Klasa druga liceum lekcje live

     

Uwagi wstępne - lekcje polskiego w liceum - klasa druga    W klasie drugiej zaplanowano pięć lekcji. Do końca roku planowanych jest 35 tygodni nauki, co daje ok. 175 jednostek lekcyjnych.

    L001 (2 IX 2020): Lekcja organizacyjna: lektury (terminarz), cele, formy pracy... .

Lektury:

William Szekspir Makbet


L002 (7 IX 2020): Reszta jest milczeniem…. W poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny (Zbigniew Herbert, Tren Fortynbrasa).

S. 104.

Porównaj sylwetki Hamleta i Fortynbrasa. W tym celu zaproponuj kryteria porównania. Zwróć uwagę, za pomocą jakich środów poetyckich i zabiegów artystycznych kreowane są postacie w utworze? Można pracować indywidualnie, w parach lub trójkach.

Podano temat L003. Obowiązuje Makbet do aktu I, do sceny III.

L003 (8 IX 2020): Co ma przyjść, przyjdzie…. Przeznaczenie czy wybór? William Szekspir, Makbet.

W oparciu o analizę sceny 2. aktu I wskaż fragmenty, które powinny być niepokojące, jeśli chodzi o zachowanie Makbeta.
Praca z fr. sceny III (podr. s. 109).
1. Zagadnienie realności Czarownic (wypowiedź Banka: "ziele szaleństwa").
2. Konsekwencje wiary w przepowiednie dostrzeżone przez Banka.
3. Uzasadnienie, że pojawienie się postaci fantastycznych jest pomysłem Szekspira na literackie ukazanie podświadomych pragnień i lęków Makbeta. W wypowiedziach Czarownic nie ma niczego, co nie mogło się pojawić w umyśle Makbeta.

L004 (8 IX 2020): Literacka psychologia zbrodni i sposoby jej ukazania w Makbecie Williama Szekspira.

Podr. s. 115.

Praca z fr. tekstu z uwzględnieniem zadań (s. 119). Konsekwencje czynu, argumenty Makbeta przeciw zbrodni, jego rozterki, wpływ żony, manipulacja z jej strony, moment ostatecznej decyzji (pokojowcy), podżeganie do zbrodni i zbrodnia z premedytacją.

P.d. Uporządkowanie zad. s. 119.

L005 (9 IX 2020): Znak, że ktoś zły zbliża się…. Przyczyny i przejawy zła w dramacie Makbet Szekspira.

1. Czym według ciebie jest dobro, a czym jest zło?
2. Co na ten temat mówi literatura różnych epok?
3. Jak wygląda ocena Makbeta z punktu widzenia Hekate (akt III, scena V).
Najpierw praca indywidualna, potem w grupach.

P.d. Praca z podr. s. 122-123: jest to uzupełnienie zaganień z lekcji.

Na następną lekcję obowiązuje znajomość treści czterech pierwszych aktów.

L006 (14 IX 2020): Czy dłonie te nigdy nie będą czyste?… . Cierpienie, lęk i wina lady Makbet.

Na ocenę: interpretacja sceny IV aktu III:
- określ problemy, jakie się w niej pojawiają,
- przyjrzyj się sylwetce Makbeta,
- jakich środków artystycznych używa Szekspir i czemu one służą.
    Problem zła, wpływ zbrodni na psychikę bohatera, skutki zbrodni.

1. Analiza konstrukcji sceny 1. aktu V (Dama i Medyk obserwujący zachowanie Lady Makbet w czasie snu).
a) sens przedstawionej sytuacji w kontekście wcześniejszych słów i decyzji bohaterki,
b) forma językowa sceny (proza).
2. Przyczyny stanu psychozy.

P.d.
1. S. 128, zad. 4-10: parzyści - parzyste.
2. W oparciu o wybrany utwór przedstaw bohatera cierpiącego z powodu wyrzutów sumienia.

L007 (15 IX 2020): Bohaterowie, którzy cierpią z powodu wyrzutów sumienia.

W jaki sposób w różnych tekstach kultury przedstawiani są bohaterowie, którzy przeżywają wyrzuty sumienia. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane fragmenty Makbeta dotyczące głównego bohatera oraz lady Makbet oraz odnieś sie do innych tekstów kultury.

