Romantyzm lekcje live

L119 (4 VI 2020): Początki romantyzmu - romantyzm a oświecenie.

I Rysy epoki.
1. Czas trwania, wydarzenia, wartości, idee (s. 16).
2. Analiza tabeli s. 19.
3. Tendencje artystyczne romantyzmu (s. 20).
4. Malarstwo romantyczne:
- Sen rozumu rodzi upiory (F. Goya),
- Opactwo w dąbrowie (C.D. Friedrich),
- Rozstrzelanie powstańców madryckich (F. Goya).
5. Kilka słów o Odzie do Radości Friedricha Schillera (s. 28).

Krótki quiz.

L120 (4 VI 2020): Skały kredowe na Rugii. Nastrój w malarstwie romantycznym.

I Interpretacja obrazu Caspara Davida Friedricha Skały kredowe na Rugii (s. 22).
Praca w formularzu 012 (zad. 6,7,9, s. 23). Przerzucić do dokumentu.

P.d. Dziadów cz. III Adama Mickiewicza.

L121 (15 VI 2020): Oda do młodości Adama Mickiewicza - między klasycyzmem a romantyzmem.

I Zarys biografii Adama Mickiewicza (s. 32).
II Praca z tekstem (s. 32).

L122 (17 VI 2020): Miej serce i patrzaj w serce... . Miłość i śmierć w balladach Adama Mickiewicza (Romantyczność) i Juliana Tuwima (Śmierć).

I Pytanie kontrolne:
1. W jaki sposób można wyrazić w tekście literackim wartościowanie?
a) za pomocą leksyki (rzeczowniki i przymiotniki oceniające, na ogół wyrazy przeciwstawme: mędrzec - głupiec; mądry - głupi;
b) za pomocą form czasownikowych: On postępuje moralnie. On postępuje niemoralnie.
2. W jaki sposób Mickiewicz dokonuje oceny w Odzie do młodości? W tym celu zad. 2. s. 36.
3. Interpretacja poszczególnych strof (dokument 022).

II Praca z tekstem s. 39 (dokument 023).

L123 (18 VI 2020): Jak są przedstawiane w literaturze duchy i zjawy osób zmarłych?

Zad. z PD s. 41.
L124 (18 VI 2020): Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą... Romantyczny subiektywizm i przeżycie historii (ballada Świteź Adama Mickiewicza).

Podano L125 L125 (22 VI 2020): Bywam albo w niebiosach, albo w piekła mękach... . Obraz miłości romantycznej w utworach Adama Mickiewicza (Dziady, część IV, Niepewność, Dobranoc).

Podr. s. 50.

Podano L126 L126 (24 VI 2020): Jedźmy, nikt nie woła... . Nastrojowość i refleksyjność Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

L127 (25 VI 2020): W jaki sposób artyści przedstawiają przyrodę?

