Klasa trzecia technikum lekcje live

L01 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna: lektury (terminarz), cele, formy pracy...

L02 (3 IX 2020): Jedźmy, nikt nie woła... . Nastrojowość i refleksyjność Sonetów krymskich Adama Mickiewicza.

Celem lekcji jest wdrożenie uczniów w proces analizy i interpretacji utworu lirycznego.
Kryteria sukcesu:
1. Uczeń charakteryzuje emocje podmiotu lirycznego (konieczne wskazanie elementów uczuciowych, zwłaszcza fascynacji i tęsknoty).
2. Uczeń odnajduje fragmenty odnoszące się do wrażeń sensomotorycznych, wizualnych i akustycznch oraz dokonuje interpretacji, wskazując na funkcje zastosowanych środków stylistycznych.

Lekcja przebiega w ten sposób, że najpierw odbywa się interpretacja sonetu Stepy akermańskie (s. 61), przy dominacji nauczyciela, a następnie interpretacja wiersza Burza (s. 63) - w ej fazie inicjatywę przejmują uczniowie.

P.d. Nieparzyści Bakczysaraj (s. 66), parzyści Bakczysaraj w nocy (s. 67). Należy sporządzić plan wypowiedzi interpretacyjnej.

L03 (4 IX 2020): Gdzież jesteś, o miłości, potęgo i chwało? Refleksje historiozoficzne w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.

Celem lekcji jest rozwijanie wyczerpującej interpretacji krótkiego tekstu lirycznego.
Za kryterium sukcesu można uznać zastosowanie wszystkich elementów koła interpretacji.

Propozycje interpretacyjne do wiersza Bakczysaraj (grupa nieparzystych).

Propozycje interpretacyjne do wiersza Bakczysaraj w nocy (grupa parzystych).

P.d. Jak oceniasz postępowanie Konrada Wallenroda? (s. 71).

L04 (8 IX 2020): Trzeba być lisem i lwem.... O walce moralnej i niemoralnej.

Celem lekcji jest poznanie koncepcji winkelriedyzmu i skonfrontowanie jej z makiawelizmem.
Kryteria sukcesu:
Uczeń...
a) przedstawia zasadniczne elementy losów Konrada Wallenroda,
b) redaguje własną definicję wallenrodyzmu,
c) znajduje podobieństwa między wallenrodyzmem a makiawelizmem.

Praca domowa: zad. 5 i jedno wybrane z zakresu 1-4.

L05 (10 IX 2020): Sens przemiany Gustawa w Konrada w III części Dziadów Adama Mickiewicza.

Cel lekcji: interpretacja wstępu Mickiewicza, dedykacji, motta w kontekście historycznym i biograficznym wstępna charakterystyka Więźnia z ukierunkowaniem na rozpoznanie sensu przemiany bohatera.
Kryteria sukcesu:
- interpretacja wstępu Mickiewicza i wyodrębnienie najistotniejszych refleksji dotyczących sytuacji studentów na Litwie, motywu prześladowań i oceny postawy Europy wobec sytuacji na ziemiach polskich,
- wyjaśnienie sensu dedykacji i motta,
- charakterystyka Więźnia.

Przebieg lekcji:
1. Opracowanie punktów ułatwiających zreferowanie refleksji Mickiewicza ze wstęou do III części Dziadów. Zwrócenie uwagi na słowa-klucze: przeczucie Herodowe, oskarżyciel, sędzia i kat, mistyczność, Europa.
2. Wyjątkowość dedykacji i intencja Mickiewicza (świętej pamięci, spółuczniom, spółwięźnim, spółwygnańcom, za miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym [...] narodowej sprawy męczennikom: wielka waga każdego słowa.
3. Dlaczego taki a nie inny wybór motta? (s. 90).
4. Charakterystyka Więźnia z punktu widzenia Anioła Stróża.
5. Co oznacza przemiana Gustawa w Konrada?

L06 (11 IX 2020): Obraz prześladowań młodzieży w świetle sceny I III części Dziadów A. Mickiewicza.