Praca w parach: parzyści - nieparzyści (praca w oparciu o pytania do tekstu s. 128, gromadzenie materiału do zagadnienia poniżej).
W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach psychikę człowieka?
Grupy ustalają, jakie problemy uwzględniłyby w swojej wypowiedzi o obrazie psychiki w tekstach kultury.
- ustalenie, co doprowadziło do takiego a nie innego stanu psychicznego bohatera,
- opis zachowania bohatera, które świadczy o silnych przeżyciach psychicznych.

L008 (15 IX 2020): Projekcja spektaklu Makbet w reż. A. Wajdy.

P.d.
1. Pisemna notatka do tematu lekcji. Obowiązkowo uwzględnić lady Makbet i Jokastę oraz zaproponować jeszcze jednego bohatera, który ma wyrzuty sumienia. Wyjaśnić przyczyny i skutki.
2. Dla ochotników - recenzja spektaklu teatralnego Makbet w reż. Andrzeja Wajdy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie (2010 r.). 3. Wykonanie przydzielonych zadań s. 131 (do spektaklu).

Makbet w reż. A. Wajdy

L009 (16 IX 2020): Cechy dramatu szekspirowskiego.

Nazywanie cech i udowadnianie ich obecności w dramacie.

Interpretacja fr. sceny 5 aktu V: Powinna była umrzeć nieco później. Z którą cechą dramatu szekspirowskiego wiąże się analizowany fragment?

Również końcówka tej samej sceny. Tu widać związek z zasadą obecności scen zbiorowych. Ów las stanowią wszak żołnierze.
P.d. Spektakl Wajdy do końca.


L010 (21 IX 2020): Niczym jest wszystko, jeśli spełnione marzenie nie cieszy…. Makbet w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Po spektaklu (s. 131).
Makbet Szekspira - sztuka o zdradzie, zbrodni i zwykłych ludziach.

P.d. Cztery wybrane zadania s. 135.

L011 (22 IX 2020): Los Ewy…. Kobieta renesansu (Margaret L. King, Kobieta renesansu).

Na ocenę:
Obraz władcy pozytywnego i władcy negatywnego w oparciu o scenę 3 aktu IV.

Podr. s. 132.
dpowiedzi na pytania s. 135.

L012 (22 IX 2020): Renesans - wędrówka przez motywy i tematy literatury.

Opracowanie mapy mentalnej tematów i motywów epoki renesansu (s. 138-140).
Analiza poleceń na koniec rozdziału (s. 150).

P.d. Moje spojrzenie na renesans (w wybranej formie: wykład, referat, prezentacja, ...).

L013 (23 2020): Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku.

Jakie cechy nowej epoki dostrzegasz na obrazie Rubensa Minerwa chroniąca Pax przed Marsem? (s. 162)
- dynamizm, niepokój, kontrast, światło, cień, brak harmonii, odniesienia mitologiczne, zmysłowość, sensualizm, skomplikowanie, alegoryczność, diagonalność.

Zadanie
W oparciu o grafikę na str. 159, przedstawiającą cechy baroku, dzieł sztuki tej epoki i cechy artysty barokowego, udowodnij - w oparciu o odniesienia do konkretnych przykładów - prawdziwość wymienionych cech i porównaj z renesansem. Forma pracy jest dowolna (np. tabela, mapa mentalna, ...).

L014 (28 IX 2020): Mitologiczna alegoria w służbie pokoju. Minerwa chroniąca Pax przed Marsem Petera Paula Rubensa.

Moje spojrzenie na renesans (w wybranej formie).

W jaki sposób artyści przedstawiają w swoich dziełach nawiązania do kultury antycznej?
Interpretacja obrazu s. 162.

L015 (29 IX 2020): Człowiek jest szpetny…. Antynomie filozofii barokowej.

Analiza schematu s. 166. Sporządzenie notatki wyjaśniającej, na czym polegają antynomie filozofii barokowej.

Fiozofia barokowa z jednej strony zajmowała się problemami pozarozumowymi, metafizycznymi (Bóg, tajemnice wiary, szatan, zbawienie, wieczność, nieskończoności, ...), a z drugiej strony dysponowała narzędziami logicznymi, matematycznymi. Tu jednak rodzi się problem nieprzystawalności narzędzi logicznych, systematycznych do wyjaśnia problemów pozarozumowych, wykraczających poza logiczne myślenie.
Poglądy i koncepcje Kartezjusza (s. 167).
Panteizm Spinozy - cała przyroda jest Bogiem, Bóg jest przyrodą.
Leibniz - nasz świat jest najlepszym ze światów (ciekawostka: Leibniz twórcą rachunku różniczkowego).
Praca z tekstem Pascala (s. 169) i odpowiedzi na pytania s. 170 (pyt. 1-3 wszyscy, dalej - przyści, nieparzyści)
Na następnej lekcji powrót do zadania polegającego na porównaniu baroku i renesansu.