T2 : Jedźmy, nikt nie woła… Nastrojowość i refleksyjność Sonetów krymskich Adama Mickiewicza. Podr. s. 61 T3: Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? Refleksje historiozoficzne w Sonetach krymskich. P.d. 1) Sporządź notatkę do Stepów akermańskich (wiersz na s. 61). 2) W związku z sonetem Bakczysaraj w nocy (s. 67) odpowiedz na trzy wybrane pytania z poleceń do tekstu lub wykonaj jedno zadanie z p.d. lub tworzenia tekstu. T4: Analiza i interpretacja porównawcza sonetów: "Bakczysaraj" i "Bakczysaraj w nocy" Adama Mickiewicza. Praca w grupach. T5: "Trzeba być lisem i lwem...". O walce moralnej i niemoralnej S. 69, fr. Konrada Wallenroda T6: Wallenrodyzm a makiawelizm. S. 72. P.d. Wstęp Mickiewicza do III części Dziadów, scena I aktu I. T7: Sens przemiany Gustawa w Konrada w III części Dziadów Adama Mickiewicza. Na podstawie wstępu Mickiewicza wyodrębnij istotne fakty, które obrazują sytuację w Wilnie w związku z pojawieniem się w mieście Nowosilcowa. P.d. 1) Notatka do tematu - sens przemiany. 2) Interpretacja wypowiedzi Ducha z końca Prologu. 3) Scena I - umiejętność interpretacji wskazanych fr. T8: Obraz prześladowań młodzieży w świetle sceny I III części „Dziadów” A. Mickiewicza. Postawa Frejenda wobec Tomasza i Konrada (s. 102) Opowieść Jana Sobolewskiego o Janczewskim i Wasilewskim (s. 104) Sens bajki Goreckiego przypomnianej przez Żegotę (s. 108) Pieśń bluźniercza Jankowskiego i reakcja Konrada (109) Opowieść Kaprala o opiece Matki Boskiej (110) Pieśń Feliksa (s. 111) Pieśń Konrada o zemście (s. 113) Mała improwizacja (s. 113 T9: Opowieść Jana Sobolewskiego interpretowana w różnych kontekstach. W jaki sposób językowy wypowiada się bohater? Zapis na karteczkach nazw środków stylistycznych z określeniami ich funkcji. T10: "Taka pieśń jest nieśmiertelność!" Wizja poety i poezji w Wielkiej Improwizacji. S. 77 T11: Konrad wobec Boga, świata i własnej poezji. Jaki wpływ na rozumienie problematyki III części Dziadów ma plakat Jaromira Aleksiuna (Teatr Współczesny - Wrocław). T12: "Wielka Improwizacja" a wiersz "Poeta" Andrzeja Bursy (analiza i interpretacja porównawcza). Ustalenie płaszczyzn porównania. T13: "Dzień, noc śpiewamy...". "Dziady" jako dramat romantyczny. Podr. s. 81. T14: Funkcje fantastyki i sposoby obecności metafizyki w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza - konfrontacja z dramatami Szekspira. 1. Obecność diabłów w czasie monologu Konrada w Wielkiej Improwizacji (scena II). 2. Egzorcyzmy - dialog Księdza Piotra z Duchem (scena III): a) przedstawienie szatana jako istoty władającej różnymi językami, b) strategia Ducha wobec Ks. Piotra. 3. Funkcja archaniołów w stosunku do Konrada: oskarżenie i obrona bohatera. 4. Sens sporu archaniołów o Konrada w kontekście całego utworu. T15: "Obowiązek cierpieć za was, przyjaciele...". Zbiorowy wymiar cierpienia w "Dziadach" drezdeńskich. T16: Setna rocznica odzyskania niepodległości (Przedwiośnie Stefana Żeromskiego). Co zwróciło Twoją uwagę w poznanych fragmentach powieści? Jakie problemy poruszane przez pisarza zauważyłeś/-łaś? T17: Dyktando niepodległościowe. T18: "A imię jego czterdzieści i cztery...". Myśl mesjanistyczna Adama Mickiewicza. Cel lekcji Interpretacja Sceny V w kontekście pojęć mesjanizmu, profetyzmu i martyrologii oraz w związku z innymi fragmentami "Dziadów", w których pojawia się problem mesjanizmu, a także wyjaśnienie symboliki "44". Kryteria sukcesu: 1. Potrafisz scharakteryzować Księdza Piotra, wskazując na jego odmienność w konfrontacji z Konradem. 2. Wyjaśniasz precyzyjnie, na czym polega związek wypowiedzi Ks. Piotra - mówiącego o losach Polski i Europy - z wydarzeniami dotyczącymi losów Chrystusa. 3. Interpretujesz symbol "44", odwołując się do różnych kontekstów (biblijnego, biograficznego, historycznego, ...) T19: Konfrontacja dzieła filmowego i dramatu (projekcja filmu "Lawa" Tadeusza Konwickiego). Film Lawa Tadeusza Konwickiego T20: Sylwetka Senatora (Nowosilcowa). Cel lekcji Omówienie sposobów kreacji obrazu systemu carskiego i ludzi związanych z carem. Pytanie kluczowe: W jaki sposób Mickiewicz kreuje postać Nowosilcowa? Kryteria sukcesu 1. Interpretujesz dwa fr. Sceny VI, w których odnajdujesz jakiś ciekawy sposób artystyczny kreacji postaci i wyjaśniasz uzyskane przez poetę efekty. 2. Wskazujesz wybrany fr. Sce ny VII, w którym ujawnia się jakiś rys charakteru Nowosilcowa. 3. Wybierasz fr. spoza Sceny VI i VII, który zawiera jakiś ciekawy pomysł literacki lub środek stylistyczny pokazujący Nowosilcowa. 4. Zastanawiasz się, czy znasz jakiś inny tekst kultury przedstawiający obraz wrogów i próbujesz skrótowo omówić ten obraz wroga. 5. Przedstawiasz wnioski końcowe, które zawierają obligatoryjnie odpowiedź na pytanie kluczowe. T21: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny? Cel lekcji Omówienie sposobów kreacji obrazów wrogów w różnych tekstach kultury i porównywanie z ujęciem tego obrazu w III części Dziadów. Kryteria sukcesu 1. Przywołujesz trzy teksty kultury zawierające obraz wrogów (poza III częścią Dziadów), podajesz autora, tytuł tekstu i epokę, w której tekst powstał, oraz epokę, w której rozgrywa się akcja utworu. 2. Charakteryzujesz przedstawiony w tekstach z punktu 1. obraz wrogów. 3. Potrafisz omówić sposoby kreacji wizerunków wrogów (określasz funkcje środków stylistycznych, omawiasz pomysły artystyczne wykorzystane przez autora i uzyskane efekty). 4. Porównujesz ujęcie obrazu wrogów w przywołanych przez siebie tekstach z ujęciem Mickiewicza w III części Dziadów. T22: "Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi…". "Lawa" Tadeusza Konwickiego. Cel lekcji: wskazanie pomysłów interpretacyjnych reżysera i określenie ich wpływu na rozumienie Dziadów. Zamiast tego można wykonać zad. s. 107. T23: Co się stało z mitologią słowiańską? Romantyzm polski wobec wierzeń dawnych Słowian. Praca z tekstem s. 105-107. T24: Praca klasowa - interpretacja fragmentu III części „Dziadów” Adama Mickiewicza.

POWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021


T25: Interpretacja Sceny VII: towarzystwo przy drzwiach a towarzystwo stolikowe. Kryteria porównania. W ramach pracy domowej porównujemy obie grupy według ustalonych przez siebie kryteriów porównania. 5 kryteriów. T26: Historia Cichowskiego (środki artystyczne ukazujące cierpienie jednostki i martyrologię narodu). P.d. Przygotować interpretację plakatu. T27: Interpretacja plakatów teatralnych (III część "Dziadów" A. Mickiewicza na deskach scenicznych). Plakat Romana Cieślewicza. P.d. 1. Scharakteryzuj Doktora, Pelikana i Bajkowa. 2. Co dzieje się z tymi postaciami w dalszym toku akcji? T28: Dramat Rollisonowej i obraz otoczenia Nowosilcowa. Plakat kolejny. Cel lekcji Nazwanie środków artystycznych, jakimi w literaturze przedstawiane było cierpienie matki i określenie ich funkcji oraz porównanie ujęcia tego problemu w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim. Kryteria sukcesu: 1. Wyodrębniasz fragmenty, w których widać funkcjonowanie różnych środków artystycznych obrazujących cierpienie Rollisonowej (5 przykładów) i nazywasz te środki. 2. Określasz funkcje wskazanych w punkcie 1. środków. 3. Wyjaśniasz sens tematu lekcji - wskazujesz na przyczynę powiązania problemu cierpienia matki z obrazem otoczenia Nowosilcowa. 4. Porównujesz sposób przedstawienia cierpienia matki w III części "Dziadów" z innym tekstem literackim, wskazując na jedną różnicę i jedno podobieństwo. T29: Wnioski z analizy pracy klasowej (III część "Dziadów" Adama Mickiewicza. Kryteria sukcesu poprzednia lekcja. T30: Elementy groteski w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza ("Bal"). Cel lekcji Rozpoznawanie różnych przejawów groteski. Kryteria sukcesu 1. Wskazujesz trzy fragmenty, w których pojawia się groteska. 2. Omawiasz środki stylistyczne i sytuacje wykreowane w utworze, za pomocą których budowana jest groteska. 3. Wyjaśniasz cel zastosowania groteski. P.d. Znajomość treści fr. Ustępu: Droga do Rosji, Przedmieścia stolicy, Petersburg. T31: Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części "Dziadów". Analiza wybranych fragmentów. P.d. 1) Wskazane fr. na lekcji wersy 90-105. 2) Fr. przygotowane na lekcji wg punktów: tytuł, problem, środek, uzasadnienie wyboru. T32: Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali). 28 XI 18 1. Wyodrębnij całostki we fr. Drogi do Rosji. i określ, jaki problem poruszony jest każdej z nich. 2. Wskaż środek stylistyczny, które pełni istotną funkcję w tworzeniu obrazu Rosjan lub Rosji. 3.Czy zgadzasz się z twierdzeniem Mickiewicza, że "każda twarz jest pomnikiem narodu"? Jak w tym kontekście Mickiewicz widzi twarz Rosjan i ich charakter? 4. Co nowego w spojrzeniu a Rosjan wnosi wiersz Do przyjaciół Moskali? 5. Czy opinia o innym narodzie ma szanse na obiektywność, czy też ma na ogół charakter subiektywny? Uzasadnij swoją opinię. Pozytywna czy negatywna ocena Rosji i Rosjan w Ustępie do III części Dziadów oraz w wierszu Do przyjaciół Moskali? Praca w trzech grupach. T33: Pozytywny czy negatywny stosunek Mickiewicza do Rosji i Rosjan? Prezentacja prac grup. 29 XI 18 Wystąpienia grup. T34: Piotr Wielki a Marek Aureliusz - portrety władców w III części Dziadów Adama Mickiewicza i w innych tekstach kultury. 3 XII 18 Porównanie obrazów władcy. Na podstawie Pomnika Piotra Wielkiego wyjaśnij, co Mickiewicz sądzi na temat różnych stylów rządzenia swoim państwem. W wypowiedzi odnieś się do III części Dziadów oraz innego tekstu kultury. Ponadto w analizowanym fragmencie wskaż jeden środek stylistyczny pełniący istotną rolę i określ jego funkcje. (Notatka 1 str.) T35: "Dziady" jako dramat romantyczny. 3 XII 18 Wykaz cech (16). Które z nich są najbardziej typowe dla romantyzmu? T36: Idea małej ojczyzny w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza. 4 XII 18 1. Geneza (czas powstania). 2. Analiza porównawcza wersji pierwotnej i ostatecznej Inwokacji. P.d. 1. Odp. na pyt. wg numerów. 2. Epilog. T37: Między emigracją a krainą lat dziecięcych (konfrontacja Epilogu i Księgi I "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza). 5 XII 18 1. Jak wyglądało życie na emigracji i jaki miało wypływ na odczucia Mickiewicza? Znajdź fr. i zinterpretuj. (Sytuacja na emigracji i jej wpływ na powstanie poematu). 2. Jaki obraz przeszłości wyłania się z Epilogu? 