Na ocenę (można zastosować inną strategię: uczeń ma prawo zrezygnować z odpowiedzi, otrzymuje wówczas minusa, kolejny uczeń wylosowany, który zdecyduje się na odpowiedź, otrzymuje propozycję oceny, z której może zrezygnować, przy czym w ramach rekompensaty dostaje określoną liczbę plusów: przy ocenie dwa jest to jeden plus, przy ocenie trzy - dwa itd.):
W jaki sposób artyści przedstawiają przemianę bohatera? Omów zagadnienie w oparciu o wybrane fragmenty Prologu do III części Dziadów oraz w oparciu o framenty wskazane przez nauczyciela. Odnieś się do innych tekstów kultury.

Interpretacja sceny I:
1. Budowa sceny - uczniowie wyodrębniają poszczególne całostki kompozycyjne:
- dialog więźniów (wyłania się z niego obraz prześladowań),
- opowieść Jana Sobolewskiego o więźniach wywożonych w kibitkach na Syberię,
- druga sekwencja dialogu więźniów (dramatyzm przeżyć),
- bajka Goreckiego opowiedziana przez Żegotę,
- pieśń bluźniercza Jankowskiego,
- opowieść Kaprala o opatrzności,
- pieśń Feliksa,
- pieśń zemsty Konrada,
- mała improwizacja Kornada.

P.d. Przygotować interpretację poszczególnych całostek. Jedną uczeń wybierze sam, drugą zaproponuje nauczyciel.

L07 (15 IX 2020): Opowieść Jana Sobolewskiego interpretowana w kontekście historycznym, biblijnym i literackim.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności interpretacji fragmentów tekstu dramatycznego w różnych kontekstach.
Kryteria sukcesu:
1. Uczeń interpretuje wskazany fragment i potrafi przedstawić w ten sposób obraz prześladowań młodzieży.
2. Uczeń potrafi wskazać środki artystyczne lub pomysły dramaturgiczne służące kreacji obrazu prześladowań.
3. Uczeń wskazuje przynajmniej jeden kontekst i dokonuje interpretacji wskazanego fragmentu sceny I w tym kontekście.

Przebieg lekcji:
I Uczeń wylosowany lub ochotnik wybiera jedną z całostek do interpretacji; drugą proponuje nauczyciel.
II Podanie celów i kryteriów.
III Realizacja tematu.

Praca domowa: pozostałe całostki do interpretacji w wybranych kontekstach.

L08 (17 IX 2020): Taka pieśń jest nieśmiertelność! Wizja poety i poezji w Wielkiej Improwizacji.

Praca w czterech grupach:
1. Koło interpretacji.
2. Zadania do tekstu (s. 81).
3. Analiza wers po wersie.
4. Hybrydowo (wszystkiego po trochu).

Każda grupa ma maksymalnie pięć minut na wystąpienie. Uzupełnienie będzie możliwe na następnej lekcji.

L09 (18 IX 2020): Konrad wobec Boga, świata i własnej poezji.

I Kontynuacja pracy z poprzedniej lekcji, ciąg dalszy prezentacji poszczególnych grup. Należy wpleść w rozważania odniesienia do drugiego członu tematu z poprzedniej lekcji: wizja poety i poezji.
II W jaki sposób artyści przedstawiają relacje między człowiekiem a Bogiem?
P.d. Skupić się na scenie VII.
25 IX 2020: praca klasowa z III części Dziadów.

L10 (22 IX 2020): Wielka Improwizacja a wiersz Poeta Andrzeja Bursy (analiza i interpretacja porównawcza).

Kim może być artysta i w jaki sposób jest on kreowany w różnych tekstach kultury? Omów zagadnienie w oparciu o Wielką Improwizację, wybrany fragment sceny VII (np. s. 152-153) oraz odnosząc się do innych tekstów kultury (np. wiersz Poeta Andrzeja Bursy).

Realizacja tematu (praca w parach lub grupach trzyosobowych).

