem, światem i ciałem w wierszu Szarzyńskiego?
L66 (30 I 2020): Śmierci, śmierć cię czeka…. Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej (Mikołaj Sęp Szarzyński i John Donne).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (s. 174).

John Donne, Sonet X (s. 176).

P.d. 1) S. 175, zad. 1-6 (trzecie już zrobione).
2) S. 176, teza, argument, środek stylistyczny.

L67 (3 II 2020): Barokowe paradoksy (John Donne, Sonet X).

Na ocenę:
1. Uzasadnij tezę, że Sonet IV (s. 171) M. Sępa Szarzyńskiego podejmuje problematykę egzystencjalną.
2. Przedstaw tezę interpretacyjną do Sonetu V tegoż oraz podaj argumenty i jeden kluczowy środek stylistycznych z określeniem funkcji (s. 174).
3. P.d.

John Donne, Sonet X (s. 176)
Kilka słów o muzyce barokowej. Technika polifonii u Bach i jej znaczenie w kulturze.

P.d. Przeczytać fr. powieści Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy Miguela Cervantesa (s. 180).

L68 (5 II 2020): Cel, dla którego niebo mię na świat posłało… . Ideały błędnego rycerza a realia życia.

Na ocenę:
1. Przedstaw wydarzenia ukazane we fragmencie Przygoda Don Kichota ze skazanymi na galery.
2. Scharakteryzuj i oceń bohatera, zwracając uwagę na jego relacje z innymi postaciami.
Realizacja tematu lekcji
1. Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy Miguela Cervantesa (s. 178) jako pierwsza powieść nowożytna.
a) część I, 1605, część II, 1615,
b) cechy eposu obecne w powieści Cervantesa:
- obiektywny narrator,
- ponadprzeciętny bohater,
- panoramiczny obraz społeczeństwa,
- ukazanie momentu przełomowego.
c) modyfikacja najistotniejszej cechy epopei - równoległości świata realnego i świata fantastycznego (boskiego) 2. Don Kichot jako błędny rycerz.
L69 (6 II 2020): Między dwiema krańcowymi wadami: tchórzostwem i zuchwalstwem…. Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichota.

Kartkówka:
1. Które cechy eposu są obecne w powieści Cervantesa Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy? Wymień cztery i wyjaśnij, która z tych cech ulega modyfikacji.
2. Kim według Ciebie jest Don Kichot? Szaleńcem, idealistą czy jeszcze kimś innym? Uzasadnij odpowiedź.
3. Przedstaw wydarzenia ukazane w Przygodzie z lwami.

Miguel Cervantes, Przygoda z lwem (s. 185).

1. Obecność w powieści motywu peregrinatio vitae (życie wędrówką). Jest to średniowieczny odpowiednik motywu homo viator (człowiek wędrujący).
2. Kim jest Sancho Pansa?
L70 (6 II 2020): W jednym oka słowie…. Dworny panegiryk i medytacja o nieuchwytnym pięknie.

Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej ... (s. 193).

Omówienie konceptu, układu hierachizującego i figury sumacji.

L71 (24 II 2020): Czwarta część mgnienia. Człowiek i czas w poezji baroku (Daniel Naborowski, Krótkość żywota).

Skojarzenia z czasem (klepsydra, zegarek - zegarki łańcuszkowe pojawiły się w XVII w.

Daniel Naborowski, Krótkość żywota (s. 197)

Daniel Naborowski, Na toż (s. 198).

P.d. Postaw tezę interpretacyjną do utworu Jarosława Marka Rymkiewicza Wiersz na te słowa Heraklita: Nie można wejść do tej samej rzeki. Podaj argumenty i wskaż jeden środek stylistyczny pełniący ważną funkcję w utworze. (s. 200).

L72 (26 II 2020): Możemy z śmierci przeszydzać… . Barokowy poeta o miłości i śmierci (Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus).

Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus (s. 201).

W pierwszej części wiersza poeta prezentuje poglądy starożytnych (Pitagorasa) na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Ale oczywiście poeta traktuje te poglądy w sposób nieco ironiczny i stwierdzeniem Jeśli to prawda dystansuje się jednocześnie od kwestii, czy koncepcje wędrówki dusz (reinkarnacji, wędrówki dusz) są prawdziwe, czy też nie nie.P.d. Postaw tezę interpretacyjną do utworu Stanisława Grochowiaka [Dla zakochanych to samo staranie]. Podaj argumenty i wskaż jeden środek stylistyczny pełniący ważną funkcję w utworze. (s. 204).

L73 (27 II 2020): Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem… . Słowa i ich znaczenia (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek).

Podajcie przykład morfemu i jego znaczenia. Czy wszystkie morfemy znaczą tak samo?
pis-arz: pierwszy morfem ma charakter leksykalny, coś znaczy, a drugi morfem wnosi inne elementy znaczeniowe, wskazuje pewną klasę, grupę o charakterze zawodowym (tynkarz, tapeciarz, lekarz) - jest to morfem słowotwórczy (formant). Mamy także morfemy fleksyjne (kot-em, morfem fleksyjny to końcówka).