3. Co poeta mówi o przyszłości? T38: "Stary Dąbrowskiego posłyszeć mazurek…". Historia i współczesność w poemacie Mickiewicza. 6 XII 18 T39: Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku. 6 XII 18 Podr. s. 115. Kościuszko w czamarce. P.d. S. 116, zad. 3 (wszyscy), zad. 4. nieparzyści, zad. 5 - parzyści. Do tego jedno wybrane. T40: Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski. 10 XII 18 Ks. XII, w. 641-761 T41: Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu. 10 XII 18 Analiza fr. Cel lekcji: Przedstawienie dyskusji o grzeczności między Sędzią a Podkomorzym i wskazanie, który z bohaterów ma rację. Uzasadnienie swojego rozstrzygnięcia. Kryteria sukcesu: 1. Przedstawiam sytuację, która wywołała dyskusję. 2. Relacjonuję wypowiedzi bohaterów, rozpoznając w nich określone problemy i wprowadzam cytaty, które komentuję. 3. Rozstrzygam, który z bohaterów ma rację i podaję argumenty. 4. W podsumowaniu odnoszę się do problemu współczesnej młodzieży (savoir-vivre w sytuacjach towarzyskich). 5. W tok wypowiedzi (w różnych miejscach) wprowadzam refleksje o funkcjach wybranych środków stylistycznych. T42: "Jestem szlachcic…; jestem Polak…". Droga od rodów do narodu w "Panu Tadeuszu". 11 XII 18 Obraz rozwarstwionej szlachty i stan jej świadomości. T43: Plany polityczne księdza Robaka w konfrontacji z charakterem przedstawicieli szlachty. 12 XII 18 Podr. s. 122, od zad. 8. T44: Interpretacja plakatów zainspirowanych "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza. 12 XII 18 Plakat przedstawiający dworek i flagę narodową. T45: Jaki obraz charakteru narodowego Polaków wyłania się z literatury? 13 XII 18 Podr. s. 123 twt Pd. Praca pisemna 2 str. T46: Sprawdzian znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 17 XII 18 NZ-k T47: "U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków!". Obraz przyrody Północy w "Panu Tadeuszu". 17 XII 18 Podr. s. 125. Zad. s. 129 P.d. 1) Pozostałe zad. s. 129 T48: Między przyrodą a historią w "Panu Tadeuszu". 18 XII 18 Początek Ks. IV. Udowodnij tezę, że adresatami apostrof Mickiewicza są wszystkie lasy Litwy i Polski, jak i pojedyncze drzewa. Wskaż fr. tekstu dotyczący problematyki polityczno-ekonomicznej. Wyjaśnij poruszone w nim zagadnienie. P.d. 1) Dzieje Jacka Soplicy w dowolnej formie (np. PP) lub 2) Przygotowanie do dyskusji podr. s. 134 u góry a-d. T49: Dzieje Jacka Soplicy (przygotowanie do dyskusji). 19 XII 18 Podr. s. 134, zad. a-d. S. 134, polecenia: 1, 2 3 - zaczęte. P.d. 1) Dzieje Jacka Soplicy w dowolnej formie (np. PP). 2) C.d. zad. s. 134. T50: Wnioski z analizy sprawdzianu znajomości treści "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 2 I 19 Omówienie wniosków. P.d. S. 134, zad. 3,4,5,6,7 T51: Przygotowanie merytoryczne do rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą. 3 I 19 Praca nad punktami 1-11, s. 134. P.d. 1) Nieparzyści - prokuratorzy: a) sformułowanie zarzutów, b) postawienie wniosku o zasądzenie wyroku. 2) Parzyści - obrońcy: a) odpieranie zarzutów, b) rozważenie wniosku o dobrowolnym poddaniu się karze (argumentacja w obu przypadkach). Uwaga! Nieustannie odwołujemy się do tekstu, w nim szukamy wszelkich argumentów. T52: Sprawdzian znajomości treści i problematyki "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 7 I 19 T53: "Zamknij drzwi…". Sąd nad Jackiem Soplicą. 7 I 19 Przydział ról. Cel: Zainscenizowanie sytuacji rozprawy dotyczącej Jacka Soplicy w powiązaniu z treścią i problematyką utworu. Kryteria sukcesu: 1. Wypowiadamy się zgodnie z przydzieloną lub wybraną rolą (pojawia się stosowna stylistyka wypowiedzi sądowej). 2. Wypowiedzi są wspierane odniesieniami do tekstu i zgodne z jego sensem. 3. Stwarza atmosferę przypominającą rozprawę sądową (powaga). 4. Formułujemy przekonujące argumenty. 5. Reagujemy na argumenty przeciwnej strony, odnosimy się do nich. 6. Jako ławnicy prezentujemy swoją opinię, odwołując się do argumentów prokuratora lub adwokata. 7. Jako dziennikarze przedstawiamy najważniejsze informacje obrazujące przebieg rozprawy. T54: Wnioski z rozprawy sądowej nad Jackiem Soplicą (prezentacja materiałów dziennikarzy danej grupy). 