L11 (24 IX 2020): Dzień, noc śpiewamy.... Dziady jako dramat romantyczny.

1. Cechy dramatu romantycznego (wskazywanie fragmentów, które potwierdzają daną cechę).
2. Interpretacja sceny III (podr. s. 85).
3. Polecenia do całego tekstu.

L12 (25 IX 2020): Obowiązek cierpieć za was, przyjaciele... . Zbiorowy wymiar cierpienia w Dziadach drezdeńskich.

L13 (29 IX 2020): Praca klasowa (III część Dziadów Adama Mickiewicza).

ZASTĘPSTWO

Lz1 (1 X 2020): Romantyzm polski wobec wierzeń dawnych Słowian (Maria Janion, Co się stało z z mitologią słowiańską?

Praca z tekstem s. 105, zad. s. 107 (rozumienie czytanego tekstu, operacje na tekście).

L14 (1 X 2020): A imię jego czterdzieści i cztery.... Myśl mesjanistyczna Adama Mickiewicza.

P.d. s. 100-101 - nieparzyści - parzyste, a parzyści - nieparzyste. Jedno

L15 (2 X 2020): Sylwetka Senatora (Nowosilcowa).

I Analiza zadań z tematyki mesjanistycznej.

II Realizacja tematu:
1. Praca z fr. tekstu.
2. Kreacja sylwetki Nowosilcowa - środki artystyczne służące tej kreacji.
- sytuacja dramaturgiczna - obecność diabłów (ocena bohatera),
- język Senatora w jego Widzeniu (wyrazy dźwiękonaśladowcze, wyliczenia, powtórzenia, ...),
3. W jaki sposób w różnych tekstach kultury kreowani są wrogowie ojczyzny? Omów zagadnienie w oparciu o wnioski z analizy Sceny VI i VIII.

L16 (6 X 2020): W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są wrogowie ojczyzny?

Praca w grupach:
1. Kreacja sylwetki Nowosilcowa - wnioski z ostatniej lekcji.
    W jaki sposób Nowosilcow przedstawiony jest w scenie VI?
- z didaskalium dowiadujemy się, że Nowosilcow żyje w komfortowych warunkach, jego sypialnia jest wspaniała;
- obraz życia Nowosilcowa tworzy kontrast z obrazem życia Litwinów i Polaków (np. sytuacja więźniów z klasztoru Bazylianów, sytuacja Cichowskiego i jego rodziny, katowanie Rollisona).
- przy postaci uosabiającej zło pojawiają się tylko diabły, które nazywają Senatora braciszkiem, najmilszym synem, a więc widzą w nim kogoś bliskiego sobie,
2. Sposób przedstawienia obrazu wrogów ojczyzny w wybranym tekście kultury.

L17 (8 X 2020): Interpretacja plakatów teatralnych (III część Dziadów A. Mickiewicza na deskach scenicznych).

Praca w grupach:
P.d.
1. Poszukaj informacji na temat spektaklu "Dziady" w reż. Kazimierza Dejmka i wydarzeń politycznych w roku 1968. Podaj źródło informacji.
lub 2. Przygotuj interpretację wybranego plakatu teatralnego.
3. Obowiązuje Ustęp: Droga do Rosji, Przedmieścia stolicy, Petersburg.

L18 (9 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (III część Dziadów Adama Mickiewicza.

P.d. Jaki obraz Rosji i Rosjan wyłania się z Ustępu do III części Dziadów?

L19 (13 X 2020): Obraz despotyzmu carskiego w Ustępie do III części Dziadów.

Prezentacja fr. z p.d.: Jaki obraz Rosji i Rosjan wyłania się z Ustępu do III części Dziadów? Interpretacja zakończenia Przeglądu wojska (od apostrofy O biedny chłopie!).

P.d. Dokonaj interpretacji wiersza Do przyjaciół Moskali. Pisemnie teza i argumenty oraz funkcje dwóch środków.

L20 (15 X 2020): Spojrzenie Mickiewicza na Rosję i Rosjan (interpretacja fr. Ustępu oraz wiersza Do przyjaciół Moskali).