L016 (29 IX 2020): Rozdwojony w sobie…. Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku (Mikołaj Sęp Szarzyński).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem (s. 171).

Zadanie wstępne (przed poznaniem tekstu).
Jak sądzisz, co może oznaczać motyw wojny prowadzonej z szatanem, światem i ciałem w wierszu Szarzyńskiego?
Przygotowanie interpretacji. Uczniowie sami decydują, czy korzystają z zadań pod tekstem, czy też podążają inną drogę.
P.d.
1. Wykaż związek utworu z kulturą barokową.
2. Praca nad Sonetem V (s. 174), zad. 1-3, s. 175.

L017 (30 IX 2020): Śmierci, śmierć cię czeka…. Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej (Mikołaj Sęp Szarzyński i John Donne).

Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego (s. 174).

John Donne, Sonet X (s. 176).

P.d. 1) S. 175, zad. 1-6 (trzecie już zrobione).
2) S. 176, teza, argument, środek stylistyczny.

L018 (5 X 2020): W jednym oka słowie…. Dworny panegiryk i medytacja o nieuchwytnym pięknie.

Daniel Naborowski, Na oczy królewny angielskiej ... (s. 193).

Na ocenę:
1. Uzasadnij tezę, że Sonet IV (s. 171) M. Sępa Szarzyńskiego podejmuje problematykę egzystencjalną.
2. Przedstaw tezę interpretacyjną do Sonetu V tegoż oraz podaj argumenty i jeden kluczowy środek stylistycznych z określeniem funkcji (s. 174).

Kilka słów o Don Kichocie i muzyce barokowej. Technika polifonii u Bach i jej znaczenie w kulturze.

Omówienie konceptu, układu hierachizującego i figury sumacji.
Interpretacja wiersza s. 193.

P.d.

L019 (6 X 2020): Interpretacja Sonetu V. O nietrwałej miłości rzeczy świata tego Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (praca pisemna).

L020 (6 X 2020): Czwarta część mgnienia. Człowiek i czas w poezji baroku (Daniel Naborowski, Krótkość żywota).

Skojarzenia z czasem (klepsydra, zegarek - zegarki łańcuszkowe pojawiły się w XVII w.

Daniel Naborowski, Krótkość żywota (s. 197)
Redagowanie tezy, argumentu i wskazywanie środka oraz jego funkcji.

Daniel Naborowski, Na toż (s. 198).

Jak wyżej.

P.d.
Postaw tezę interpretacyjną do utworu Jarosława Marka Rymkiewicza Wiersz na te słowa Heraklita: Nie można wejść do tej samej rzeki. Podaj argumenty i wskaż jeden środek stylistyczny pełniący ważną funkcję w utworze. (s. 200).

L021 (7 X 2020): Możemy z śmierci przeszydzać… . Barokowy poeta o miłości i śmierci (Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus). Jan Andrzej Morsztyn, Redivivatus (s. 201).

W pierwszej części wiersza poeta prezentuje poglądy starożytnych (Pitagorasa) na temat tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Ale oczywiście poeta traktuje te poglądy w sposób nieco ironiczny i stwierdzeniem Jeśli to prawda dystansuje się jednocześnie od kwestii,czy koncepcje wędrówki dusz (reinkarnacji) są prawdziwe, czy też nie nie.

L022 (12 X 2020): Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem… . Słowa i ich znaczenia (Jan Andrzej Morsztyn, Niestatek).

1. Treść a zakres znaczeniowy wyrazów.
Dokonaj analizy relacji między zakresem a treścią na przykładzie wyrazów: kwiat, roślina, roża>
Podajcie przykład morfemu i jego znaczenia. Czy wszystkie morfemy znaczą tak samo?
pis-arz: pierwszy morfem ma charakter leksykalny, coś znaczy, a drugi morfem wnosi inne elementy znaczeniowe, wskazuje pewną klasę, grupę o charakterze zawodowym (tynkarz, tapeciarz, lekarz) - jest to morfem słowotwórczy (formant). Mamy także morfemy fleksyjne (kot-em, morfem fleksyjny to końcówka).