8 I 19 Przydział ról. P.d. Znaleźć ciekawy, obszerny fr. opisu przyrody i wskazać 5 środków stylistycznych oraz określić ich funkcje. Numery nieparzyste szukają w księgach nieparzystych, parzyste - w parzystych. Bierzemy pod uwagę wyłącznie księgi począwszy od V. Można jeszcze uwzględnić księgę IV, ale począwszy od wersu 480. T55: W jaki sposób Adam Mickiewicz kreuje obrazy przyrody w "Panu Tadeuszu"? Funkcje środków stylistycznych. 16 I 19 Omówiono fr. ks. IV (matecznik), V (Zosia karmiąca ptactwo), XI (zachód Słońca) P.d. Fr. opisu burzy (motyw Anioła) - ks. X, w. 79-84. T56: Obyczaje ukazane w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (praca w grupach). 23 I 19 Praca w grupach: I - księgi nieparzyste (nr 11-13) II - księgi parzyste (nr 8-10) III - księgi I - VI (nr 5-7) IV - księgi VII - XII (nr 1-4) 1. Opisujemy obyczaje szczegółowo. 2. Odnośnie punktu 1. podajemy stosowne fragmenty i w trakcie wypowiedzi cytujemy. 3. Wskazujemy pomysły literackie i środki artystyczne istotne ze względu na sposób pokazania obyczajów. Uzasadniamy wybór. 4. Odpowiadamy na pytanie, jaką rolę odgrywają obyczaje w społeczności soplicowskiej. T57: Środki stylistyczne i pomysły literackiej służące kreacji obrazu obyczajów i sposobów ich oddziaływania na zmysły i sferę emocji bohaterów. 23 I 19 Rozpoczyna gr I od księgi I T58: Praca klasowa - rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 24 I 19 T59: Wnioski z analizy pracy klasowej i omówienie informacji zwrotnej - przygotowanie do poprawy (rozprawka w oparciu o fr. "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza). 11 II 19 Wnioski całościowe. Analiza przez uczniów informacji zwrotnej zanotowanej pod rozprawką. Ustalenie zasad i terminu wykonania poprawy - do 21 IV (czwartek). T60: "Ojczyzna myśli mojej...". Pejzaż wewnętrzny w lirykach lozańskich. 11 II 19 W jakim kierunku podąży wyobraźnia twórcy, który sięgnie po motyw morza, a w jakim wyobraźnia artysty przypatrującego się jezioru? Na czym skupi się zaś twórca podejmujący motyw rzeki? Praca nad lirykiem ["Nad wodą wielką i czystą ..."] s. 138. P.d. S. 139, zad. 1-7. T61: Analiza i interpretacja porównawcza liryków ["Nad wodą wielką i czystą ..."] i ["Gdy tu mój trup ..."] Adama Mickiewicza. 12 II 19 Podr. s. 138. P.d. na czw. - jedna strona notatki porównującej obydwa teksty. T62: Sylwetka Juliusza Słowackiego - jego relacje rodzinne i podróże. 13 II 19 Podr. s. 141 oraz inne źródła (np. zasoby internetowe) T63: "Jezioro z niebem dzielić …" Romantyczny kreacjonizm Juliusza Słowackiego obecny w wierszu "Rozłączenie". 14 II 19 Podr. s. 141. Temat niezrealizowany Spróbuj sformułować cel lekcji oraz kryteria sukcesu (co najmniej 6). T64: Porównanie obrazu miłości w wierszu "Rozłączenie" Juliusza Słowackiego z modelem miłości werterycznej. 18 II 19 Zestawienie w dowolnej formie (np. tabeli). T65: Kontekst historyczny w kostiumie metafizycznym - interpretacja "Przygotowania" ("Kordian" Juliusza Słowackiego). 19 II 19 Cel lekcji: Celem lekcji jest zrozumienie, jaką prawdę dotyczącą powstania listopadowego i roli przywódców chce przekazać Słowacki oraz w jaki sposób postrzega problem wpływu sił metafizycznych na historię. Kryteria sukcesu 1. Potrafię scharakteryzować siły Zła i sposób ich przedstawienia w tekście. 2. Wyjaśniam, w jaki sposób ujawnia się problem ograniczenia mocy szatańskich. 3. Interpretuję fragment zawierający motyw czasu. 4. Interpretuję fragment, w którym Szatan charakteryzuje naród polski. 5. Charakteryzują tworzonych przez siły Zła przywódców powstania listopadowego i wyjaśniam, w jaki sposób tworzona jest w wypowiedziach diabłów etymologia nazwisk tych przywódców. 6. Omawiam problem relacji między siłami Zła i siłami Dobra, zwracając uwagę na koniec Przygotowania. 7. W jaki sposób charakteryzuje naród polski Archanioł. Trzy koncepcje poezji i roli poety w Prologu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. Praca z tekstem s. 16-17. T66: "Boże! zdejm z mego serca jaskółczy niepokój …". Dylematy egzystencjalne Kordiana - tytułowego bohatera dramatu Juliusza Słowackiego. 20 II 19 Podr. s. 145. Interpretacja monologu Kordiana ze sceny I aktu I. Cel lekcji: Celem lekcji jest przyjrzenie się Kordianowi z punktu widzenia psychologicznego i rozpoznanie głównego problemu, z jakim boryka się bohater. Kryteria sukcesu: 1. Wyjaśniam, co się zmieniło w podejściu Kordiana do problemu śmierci samobójczej. 