Młoda Polska test wyboru (01)


Test z Młodej Polski (01)

1. Wybierz właściwy ciąg wartości, koncepcji, kierunków, pojęć i ideałów, z których wszystkie kojarzysz z Młodą Polską:
A - nirwana, sentymentalizm, impresjonizm, rozczarowanie,
B - dowartościowanie zmysłowego odczuwania świata, dekadentyzm,
C - symbolizm, tendencje ekspresjonistyczne, mesjanizm,
D - impresjonizm, secesja, praca organiczna.

2. Bezrozumny popęd, który nie może być nigdy zaspokojony, jest motorem życia i działania; osiągnięcie szczęścia kończy się dla człowieka niepowodzeniami;
życie to pasmo cierpień. Rzeczywistość jest niepoznawalna, jest tylko wyobrażeniem poznającego umysłu. Wartością trwałą jest tylko sztuka. Chodzi o:
A - nietzscheanizm,
B - schopenhaueryzm,
C - bergsonizm,
D - witalizm.

3. Świat jest materialny i rozwija się przez walkę przeciwieństw. Życie społeczne zależne jest od stosunków gospodarczych. Sytuacja ekonomiczna wpływa na religię, filozofię, sztukę. Byt kształtuje świadomość. Te założenia pojawiają się w:
A - bergsonizmie,
B - filozofii Nietzschego.
C - filozofii Schopenhauera,
D - marksizmie.

4. Dowartościował intuicję, uznając ją ze jedno z najdoskonalszych narzędzi poznania świata:
A - H. Bergson,
B - F. Nietzsche,
C - A. Schopenhauer,
D - K. Marks.

5. Arthur Rimbaud, poeta, który przestał pisać mając zaledwie 20 lat, był:
A - słynnym dramaturgiem francuskim,
B - autorem ciekawych powieści, w których zwraca uwagę nowatorska kreacja narratora i różnorodność relacji narrator-bohater,
C - malarzem francuskim, na którego płótnach dominują wizje symboliczne, impresjonistyczne i ekspresjonistyczne,
D - prekursorem symbolizmu i surreralizmu, autorem Statku pijanego, który obrazuje w symboliczny sposób drogę życiową od euforii wolności po zgorzknienie i zniechęcenie.

6. Artysta młodopolski kontrastowany był z:
A - kapłanem,
B - filozofem,
C - filistrem,
D - ziemianinem.

7. Hiperbolizacja, odrealnienie rzeczywistości, dynamika w warstwie kolorystycznej, nierzadko obrazy odrażające i brutalna erotyka to cechy:
A - ekspresjonizmu,
B - impresjonizmu,
C - symbolizmu,
D - naturalizmu.

8. Cechami charakterystycznymi dla form secesyjnych były:
A - falista linia o niespokojnym rytmie, asymetria, a także wysmukłość i lekkość ; pojawiają się motywy przyrodnicze (lilie, irysy, orchidee, motyle, łabędzie); ulubiony kolor to zieleń,
B - deformacja kształtów i dynamika, krzykliwa kolorystyka,
C - zacieranie konturów, gra światła (błyski, odblaski, refleksy); ewokowana jest zmienność, płynność, nieuchwytność kształtów,
D - symetria, spokój, klasyczny umiar.

9. W niej istność pogrąża się cała / w bezwładności, w omdleniu sennym, tajemniczym, / i nie czując przechodzi z wolna w nieistnienie. (Nie wierzę w nic K. Przerwy-Tetmajera):
A - samotność,
B - miłość,
C - tęsknota,
D - nirwana.

10. Zenon Przesmycki używał pseudonimu:
A - Zenek,
B - Przesmyk,
C - Miriam,
D - Mycki.

11. Grupa młodych sformułowała postulat:
A - sztuki zaangażowanej w życie narodowe, społeczne i polityczne,
B - sztuki, która nie angażuje się w problemy narodowe, społeczne i polityczne, lecz stawia sobie cele artystyczne,
C - częściowo angażuje się w problemy polityczne, częściowo skupia na kwestiach artystycznych,
D - sztuki stosowanej.

12. Przeszedł ewolucję: od podejmowania tematów społecznych (nędza, krzywda, cierpienie,...) do buntu przeciw tłumowi nazywanemu wrogiem ducha i skupieniu się na indywidualnym odbiorze bodźców płynących z natury oraz kultury i przekształcaniu ich na wizje symboliczne i hiperboliczno-ekspresjonistyczne:
A - Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
B - Stanisław Przybyszewski,
C - Jan Kasprowicz,
D - Leopold Staff.

13. Malarstwo Jacka Malczewskiego wiąże się głównie z:
A - impresjonizmem,
B - ekspresjonizmem,
C - symbolizmem,
D - realizmem.

14. Elementy impresjonizmu dominują w wierszach: A - W chałupie Jana Kasprowicza,
B - Spleen Charlesa Beaudelaire’a,
C - Widok ze Świnicy do Doliny Wierchcichej Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
D - Kowal Leopolda Staffa.

15. Naturalizm cechuje:
A - obiektywne przedstawienie rzeczywistości, a zwłaszcza natury,
B - dominacja wątków przyrodniczych (kwiaty, ogrody, jeziora),
C - kreacja świata zwierząt,
D - maksymalne zbliżenie do rzeczywistości, odzwierciedlanie rzeczywistości w jej uwarunkowaniach łączących świat ludzki i przyrodę.

