Część pisemna egzaminu poprawkowego z języka polskiego po klasie trzeciej


1. Wyjaśnij, które idee i tezy romantyków można odnaleźć w balladzie Romantyczność Adama Mickiewicza. Wymień trzy. (3 p.)
...........................................................
...........................................................

2. Przeczytaj sonet Stepy akermańskie Adama Mickiewicza i wykonaj podane zadania.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu;
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi:
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.[1]

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu;
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi:
Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi...
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu!

Stójmy!... Jak cicho!... Słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę kędy się motyl kołysa na trawie.

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła...
W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy... Jedźmy, nikt nie woła!

1. Na Ukrainie i Pobereżu nazywają burzanami wielkie krzaki ziela, które w czasie lata, kwiatem okryte, nadają przyjemną rozmaitość płaszczyznom.


a) wyjaśnij genezę powstania Sonetów krymskich:  (3 p.)
...........................................................
...........................................................

b) omów problem poruszony w utworze:  (3 p.)
...........................................................
...........................................................

c) wyjaśnij, na czym polega podstawowy pomysł artystyczny, dzięki któremu wyrażone zostały odczucia podmiotu lirycznego:  (2 p.)
...........................................................
...........................................................

d) określ funkcję wybranego środka stylistycznego, który pełni ważną rolę w tekście:  (1 p.)
...........................................................
...........................................................

3. Udowodnij twierdzenie, że w III części Dziadów Adama Mickiewicza realizm przeplata się z fantastyką oraz wyjaśnij, jakie funkcje pełni takie powiązanie. W odpowiedzi odnieś się do dwóch dwa przykładów scen lub sytuacji realistycznych i fantastycznych (w sumie 4 przykłady). (7 p.)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

4. Odnosząc się do III części Dziadów Adama Mickiewicza, wyjaśnij podane niżej pojęcia:  (3 p.)
a) mesjanizm: …………………………………………………………
b) prometeizm: ………………………………………………………
c) martyrologia: ………………………………………………………

5. Jaką rolę w życiu człowieka może odgrywać podróż? Rozważ zagadnienie w oparciu o Kordiana Juliusza Słowackiego, odnieś się do całego utworu oraz do innych tekstów kultury. Praca powinna mieć charakter refleksji o objętości stosownej do zaplanowanego miejsca poniżej. (10 p.)
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Wersja edytowalna doc części pisemnej