2. Potrafię objaśnić symbolikę ognia, kwiatów, liści i drzew - za pomocą których Kordian mówi o swojej egzystencji. 3. W charakterystyce bohatera potrafię podać pięć epitetów wskazujących na określone reakcje i zachowania Kordiana (muszą to być zatem określenia inne niż "młody"). 4. Wyjaśniam, na czym polega główny problem bohatera. P.d. Wyobraź sobie siebie za 30 lat, kiedy już wiele wiesz o życiu, zdajesz sobie sprawę, jak łatwo popełnia się błędy i jak czasami okrężnymi drogami zmierza do celu. Mając tę prawie pięćdziesiątkę na karku spotykasz osobę młodą, powiedzmy siedemnastoletnią, która nie ma bladego pojęcia, co ma robić w życiu, co robić po szkole średniej. jaką wybrać drogę życiową. Nie wie, co w pewnej perspektywie czasowej jest ważne, a co zupełnie nieistotne. Co byś zrobił/-ła w tej sytuacji, żeby wpłynąć na tę osobę, jakie byś podjął/podjęła działania? Przedstaw swoją propozycję w dowolnej formie. T67: Jak zmotywować młodego człowieka do poszukiwania celu swojego życia? Interpretacja opowieści Grzegorza w I scenie I aktu "Kordiana" Juliusza Słowackiego. 21 II 19 Prezentacja p.d. Kryteria sukcesu: 1. Potrafię w skrócie zrekonstruować opowieść Grzegorza o Janku, co psom szył buty. 2. Wyjaśniam cel, jaki chciał osiągnąć sługa poprzez tę opowieść. 3. Interpretuję fragment, w którym Grzegorz mówi o swoich doświadczeniach z czasów walki w Egipcie przy boku Napoleona - określam cel, jaki chciał zrealizować sługa. 4. Przedstawiam opowiedziane przez Grzegorza losy Kazimierza - wyjaśniam cel, jakim kierował się Grzegorz opowiadając tę historię. 5. Opisuję reakcje Kordiana na opowieści Grzegorza i zwracam uwagę na pewną zmianę, która pojawia się w wypowiedzi bohatera na samym końcu sceny 1. (zmiany zob. 2b) P.d. Podróże Kordiana po Europie - co mu dały? T68"Obym się sam ocenił, skoro świat ocenię…". Kordian w poszukiwaniu wartości (jego podróże pod Europie). 25 II 19 Podr. s. 150 T69: "Polska Winkelriedem narodów!" "Kordian" jako polemika z III częścią "Dziadów". 25 II 19 Podr. s. 154 P.d. S. 156-157, zad. 1-9. T70: Która z koncepcji poświęcenia dla ojczyzny jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn - Adama Mickiewicza z III części "Dziadów", z "Pana Tadeusza" czy Juliusza Słowackiego z "Kordiana"? Debata klasowa. 26 II 19 Podr. s. 157 Cel lekcji - określony w temacie. Zadanie edukacyjne Pracując w grupach przeanalizujcie romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny i oceńcie, która z nich jest bardziej realistyczna i warta wprowadzenia w czyn. Uwzględnijcie III część Dziadów oraz Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, a także Kordiana Juliusza Słowackiego oraz ewentualnie inne utwory związane z zagadnieniem. Przedstawcie zagadnienie w ciekawej formie (np. dyskusji w grupie, prezentacji itp.). Kryteria sukcesu 1. Potrafię omówić co najmniej trzy romantyczne koncepcje poświęcenia dla ojczyzny. 2. Dokonuję wyboru koncepcji najbardziej realistycznej i wartej wprowadzenia w czyn oraz potrafię swój wybór umotywować. 3. Zabieram głos w dyskusji i potrafię przekonać rozmówców do swoich argumentów lub 4. Komentuję materiał graficzny i odpowiadam na pytania odbiorców. T71: "Ty chciałeś zabić widmo, poświęcić się za nic…". Dramat o przyczynach upadku powstania listopadowego. 28 II 19 Podr. s. 160 Analiza fr. tekstu: akt III, scena IV / akt III, scena V / szpital. 1. Przedstaw argumenty Prezesa przeciw carobójstwu. 2. Wyjaśnij, czym są dla Kordiana postacie pojawiające się pod drzwiami sypialni cara. P.d. Pytania pod fragmentami tekstu do lekcji. T72: "Płynąc po świecie…". Modlitwa poetycka w poezji romantycznej (Juliusz Słowacki, "Hymn"). 4 III 19 Na ocenę: Przybliż sylwetkę Kordiana (przypomnij jego dzieje, zwracając uwagę na doświadczenia związane z podróżami). Oceń, czy koncepcja winkelriedyzmu miała szanse na powodzenie. Zinterpretuj fr. dialogu Kordiana z Doktorem i wyjaśnij, jaki wpływ mogła mieć ta rozmowa na psychikę bohatera. Cel lekcji - interpretacja wiersza ukierunkowana na opis przeżyć podmiotu lirycznego, zawierająca refleksje dotyczące spojrzenia poety ns swoje życie, wyjaśniająca motywy smutku i podróży. Kryteria sukcesu: 1. Potrafię przedstawić przeżycia podmiotu lirycznego ukazane w poszczególnych strofach. 2. Przedstawiam stosunek podmiotu lirycznego do Boga. 3. Interpretuję strofę ostatnią jako uniwersalne przesłanie skierowane do ludzi. 