L21 (16 X 2020): Literackie wizerunki matek: III część Dziadów a Lament świętokrzyski

Na ocenę: W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiany jest motyw przyjaźni i jakie pełni funkcje? Omów zagadnienie w oparciu o wiersz Adama Mickiewicza Do przyjaciół Moskali i odnieś się do innych utworów.

Elementy wspólne:
Elementy odmienne:
P.d. Kontynuacja porównania.

L22 (20 X 2020): Jakie znaczenie mają Dziady Mickiewicza we współczesnej kulturze?

Prezentacja wniosków z porównania Lamentu świętokrzyskiego i III części Dziadów w związku z kreacją wizerunkow mateki.
III część Dziadów Adama Mickiewicza jako dramat romantyczny.C.d. lekcji 11. Uzupełnienie. Zwrócenie uwagi na elementy groteski i aspekt muzyczny utworu.
Praca w grupach:
1. Jakie znaczenie mają Dziady Mickiewicza we współczesnej kulturze?

2. Wybierzcie fr. III części Diadów w związku z ważną uroczystością. Chodzi o wybór, który ma zainteresować współćzesnego odbiorcę, coś mu uświadomić, do czegoś przekonać.

Wystąpiły dwie grupy: 4 i 5 do punktu 1. C.d. na następnej lekcji.

L23 (29 X 2020): Prezentacje grup (podsumowanie III części Dziadów Adama Mickiewicza.

Jakiego władcy potrzebuje lud? Jakimi środkami artystycznymi artyści kreują postacie władców? Omów zagadnienie w oparciu o interpretację fr. Ustępu zatytułowanego Pomnik Piotra Wielkiego. Odnieś się do innych tekstów kultury.

Praca w dokumencie Google 01-3t-pomnik-piotra-wielkiego

P.d. Początek Pana Tadeusza. Należy przeczytać

L24 (30 X 2020): Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…. Idea małej ojczyzny w Panu Tadeuszu.

Podr. s. 108.

Zad. s. 111: wykonano 1, 2 (do punktu d należy jeszcze wrócić).

P.d. C.d. zadań s. 111-112 (parzyści, nieparzyści).
Ochotnicy robią quiz z biografii Mickiewicza w oparciu o rozdział i ewentualnie inne źródła (do poniedziałku).

L25 (3 XI 2020): Stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek... . Historia i współczesność w poemacie Mickiewicza.

I Quiz z biografii Mickiewicza (Bartosza M.).

II Analiza fr. tekstu s. 114.

P.d. Zad. s.

L26 (5 XI 2020): Koncert Jankiela - muzyczna wersja historii Polski.

I Kolejny quiz z biografii Mickiewicza (Bartosza M.).

II Prezentacja p.d. - s. 115.

III Realizacja tematu lekcji.

P.d. Ks. XII,641-761 oraz trzy wybrane zadania z podręcznika.

L27 (6 XI 2020): Obrazy na ścianach soplicowskiego dworku, koncert Jankiela i inne przejawy patriotyzmu oraz środki artystyczne służące jego przedstawieniu.

Na ocenę:
W jaki sposób artyści wyrażają postawy patriotyczne? Omów zagadnienie w oparciu o interpretację fr. Koncertu nad koncertami (ks. XII, wersy 668-703) i odnieś się do innych tekstów kultury.

Realizacja tematu lekcji - cele lekcji:
1. Sposoby wyrażania patriotyzmu.
2. Interpretacja wybranych fr. tekstu.

P.d. Trzy fr. związane z tematem lekcji.

L28 (10 XI 2020): Droga od rodów do narodu w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Analiza p.d. - notatki w formularzu 02-patriotyzm.
- Epilog 40-41,
- II 21-26,
- VI 178-187,
- X 238 i dalej
- XII, 608-611.
Zwrócenie uwagi na Księgę X Jacek - spowiedź Jacka Soplicy (s. 223).