L023 (13 X 2020): Praca klasowa - interpretacja wiersza barokowego.

L024 (13 X 2020): Ideologia sarmatyzmu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska.

Pojęcie sarmatyzm oraz zjawisko mesjanizmu sarmackiego (s. 209).
Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (s. 214).

Praca nad fr. opisującym zdobycie Kołdyngi (zad. 1-5, s. 212).
P.d. S. 212 - zad. 6-15 parzyści - nieparzyści, ale 8. i 9. wszyscy.

L025 (19 X 2020): Porównanie narracji Paska o odsieczy wiedeńskiej z obrazem Juliusza Kossaka Sobieski pod Wiedniem (Teams).

Prezentacja wniosków z pracy domowej zgodnie z przydziałem.
Realizacja tematu lekcji - zapis wniosków z porównania w zad. 01 w Teams.
P.d.
1. Zad. 01-Pasek-a-Kossak (Teams).
2. Przyswojenie informacji zamieszczonych w notatce Wiedzieć więcej (s. 213) na temat barokowego Sarmaty.

L026 (20 X 2020): Zawsze apetyt do widzenia świata…. Oswajanie obcości przez Sarmatę (Teams).

Na ocenę:
Jaki obraz Polaków i ich relacji z innymi narodami wyłania się z Pamiętników J. Ch. Paska. Za pomocą jakich środków stylistycznych obraz ten jest kreowany?

Realizacja tematu (podr. s. 216) - zad. 3, 4 i zad. 1 z pracy domowej (s. 218) = zad. 02-Pasek-w-Danii Teams

S. 218 tworzenie własnego tekstu - burza mózgow: Jak oswoić obcość kulturową?

L027 (20 X 2020): Ideologia okrążenia. Kontrreformacja w Polsce.

Praca z tekstem Janusza Tazbira Kontrreformacja w Polsce (s. 219).
Zad. 4. i 8. s. 222 (zad. 03-kontrreformacja w Teams).

P.d. Jedno zadanie wybrane ze s. 222.

L028 (21 X 2020): Zaraz się wywiodę…. Język jako narzędzie perswazji.

Podr. s. 223
1. Dominacja funkcji impresywnej (perswazyjnej) w tekstach o charakterze retorycznym.
2. Rola niewerbalnych środków komunikacji w sytuacjach o charakterze retorycznym.
3. Cechy dobrej mowy.
4. Chwyty erystyczne.
5. Interpretacja fraszki Wacława Potockiego pt. Sofista (s. 226).

P.d. s. 229-230, zad. 1-9 Kazania sejmowe Piotra Skargi.

L029 (28 X 2020): Wnioski z analizy pracy klasowej (interpretacja wiersza barokowego).

Obowiązuje praca jak na poprzedniej lekci.
Poprawa - wtorek 3 listopada.

L030 (2 XI 2020): Retoryka jako sztuka przekonywania (Piotr Skarga i Martin Luther King).

1. Kompozycja mowy (s. 227).
2. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (zad. 1-9, s. 229-230 - wykonane w ramach p.d.).
3. Martin Luther King, Mam marzenie (s. 230).

P.d. Zadania do wystąpienia Kinga (parzyści, nieparzyści).

L031 (3 XI 2020): Podsumowanie baroku (quizizz.com).

I M. L. King i jego mowa.
I Omówienie prac klasowych z interpretacji wiersza barokowego.

II Podsumowanie baroku:
1. Podr. s. 254.
2. Quiz z baroku.

L032 3 XI 2020): Epoka rozumu ...

1. Oświecenie - kwestie chronologiczne.
2. Definicja oświecenia.
3. Co oświecenie pochwalało a co potępiało?
4. Trzy nurty w sztuce oświecenia:
a) klasycyzm,
b) sentymentalizm,
c) rokoko.
5. Które idee oświecenia uważasz za szczególnie ważne i dlaczego? Wskaż trzy i omów je, zaczynając od idei najważniejszej (s. 262).

P.d. Opracować odpowiedzi na pytania w dokumencie Google 01-2g-oświecenie-wstęp-pytania-zbiorczo.

L033 (4 XI 2020): Filozofia epoki oświecenia (Teams, dokumenty i formularze Google.

