Klasa pierwsza liceum lekcje live (b)

L01 (3 IX 2020): Lekcja organizacyjna.

Podano L04 (rozpoczęcie pracy z tekstem).

\

L02 (7 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie.

L03 (8 IX 2020): Diagnoza na rozpoczęcie - część II (rozprawka).

L04 (10 IX 2020): Co to znaczy zrozumieć tekst?

Swobodne wypowiedzi uczniów, będące próbą odpowiedzi na pytanie z tematu.
Czym jest analiza, czym interpretacja, a czego dotyczy wartościowanie i ocenianie (komentarz nauczyciela).
Praca z fr. Odysei Homera (s. 9). Uczniowie próbują przejść przez wymienione fazy: analizy, interpretacji, wartościowania. Warto wykorzystać pytania pod tekstem.

Konteksty i ich znaczenie w toku interpretacji.
Sposoby obecności problematyki egzystencjalnej w utworze.

Obowiązują wszystkie zad. s. 10-11.

L05 (14 IX 2020): Klasyfikacje literatury.

1. Wyznaczniki literatury - swobodne wypowiedzi uczniów na temat wyróżników utworów literackich, czyli tzw. literatury pięknej.
2. Rodzaje literackie - analiza tabeli (s. 13).
3. Zjawisko synkretyzmu rodzajowego i gatunkowego.
4. Praca z tekstami: fr. Odysei Homera i wiersz Żona Lota Wisławy Szymborskiej:
- porównanie konstrukcji osób mówiących (podmiotów wypowiedzi),
- cechy rodzajowe,
- kwestie czasu.

P.d. Str. 17, zad. 1-7.

L06 (15 IX 2020): Znaki wokół nas.

1. Pojęcie znaku (element znaczący i znaczony).
2. Rodzaje znaków:
a) oznaki (symptomy),
b) znaki umowne:
- symboliczne (konwencjonalne, arbitralne),
- ikoniczne (ikonograficzne).
3. Znaki języka naturalnego.

Zad. s. 19: 4 (w wymienionych znakach uczniowie wskazują element znaczący i znaczony), 1, 6.

L07 (15 IX 2020): Język - narzędzie porozumienia.

1. Akt komunikacji (analiza schematu).
2. Funkcje języka.

P.d. Zabierz na następną lekcję Biblię. Wybierz na zasadzie przypadku jakiś fragment biblijny i zastanów się nad jego wymową i związkiem z Twoim życiem.

L08 (17 IX 2020): Biblijne źródła kultury europejskiej.

1. Czas powstania Biblii.
2. Języki biblijne.
3. Podział ksiąg biblijnych.
4. Pochodzenie wyrazu Biblia. 5. Pojęcia sacrum i profanum.
6. Styl biblijny.

P.d.
Praca z tekstem Anny Świderkówny Rozmowy o Biblii (zad. s. 28).

L09 (21 IX 2020): Historia Abrahama.

Rdz 22,1-18. Tok pracy (s. 38-39): analiza, interpretacja, wartości i postawy, wypowiedź pisemna.

Omówiono zad. 5, 12, 13.

P.d. Pozostałe zadania. Przeanalizować materiał s. 38-41.

L10 (22 IX 2020): Cierpienie w Biblii – Księga Hioba.

Na ocenę: historia Abrahama (analiza i interpretacja tekstu, odpowiedzi na wybrane pytania).
Forma gatunkowa i kontekst religijny Księgi Hioba (s. 46) - praca z podręcznikiem.
. Praca z fr. Księgi Hioba (s. 47) wg zadań z zakresu analizy, interpretacji.

1. Sytuacja egzystencjalna Hioba.
2. Analiza języka.

L11 (22 IX 2020): Życie, śmierć i los – Księga Koheleta.

1. Tytuł księgi.
2. Środki artystyczne.

P.d. Parzyści - zadania parzyste 1-10, nieparzyści - nieparzyste.

L12 (24 IX 2020): Miłość nie tylko duchowa (Pieśń nad Pieśniami).

Interpretacja fr. tekstu s. 59: 1. Sens dosłowny i alegoryczny relacji między Oblubieńcem a Oblubienicą (s. 59). 2. Analiza porównań.

P.d. Zad. s. 60. Ponadto 10 lub 11 do wyboru.

L13 (28 IX 2020): Świat poezji biblijnej – psalmy.