16. Wybierz ten ciąg, w którym wszystkie skojarzenia dotyczące bohaterów literackich są prawidłowe:
A - Oczumiełow - kameleon, Sonia Marmieładowa - Ewangelia,
B - doktor Czernisz - salon, Jagna - Cisy,
C - profesor Geist - metal lżejszy od powietrza, pani Dulska - wyczucie smaku,
D - lord Jim - Pakistan, Tomasz Judym - lekarz.

17. Ten bohater Ludzi bezdomnych S. Żeromskiego zmienia ciągle pracę, czyta literaturę wywrotową, wyjeżdża wreszcie do Szwajcarii; jego obecność w powieści i relacje z innymi bohaterami mogą sugerować istnienie w utworze wątku konspiracyjnego:
A - Tomasz Judym,
B - Wiktor Judym,
C - inżynier Korzecki,
D - doktor Czernisz.

18. Fragment końcowy Ludzi bezdomnych, w którym pojawia się obraz rozdartej, sosny można zinterpretować jako:
A - symbol tragizmu Judyma, który musi dokonać wyboru między szczęściem osobistym a poświęceniem dla innych,
B - puentujący powieść opis, który można odnieść do większości bohaterów utworu,
C - zwykły opis przyrody,
D - skutek ingerencji człowieka w przyrodę.

19. Istotną rolę, polegającą na pokazaniu stosunku ludzi do problemów krzywdy społecznej, odegrał w powieści Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego motyw obrazu:
A - Ubogi rybak Puvis de Chavannesa,
B - Pejzaż wieczorny Jana Stanisławskiego,
C - Głos zła Georgesa de Feure,
D - Krzyk Edwarda Muncha.

20. Wstęga wokół księżyca, przeźroczysta mgła nasycona kolorami tęczy od księżycowego światła; błękitna głąb, spadająca gwiazda; puch mlecza, sowy w kręgu i nietoperz - to elementy wizualne budujące przestrzeń liryczną wiersza:
A - Melodia mgieł nocnych Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
B - Kowal Leopolda Staffa,
C - Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach Jana Kasprowicza,
D - Wiatr morski Stephana Mallarmé.

21. Tytułowe kwiaty zła Charlesa Beaudelaire’a to:
A - personifikacja,
B - metonimia,
C - oksymoron,
D - peryfraza.

22. Zyskał popularność już po ukazaniu się pierwszej serii Poezji (1891). Był także prozaikiem. Jego pierwsze wiersze mówią o zwątpieniu, rozpaczy i zniechęceniu, w późniejszych motywy erotyczne przeplatają się z refleksjami o nirwanie i śmierci:
A - Jan Kasprowicz,
B - Kazimierz Przerwa-Tetmajer,
C - Stanisław Wyspiański,
D - Leopold Staff.

23. Leopold Staff:
A - we wszystkich swoich tomikach poetyckich zachowuje swoistą równowagę wewnętrzną, będąc dalekim od nastrojów typowych dla modernizmu,
B - w każdym tomiku wyraża nastroje i postawy całkowicie zbieżne z modernizmem i dlań typowe, nie wyróżniając się specyfiką i odmiennością stylu,
C - w debiutanckim tomie Sny o potędze nawiązuje do nietzscheanizmu (przeciwstawia się dekadentyzmowi i pesymizmowi; w tomie Gałąź kwitnąca wyraża franciszkańskie pogodzenie się z życiem; natomiast tomem Dzień duszy potwierdza powszechność nastrojów pesymizmu i zwątpienia,
D - jest poetą religijnym, o czym świadczy franciszkanizm w jego poezji i tłumaczenie kwiatków świętego Franciszka; inne niż religijne tematy są u niego rzadkie.

24. Obyczajowość przedstawiona w Chłopach W. S. Reymonta wiąże się z następującymi sytuacjami:
A - wesele, siekanie kapusty, targ w Lipcach,
B - siekanie kapusty, wesele, święto zmarłych, targ w Tymowie,
C - wesele, pogrzeb, rytuał polowania,
D - wesele, zrękowiny, podróż.

25. Fragment pochodzący z Wesela S. Wyspiańskiego - Co się w duszy komu gra, / co kto w swoich widzi snach - wiąże się z:
A - wątkiem muzycznym w utworze,
B - rozważaniami o duszy,
C - wizjami sennymi, na których koncentruje się dramat,
D - pojawieniem się „osób dramatu” będących projekcją wyobraźni bohaterów.

26. Komu w Weselu S. Wyspiańskiego zjawia się Hetman, komu Upiór, a komu Chochoł?
A - Panu Młodemu, Dziadowi, Isi,
B - Gospodarzowi, Marysi, Pannie Młodej,
C - Czepcowi, Dziennikarzowi, Pannie Młodej,
D - Isi, Nosowi, Marysi.

27. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej to:
A - tragedia,
B - komedia,
C - tragifarsa,
D - farsa.

28. Cecha wymowy, wyraz, związek wyrazowy lub konstrukcja składniowa właściwe mowie danego regionu, niekiedy upowszechnione w języku ogólnym, to:
A - gwaryzm,
B - regionalizm,
C - archaizm,
D - neologizm.

Model odpowiedzi (wersja 01)
Powrót na stronę TESTY MŁODA POLSKA