4. Wskazuję środek dominujący w wierszu i określam jego funkcje. Uwaga! Ochotnicy mogą przygotować w dowolnej formie wiersz Ernesta Brylla Lekcja polskiego - Słowacki. T73: "Sięgnę do wnętrza twych trzew…". Słowackiego bolesny rozrachunek z narodem w "Grobie Agamemnona". 4 III 19 Podr. s. 171. P.d. 1) Wyjaśnij temat - krótka notatka. 2) Wybierz jedno zadanie ze s. 174-175. T74: Czy zgadzasz się z oceną Polaków dokonaną przez Juliusza Słowackiego w "Grobie Agamemnona"? 5 III 19 Słowa-klucze: Termopile, O Polsko!, grób (Agamemnona), Cheronea, czerep rubaszny, dusza anielska, posąg - z jednej bryły strofa 12 Podr. s. 175, zad. 12. T75: "Wieszcza najjaśniejsza chwała…". Jak poeci żegnają się ze światem (Juliusz Słowacki ["Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała...]). 6 III 19 Odpowiedź w parach. Podr. s. 176. Trzy wybrane zadania s. 177-178. T76: "Żegnaj mi, ogródku i domku...". Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. 7 III 19 Podr. s. 180 T77: Sztuka dyskusji: argumentacja i kontrargumentacja. 7 III 19 (zastępstwo) Podr. s. 184-186 Praca indywidualna - wykonać minimum trzy polecenia ze s. 190 P.d. 1) Zapoznać się z tekstem 184-186. Oraz wstępne przygotowanie się do dyskusji w oparciu o ćw. s. 186. 2) Nieobecni - wybrać sześć zadań ze s. 190 i je wnikliwie wykonać. T78: Czy każda rewolucja musi przynieść złe skutki? Debata oksfordzka. 11 III 19 Podr. s. 186, ćw. T79: "Gdybym był tobą, wiem, co bym uczynił…". Dialektyka racji cząstkowych w "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. 11 III 19 Podr. s. 187. Kto ma rację? Argumenty jednego i drugiego. T80: "Słowo pociechy i mordu…" Obraz rewolucji w dramacie Krasińskiego "Nie-Boska komedia". 12 III 19 Podr. s. 196. P.d. 1) Nieparzyści - zadania parzyste. 2) Parzyści - zadania nieparzyste. T81: Relacja: lud - przywódca w świetle "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego i innych utworów. 13 III 19 Podr. s. 196 - podstawą lekcją zad. 3. Plakat przedstawiający dłoń z pierścieniem Kryteria sukcesu 1. Opisuję plakat, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły, które mogą mieć znaczenie związane z utworem i problematyką rewolucji. 2. Potrafię tak zinterpretować dany element graficzny, by wyjaśnić jego symbolikę i następnie powiązać go z tekstem. 3. Komponuję wypowiedź w tradycyjny sposób: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Realizacja tematu lekcji Analiza akapitu 2. i 3. (s. 193-194) Obraz przywódcy: T82: "Bym z rozpaczy nie oszalał...". Obraz miłości romantycznej w listach Zygmunta Krasińskiego. 13 III 19 (zastępstwo) Podr. s. 197. T83: Odpowiedź Delfiny Potockiej i odpowiedź Jerzego Lubomirskiego na listy Zygmunta Krasińskiego (redagowanie tekstu i stylizacja na język romantyczny). 14 III 19 Podr. s. 199 Uczennice odpowiadają na list jako Delfina Potocka. Uczniowie odpowiadają na list jako Jerzy Lubomirski. Redagowanie zasady obowiązującej przy odpowiadaniu na list: "W odpowiedzi nawiązujemy do treści listu, na który odpowiadamy". T84: "Jak gdyby głazom tylko wierzyć można…". Wartość inności w wierszach Norwida ("Adam Krafft"). 18 III 19 Podr. s. 205 Cel lekcji: zrozumienie pojęcia antropologii romantycznej (refleksji o człowieku) przyznającej wartość jednostkom, które nie spełniają społecznej normy, są wykluczone i często określane jednostkowo jako Inny. Zadanie edukacyjne Zapoznaj się z wierszem Cypriana Norwida pt. Adam Krafft i skonfrontuj go z dziełami Adama Kraffta: fragment ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze oraz kamienna płaskorzeźba Chrystus dźwigający krzyż. Przedstaw w dowolnej formie wnioski z porównania, koncentrując się na problemie inności i niezrozumienia. Kryteria sukcesu: 1. Rozumiem podejście antropologii romantycznej do problemu inności (kim jest Inny). 2. Znam podstawowe informacje o twórczości rzeźbiarskiej Adama Kraffta. 3. Interpretuję symbolikę głazów w pierwszej strofie wiersza Cypriana Norwida Adam Krafft. T85: Porównanie poglądów Cypriana Norwida wyrażonych w wierszu W Weronie z tezami o poznawaniu świata w Romantyczności Adama Mickiewicza. 