Na ocenę: wokół Pieśni nad Pieśniami.

Podr. s. 65.
Psalm 47 - interpretacja samodzielna (można korzystać z zadań, ale nie trzeba).
Psalmy w wykonaniu Małgorzaty Hutek.

L14 (29 IX 2020): Biblijna wizja końca świata.

Na ocenę: interpretacja Psalmu 47 (s. 67); porównanie tego psalmu z Psalmem 13. Najpierw jednak praca z tekstem Agnieszki Osieckiej Chwalmy Pana (s. 69) i wykonanie zadań analitycznych oraz interpretacyjnych (s. 70).

Realizacja tematu lekcji (podr. s. 76).
1. Geneza Apokalipsy św. Jana.
2. Apokalipsa jako gatunek. Etymologia nazwy gatunku.
3. Cel, dla którego Apokalipsa zostła napisana.
4. Element wizyjny w utworze - definicja wizji.

L15 (29 IX 2020): Biblia w literaturze i kulturze - powtórzenie wiadomości.

Podr. s. 80.

L16 (1 X 2020): Biblia - praca klasowa.

P.d. Analiza tekstu nieliterackiego. Zad. s. 83.

L17 (5 X 2020): Analiza tekstu nieliterackiego (Gerhard Lohfink, Wielość gatunków i form biblijnych).

Uczniowie mieli przygotować zadania w ramach pracy domowej.
Analiza tekstu nieliterackiego. Zad. s. 83.
P.d. Przygotować ustną interpretację wiersza Szymborskiej (s. 86).
Wypożyczyć Mitologię Parandowskiego i Króla Edypa.

L18 (6 X 2020): Tworzenie własnego tekstu (wypowiedź ustna na podstawie interpretacji obrazu Petera Bruegla Wieża Babel oraz wiersza Na wieży Babel Wisławy Szymborskiej).

Uczniowie w początkowej fazie nie korzystają z podręcznika.

L19 (6 X 2020): Źródła literatury – antyk.

Praca z podr. Redagowanie punktu do wstępu (s. 88). Sporządzanie notatek - wybór najważniejszych faktów. Problem pojęcia poezja definiowanego przez Arystotelesa jako sztuka naśladowcza.

L20 (8 X 2020): Tematyka miłosna i patriotyczna w liryce greckiej (Safona, Tyrtajos).

P.d. Zadania 9. lub 10. s. 92 (w Teams).

L21 (12 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (Biblia).

I Przedstawienie wniosków z analizy pracy klasowej
1. Frazeologizmy biblijne sprawiają problem. Polecenie zredagowania zdań ze związkami frazeologicznymi zostało niewłaściwie zinterpretowane.
2. Pojawiły się rażące błędy ortograficzne np. w wyrazach: Biblia, Nowy Testament, Stary Testament, ... . II Wnioski z zadania w Teams
III Wnioski z zadania 9. lub 10. s. 92 (Teams).

P.d. s. 96, zad. 1-6.

L22 (13 X 2020): Filozofia sztuką życia.

Rozmowa o Sokratesie, jego poglądach i postawie.
S. 96-97, zad. 1-6 oraz 9.

L23 (13 X 2020): Mit o złotym wieku.

I Wprowadzenie do lekcji - interpretacja graffiti PichiAvo (s. 107): rozpoznawanie, którego z bogów greckich przedstawia graffiti, refleksje o obecności (nieobecności) sztuki klasycznej we współczesnym świecie.
II Praca z podręcznikiem (s. 107).
1. Czym jest mit?
2. Jak Grecy postrzegali świat?

P.d.
1. J. Parandowski, Miotologia: Narodziny świata (s. 36-49).
2. Praca nad. zad. s. 109 (Teams: 02-złoty-wiek-zad. 1-5 wg przydziału w pięciu grupach).
3. Zad na przyszły tydzień (wg przydziału grupowego).
Gr. I (nr 1-5) - zad. 1, 6, 11
Gr. II (nr 6-10) - zad. 2, 7, 12
Gr. III (nr 11-16) - zad. 3, 8, 13
Gr. IV (nr 17-21) - zad. 4, 9, 14
Gr. V (nr 22-27) - zad. 5, 10, 15

L24 (15 X 2020): Powstanie świata i pojawienie się człowieka w mitologii greckiej.