L74 (27 II 2020): Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska.

1. Pojęcie sarmatyzm oraz zjawisko mesjanizmu sarmackiego (s. 209).

Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (s. 214).

P.d. S. 212 - zad. 1-7 wszyscy; s. 213, za. 8-15 parzyści - nieparzyści.

L75 (2 III 2020): Zawsze apetyt do widzenia świata…. Oswajanie obcości przez Sarmatę.

Na ocenę:
1. Postaw tezę interpretacyjną do wiersza Jana Andrzeja Morsztyna Niestatek (s. 207) i ją uzasadnij.
2. W oparciu o w/w wiersz wyjaśnij pojęcie konceptu.
3. Na podstawie w/w wiersza wyjaśnij cechy typowe dla baroku.
4. Odpowiedz na dwa wybrane przez siebie pytania z p.d..
5. Odpowiedz na pytanie wskazane przez nauczyciela.

Realizacja tematu - omówiono większość pytań. Podr. s. 216

P.d. S. 218 - parzyści / nieparzyści lub tworzenie własnego tekstu: Jak oswoić obcość kulturową?

L76 (4 III 2020): Ideologia okrążenia. Kontrreformacja w Polsce.

Na ocenę:
Jaki obraz Polaków i ich relacji z innymi narodami wyłania się z Pamiętników J. Ch. Paska za pomocą jakich środków stylistycznych obraz ten jest kreowany?

Podr. s. 219

P.d. S. 222, zad. 1-4 wszyscy, pozostałe - parzyści, nieparzyści.

L77 (5 III 2020): Zaraz się wywiodę…. Język jako narzędzie perswazji.

Podr. s. 223

1. Dominacja funkcji impresywnej (perswazyjnej) w tekstach o charaketrze retorycznym.
2. Rola niewerbalnych środków komunikacji w sytuacjach o charakterze retorycznym.
3. Cechy dobrej mowy.
4. Chwyty erystyczne.
5. Interpretacja fraszki Wacława Potockiego pt. Sofista (s. 226).

L78 (5 III 2020): Przeklęty, kto zasmuca matkę swoję…. Retoryka jako sztuka przekonywania.

Podr. s. 227

P.d. Mowa do określonych przez siebie odbiorców, na dowolny temat, z zastosowaniem różnych środków retorycznych.

L79 (9 III 2020): Retoryka w praktyce (prezentacja mowy w oparciu o plan).

Podano L80, p.d. s. 236, zad. 1-10, dwa można pominąć. Kuba zad. 1-4.

L80 (11 III 2020): Czarownica w epoce wczesnonowożytnej (praca z tekstem).

Podr. s. 233.

____________________________________________________________________________________

LEKCJE W PRZESTRZENI WIRTUALNEJ

L81 (25 III 2020): Współczesne inspiracje kulturą baroku.

Podr. s. 237.

Na Dysku Google jest plik do zadań ze str. 239 - tak jak to uzgadnialiśmy przez Messengera.

P.d. Pytania do baroku - plik 001 (s. 254).

L82 (26 III 2020): W jaki sposób Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki nawiązuje do głównych idei i estetyki baroku?

Analiza zapisów w pliku 003.

L83 (26 III 2020): Barok - wędrówka przez motywy i tematy literatury.

Analiza zapisów w pliku na D Google 001 (podr. s. 254).

1. Refleksje egzystencjalne.
2. Zainteresowanie powieścią jako zupełnie nowym gatunkiem literackim.
3. Problematyka religijna związana z barokiem.
4. Barokowe koncepcje piękna.
5. Sarmatyzm (definicja pojęcia i przykłady kulturowe).

Omówiono do literatury perswazyjnej (s. 242). Pozostałe punkty rozpisać.

L84 (30 III 2020): Podsumowanie baroku - polecenia na koniec rozdziału.

1. Przetestowanie możliwości G Suite.
2. Podr. s. 254 - przydział zadań wg numerów.


L85 (1 IV 2020): Podsumowanie baroku - quiz na stronie quizizz.com.

1. Podr. s. 254 - analiza wpisów w pliku 002 (do Julki).
2. Quiz z baroku.

Na następnej lekcji ktoś będzie interpretował wiersz barokowy. Jeśli ocena będzie słaba - dostanie szansę omawiając wnikliwie polecenia s. 254.
L86 (2 IV 2020): Interpretacja tekstu barokowego - Mikołaj Sęp-Szarzyński Sonet I. O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego.

Podr. Ptdz s. 183. Plik 003 - tam zamieszczono tekst - 15' notatki w zeszycie, kamera na zeszyt. br>
1. Czy słuszna jest teza, że podmiot liryczny chciałby wrócić do czasów swojej młodości?
2. W wypowiedzi pojawiła się refleksja o przemijalności świata. Określ ten problem jednym słowem.
3. Czy zgadzasz się z twierdzeniem, że mimo starań, niektórze rzeczy - jak mówi podmiot liryczny - szkodzą?
4. Na czym polega szkodliwość elementów wymienionych w przedostatniej strofie?