Realizacja tematu lekcji:
1. Analiza komentarza s. 118 (perspektywa szlachecka, rodowa: obyczaje, mentalność, tradycja, ...) - metamorfoza świadomości (nowoczesny naród, jego tożsamość).
2. Interpretacja fr. tekstu wersy 1-30 (s. 118).

P.d. Rozumienie tematu lekcji. Zad. 1, 2, 5, s. 121.

L29 (12 XI 2020): Postawy Polaków wobec zrywów narodowowyzwoleńczych (księga VII, Rada.

I Na ocenę:
1. Jak rozumiesz temat poprzedniej lekcji (od rodów do narodu)?
2. Zad. 1, 2, 5, s. 121.

II Praca nad księgą VII Rada
1. Kim jest Gerwazy i jaką odgrywa rolę w społeczności? Jaki jest jego stosunek do Sopliców?
2. Sylwetka Macieja Dobrzyńskiego i jego postawa wobec zachowania szlachty oraz wobec spraw narodowych.
3. Bartek Prusak.
4. Jankiel.
5. Buchman.
6. Maciej Chrzciciel.

P.d. Zrelacjonuj przebieg zajazdu (księga VIII Zajazd).

L30 (13 XI 2020): Jaki obraz charakteru narodowego Polaków wyłania się z Pana Tadeusza?

I Analiza p.d.:
- przypomnienie w ramach odpowiedzi punktu 1. (Gerwazy) i kolejnych,
- przebieg zajazdu.
II Realizacja tematu lekcji.
III W jakich innych tekstach mamy również elementy obrazu charakteru narodowego Polaków? Czego z tych dzieł dowiadujemy się o Polakach?
W związku z zad. II i III: formularz 03-pan-tadeusz-obraz-charakteru-narodowego.

Zwrócenie uwagi na s. 122, tabela.

P.d. Formularz 03-pan-tadeusz-obraz-charakteru-narodowego.

L31 (17 XI 2020): U nas dość głowę podnieść: ileż to widoków! Obraz przyrody Północy w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Na ocenę: wypowiedź na temat wynikający z tematu poprzedniej lekcji - analiza wpisów w formularzu 03-pan-tadeusz-obraz-charakteru-narodowego.

Realizacja tematu: podr. s. 125 (romantyczna wizja natury). Zad. s. 129 (najważniejsze - 9.).

P.d. s. 129, zad. 1, 2, 4, 7, 9.

L32 (19 XI 2020): Dzieje Jacka Soplicy (przygotowanie do dyskusji).

Spr. p.d.: s. 129, zad. 1, 2, 4, 7, 9.

Realizacja tematu - cel lekcji: rekonstrukcja losów Jacka Soplicy (s. 134).

Formularz 04-pan-tadeusz-soplica (a: nr 1-5; b: 6-10; c: wszyscy; d: 11-20).

P.d. S. 134, zad.1, 2, 3, 4 i jedno wybrane.

L33 (20 XI 2020): Spowiedź Jacka Soplicy - analiza środków stylistycznych.

Analiza dokumentu 03-soplica-z-formularza (wrzucone materiały z formularza 04).
Analiza początku spowiedzi (od wersu 459 do wersu 505).
Praca w dokumencie 04-spowiedź-jacka-soplicy (wpisy do 21 do godz. 15.00).
P.d. Obowiązuje interpretacja spowiedzi (funkcje środków).

L34 (24 XI 2020): Zamknij drzwi... . Sąd nad Jackiem Soplicą.

Praca w grupach. Prezentacja na następnej lekcji.

L35 (26 XI 2020): Jacek Soplica - rozprawa (prezentacja pracy w grupach).

Prezentacja.

Jaką rolę mogą odgrywać w różnych dziełach sztuki opisy przyrody?

L36 (27 XI 2020): Środki artystyczne służące kreacji obrazów przyrody oraz rola tych ujęć natury w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.

Przedstawienie wniosków z pracy domowej.
Praca w dokumencie 05-pan-tadeusz-przyroda.

P.d. Interpretacja początku księgi IV do wersu 81.