1. Główne kierunki myśli filozoficznej (s. 265).
2. Zabobon - praca z tekstem (s. 266) - zad. 1, 2, 3.
P.d.
1. C.d. tekstu o zabobonie - zad. 4-7.
2. Tekst J.J. Rousseau - zad. 1-5, s. 269 (jedno można pominąć).

L034 (9 XI 2020): Biedny dzikus. Spotkania z Innym w utworach Defoe i Kapuścińskiego.

Na ocenę - formularz 02-oświecenie-wartości-filozofia.

Analiza p.d.

Realizacja tematu lekcji (podr. s.270).
P.d. S. 273, zad. 4, 5, 6.

L035 (10 XI 2020): Między etnocentryzmem a postkolonializmem (Ryszard Kapuściński, Heban).

Praca w formularzu Google 04-defoe-kapuściński (zad. 1, 2, 3, 9).
Definicja i ocena zjawiska postkolonializmu - dokument Google 04-postkolonializm.

L036 (10 XI 2020): Śmierć Marata Jaques'a-Louisa Davida jako przykład oświeceniowego klasycyzmu.

Podr. s. 275.
Co według Ciebie chciał przekazać ludzkości David, malując obraz pt. Śmierć Marata? Zad. 8., s.277.
Przeczytać fr. powieści O. Tokarczuk.

L037 (16 XI 2020): Książka jest trochę jak człowiek… . Symbolika Księgi w powieści Olgi Tokarczuk Podróż ludzi Księgi.

1. Wnioski z analizy poprawy pracy pisemnej - wiersz barokowy.

2. Moje wrażenia z lektury fr. powieści Podróż ludzi Księgi.
3. Zad. 1-6, s. 283 dokument 02-oswiecenie-tokarczuk (każdy wybiera zadanie, nie może być więcej wpisów niż trzy).

P.d. Zadania w dokumencie jak wyżej.

L038 (17 XI 2020): Dlaczego ludzie się rodzą i umierają? Po co żyją?. Dyskusja o metodach poznania u progu oświecenia.

Na ocenę: interpretacja fr. powieści Olgi Tokarczuk Podróż ludzi Księgi.
Analiza wpisów: zad. 1-6, s. 283 dokument 02-oswiecenie-tokarczuk

Podr. s. 286, zad. 1. i 4.

L039 (17 XI 2020): Prawdę mówi, względów się wyrzeka…. Satyra w służbie społecznej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).

Podr. s. 292.
Omówienie całościowe satyry
Zad. s. 295 - 1, 8: formularz 05-krasicki-pijaństwo

P.d. Zad. s. 295: 9, 11, 12. (w zeszycie)

L040 (18 XI 2020): Wizerunek Polaków w piosence Wojciecha Młynarskiego W Polskę idziemy.

Interpretacja satyry Pijaństwo Ignacego Krasickiego.
Co - oprócz pijaństwa - krytykuje Krasicki i jakimi narzędziami artytycznymi posługuje się w tym celu?
Uwzględnienie p.d., zad. s. 295: 9, 11, 12. (w zeszycie)

Praca z tekstem Wojciecha Młynarskiego s. 297.
Interpretacja Wiesława Gołasa - zobacz. TUTAJ!
P.d. Interpretacja tekstu i gry aktorskiej (s. 298-299: sami decydujecie o wyborze zadań).

L041 (23 XI 2020): Obraz świata i człowieka w satyrach Ignacego Krasickiego (Świat zepsuty, Do króla)

1. Interpretacja satyry Świat zepsuty. Praca z fragmentami tekstu.
2. Krytyka czy pochwała króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w satyrze Do króla: praca w formularzu 06-krasdicki-do-króla-pochwała-czy-krytyka.

P.d. Pełna interpretacja obu satyr. Jak Krasicki konstruuje pochwałę króla i w jaki sposób odbywa się krytyka szlachty?

L042 (24 XI 2020): O, rzadki darze przedziwnej wymowy… . Język i styl językowy.

Na ocenę: interpretacja fr. obu satyr.

Realizacja tematu:
1. Moja definicja stylu.
2. Rodzaje stylów i typy stylizacji:
a) stylizacja biblijna,
b) archaizacja,
c) dialektyzacja,
d) stylizacja środowiskowa,
3. Podział stylizacji ze względu na stosunek autora do naśladowanego wzorca:
a) pastisz,
b) parodia,
c) trawestacja.