Praca z fr. książki Mitologia Jana Parandowskiego (s. 100).
Analiza zadań z zakresu analizy i interpretacji (zadania z wartości i postaw - do rozliczenia).
P.d. Mit o Apollinie i Marsjaszu z książki Parandowskiego (s. 69).

L25 (19 X 2020): Pojedynek bez szans na zwycięstwo (Zbigniew Herbert, Apollo i Marsjasz).

1. Bogowie i ich relacje z ludźmi w różnych religiach (motyw rywalizacji).
2. Streszczenie fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego - pojedynek Apollina z Marsjaszem (s. 112).
3. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz (s. 113).
4. Zadania analityczno-interpretacyjne (s. 114-115):
zad. 2 i 3.
P.d.
1. Zad. s. 114-115 (zad. 1, 4,5,6 i jedno wybrane z zakresu 7-8)

L26 (20 X 2020): Frazeologizmy antyczne (mitologizmy).

Na ocenę:
1. W jaki sposób Grecy wyobrażali sobie powstanie świata i pojawienie się człowieka. W wypowiedzi należy się odnieść do motywów Chaosu i postaci bogów, którzy wyłaniają się z niego.
2. Dokonaj interpretacji wiersza Zbigniewa Herberta Apollo i Marsjasz. Postaw tezę i ją uzasadnij. Przedstaw plan zdarzeń (wg ćw. 1, s. 114) oraz dwa wybrane zadania z pracy domowej.

Dokończenie pracy nad wierszem Herberta (zgodnie z p.d.).
Analiza frazeologizmów (s. 115)

L27 (20 X 2020): Tęsknota na wieki - mit o Demeter.

1. Definicja archetypu.
2. Mit o Persefonie i Demeter - wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych.
3. Interpretacja tekstu Do Demeter (s. 120).

P.d.
1. Mit o Demeter w ujęciu Parandowskiego (s. 110).
2. S. 121, zad. 6.
3. Zad. 7: nr 1-9; zad. 8: nr 10-18; zad. 9: nr 19-27.

UWAGA! ZADANIA PROJEKTOWE:
1. Pismo obrazkowe (s. 20).
2. Antologia najpiękniejszych wierszy o miłości (s. 62).
3. Wystawa projektowa na temat wizji apokalipsy (s. 79).
4. Konflikty między bogami a ludźmi - wystawa (s. 115).
5. Przedstawienie teatralne Rodzice i dzieci na motywach mitologicznych (s. 121).
6. Antyczna księga śmiechu (s. 167).
7. Obrazy Innego w tekstach kultury (s. 171).

Zgłoszenia do zadania - do końca listopada (nazwiska członków grupy).

L28 (29 X 2020): Demeter i Persefona - relacje między matką i córką w świetle mitologii greckiej.

Podano L29. Zad. s. 124, parzyści parzyste, nieparzyści - nieparzyste (jedno można pominąć, jedno tylko częściowo).

L29 (2 XI 2020): Poprawa sprawdzianu z Biblii (tesportal.pl).

L30 (3 XI 2020): Miłość silniejsza niż śmierć (Orfeusz i Eurydyka).

Interpretacja utworu Jacka Kaczmarskiego Przechadzka z Orfeuszem (s. 123). Prezentacja p.d. s. 124 (parzyści, nieparzyści, jedno zadanie można było pominąć).

Porównaj zakończenie utworu Kaczmarskiego z mitologiczną opowieścią o Orfeuszu.

L31 (3 XI 2020): Symbolika grecko-rzymska (zwierzęta, rośliny, przedmioty).

Podr. s. 124-125. Opracowanie krzyżówki lub przygotowanie testu na wybranej platformie.

L32 (5 XI 2020): Walka i wojna w Iliadzie.

Na ocenę:
1. Przypomnij mit o Demeter i Persefonie i wyjaśnij, w jaki sposób mit ten mówi o zjawiskach przyrodnicznych oraz co mówi o człowieku.
2. Symbolika grecko-rzymska.
I Prezentacja p.d. - podr. s. 124-125. Opracowanie krzyżówki lub przygotowanie testu na wybranej platformie.

II Praca z fr. Iliady s. 127 (zad. s. 129).

P.d. Jedno zadanie z lekcji wybrane miało być zamieszczone z notatkach z lekcji, trzy wybrane - w zadaniu domowym w Teams.

L33 (9 XI 2020): Pycha i przebaczenie w Iliadzie Homera.