L37 (1 XII 2020): Groźna potęga, okiełznany żywioł, przyjazna siła... – czym dla człowieka może być przyroda? Rozprawka.

P.d. Obyczaje - jakie i jak przedstawione (dobrze opisane dwa dają dwójkę).

L38 (3 XII 2020): Obyczaje ukazane w Panu Tadeuszu: sposób ich przedstawienia i funkcje.

1. Tytułem uzupełnienia tematu o przyrodzie - wpis Bartosza M. w formularzu 05.
2. Praca w dokumencie 06-pan-tadeusz-obyczaje (tabele do uzupełnienia: obyczaj/spoosby ukazania/funkcje.

L39 (4 XII 2020): Podkomorzy i Sędzia w dyskusji o grzeczności i wychowaniu.

1. Czego dow iadujemy się o społeczności soplicowskiej na podstawie obyczajów panujących w tym środowisku.
lub (zgodnie z zasadami indywidualizacji nauczania)
2. Obyczaje: narzędzie kontroli społecznej, krępujące jednostkę i ograniczające jej wolność, czy też sposób na sprawne funkcjonowanie społeczeństwa i nadanie jego istnieniu określonych sensów?
3. Analiza wpisów w dokumencie 06-pan-tadeusz-obyczaje.
4. Analiza fr. dotyczącego tematu lekcji (Ks. I 341-496).

P.d. Obowiązują zadania jak na lekcji (zwłaszcza zad. 2. i 4. z lekci L39).

L40 (8 XII 2020): Interpretacja plakatów inspirowanych Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza.

Na ocenę:
1. Obyczaje: narzędzie kontroli społecznej, krępujące jednostkę i ograniczające jej wolność, czy też sposób na sprawne funkcjonowanie społeczeństwa i nadanie jego istnieniu określonych sensów?
2. Analiza fr. dotyczącego dyskusji o grzeczności (Ks. I 341-496).
3. Realizacja tematu lekcji - dokument 07-pan-tadeusz-plakaty (uczniowie sami wybierają plakaty do interpretacji).

P.d. Należy być przygotowanym do interpretacji jednego z plakatów z dokumentu 07.

L41 (10 XII 2020): Ekranizacja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w reż. Andrzej Wajdy.

1. Interpretacja wskazanego plakatu.
2. Realizacja tematu lekcji.

P.d.
1. Należy być przygotowanym do interpretacji zupełnie nowego plakatu.
2. Komentarz do fr. filmu (do 8' 21'').
3. Epilog - interpretacja.

L42 (11 XII 2020): Pan Tadeusz Adama Mickiewicza - podsumowanie.

1. Interpretacja nowego plakatu.
2. Komentarz do fr. filmu (do 8' 21'').
3. Epilog - interpretacja.
4. C.d. filmu (do 13').

L43 (15 XII 2020): Praca klasowa - Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

1. Część otwarta - testportal.
2. Rozprawka - testportal.

L44 (17 XII 2020): Ojczyzna myśli mojej.... Pejzaż wewnętrzny w lirykach lozańskich Adama Mickiewicza.

1. Uruchomienie wyobraźni i skojarzeń kulturowych. Zadanie - burza mózgów.
W jakim kierunku podąży wyobraźnia twórcy, który sięgnie po motyw morza, a w jakim wyobraźnia artysty przypatrującego się jezioru? Na czym skupi się zaś twórca podejmujący motyw rzeki?
2. Praca nad lirykiem [Nad wodą wielką i czystą ...] s. 138, zad. 1-7. Praca w dokumencie 08-mickiewicz-nad-wodą

P.d. S. 139, zad. 1-7. Obowiązują już wszystkie. Należy również zinterpertować ostatni wers.

L45 (18 XII 2020): Obrazy przyrody w lirykach lozańskich i w Sonetach krymskich Adama Mickiewicza.

1. S. 139, zad. 1-7.
2. [Gdy tu mój trup...] - interpretacja.
3. Realizacja tematu lekcji - praca na sonetem Stepy akermańskie (s. 61).POWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021