L043 (24 XI 2020): Pastisz, parodia i trawestacja w poemacie heroikomicznym Monachomachia Ignacego Krasickiego.

1. Praca z fr. tekstu Monachomachii - zad. s. 305 s. 305. Docelowo zad. 7. s. 306 związane bezpośrednio z tematem lekcji.
2. Gdzie wg ciebie tkwi źródło komizmu w Monachomachii? Co cię śmieszy?
3. S. 306, zad. 10.

P.d. s. 305 zad. 2, 3, 4, 5, 7.

L044 (25 XI 2020): Najbardziej lubił czekoladę… . Portret Ignacego Krasickiego w tekście Jana Kotta Gorzki Krasicki.

Wokół pracy domowej: s. 305 zad. 2, 3, 4, 5, 7.

Uczniowie nie patrzą do podręcznika. Pytanie: Czego można się spodziewać po tytule tekstu "Gorzki Krasicki"?
Burza mózgów:
- pokazanie jego krytycznego stosunku wobec zjawisk społecznych i religijnych jego czasów,
Praca z tekstem Gorzki Krasicki - zad. s. 310., zad. 3, 5, 6, 8: formularz 07-gorzki-krasicki.
P.d. "Hymn do miłości ojczyzny" - obraz patriotyzmu.

L045 (30 XI 2020): Święta miłości kochanej ojczyzny…. Dwa ujęcia patriotyzmu (Teams).

1. Interpretacja Hymnu do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego (s. 311).
2. Problem do wyjaśnienia: w jaki sposób doszło do sytuacji, że Hymn do miłości ojczyzny uniezależnił się od autora?
3. Geneza Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego (s. 313). Praca z tekstem: linią falistą zaznaczamy to co ważne, wykrzyknikiem to, co nas zaskoczyło.

P.d. Zad. 1-4, s. 315.

L046 (1 XII 2020): Współczesny tekst Mazurka Dąbrowskiego a jego osiemnastowieczna wersja.

I Analiza p.d. - zad. 1-4, s. 315.
II Realizacja tematu: porównanie tekstu Krasickiego i Wybickiego.
1. Poszukaj strof w tekście Wybickiego, w których można znaleźć jakąś analogię z utworem Krasickiego.
2. Co zauważasz w jednym utworze, czego nie ma w drugim. I na odwrót.
3. Zobacz obraz Juliusza Kossaka "Mówi ojciec do swej Basi" - Pieśń Legionów (s. 313). Zdecyduj, z którą wersją ma więcej wspólnego: osiemnastowieczną czy współczesną? Uzasadnij.
4. Dlaczego utwór Wybickiego został hymnem Polski?

L47 (1 XII 2020): Czułe serce sentymentalisty (poezja Franciszka Karpińskiego).

Podr. s. 320.

Praca domowa: interpretacja wiersza Przypomnienie dawnej miłości Franciszka Karpińskiego s. 325 (koło interpretacji).

L48 (2 XII 2020): Ogród w kulturze (zadania testowe).

1. Na ocenę: interpretacja wiersza Przypomnienie dawnej miłości Franciszka Karpińskiego s. 325 (koło interpretacji).
2. Praca z testem s. 380.

P.d. Co mi dała praca z tekstem i modelem? Również obowiązuje znajomość problematyki zawartej w tekstach.

L49 (7 XII 2020): Wnioski z przebiegu dotychczasowej pracy zdalnej, w tym wnioski z analizy wpisów w formularzach i dokumentach. 1. Co mi dała praca z tekstem i modelem? Również obowiązuje znajomość problematyki zawartej w tekstach. Wypowiedź na temat ogrodu jako dzieła sztuki. Porównanie ogrodów francuskich i angielskich.
2. Realizacja tematu lekcji.

P.d. Zad. 1. i 2. s. 330.

Podano temat L50: formularz 10-werter-330 (dwa wybrane zadania).

L50 (8 XII 2020): O, jakimże człowiek jest dzieckiem!. Bolesne poznanie potrzeby samoograniczenia - Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera

1. Geneza utworu (s. 326).
2. Wpływ stosunków społecznych na psychikę Wertera i jego relacje z innymi (s. 327).
3. Praca z tekstem (zad. s. 330) analiza formularza 10-werter-330 (dwa wybrane zadania).

L51 (8 XII 2020): Cofam się jak przed ogniem…. Historia miłości nieszczęśliwej Wertera.