Na ocenę: zadanie w formularzu 01-iliada.

Analiza p.d. (jedno zadanie z lekcji wybrane miało być zamieszczone z notatkach z lekcji, trzy wybrane - w zadaniu domowym w Teams).

Realizacja tematu lekcji
1. Podr. s. 133, zad. 2 (emocje Achillesa wywołane przez prośbę Priama).
2. Zad. 4 (za co Achilles przeprasza nieżyjącego Patroklosa?).
3. Jedno wybrane.

Uwaga! 10 XI w ramach poprawy Biblii zadania otwarte.

L34 (10 XI 2020): Spojrzenie Greków na ludzki los (refleksje Achillesa w Iliadzie Homera.

1. Analiza p.d. (zad. 2. i 4. s. 133 oraz jedno wybrane).
2. Realizacja tematu lekcji.
3. Poszukiwanie odniesień między spojrzeniem Greków a tym samym problemem ukazanym w Biblii.

L35 (10 XI 2020): Siła perswazji (mowa Agamemnona).

1. Perswazyjne użycie języka - perswazja a manipulacja(s. 134).
2. Retoryka i jej początki.
3. Kompozycja mowy.
4. Praca z fr. Iliady s. 136-137, zad. 1. i 2.

L36 (12 XI 2020): Wędrówka w Odysei Homera (Teams, formularze i dokumenty Google).

1. U źródeł kultury śródziemnomorskiej - obraz codzienności w opowieści zakorzenionej w mitach (podr. s. 138).
2. Podróże Odyseusza - basen Morza Śródziemnego (kontekst geograficzny).
3. Między przestrzenią rzeczywistą a fantastyczną - dwupłaszczyznowość świata przedstawionego.
4. Interpretacja fr. Odysei (s. 139-141) - zad. 1-10 s. 142 (wg numerów): dokument Google 01-odyseja.

P.d. Analizujemy wszystkie odpowiedzi i ustosunkowujemy się do nich.

L37 (16 XI 2020): Losy Odyseusza jako przykład toposu homo viator - czy wędrówka może stanowić wartość?

Na ocenę: interpretacja fr. Odysei (s. 139). Uczeń miał wsparcie w postaci odpowiedzi koleżanek i kolegów na pyt. 1-10, s.142 (dokument 01-odyseja).

Realizacja tematu lekcji - swobodne wypowiedzi, następnie formularz 03-odyseusz-homo-viator: uczniowie wykonują zad.:
- 11, s. 143 (Odyseusz jako homo viator
- 14, s. 143 (wędrówka - wartość).

P.d. Należy wybrać jedno z zadań ze str. 143 i wykonać w zeszycie: 12, 13, 15, 16, 17.

L38 (17 XI 2020): Odyseusz i Penelopa jako archetypy miłości małżeńskiej i wierności (?).

Wnioski z analizy formularza 03-odyseusz-homo-viator.
Analiza wypowiedzi uczniów zgodnie z dokonanym wyborem zadań ze str. 143 - prezentacja notatki i komentarz. Rozmowa wokół Odysei.

L39 (17 XI 2020): Antygona Sofoklesa - tragedia wzorcowa.

1. Co to jest tragedia jako gatunek?
2. Na czym polega zasada trzech jedności?
3. Jak jest przyczyna nieszczęść rodu Labdadików, do którego należy Antygona?

4. Praca w dokumencie 02-antygona-151.

P.d. Obowiązują 1-10 (w formularzu pomoc) oraz 11 i 12, s. 151.

L40 (19 XI 2020): Postawy i charaktery Antygony oraz Ismeny - gdzie mogą tkwić przyczyny odmienności?

Na ocenę: interpretacja fr. Antygony - uczeń pięć pytań 1-10 (s. 151), na które odpowiada. Następnie prezentuje refleksje w odniesieniu do zad. 11 lub 12.
Komentarz do zadań w dokumencie 02-antygona-151.

Cele lekcji:
1. Porównanie postaw Antygony i Ismeny.
2. Interpretacja wybranych fragmentów tekstu i poszukiwanie w nich argumentów do tematu - wskazywanie przyczyn odmienności postaw.

L41 (23 XI 2020): Racje Antygony wobec racji Kreona.