18 III 19 Podr. s. 208 T86: Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem? 19 III 19 Cel lekcji Potrafię zinterpretować różne ujęcia motywu kamienia w literaturze, malarstwie, rzeźbie i architekturze. Odpowiadam na pytanie: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?". Zadanie edukacyjne Pracując w grupach przygotujcie w oparciu o dostarczone materiały mapę myśli na dużym formacie. Waszym zadaniem jest przedstawienie różnych ujęć motywu kamienia. Macie do dyspozycji: - wiersz Cypriana Norwida Adam Krafft (podr. NZ s. 205), - fotografię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (podr. s. 206), - kserokopię fragmentu ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w Norymberdze autorstwa Adama Kraffta (inne ujęcie), - wiersz Cypriana Norwida W Weronie (podr. s. 208), - wiersz Zbigniewa Herberta Kamyk, - wiersz Wisławy Szymborskiej Rozmowa z kamieniem, - fotografię katedry Notre-Dame w Paryżu, - fotografię przedstawiającą rzeźbę Katedra, której autorem jest Auguste Rodin, - fotografię przedstawiającą obraz Rembrandta Ukamienowanie Szczepana Kryteria sukcesu: 1. Potrafię wyjaśnić, w jakim celu w danym tekście kultury artysta sięgnął po motyw kamienia. 2. Omawiam mapę myśli przygotowaną przez grupę, zwracając uwagę na spójność wypowiedzi. 3. Przedstawiam wnioski przygotowane przez grupę. 4. Odpowiadam na pytanie określone w celu lekcji: "Co człowiek może zrobić z kamieniem? A czy kamień może coś zrobić z człowiekiem?". T87: "Czemu, Cieniu, odjeżdżasz…". Jednostka w dziejach (Cyprian Norwid "Bema pamięci żałobny-rapsod"). 20 III 19 Cel lekcji Sformułowanie tezy interpretacyjnej oraz podanie argumentów uzasadniających tezę. Ważnym elementem celu lekcji jest połączenie analizy środków stylistycznych z argumentacją (co najmniej jeden przykład). Kryteria sukcesu 1. Potrafię sformułować tezę do wiersza zawierającą kilka ważnych wskazań do interpretacji. 2. Formułuję argumenty uzasadniające tezę. 3. Wskazuję środek stylistyczny i określam jego funkcje w taki sposób, by wnioski stały się argumentem wspierającym tezę. (zadedu) P.d. Trzy wybrane pytania pod tekstem (kryteria można wybrać zamiast) T88: Wizerunek Bema w wierszu Cypriana Norwida "Bema pamięci żałobny-rapsod" a kreacje antycznych i średniowiecznych rycerzy. 21 III 19 Cel lekcji - jak w temacie Kryteria sukcesu 1. Wskazuję te elementy wiersza, które kreują wizerunek Bema jako rycerza. 2. Przywołuję wizerunki rycerzy ukazanych w "Iliadzie" (Achilles i Hektor) i charakteryzuję bohaterów, zwracają uwagę na środki stylistyczne służące kreacji postaci. 3. Streszczam wydarzenia związane z Rolandem. 4. Porównuję wizerunki postaci. T89: Poetycki obraz muzyki wielkiego mistrza w wierszu "Fortepian Szopena" Cypriana Norwida. 25 III 19 W jaki sposób w tekstach kultury może być heroizowany bohater i czemu służy proces heroizacji? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Bema pamięci żałobny-rapsod Cypriana i odnieś się do innych tekstów kultury. 1. Geneza wiersza. 2. Interpretacja odniesień do kultury greckiej, czasów piastowskich i motywów religijnych. T90: "I była w tem Polska…". Cypriana Norwida myśl o sztuce. 25 III 19 Uniwersalizm i polskość (ludowość) w muzyce Chopina. P.d. Redagowanie wypowiedzi na temat: Czy możliwy jest taki wpływ sztuki na człowieka, aby uległ on przemianie doskonalącej? T91: Wędrówka przez sprzeczności i paradoksy literatury romantyzmu. 26 III 19 Praca w parach z hexami - pytania stawiane przez romantyków. T92: Odpowiedzi na pytania stawiane przez romantyków. 1 IV 19 Wg przydziału - pyt. s. 233. T93: Zadania testowe - operacje na tekście. 1 IV 19 Wykonaj zadania do trzech tekstów od str. 238 do 249. Po wykonaniu każdego zestawu zadań sprawdź swoją pracę z modelem, przyznaj sobie punkty i zapisz tę informację w zeszycie. Wynotuj hasłowo, które zagadnienia sprawiły ci trudność i które problemy powinny być na lekcji wnikliwie omówione. T94: Jakie wnioski nasuwają się po wykonaniu testów sprawdzających rozumienie tekstu czytanego i wykonywanie operacji na tekście? 2 IV 19 Zapis wniosków. P.d. Zestaw 3. s. 246. T95: Przygotowanie do pracy pisemnej - interpretacja sonetu Droga nad przepaścią w Czufut-Kale Adama Mickiewicza. 3 IV 19 S. 250. T96: Praca klasowa - interpretacja wiersza romantycznego. 4 IV 19 T97: Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza Testament mój Juliusza Słowackiego). 6 V 19 Uczniowie jeszcze raz czytają tekst i zapisują zasadniczy sens utworu (co może stanowić tezę interpretacyjną).