1. Tragizm miłości werterycznej (s. 331).
2. Praca z tekstem w oparciu o zad. 333-334, zad. 5, 7, 11, 13:
a) formularz 11-werter-334.
b) dokument 08-werter-z-form-334.

P.d. Miłość: siła konstruktywna czy destruktywna. Znajdź trzy teksty i poszukaj argumentów do swojej tezy.

L52 (9 XII 2020): Miłość: siła konstruktywna czy destruktywna?

1. Przedstawienie wniosków z p.d.
2. Argumenty - wykaz tekstów kultury zaproponowanych w ramach p.d.:
a) formularz 12-miłość-konstruktywna-destruktywna,
b) dokument 09-miłość-z-form-12.

L53 (14 XII 2020): Zła wciąż pragnie, a dobro wciąż czyni…. Literackie wyobrażenia zła w świecie (Faust Johanna Wolfganga Goethego oraz Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa).

WYMAGANIA DO SPRAWDZIANU Z OŚWIECENIA
1. Znajomość podstawowych faktów historycznych związanych z oświeceniem.
2. Znajomość pojęć: empiryzm, racjonalizm, deizm, ateizm.
3. Charakterystyczne cechy klasycyzmu jako nurtu artystycznego oraz sentymentalizmu.
4. Wyjaśnianie znaczenia nazwy epoki.
5. Najważniejsze dokonania edukacyjne polskiego oświecenia.
6. Charakterystyka Sarmaty jako antywzorca polskiej literatury oświeceniowej (Ignacy Krasicki, Pijaństwo).
7. Cechy gatunkowe satyry.
8. Sposoby realizacji funkcji dydaktycznej literatury w utworach oświeceniowych.
8. Funkcje środków artystycznych budujących patos w Hymnie do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego.
9. Charakterystyka modelu patriotyzmu zawartego w hymnie Krasickiego.
10. Interpretacja tekstów (Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński).

Realizacja tematu lekcji:
1. Praca z tekstami.
2. Zad. 2, 8, 9, s. 364.

L54 (15 XII 2020): Praca klasowa - oświecenie - zadania zamknięte i otwarte (Teams, testportal).

L55 (15 XII 2020): Praca klasowa - oświecenie - zadanie interpretacyjne (Teams, testportal).

L56 (16 XII 2020): Początki romantyzmu - romantyzm a oświecenie.

1. Czas trwania, wydarzenia, wartości, idee (s. 16).
2. Romantyzm a oświecenie - analiza tabeli (s. 19).
3. Tendencje artystyczne romantyzmu (s. 20).

P.d. Która epoka ma coś do zaproponowania współczesnemu człowiekowi? Co to jest? Uzasadnij. Rozważ każdy element tabeli s. 19.

L57 (21 XII 2020): Skały kredowe na Rugii. Nastrój w malarstwie romantycznym.

1. Wnioski z p.d.
2. Interpretacja obrazu Caspara Davida Friedricha Skały kredowe na Rugii (s. 22).
Praca w formularzu 012 (zad. 6,7,9, s. 23). Przerzucić do dokumentu.

L58 (22 XII 2020): Oda do młodości Adama Mickiewicza - między klasycyzmem a romantyzmem.

1. Zarys biografii Adama Mickiewicza (s. 32).
2. Praca z tekstem (s. 32).

L59 (22 VI 2020): Miej serce i patrzaj w serce... . Miłość i śmierć w balladach Adama Mickiewicza (Romantyczność) i Juliana Tuwima (Śmierć).

I Pytanie kontrolne:
1. W jaki sposób można wyrazić w tekście literackim wartościowanie?
a) za pomocą leksyki (rzeczowniki i przymiotniki oceniające, na ogół wyrazy przeciwstawme: mędrzec - głupiec; mądry - głupi;
b) za pomocą form czasownikowych: On postępuje moralnie. On postępuje niemoralnie.
2. W jaki sposób Mickiewicz dokonuje oceny w Odzie do młodości? W tym celu zad. 2. s. 36.
3. Interpretacja poszczególnych strof.

II Praca z tekstem s. 39.

P.d. Dziadów cz. III Adama Mickiewicza.

LEKTURY OBOWIĄZKOWE I UZUPEŁNIAJĄCE - PODSTAWA Z 2015


PRZEDMIOTOWE OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNEPOWRÓT - PANEL LEKCYJNY 2020/2021