Podr. s. 152; praca w dokumencie 03-antygona-racje.
P.d. Obowiązują wszystkie zad. s. 154-155. Trzeba się odnieść do odpowiedzi w dokumencie 03.

L42 (24 XI 2020): Racje Kreona przeciw racjom Antygony.

Na ocenę: zad. s. 154-155 (ustosunkowanie się do odpowiedzi w dokumencie 03-antygona-racje).
Cele lekcji. Uczeń:
1. Zna kontekst historyczno-polityczny dotyczący systemu sprawowania władzy w Atenach i Tebach.
2. Potrafi zinterpretować wskazany fragment tragedii antycznej, rozwijając pojawiające się w nim problemy dotyczące racji bohaterów.
Przebieg lekcji:
1. Praca z fr. podr. s. 156 (Ateny - demokracja, Teby - porządek despotyczny, monarchia).
2. Interpretacja fr. tekstu (wypowiedzi poszczególnych bohaterów) - wyodrębnianie problemów.

L43 (24 XI 2020): Hybris, wina tragiczna i ironia tragiczna - interpretacja Antygony Sofoklesa.

Cele lekcji. Uczeń:
1. Rozumie i potrafi stosować w wypowiedzi pojęcia: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna.

2. Przedstawia racje bohaterów, opowiada się za jednym z nich i uzasadnia swoje zdanie.

Przebieg lekcji:
1. Definicja pojęć: hybris, wina tragiczna, ironia tragiczna (s. 159).
2. Praca nad zadaniami z wartości i postaw (12, 13, 14 s. 159: formularz 04-antygona...).

P.d. s. 159, zad. 8, 9 oraz jedno z zakresu 12-14. Obowiązuje interpretacja fr. tekstu.

L44 (26 XI 2020): Interpretacja Stasimonu I - Antygona Sofoklesa.

Sprawdzenie zgodnie z poleceniem z p.d.
Stasimon I (Wolne Lektury s. 11 (wydanie książkowe s. 19).
Uczniowie sami wybierają metodę pracy (np. koło interpretacji).

P.d. Odnieść Stasimon I do całego utworu. Wybrać do interpretacji jeszcze jeden stasimon.

L45 (30 XI 2020): Herodot czytany przez Kapuścińskiego.

Teatr gecki - podsumowanie:
1. Z którym elementem teatru greckiego związany jest wyraz scena?
2. Jakie dwie funkcje pełniła maska teatralna?
3. W jakim celu stosowano koturny i długie płaszcze aktorskie?

1. Dzieje Herodota z Halikarnasu arcydzieło prozy greckiej i źródło wiedzy historycznej oraz kulturowej (s. 168).
2. Sylwetka Ryszarda Kapuścińskiego i jego dokonania reporterskie.
3. Relatywizm i pluralizm kulturowy zamiast etnocentryzmu i ksenofobii (pojęcia s. 171).
4. Praca w dokumencie 04-herodot-kapuściński (wg numerów, zad. 11 nr 6, 16, 26). Zad. 12, 13 wszyscy w zeszytach).

L46 (1 XII 2020): Ksenofobia czy pluralizm kulturowy?

Uwaga! Sprawdzian z antyku 15 grudnia.

1. Analiza dokumentu 04-herodot-kapuściński (wg numerów, zad. 11 nr 6, 16, 26). Zad. 12, 13 wszyscy w zeszytach).
2. Realizacja tematu.

L47 (1 XII 2020): Epikureizm i stoicyzm Horacego.

1. Pieśń jako gatunek (s. 184).
2. Sylwetka Horacego - rola Mecenasa.
3. Między epikureizmem a stoicyzmem.
4. Interpretacja Pieśni zimowej (s. 186) dokument 05-horacy-pieśń-zimowa.

P.d. Należy zapoznać się z odpowiedziami innych osób i ustosunkować się do nich. Trzeba umieć interpretować poszczególne strofy.

L48 (3 XII 2020): Trwałe i ulotne wartości w życiu człowieka - interpretacja pieśni Horacego Do Mecenasa.

1. Na ocenę: interpretacja Pieśni zimowej Horacego (s. 186).
2. Praca z tekstem Do Mecenasa (s. 188).

P.d. Należy się przygotować do interpretacji wskazanych strof i wyjaśniania elementów koła interpretacji.

L49 (7 XII 2020): Wnioski z przebiegu dotychczasowej pracy zdalnej, w tym wnioski z analizy wpisów w formularzach i dokumentach.

1. Interpretacja wiersza Horacego Do Mecenasa (s. 188).
2. Realizacja tematu.
3. W razie dyspozycji czasem interpretacja wiersza Horacego Do Pompejusza Grosfusa (s. 190).

P.d. Przygotowanie interpretacji wiersza Horacego Do Pompejusza Grosfusa (s. 190).

L50 (8 XII 2020): Poeta natchniony: Horacy, Wzniosłem pomnik.

1. Interpretacja wiersza Horacego Do Pompejusza Grosfusa (s. 190):
a) formularz 05-horacy-do-pompejusza-grosfusa (do 18.15 było 6 wpisów),
b) analiza dokumentu 06-horacy-do-pompejusza-z-form-05.
2. Kontekst literacki (s. 192).
3. Interpretacja wiersza Wzniosłem pomnik (s. 193) metodą koła interpretacji.

L51 (8 XII 2020): Horacy jako wychowawca (Ojczyzna - okrętem).

1. Sprawdzenie umiejętności interpretacji fr. wybranych wierszy Horacego.
2. Kontekst historyczny poezji patriotycznej Horacego (s. 195).
3. Interpretacja wiersza Ojczyzna - okrętem (s. 195).

Na temacie skupiają się przede wszystkim ochotnicy, którzy chcą polepszyć stan punktów z zakresu wpisów w dokumentach i formularzach. Temat będzie rozwijany na rozszerzeniu.

L52 (10 XII 2020): Język oficjalny i nieoficjalny.

1. Odmiany języka (s. 200).
2. Formy użytkowe.
3. Zad. 1-8, s. 202. Przydział wg numerów. Nr 9 zad. 5, 15, 25., nr 10, 20 zad. 6.

L53 (14 XII 2020): Gatunki pisemne języka użytkowego - analiza prac uczniów (Teams).

1. Informacja uczniów na temat metod pracy i źródeł zawierających wzorce pism użytkowych.
2. Prezentacja prac zgodnie z przydziałem (wg numerów, zob. p.d. L52).
3. Informacja zwrotna i ustalenie terminu wykonania kolejnej wersji zadania (sobota).

L54 (15 XII 2020): Literatura Greków i Rzymian - podsumowanie.

1. Terminy i pojęcia z zakresu kształcenia literackiego i kulturoweg (s. 205).
2. Zadania przekrojowe (s. 205) - przydział zadań wg numerów 1-10: praca w dokumencie.

Film o starożytnej Grecji.

L55 (15 XII 2020): Praca klasowa - Literatura Greków i Rzymian.

1) Zadania zamknięte - quizizz.
2) Zadania otwarte (pojęcia) - testportal.
3) Zadanie interpretacyjne - testportal.

L56 (17 XII 2020): Gwara młodzieżowa jako odmiana współczesnej polszczyzny (Teams).

Praca z tekstem (s. 202-203, zad. 1-5).
P.d. S. 203, zad. 5. i 7.

L57 (21 XII 2020): Tysiąc lat kultury średniowiecza.

Praca z podręcznikiem:
1. Średniowiecze w Europie i w Polsce - rzut oka na mapę Europy (s. 212).
2. Kontekst historyczny - podstawowe fakty i chronologia (wyjątkowość okresu "jesieni średniowiecza").
3. Co dało Polsce przyjęcie chrześcijaństwa?
4. Uniwersalizm kultury średniowiecza: zjawisko pozytywne czy negatywne?
5. Symbolika liczby cztery oraz inne liczby symboliczne wpisane w plan idealnego kościoła wg Honnecourta (s. 213).
6. Funkcje łaciny a funkcje języków narodowych (na czym polega paradoks).
7. Średniowieczna symbolika zwierząt (bestiarium, 214).

P.d. Praca z tekstem J. Le Goffa Kultura średniowiecznej Europy (s. 215):
zadania z zakresu analizy (s. 215-216).

L58 (22 XII 2020): Symboliczne postrzeganie świata w epoce średniowiecza.

1. Sprawdzenie zadań z zakresu analizy.
2. Zadania z zakresu interpretacji (s. 216).
3. Wnioski dotyczące tematu lekcji.

L59 (22 XII 2020): Język jako system znaków.

Podr. s. 221.
LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE - NOWA PODSTAWA - WYKAZ OD STR. 25

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNEPOWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021